• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

ДІАГНОСТИКА СТАНУ ПЕРСОНІФІКОВАНОЇ ПРОЕКЦІЇ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ

ЛО Чао –

аспірант кафедри музичного мистецтва і хореографії

Південноукраїнського національного педагогічного

університету імені К. Д. Ушинського

e-mail [email protected]

Анотація

    У статті уточнено поняття персоніфікованої проекції вокальної підготовки майбутніх учителів музики, його компонентна структура. Актуалізовано проблему діагности зазначеного феномену. Представлено критерії, показники оцінювання, відповідні до них методи та логіка шкалування. Критеріями визначено: гностичноопераційний, ціннісно-вибірковий, комунікативно-творчій. Розкрито основні процедури діагностики: анкетування, педагогічне спостереження, тестування та спеціально розроблені завдання. Подано отримані результати розподілу досліджуваних за рівнями: високий діалогічно-усвідомлюваний; середній – досвіднонакопичувальний; низький – технологічно-орієнтований.

Ключові слова: вокальна підготовка, персоніфікація, персоніфікована проекція вокальної підготовки майбутніх учителів музики

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Ингенкамп К. Педагогическая диагностика: пер. с нем. / К. Ингенкамп – М.: Педагогика, 1991. – 240 с.

2. Ло Чао. Компонентна модель вокальної підготовки майбутнього вчителя музики в контексті технології персоніфікації / Ло Чао // Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Вип.22 (1–2017). – Ч. 2. – Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 56–61.

3. Ло Чао. Критерії та показники оцінювання персоніфікованої проекції вокальної підготовки майбутніх учителів музики / Ло Чао // Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства. Матеріали і тези ІІІ Міжнародної конференції молодих учених та студентів (Одеса 13–14 жовтня 2017 р.). ― Т. 2.– Одеса: ПНПУ імені К. Д.Ушинського, 2017. – С. 53–55.

4. Реброва О. Є. Педагогічна діагностика в контексті підвищення якості мистецької освіти / О. Є. Реброва // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Сер. 14: Теорія і методика мистецької освіти. – Київ: Вид-во НПУ, 2015. – Вип. 17(22). – С. 37–45.

5. Чжан Яньфен. Методика вокальної художньо-виконавської підготовки майбутніх учителів музики в університетах України і Китаю. Дис. … канд. пед. наук спец. 13.00.02 – «Теорія і методика музичного навчання» / Чжан Яньфен. – Київ, 2012. – 253 с.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись