• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Вчені-фізики і космополітизм

УДК 001-051 : 53] : 172.16

Чумак Микола Євгенійович

кандидат педагогічних наук, доцент

докторант кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

ORCID ID 0000-0002-6421-6877

e-mail: [email protected]

Постановка та обґрунтування актуальності проблеми. Розвиток глобалізації, інтенсифікація інтеграційних процесів, побудова єдиного світового простору, спрощення руху факторів виробництва та, в першу чергу, індивідів світом стимулює використання поняття «космополітизм» [3].

Космополітизм як явище є неоднозначним і для багатьох незрозумілим. Складається враження, ніби космополітизм став надбанням ХХ сторіччя, яке спочатку було «лейблом» розвинених країн, а після розвалу Радянського союзу почало ширитися світом разом із вестернізацією пострадянського простору. Однак ідея космополітизму стара як світ. Переживаючи своє народження, розвиток, розквіт і занепад з новим відродженням його концепція супроводжувала людство в усі епохи, трансформувалась у відповідь на вимоги часу та вдосконалювалася, крокуючи поряд із прогресом. Ані тисячоліття плину думки, ні спроби маніпулювання й наклепу, ідея космополітизму зберегла свої основні благородні засади [2].

СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ЗАСОБАМИ ПРАЦІ

УДК 159.922

ШИШОВА Інна Олексіївна

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри спеціальної освіти і здоров’я людини

Центральноукраїнського державного педагогічного університету

імені Володимира Винниченка

ORCID: 0000-0002-7716-6178

e-mail: InnaSara@i.ua

Постановка та обґрунтування актуальності проблеми. Дітьми з особливими потребами в Україні в даний час прийнято вважати тих дітей, у яких наявне відставання у психофізичному розвиткові внаслідок порушення діяльності різних або декількох аналізаторів (зорового, слухового, рухового, мовленнєвого), а також внаслідок органічного ураження центральної нервової системи (ЦНС). Термін використовується у психолого-педагогічній літературі для широкого визначення категорії дітей, які потребують спеціальної освіти. Кількість таких дітей в усьому світі зростає з кожним роком (в Україні, за даними ПМПК, це понад 11 % дитячого населення держави). Вони потребують створення особливих умов життя та отримання освіти. Особливості їх психічного розвитку, соціалізації, особливостей набування знань, умінь, навичок досліджують такі науки як дефектологія, складовими якої є олігофренопедагогіка, сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, логопедія, спеціальна психологія та інші.

АСПЕКТИ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ НА ПОДІЛЛІ

УДК 51-76+378.14

СЕМЕРНЯ Оксана Миколаївна

доктор педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри екології

Кам’янець-Подільського національного університету

імені Івана Огієнка

ORCID ID 0000-0003-2443-093X

e-mail: semerniaoksana@gmail.com

Постановка та обґрунтування актуальності проблеми. У сучасних умовах переходу України до нової реформованої країни європейських стандартів актуальним постає питання впливів стану довкілля на економічні важелі розвитку нашої держави. Методами математичного та імітаційного моделювання стану довкілля можна вивчати вплив екологічних систем на довкілля. На основі побудованих моделей реалізувати прогнозування покращення довкілля від потенційно небезпечних об’єктів та впливати на екологічну безпеку в Україні.

Детальніше

Технологія моделювання жіночої української керсетки

УДК 391.4(=161.2):687.016

Охріменко Лідія Сергіївна

аспірант кафедри

теорії і методики технологічної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

ORCID 0000-0002-8032-1730

e-mail: [email protected]

Постановка та обґрунтування актуальності проблеми. Сьогодні є досить актуально дотримуватися традиції, звичаїв, які пов’язані із історією українського костюма. Адже в Україні стало традиційно проводити заходи з метою відродження та популяризації національно-культурної спадщини українського народу. Так, наприклад, арт-проект «Полтава вишивана» проводиться у м. Полтава кожного року, у якому беруть участь не лише мешканці міста, а й гості. У рамках даного проекту демонструються різновиди українського костюма різних регіонів України.

Детальніше

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЗМІСТУ КОМП’ЮТЕРНОЇ ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТАХ США

УДК 37.013.74

КУЛЄШОВ Сергій Олександрович

аспірант кафедри вищої математики і фізики

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

ORCID ID 0000-0001-5879-8105

e-mail: [email protected]

Постановка та обґрунтування актуальності проблеми. Висока якість комп’ютерної освіти та модернізація технічної галузі взагалі є ключовими чинниками успішного розвитку інформаційних технологій в будь-якій державі. З метою вирішення питання високої якості підготовки бакалаврів з інформаційних систем у світовому освітньому просторі ведуться дослідження в галузі комп’ютерної освіти різних країн, зокрема США, країни-лідера надання інформаційних послуг. При цьому особлива увага приділяється вивченню історії розвитку змісту комп’ютерної освіти, як основи до майбутнього міжнародного лідерства в галузі інформаційних систем і технологій. Інформаційні системи стають одним з найважливіших ресурсів формування змісту комп’ютерної освіти, а їх розвиток стає стратегічним пріоритетом та, в деякому сенсі, запорукою добробуту нації. Отже аналіз формування та розвитку змісту комп’ютерної освіти в університетах США на прикладі навчальної дисципліни «Інформаційні системи» є актуальною в умовах технологічної глобалізації світу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз інформаційних джерел свідчить про наявну увагу науковців до питання становлення та розвитку інформаційних систем та введення навчальної дисципліни «Інформаційні системи» до навчальних планів підготовки спеціалістів з комп’ютерних наук. Цим питанням займалися В. Звасс, Дж. Девіс, Л. Джесап, Дж. Валасіч, Е. Мейсі, Н. Андерсен, М. Калнен, Р. Галєрс, М. Маркус, Е. Хевнер, Р. Агарвал, Г. Лукас С. Марч, Дж. Парк, С. Рем.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись