• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

About us

Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University (Kropyvnytskyi, Ukraine)
Mugla Sitki Kocman University (Mugla, Turkey)
The University of Ss. Cyril and Methodius (Trnava, Slovakia)
Central Ukrainian National Technical University (Kropyvnytskyi, Ukraine)
Kirovograd Flight Academy National Aviation University
(Kropyvnytskyi, Ukraine)

Dear Colleagues,
We are pleased to announce ІІІ International Scientific and Practical Internet Conference

"FOREIGN LANGUAGE IN PROFESSIONAL TRAINING OF SPECIALISTS: ISSUES AND STRATEGIES"

February 20, 2019
Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University (https://www.cuspu.edu.ua)

Scholars, researchers, teachers and students are invited to contribute their articles and abstracts in the following sections:

Section 1. Critical issues of contemporary philology. Literature and Cultural Studies.
Section 2. Foreign language teaching techniques.
Section 3. Foreign languages as means for professional training of specialists (theory and practice).
Section 4. English for Science and Technology.

The form of participation in the conference – remote Internet sessions.

Languages of the conferenceUkrainian, English, Turkish, Slovak.

Conference proceedings will be published in a book of abstracts with ISSN 2522-4743 – in a pdf format.

Conference proceedings (PDF, 2019) are online only and are available here.

All participants receive online Certificate of Attendance in a pdf format.

To participate in the conference please submit your application and article by e-mail to [email protected] before February 15, 2019

Submission instruction:

  1. Application for participation in the conference as Microsoft Word files (.doc or .docx format) titled: e.g. application_Bond

In the application form indicate your name and your surname in English please.

  1. Article 3-4 standard pages long, as Microsoft Word files (.doc or .docx format) titled: e.g. article_Bond

Font 14 Times New Roman;

Spacing 1.5 line spacing;

Margins 2cm top, bottom, left, right;

First line indent 1,25 cm

The title of the article should be capitalized (alignment - center), the second line should have the author‘s first and last names; (in parentheses) city, country. References should be given at the end of the article in alphabetical order.

Organizing Committee:

Prof. Dr. Svitlana Shandruk (Kropyvnytskyi, Ukraine);

Assoc. Prof. Dr. Lina Smirnova, Ph.D. (Kropyvnytskyi, Ukraine);

Assoc. Prof. Dr. Eda Ustunel (Mugla, Turkey);

PhDr. Edita Poórová, Ph.D. (Trnava, Slovakia);

PaedDr. Eva Smetanová, PhD. (Trnava, Slovakia).

 

 

The address of the organizing committee:

Department of Linguodidactics and Foreign Languages,

Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University,

1, Shevchenko st,

Kropyvnytskyi, 25006, Ukraine

e-mail: [email protected]


Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (м. Кропивницький, Україна)
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (м. Мугла, Турція)
Univerzita sv. Cyrila a Metoda (м. Трнава, Словаччина)
Центральноукраїнський національний технічний університет
(м. Кропивницький, Україна)
Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету
(м. Кропивницький, Україна)

ЗАПРОШУЄМО

взяти участь у роботі
III Міжнародної науково-практичної
Інтернет-конференції

«Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії»

яка відбудеться 20 лютого 2019 року на базі кафедри лінгводидактики та іноземних мов Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

(офіційний сайт університету https://www.cuspu.edu.ua)

Планується робота наступних секцій:

Секція № 1. Актуальні проблеми сучасної філології. Література та соціогуманітарні науки.

Секція №  2. Технології навчання іноземної мови.

Секція №  3. Теорія і практика професійної підготовки спеціалістів засобами іноземної мови.

Секція №  4. Англійська для природничих та прикладних наук.

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА

Форма участі у конференції – заочна.

Робочі мови – українська, англійська, турецька, словацька.

До участі в конференції запрошуються науковці, дослідники, викладачі та студенти.

Матеріали конференції будуть видані у збірці тез з міжнародним ISSN номером у форматі pdf

Матеріали конференції (PDF, 2019) представлені лише у вигляді електронного ресурсу, розміщеного тут.

Для участі у конференції просимо до 15. 02. 2019 надсилати на адресу [email protected] наступні матеріали в форматі Microsoft Word (.doc or .docx):

  • заявку для участі (назва файлу, наприклад, application_Bond);

  •  тези доповіді обсягом 3-4 сторінки (у назві файлу вказати своє прізвище, наприклад, article_Bond).

Вимоги до оформлення тез:

Стандарти: кегль 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 см; поля з усіх сторін – 2 см; шрифт – Times New Roman.

На першій сторінці вказуються:

- назва тез доповіді – у центрі великими буквами;

- ім'я та прізвище; (в дужках) місто, країна – вказувати нижче назви статті;

У кінці тез доповіді: список літератури в алфавітному порядку.

Оргкомітет:

Світлана Іванівна Шандрук, доктор наук, професор (Кропивницький, Україна);
Ліна Леонідівна Смірнова
, доктор філософії, доцент (Кропивницький, Україна);
Еда Устюнель
, доктор філософії, доцент (Mugla, Turkey);
Едіта Поорова, доктор філософії (Trnava, Slovakia);
Єва Смєтанова, доктор філософії, професор (Trnava, Slovakia);

Адреса оргкомітету:

Кафедра лінгводидактики та іноземних мов,

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,

вул. Шевченка, 1,

м. Кропивницький, Україна, 25006

e-mail: [email protected]

Контактні телефони:

+38 050-932-66-20 (Світлана Іванівна Шандрук);

+38 067-963-41-89 (Ліна Леонідівна Смірнова).

Додати коментар

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись