• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ПРОЕКТНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ

ЛІ Цзяці –

аспірант кафедри музичного мистецтва і хореографії

Південноукраїнського національного педагогічного університету

імені К. Д. Ушинського

e-mail: [email protected]

Анотація

    У статті запропоновано модель організаційно-методичної системи формування художньо-проектних умінь майбутніх учителів музики. Здійснено аналіз досліджень присвячених проблемі використання проектних технологій у підготовці майбутніх учителів музики. Розглянуто особливості розробки моделей в педагогічній науці та методиці мистецького навчання. Висвітлені основні вимоги до процесу формування художньопроектних умінь майбутніх учителів музики, з урахуванням яких опрацьовано модель. Спираючись на гуманістичну парадигму мистецької освіти побудовано модель, яка складається з чотирьох основних блоків: теоретико-методологічним, проектувально-технологічним, формувальним та результативно-оцінювальним. Розглянуто та обґрунтовано складові елементи до кожного з виділений блоків моделі. Очікуваний результат передбачає сформованість всіх компонентів художньо-проектних умінь майбутніх учителів музики.

Ключові слова: художньо-проектні уміння, майбутні учителі музики, організаційно-методична модель.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Дубасенюк О. А. Концептуальні моделі педагогічної освіти: наукові пошуки та здобутки // Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку: Монографія / Авт. кол. О. А. Дубасенюк, О. Є. Антонова, С. С. Вітвицька, Н. Г. Сидорчук, О. М. Спірін, Н. В. Якса та ін. / За заг. ред. проф. О. А. Дубасенюк: Вид. 2-е, доп. – Житомир: Вид- во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 8–29.

2. Карпова Л. Г. Сутність професійної підготовки викладача / Л. Г. Карпова // Педагогічна підготовка викладачів вищих навчальних закладів: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції –Харків: ОВС, 2002. – 164 с.

3. Локарєва Ю. В. Формування творчопроективних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі музично-теоретичної підготовки / Юлія Валеріанівна Локарєва // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. кол.: В. Ф. Черкасов та ін. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – Вип. 147. – С. 162–166.

4. Мішедченко В Формування професійної компетентності майбутнього вчителя музики в умовах вищого навчального закладу / В. Мішедченко. Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань: ПП Жовтий О. О., 2012. – Випуск 6. – Частина 1. – С. 251–257.

5. Радецька І. А. Формування художньопроектних умінь майбутніх учителів трудового навчання / І. А. Радецька // Педагогічний дискурс. – 2009. – Вип.5. – С. 173–182.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись