• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА Й ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІХУДОЖНЬОГО ПОДХОДУ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

КУРКІНА Сніжана Віталіївна –

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедри музичного мистецтва і хореографії

Центральноукраїнського державного педагогічного університету

імені Володимира Винниченка

e-mail: [email protected]

Анотація

    У даній статті на основі проведеного аналізу вітчизняних і зарубіжних досліджень у галузі мистецької педагогіки піднімається питання про роль вчителя музичного мистецтва й художньої культури в реалізації поліхудожнього підходу, як одного з найбільш перспективних і сучасних педагогічних напрямів. Окрім цього автор наводить дані міні-дослідження, проведеного серед учителів музичного мистецтва й художньої культури з метою виявлення найбільш популярних типів предметних взаємозв'язків і рівня готовності вчителівпрактиків до застосування поліхудожнього підходу у навчальному процесі.

Ключові слова: поліхудожній підхід, інтегрований урок, сучасні технології, підготовка вчителя, урок художньої культури, урок музичного мистецтва

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Блонский П. Избранные психологические сочинения в 2-х т. Т. 1 / Под ред. А. Петровского. – М.: Педагогика, 1979. – 304 с.

2. Бузова О. Д. Поліхудожне виховання як засіб удосконалення музичної підготовки майбутніх вчителів музики: Автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.02 / О.Д. Бузова; Нац.пед.ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2004. – 19 с.

3. Давидов В. В. Лекции по общей психологи: учебн. пособие для студ. высших учебных заведений / В. В. Давидов. – М.: «Академія», 2005. – 176 с.

4. Взаимодействие и интеграция искусств в полихудожественном развитии школьников / Под общей ред. Б. П. Юсова. – Луганск., 1995. – 180 с.

5. Масол Л. М. Інтеграція в системі шкільноі мистецькоі освіти і поліхудодня підготовка вчителів / Л. М. Масол // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – Вип. 4. – К.: Наук. Світ, 2003. – С. 7–15.

6. Масол Л. М. Особливості впровадження програми «Мистецтво» в контексті науково- інтеграційної освіти / Л. М. Масол. – Початкова школа. – 2003. - №4. – С. 9–12.

7. Отич О. М. Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання: теоретичний та методологічний аспекти: монографія / О. М. Отич; за наук. ред. І. А. Зязюна. – Чернівці: Зелена Буковина, 2009. – С. 356–376.

8. Щолокова О. П. Методика викладання світової художньої культури / О. П. Щолокова. – К., 2007. – 192 с.

9. Юсов Б. П. Современная концепция образовательной области «Искусство» в школе // Инновационные концепции современного образования: новый взгляд на образование / ФГНУ «Институт художественного образования» РАО / Б. П. Юсов. – М., Интеллект- центр, 2014. – 160 с. – С. 46–74.

10. Savenkova L. G. Humanization of education as the condition of the modern school’s development // Humanity Space. International Almanac. 2014. – Vol. 3. –№ 1. – P. 62–72.

11. Shkolyar L.V. Scientific schools of Art pedagogy and modern educational practice // Humanity Space. International Almanac. –2013. – Vol. 2. – № 1. – P. 74–77.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись