• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

Випуск 166

 

Титульна сторінка

АвторСтаттяСторінка

РАДУЛ Валерій Вікторович, БАБЕНКО Тетяна Василівна

ОСОБИСТІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ В УПРАВЛІННІ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ 12 
 Анна КЛИМ-КЛІМАШЕВСЬКА, Станіслава К. НАЗАРУК ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАНЯТЬ В ДИТЯЧОМУ САДОЧКУ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 19
 Hanna KRAUZE-SIKORSKA, Joanna SIKORSKA  ICT W PROCESIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NARZĄDU RUCHU 23
 Kinga KUSZAK DOŚWIADCZENIA KULTUROWE SPOŁECZEŃSTWA WPISANE W JĘZYK 26
 КУШНІР Василь Андрійович  ДІАЛОГІЧНИЙ РІВЕНЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ  30
 РИБІНСЬКА Юлія Анатоліївна МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ ЗАСОБАМИ КРЕАТИВНОГО НАПИСАННЯ 34
 СТРАТАН-АРТИШКОВА Тетяна Борисівна  ВЗАЄМОДІЯ РІЗНИХ ВИДІВ МИСТЕЦТВА У ФОРМУВАННІ ХУДОЖНЬОГО СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 37
 ЧЕРКАСОВ Володимир Федорович  НАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ МОЛОДШИХ КЛАСІВ 41
 ШАНДРУК Світлана Іванівна  ІКТ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА 45

 БАЛАКІРЄВА Вікторія Анатоліївна

 КОНТЕКСТНИЙ ПІДХІД ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  49
 БОГОМОЛОВА Марина Юріївна ВНЕСОК ЯКОВА ФЕОФАНОВИЧА ЧЕПІГИ (ЗЕЛЕНКЕВИЧА) (1875-1938) У РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ (20-30-ТІ РОКИ ХХ СТ.) 53
 БОСИЙ Василь Сильвестрович  ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОГО СПРИЙНЯТТЯ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
58
 ГАБЕЛКО Олена Миколаївна  НАВЧАННЯ МОВИ: ПРИНЦИПИ ВИКЛАДАННЯ  61
 ГАЛЕТА Ярослав Володимирович ДО ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ОНОВЛЕННЯ ІІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СУСПІЛЬСТВА  64
 ГАЛІМСЬКА Інна Іванівна САМОСТІЙНЕ ФІЗИЧНЕ ТРЕНУВАННЯ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МАЙБУТНЬОГО АВІАФАХІВЦЯ 68

 ГИРИЛОВСЬКА Ірина Вікторівна

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ САМОПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО МОНІТОРИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ 72
 ДАНИЛЮК Оксана Климівна, ГРОМКО Тетяна Василівна ПРОФЕСІЙНА МОВНОКОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ «СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА»  76
 ДОЛИННИЙ Юрій Олексійович РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ ДО РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 80
 РАЦУЛ Анатолій Борисович, ЗАВІТРЕНКО Долорес Жораївна, КУРЯТА Ірина Георгіївна ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ОСНОВ КОРЕКЦІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ З ОБМЕЖЕНИМИ РОЗУМОВИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ  85
 ЗІНУКОВА Наталія Вікторівна ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПЕРЕКЛАДАЧА У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УСНОГО ПЕРЕКЛАДАЧА 92
 ІВАНОВА Валентина Леонідівна, ІВАНОВ Олександр Кузьмич ВИКОНАВСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ МУЗИКАНТА-ДУХОВИКА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  96
 КАПІТАН Тетяна Анатоліївна СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ЛАНКИ (5–8 КЛАСИ) НА УРОКАХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ  100
 КИРИЧЕНКО Олена Іванівна ЕСТЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ О. О. ОСМЬОРКІНА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬОГО БАЧЕННЯ  105

 КИСЛЕНКО Дмитро Петрович

НOPМAТИВНO-ПPAВOВЕ ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ ПPOФЕCIЙНOЇ ПIДГOТOВКИ ФAXIВЦЯ З OXOPOННOЇ ДIЯЛЬНOCТI  110
 КОМАР Олег Станіславович ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 113
 КУБРИШ Наталія Романівна, ОЛЕШКО Лідія Іванівна ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ  117

 КУРКІНА Сніжана Віталіївна

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА Й ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІХУДОЖНЬОГО ПОДХОДУ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 122
 КУЧАЙ Олександр Володимирович ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У ВНЗ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 126
 ОМЕЛЬЯНЕНКО Світлана Віталіївна ОВОЛОДІННЯ МАЙБУТНІМИ ФАХІВЦЯМИ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТЕХНОЛОГІЄЮ РОБОТИ З МЕРЕЖЕЮ СОЦІАЛЬНИХ КОНТАКТІВ  129
 ПРИБОРА Тетяна Олександрівна УПРАВЛІННЯ ЄЗУЇТСЬКИМИ КОЛЕГІЯМИ  133
 ПРОКОПЧУК Ольга Ігорівна ПОТЕНЦІАЛ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА ЦИФРОВОГО МИСТЕЦТВА У ВИЩІЙ ОСВІТІ 137
 ТОРЧИНСЬКА Тамара Анатоліївна ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ НАД АНТРОПОНІМАМИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 141
 ЧЕРЕДНИЧЕНКО Наталія Юріївна ЕСТЕТИЧНА ОСВІТА В ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ: ФІЛОЛОГІЧНИЙ КЛАС  146
 ЧИЧУК Антоніна Петрівна ВИПЕРЕДЖУВАЛЬНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ТВОРЧОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРЕСИВНИХ ІДЕЙ АМЕРИКАНСЬКОГО ТА БРИТАНСЬКОГО ДОСВІДУ  149

 ШЕВЧЕНКО Ольга Володимирівна, БЄЛКОВА Тетяна Володимирівна

КОМПОНЕНТИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ВИШІВ ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ОСОБИСТОГО ЗДОРОВ’Я  153
 ШEВЧЕНКО Інга Леонідівна, БРОДСЬКИЙ Геннадій Леонідович СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН  157
 ВОРОБЙОВА Оксана Петрівна ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ  160
 КОЛОСКОВА Жанна Володимирівна РОЗВИТОК КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО ЖИТТЯ ЄЛИСАВЕТГРАДЩИНИ: ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС  163
 ЛОКАРЄВА Юлія Валеріанівна ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОГО ПРОЕКТУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 167
 НАЗАРЕНКО Марина Павлівна ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ  171
 НАЗАРЕНКО Ольга Іванівна, НЕСТЕРЕНКО Оксана Євгенівна ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ АВТЕНТИЧНИХ ІНТЕРНЕТ ВІДЕОРЕСУРСІВ ДЛЯ НАБУТТЯ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-СОЦІОЛОГІВ  176
 ФЕЛЬЦАН Інна Михайлівна ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У КОНТЕКСТІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ДОРОСЛИХ У ЄВРОПІ  181
 ЯНЕНКО Оксана Андріївна МОВНА ПОЗИЦІЯ ЯК ОСОБЛИВІСТЬ СУЧАСНОГО ЕСТРАДНОГО ВИКОНАВСТВА 185
 ГУСЄВА Любов Григорівна ВИРАЖЕННЯ ДУХОВНИХ ПРОЯВІВ ЛЮДИНИ ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 189
 БУЗЕНКО Ірина Леонідівна ЕКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ: ДЕФІНІТИВНІ ПІДХОДИ  193
 ВАН Яцзюнь ДІАГНОСТИКА КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА: ПРОПЕДЕВТИЧНИЙ АНАЛІЗ 196
 ЛІ Цзяці МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ПРОЕКТНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ 200
 ЧЕНЬ Цзицзянь  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЦЕЛОСТНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МУЗЫКАЛЬНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ У БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ 204
 ЛО Чао  ДІАГНОСТИКА СТАНУ ПЕРСОНІФІКОВАНОЇ ПРОЕКЦІЇ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ 209
 МАХІНЬКО Ірина Олександрівна  РОЗВИТОК СПЕЦІАЛЬНИХ ПСИЛОГО-ФІЗІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ПІАНІСТА-АКОМПАНІАТОРА 213
 PETROV Vladimir  FORMATION AND DEVELOPMENT OF HIGHER EXRTAMURAL PEDAGOGICAL EDUCATION IN RUSSIA 216
 САМБОРСЬКА Наталя Миколаївна  ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК І ЗМІСТ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ МЕДСЕСТРИНСТВО 221
 СУНЬ Пенфей  МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ ОСВОЄННЯ ХУДОЖНЬО-СТИЛЬОВОГО ФЕНОМЕНА СИМВОЛІЗМУ МАЙБУТНІМИ УЧИТЕЛЯМИ МУЗИКИ 224
 ТКАЧЕНКО Анастасія Володимирівна  МЕДІАПРОСТІР ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ДИЗАЙНУ 230
 ФЕСЕНКО Оксана Сергіївна  КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ Й РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 233
Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись