• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ЗАГАЛЬНОСВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗШИРЕННЯ Й МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Голови секції:

Кондрашова Лидия Валентиновна, доктор педагогических наук, профессор, отличник народного просвещения, заслуженный деятель науки  и техники Украины, действительный член Международной академии политехнического образования, действительный член Международной славянской академии образования им.  Я.  А.  Коменского,  действительный  член Международной ассоциации профессоров славянских стран. Автор более 400 научных работ (монографии, учебники, учебные пособия, научные статьи) по проблемам педагогики.

Маралова Екатерина Александровна, доктор педагогических наук, профессор кафедры психологии и педагогики профессионального образования Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна (Великий Новгород).

 

РОЗВИТОК ТОЛЕРАНТНОСТІ В ЕПОХУ АНТИЧНОСТІ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Зоя Стукаленко

(Кіровоград, Україна)

У статті проаналізовано розвиток толерантності в епоху Античності та Середньовіччя. Доведено глибинність витоків зазначеного феномена в світовій та вітчизняній історії. Розглянуто ідею толерантності як пошуки шляхів до гармонізації людських відносин, що символізують актуалізацію моральних якостей.

Ключові слова: феномен толерантності, терпимість, Античність, Середньовіччя, віротерпимість, міжнародно-правові документи, філософія, моральні якості.

The article analyzes the development of tolerance in antiquity and the Middle Ages. The depth of the origins of these phenomena is proved in world and national history. This paper describes the phenomenon of tolerance. The philosophers of these periods promoted tolerance as a key issue of morality. It guided deep feelings of people of other faiths. The analysis of the philosophical heritage of the Western historical and philosophical schools and national scientists is presented. The concept has been developing since the days of antiquity and the Middle Ages in the writings of Aristotle, Aurelius, Heraclitus, Pericles, Confucius, Seneca and others.  It is proved that tolerance is a product of the historical development of philosophical thought. The thinkers of antiquity and medieval period saw the essence of the idea of tolerance in love to a neighbour, humility and tolerance. They regarded the idea of tolerance as finding ways to harmonize human relations that represent the actualization of moral character.

Key words: phenomenon of tolerance, lenience, Antiquity, the Middle Ages, religious tolerance, tolerance of ideas, international legal instruments, philosophy, the moral quality.

Кадрове забезпечення педагогічних інститутів України у 80–90-х роках

Наталія Процишин

(Дрогобич, Україна)

У статті проаналізовано стан забезпечення педагогічних інститутів України в 80–90-х рр. викладацькими кадрами вищої кваліфікації. Досліджено динаміку кількісних і якісних характеристик їх професорсько-викладацького штату. Автором показано, що проблема забезпечення педагогічних інститутів викладачами з науковими ступенями залишалась невирішеною протягом досліджуваного періоду.

Ключові слова:освіта, науково-педагогічні кадри вищої кваліфікації, педагогічні інститути, науковий ступінь, вчене звання.

The state of providing pedagogical institutes of Ukraine with highlyqualified  specialists in 80s–90s is analyzed in the article. The dynamics of quantitative and qualitative descriptions of research and teaching personel is studied. It is shown that the problem of providing educational institutions with the teaching staff with scientific degrees remained unsolvedduring the studied period.

Keywords:education, research and teachingstaff, pedagogical institute, scientific degree, academictitle.

Нові форми роботи з педагогами та основні елементи створення розвивального середовища району як індикатор управління якістю освіти

Олена Кулик

(Чаплинка, Херсонська обл., Україна)

В статті розглянуто питання впровадження та використання інноваційних форм роботи методичних установ з педагогами в міжатестаційний період. Проаналізовано основні складові інформаційно-освітнього простору. Детально розкрито форми роботи під час проведення дистанційних заходів та значення розвивального середовища району для науково-методичної роботи з педкадрами. Представлено досвід роботи з використання дистанційних форм роботи з педагогами Чаплинського району.

Ключові слова: інформаційно-освітній простір,управління, дистанційні форми роботи, дистанційні технології.

The article deals with the issue of implementation and use of innovative forms in methodical institutions during attestation teachers’ courses. The main components of information and educational environment was analyzed. Detail descriptions forms of work during distance events and the meaning of developing environmental area for scientific and technical work with pedagogical shots was made. Submitted by experience with the use of distance work with teachers Chaplinsky area.

Keywords:information and educational space, control, remote forms of work.

Методика використання віртуального навчального тренажера «Гель Електрофорез»

Олександр Грибков

(Тернопіль, Україна)

Стаття присвячена висвітленню проблеми вивчення основ функціонування медичної техніки з курсу медичної фізики, методики використання віртуального навчального тренажера «Гель електрофорез» в навчальному процесі. Оцінка ефективності, використання віртуального навчального тренажера, та чи може він замінити реальне обладнання.

Ключові слова: віртуальний навчальний тренажер, медична техніка, гель електрофорез, обладнання, структурна схема, тарансвідбиткова система, електрофореграма.

The article is devoted to the problem of studying the course of medical equipment, medical physics, methods of using virtual training simulator "gel electrophoresis" in practical classes. Evaluating the effectiveness of the virtual training simulator, and whether it can replace real equipment.

Keywords: virtual training simulator, medical equipment, gel electrophoresis, equipment, block diagram, trancebloting system, electroforehram.

Корисний історичний досвід розвитку технічної освіти в Англії кінця ХІХ – початку ХХ ст.ст. для України

ІРИНА ГОЛОВКО

(Кіровоград, Україна)

В статті розглядається позитивний історичний досвід сприяння розвиткові технічної освіти в країні впливовими ліврейними компаніями Англії наприкінці ХІХ ст. та заснування Екзаменаційної ради Сіті та гільдій Лондона як атестаційної установи з акредитації спеціалістів технічної та технологічної галузей, що заклало фундамент створення національної системи оцінювання з технічних дисциплін.

Ключові слова: технічна освіта, ліврейні компанії, Екзаменаційна рада Сіті і гільдій, відповідність кваліфікації.

The article reveals the positive historical experience of influential Livery companies’ activity for the advancement of technical education in England at the end of the XIXth century. It also depicts the formation of City and Guilds vocational body responsible for technological examinationsthat has given the impulse for creating the national technical qualifications system.

 

Key-words: technical education, livery companies, City and Guilds technological examinations, level of qualification. 

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись