• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ Й РІВНІ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

ФЕСЕНКО Оксана Сергіївна –

пошукувач кафедри педагогіки та

освітнього менеджменту

Центральноукраїнського державного

педагогічного університету

імені Володимира Винниченка

e-mail: [email protected]

Анотація

    У статті розкрито сутність понять «критерій» і «показник». У відповідності до структурних компонентів методичної компетентності (мотиваційно-особистісного, змістового, діяльнісного) майбутніх учителів визначені наступні критерії: мотиваційно-ціннісний, когнітивно-інтелектуальний, практичнодіяльнісний. Для діагностики сформованості методичної компетентності до кожного критерія визначені відповідні показники. Теоретичне й практичне дослідження процесу формування методичної компетентності дозволило виявити послідовні рівні: низький, середній, достатній і високий.

Ключові слова: структурні компоненти методичної компетентності майбутнього вчителя початкової школи; мотиваційно-ціннісний, когнітивно-інтелектуальний, практично-діяльнісний критерії; показники; рівні сформованості методичної компетентності.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Бурчак Л. В. Методичне забезпечення процесу дослідницької компетентності майбутнього вчителя хімії [Електронний ресурс] / Л. В. Бурчак. –Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gnvp/2011_5 4/6.pdf_. – Назва з екрана.

2. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

3. Вишнякова С. М. Профессиональное образование : Словарь. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика / С. М. Вишнякова. – М. : НМЦ СПО, 1999. – 538 с.

4. Галімов А. В. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до виховної роботи з особовим складом : моногр. / А. В. Галімов. – Хмельницький : НАДПС України ім. Б. Хмельницького, 2004. – 376 с.

5. Головин С. Ю. Словарь практического психолога / С. Ю. Головин. – Мн. : Харвест, 1998. – 800 с.

6. Словарь по педагогике [Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров]. – М. : ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д : Издательский центр «МарТ», 2005. – 448 с.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись