• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
 • (0522) 32-17-18
filfak_logo

Факультет української філології, іноземних мов та соціальних комунікацій

Кирилюк Ольга Леонідівна

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2000 р., Спеціальність: Українська мова і література, Кваліфікація: вчитель української мови і літератури.

Напрями наукової та професійної діяльності: когнітивна лінгвістика, сугестивна лінгвістика, психолінгвістика, мова інформаційної війни

Тема кандидатської дисертації: «Кінонімія в сучасній українській мові: принципи номінації та способи творення»

Транслітерація імені: Olha Kyryliuk

ORCID iD: 0000-0002-9764-8756

ПрофіліScopusWeb of Science, Google Scholar

Дисципліни, які викладає: «Сучасна українська літературна мова», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Проблемні аспекти сучасного мовознавства», «Українська мова в журналістській діяльності», «Лінгвістика впливу. НЛП».

Основні публікації

Монографії: розділи в колективних монографіях

 1. Кирилюк О. Л. (2020). Збройні наративи інформаційної агресії: тематика, мовні засоби, вербалізація концептів. Innovative pathway for the development of modern philological sciences in Ukraine and EU countries: Collective monograph. Vol. 1. Riga, Latvia: Baltija Publishing, Pp. 276-294. doi:10.30525/978-9934-26-031-5-17
 2. Кирилюк О. Л. (2022). Мова постфольклору в дискурсі інформаційної війни: концептуальні метафори, меми-концепти, іллокутивний зміст. Innovative pathway for the development of modern philological sciences in ukraine and eu countries: Scientific monograph. Vol. 2. Riga, Latvia: Baltija Publishing, Pp. 212– 242. doi:10.30525/978-9934-26-196-1-31

Посібники:

 1. Ковтюх С., Кирилюк О. Українська мова за професійним спрямуванням: навч.-методичний посібник. Кропивницький: ПП «Центр оперативної  поліграфії «Авангард», 2018.
 2. Кирилюк О. Л. Українська мова та культура мовлення. Частина І. навч.-методичний посібник. Кропивницький: ЦДПУ ім.В.Винниченка, 2021.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

 1. Kyryliuk, O., (2021). Fabricated frames as a way of erasing historical memory (based on the discourse of Russia’s aggression against Ukraine. Journal of Language and Linguistic Studies, 17 (Special Issue 2), 1423-1437.
 2. Kuzmenko, O., Kyryliuk, O., Bublyk, T., Boyko, Y., Ruban, V. (2022). Linguistic Dimension of Political Advertising: Analysis of Linguistic Means of Manipulative Influence. World Journal of English Language doi:10.5430/wjel.v13n1p205
 3. Kyryliuk, O., Shulska, N., Zinchuk, R., Demeshko, I., Nesterenko, T., Volchanska, H., Fenko, N. (2023). Інструментарій формування наративних стратегій російсько-української війни (на прикладі мови медіа 2022–2023 років). AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Special I. (13/01-XXXIV). 163–171. http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/130134/papers/A_24.pdf

Статті в наукових фахових виданнях України:

 1. Кирилюк, О. Л. (2019). Мова передвоєнного дискурсу: лінгвістичні засоби створення ворожих образів і символів (на прикладі  російсько-української інформаційної війни). Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія», 43 (5), 71–74. doi:10.32841/2409-1154.2019.43.5.19
 2. Кирилюк, О. Л. (2020). Термінологія інформаційної війни. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки», 3 (407), 33–39.
 3. Кирилюк, О. Л. (2020). Мовні засоби творення образу ворога в умовах інформаційної війни. Наукові записки ЦДПУ ім. В. Винниченка. Серія «Філологічні науки», 187, 45–49.
 4. Кирилюк, О. Л. (2020). Структура асоціативно-семантичного поля “ворог” в дискурсі інформаційної війни. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 29 (2), 53–58. doi:10.24919/2308-4863.2/29.209437
 5. Кирилюк, О. Л. (2020). Мовна агресія розважальних телешоу як спосіб ведення інформаційної війни. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 32 (1), 132140. doi:10.24919/2308-4863.1/32.214487
 6. Кирилюк, О. Л. (2020). Мова мережевого фольклору як засіб опору інформаційній агресії. Мова: Класичне – модерне – постмодерне, 6, 3249. doi:10.18523/lcmp2522-9281.2020.6.32-49
 7. Кирилюк, О. Л. (2020). Формування образу захисника в умовах інформаційної війни: лінгвокогнітивний аспект. Львівський філологічний часопис, 8, 9096. doi:10.32447/2663-340X-2020-8.14
 8. Кирилюк, О. Л. (2021). Мовне віддзеркалення збройного конфлікту
  в постфольклорних текстах. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 36 (1), 162167. doi:10.24919/2308-4863/36-1-25
 9. Кирилюк, О. Л. (2021). Мовні засоби сугестивного впливу на реципієнта в дискурсі інформаційної війни. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Філологія. Журналістика», т.32 (71), 4 (1) С. 2428. doi:10.32838/2710-4656/2021.4-1/05
 10. Кирилюк, О. Л. (2021). Фреймова мережа концепту КРУТИ в українському інформаційному просторі. Закарпатські філологічні студії, 19, 3540. doi:10.32782/tps2663-4880/2021.19.1.7
Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись

// google analytics