• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

КАЗКА ЯК ЗАСІБ РОЗУМОВОГО ВИХОВАННЯ У СПАДЩИНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО

Данілова Наталія

(студентка 4 курсу факультету педагогіки і психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний

університет імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник – канд. пед. наук, Т. О. Прибора

Анотація. У статті. представлені погляди В. Сухомлинського щодо значення і створення казки як засобу розумовго вихованя. Висвітлено думки про вплив казки на розвиток мислення учнів. Залучення молодших школярів до створення власних казок за допомогою “уроків на природі”.

Ключові слова: казка, книга, художні твори, творення казки.

Постановка проблеми. Кожна дитина в душі творець прекрасного, вигадник і фантазер, але її потрібно навчити бачити навколо себе прекрасне й виражати словами свої думки.

Багато видатних педагогів, психологів, письменників підкреслювали виховне і розвивальне значення казки, зокрема С. Русова, І. Франко, К. Ушинський, Л. Толстой, В. Сухомлинський та інш.

В. О.СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ВИХОВАННЯ КОЛЕКТИВІЗМУ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Анна Сокур

(студентка 3 курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний

Університет імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник – кандидат пед. наук, доцент Т. О. Прибора

Анотація: В даній статті розкривається проблема формування колективізму в молодших школярів у спадщині В. О. Сухомлинського. З’ясовується як колектив впливає на розвиток особистості, а особистість впливає на колектив.

Ключові слова: В. О. Сухомлинський, молодший школяр, колектив, стосунки.

Мета даної статті є дослідження особливостей виховання колективізму у спадщині В.О. Сухомлинського.

Видатний гуманіст В. О. Сухомлинський наголошував, що шкільний колектив являє собою не тільки учнів школи. Невід’ємною його складовою виступає також педагогічний персонал. Педагогічний та учнівський колективи, то є окремі об’єднання, організації, що мають своє життя, кожен з яких має свої закономірності, порядок розвитку і становлення. Між цими колективами не реально провести остаточний рубіж, вони не можуть бути відокремленими один від одного, в поєднанні, вони становлять сумісний шкільний колектив, але в жодному разі, в єдине ціле вони не з’єднуються [9,180].

МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАСОБАМИ КАЗОК ТА ОПОВІДАНЬ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Олександра Штода

(студенка3 курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний

Університет імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Т. О. Прибора

Анотація: У статті досліджено досвід морального виховання молодших школярів у дидактично-методичній спадщині В. О. Сухомлинського засобами казок і оповідань.

Ключові слова: В. О. Сухомлинський, моральне виховання, молодший шкільний вік, казка, оповідання.

Існування людського суспільства можливо тільки в тому випадку, якщо всі його члени живуть за одними законами. Фундаментом будь-якої законодавства є моральні принципи, прийняті в цьому суспільстві. Якщо який-небудь індивід не дотримує закони, прийняті в навколишньому його соціумі, то виникає конфлікт, який може закінчиться або зміною світогляду особистості, або його покаранням і подальшим жорстокістю з посиленням конфлікту, або зростанням зневіри аж до самогубства.

ПОГЛЯДИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО НА РОЛЬ ПРИРОДИ У РОЗУМОВОМУ ВИХОВАННІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Валерія Кравченко

(студентка 3 курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Т.О. Прибора

Анотація: У статті розкрито питання розумового та сенсорного виховання молодших школярів засобами природи в педагогічній спадщині видатного педагога В. О. Сухомлинського. Спираючись на педагогічний досвід педагога виявлено методи і форми впливу на виховання дітей засобами природи.

Ключові слова: В. О. Сухомлинський, молодший школяр, освітній процес, виховання засобами природи, розумове виховання.

У статті розкриваються актуальні питання щодо розумового виховання молодшого школяра засобами природи. Згідно з Державним стандартом початкової освіти – метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, формування системи цінностей виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою.

В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО РОЗУМОВЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Світлана Жеребна

(студентка 3 курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький

Науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Т. О. Прибора

Анотація: У статті розглянуто погляди В. О. Сухомлинського на розумове виховання дітей молодшого шкільного віку, розглянуто завдання щодо формування інтелектуальних умінь.

Ключові слова:В. О. Сухомлинський, розумове виховання, природа, мислення школяра, науковий світогляд.

В сучасному світі однією з найважливіших складових педагогічної системи педагога є теоретичне обґрунтування і практичне втілення шляхів розумового розвитку дитини в навчально-виховному процесі, яка вміє раціонально використовувати свої розумові здібності.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись