• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
 • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

Інформація для авторів

Шановні науковці!

    Здійснюється підготовка до друку чергового випуску збірки наукових праць «Наукові записки. Серія: Педагогічні науки», який внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Наказ Міністерства освіти і науки України  № 241 від 09. 03. 2016 р.       

    Збірник зареєстровано в міжнародних наукометричних базах Index Copernicus international (ICI), Google Scholar, Research Bible, WorldCat, Academic Journals.

    Мета і завдання: ознайомлення з результатами досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців у галузі педагогіки.

    Статті подаються в авторській редакції.

    Політика журналу дозволяє змінювати та створювати нові матеріали відповідно до ліцензії Creative Commons. CC-BY-SA.

    Статті рецензуються членами редакційної колегії.

    Редколегія перевіряє статті на плагіат.

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ, ЯКІ БУДУТЬ НАДХОДИТИ ДО РЕДАКЦІЇ

 

Вимоги до оформлення:

 • Стаття повинна бути написана українською, англійською або російською мовою, з дотриманням наукового стилю та без мовних помилок. 
 • Електронний варіант статті в редакторі Word – 2003, шрифт Times New Roman, збереження у форматі doc або rtf українською, російською чи англійською мовами. 
 • Текст на аркуші А – 4, розмір шрифту 14, інтервал 1,5 пт; поля: зліва – 30 мм; праворуч – 15 мм; знизу і зверху – 25 мм. 
 • Обсяг статті не менше 0,5 друк. аркуша (10-12 сторінок).

Розміщення на сторінці: 

 • В лівому верхньому кутку: УДК. 
 • В правому верхньому кутку: прізвище, ім'я та по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, ORCID, DOI, електронна адреса. 
 • Через один інтервал по центру великими літерами та жирним шрифтом – назва статті. 
 • Посилання на наукову літературу в тексті подаються за таким зразком: [5, с. 80]. 
 • Через 1 рядок після тексту розміщується слово СПИСОК ДЖЕРЕЛ та подається список використаних джерел (в алфавітному порядку) відповідно до загальноприйнятих вимог до бібліографічного опису наукової літератури (див. журнал «Бюлетень ВАК України». – 2009. – № 5). 
 • Далі через рядок після cписку джерел в алфавітному порядку подається слово REFERENCES (див. Зразок оформлення статті). Список використаних джерел українською та російською мовами транслітерується латиницею. Прізвища авторів, назви джерел (книг, журналів, конференцій, статей тощо) транслітеруються, а в квадратних дужках подається переклад назв англійською мовою. Іноземні джерела, укладені латиницею, залишаються без змін (за стандартом APA 5th (www.apastyle.org).
 • Відомості про автора українською, російською та англійською мовами (прізвище, ім’я, по батькові, посада, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи) подаються без скорочень.
 • Наукові інтереси (українською та англійською мовами) – обов’язково. Далі через рядок великими літерами назва статті розмір (кегль) 14 пт, анотація та ключові слова (5-10) – українською та російською мовами, міжрядковий інтервал 1, розмір (кегль) 14 пт, шрифт – курсив. 
 • До статті додається назва статті та реферат англійською мовою обсягом 2000-2200 знаків (не менше 25 рядків), розмір (кегль) 14 пт, міжрядковий інтервал 1,5. 

РЕДКОЛЕГІЯ

Зразок оформлення статті

 УДК: 378.14   

 

ПОПОВА Ірина Петрівна 

доктор педагогічних наук, професор,  професор кафедри природничих і гуманітарних наук Харківського національного автомобільнодорожнього університету

ORCID, DOI

e-mail: [email protected]

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВИДІВ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ

НЕФІЛОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

 

Постановка та обгрунтування актуальності проблеми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Мета статті. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  Висновки та перспективи подальших розвідок напряму. 

 

Для публікацій англійською мовою:

 

RELATIONSHIP OF SPEECH OF

LANGUAGE TEACHING IN UKRAINIAN FOREIGN STUDENTS OF

NON-PHILOLOGICAL PROFILE

Аnalysis of recent research and publications. 

The purpose of the article. 

The maine material of the study. 

Conclusions and prospects for further researches of directions. 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

 1. Рагозіна В. В. Ліплення й розігрування пластилінових казок (соціалізуємо дошкільника). Методичні рекомендації для вихователів / Рагозіна В. В. // Шкільний світ. № 2 (58), лютий, 2016 . – С. 18–33. 
 2. Рагозіна В. В. Учимося в майстрів декоративно-ужиткового мистецтва: малюємо, ліпимо. Шостий рік життя. Альбом для дитячої творчості та методичні рекомендації / В. В. Рагозіна, Н. В. Очеретяна. – Київ: Генеза, 2017. – 48 с. + 12 c. вкл. – (Серія «Маленький митець»).  
 3. Рагозіна В. В., Очеретяна Н.В. Універсальний альбом з художньої творчості для занять з дітьми 1-3-х років. Ч.1. Вид-во «Зірка» / В. В. Рагозіна, Н. В. Очеретяна. – 2015.– 35 с. 
 4. Рагозіна В. В., Очеретяна Н. В. Універсальний альбом з художньої творчості для занять з дітьми 3–5-ти років. Ч.1. Вид-во «Зірка». / В. В. Рагозіна, Н. В. Очеретяна. – 2014. – 35 с. 
 5. Сухорукова Г. В., Дронова О. О., Голота Н. М., Янцур Л. А. Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі : підручник / за заг. ред. Г. В. Сухорукової. – Київ: Видавничий дім «Слово», 2010. –376 с. : іл. 
 6. Халезова Н. Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду: Пособие для воспитателя. – М.: Просвещение, 1984. – 112 с., ил. 

REFERENCES

 1. Ragozina, V. V. (2016, lyutiy). Liplennya y rozigruvannya plastilinovih kazok (sotsializuemo doshkilnika). Metodichni rekomendatsiyi dlya vihovateliv [Modeling and casting of clay tales (will socialize preschooler). Guidelines for educators]. Shkilniy svit, № 2 (58), 18–33. 
 2. Ragozina, V. V. (2017). Uchimosya v maystriv dekorativno-uzhitkovogo mistetstva: malyuemo, lipimo. Shostiy rik zhittya. Albom dlya dityachoyi tvorchosti ta metodichni rekomendatsiyi [Learn from the masters of decorative-applied art: drawing, sculpting. The sixth year of life. Album for children and methodical recommendations]. Kiyiv : Geneza.
 3. Ragozina, V. V., Ocheretyana N. V. (2015). Universalniy albom z hudozhnoyi tvorchosti dlya zanyat z ditmi 1-3-h rokiv. Ch.1. [Universal album of artistic creativity for children 1-3 years. Part 1.]. Kyiv: Vid-vo «Zirka». 
 4. Ragozina, V. V., Ocheretyana N. V. (2014). Universalniy albom z hudozhnoyi tvorchosti dlya zanyat z ditmi 3-5-ti rokiv. Ch.1. [Universal album of artistic creativity for children 3-5 years. Part 1.]. Kyiv: Vid-vo «Zirka». 
 5. Sukhorukova, H. V., Dronova, O. O., Holota, N. M., Yantsur, L. A. (2010). Obrazotvorche mystetstvo z metodykoi vykladannia v doshkilnomu navchalnomu zakladi [Fine Art with teaching methods in kindergarten]. Kyiv: Vydavnychyi Dim «Slovo». 
 6. Halezova, N. B. (1984). Narodnaya plastika i dekorativnaya lepka v detskom sadu: Posobie dlya vospitatelya [National plastic and decorative molding in the kindergarten: a manual for the educator]. Moscow: Prosveschenie. 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА

Попова Ірина Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри природничих і гуманітарних наук Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. 

Наукові інтереси: методика навчання української мови у вищій школі, формування особистості фахівця нефілологічного профілю. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Pороva Iryna Petrivna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Department of Natural and Humanities, Kharkiv National Automobile and Road University. 

Circle of scientific interests: methods of teaching the Ukrainian language in higher school, formation of professional identity of non-philological profile. 

  ПОПОВА Ірина Петрівна. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВИДІВ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ НЕФІЛОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

    Мета курсу української мови для студентів-іноземців нефілологічного профілю пов’язана, по-перше, з набуттям навичок і вмінь для професійної сфери спілкування, що включає чотири основних її аспекти (говоріння, читання, аудіювання, письмо) шляхом переносу їх у виробничо-професійну сферу і, подруге, у розвитку спеціальних навичок і вмінь, необхідних для успішної комунікації. У статті розглянуто види мовленнєвої діяльності та вимоги до них щодо набуття знань, умінь і навичок комунікації студентів-іноземців. 

  Ключові слова: види мовленнєвої діяльності; говоріння, читання, аудіювання, письмо; студенти-іноземці нефілологічного профілю; діалогічне й полілогічне мовлення; монологічне мовлення. 

  ПОПОВА Ирина Петровна.         ВЗАИМОСВЯЗЬ ВИДОВ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБУЧЕНИИ УКРАИНСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

    Цель курса украинского языка для студентов-иностранцев нефилологического профиля связана, во-первых, с приобретением навыков и умений для профессиональной сферы общения, включающая четыре основных ее аспекта (говорение, чтение, аудирование, письмо) путем переноса их в производственно-профессиональную сферу и, во-вторых, в развитии специальных навыков и умений, необходимых для успешной коммуникации. В статье рассмотрены виды речевой деятельности и требования к ним в отношении приобретения знаний, умений и навыков коммуникации студентов-иностранцев. 

    Ключевые слова: виды речевой деятельности; говорение, чтение, аудирование, письмо; студенты-иностранцы нефилологического профиля; диалогическая и полилогическая речь; монологическая речь. 

    POPOVA Iryna Petrivna. INTERRELATION OF SPEECH TYPES ACTIVITY WITH FORMS OF WORK WITH THE TEXT IN TRAINING UKRAINIAN FOR FOREIGN STUDENTS OF NON-PHILOLOGICAL PROFILE 

    Training of foreign students as future experts (engineers, ecologists, physicians, druggists, etc.) is in formation of abilities and skills of creation of the developed monological and dialogical statement on material of text units of scientific style means of Ukrainian. Ukrainian course purpose for foreign students of not philological profile is connected, first, with acquisition of skills and abilities for the professional sphere of communication, which includes four main aspects (speaking, reading, audition, writing) by their transfer in production and professional spheres and, secondly, in development of the special skills and abilities which necessary for successful general communication. It’s necessary to admit that in the oral monological speech (performances with the report on a subject, with the message on a special topic) lexical and grammatical skills of functional style of production and professional sphere and also the abilities connected with the communicative purposes of production and professional public speech are formed. The communicative abilities connected with future professional activity of students not philologists are: to define the speech task accurately, to plan the course of a conversation and to reconstruct the communicative program in the process of communication, to react adequately on remarks of the interlocutor according to a situation in dialogical and polylogical speeches. In audition it is an ability to understand a public statement. In written communication these are abilities connected with production of messages of different types (report, essay, paper, composition, instructions on scientific and professional perspectives, business documentation) also to choose according to the principles and specifics of this functional sphere adequate language means. In this article types of speech activity and the requirement to them in the way of knowledge acquisition, skills of foreign students communication are briefly considered. 

    Keywords: types of speech activities; speaking, reading, listening, writing; students of not philological profile; dialogical and polylogical speeches monologue speech.

Матеріали приймаються протягом календарного року  у електронному вигляді на електронну пошту [email protected]

Оплата за друк матеріалів: 1 стор. – 50 грн. Для докторів наук друк матеріалів безкоштовно (надається електронна версія). Вартість паперової версії журналу 150 грн.

Пересилка збірника здійснюється Новою поштою за рахунок отримувача.

Після прийняття статті до друку розсилаються реквізити оплати.

Скановану квитанцію про оплату статті надіслати на електронну пошту.

Вказати адресу нової пошти отримувача.

Контактні телефони:

(0522) 22-47-73 (мистецький факультет ЦДПУ ім. В. Винниченка);

066-486-24-19 (зав. кафедрою музичного мистецтва і хореографії, доктор педагогічних наук, професор Черкасов Володимир Федорович);

066-500-35-43 (кандидат педагогічних наук Куликова Світлана Вікторівна).

Materials are accepted in electronic form on the email during the calendar year: [email protected]

Payment for printing of the materials: 1 page is 50 UAH. For doctors of science, printing of materials is free of charge (electronic version is provided). The cost of the paper version of the magazine is 150 UAH.

Sending of the collection is carried out via "Nova Poshta" by the recipient.

After the article has been accepted, the payment details will be sent to the press.

Scanned receipt for payment of the article to send by e-mail.

Specify the address of the recipient's new mail.

Contact phones:

(0522) 22-47-73 (Faculty of Arts, Kirovohrad Vynnychenko State Pedagogical University);

066-486-24-19 (Head Chair of Music Art and Choreography, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor Cherkasov Volodymyr Fedorovych);

066-500-35-43 (Candidate of Pedagogical Sciences Kulikova Svitlana Viktorivna).

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись