• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ ДО РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

ДОЛИННИЙ Юрій Олексійович –

кандидат педагогічних наук, доцент,

докторант кафедри педагогіки і методики технологічної освіти

Глухівського національного педагогічного університету

імені О. Довженка e-mail:[email protected]

Анотація

    У статті розглянуто практичну реалізацію системи професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями. Представлено загальний зміст проведеної експериментальної роботи по виявленню впливу експериментальної та загальної програм підготовки фахівців з фізичної терапії, ерготерапії, фізичної реабілітації до професійної діяльності.

Ключові слова: фахівці, фізична терапія, експериментальна робота, обмеження в розвитку.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

 1. Грибан Г. П. Системний підхід у навчальному процесі з фізичного виховання / Г. П. Грибан // Педагогічні науки: зб. наукових праць Полтавського нац. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка. – Вип. 55. – Полтава, 2012. – С. 74–79.

2. Долинний Ю. О. Оздоровчі технології осіб з обмеженими можливостями: навчальний посібник для студентів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» вищих навчальних закладів / Ю. О. Долинний. – Краматорськ: ДДМА, 2017. – 83 с.

3. Долинний Ю. О. Теоретичні аспекти реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями: монографія / Ю. О. Долинний; за заг.ред. В. В. Борисова. – Краматорськ: ДДМА, 2015. – 106 с.

4. Иванов В. С. Основы математической статистики / В. С. Иванов. – М.: Физкультура и спорт, 1990. – 175 с.

5. Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика / Н. Ш. Кремер. – М.: Юнити, 2000. – 543 с.

6. Курок О. І. Програма підготовки фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями. Навчально-методичний посібник / О. І. Курок, Ю. О. Долинний. – Краматорськ: ДДМА, 2017. – 115 с.

7. Матвеев Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов / Л. П. Матвеев. – Київ: Олимпийская литература, 1999. – 317 с.

8. Суслаков Б. А. Статистические методы обработки результатов измерений // Спортивная метрология / Под ред. проф. Зациорского В. М. – М.: Физкультура и спорт, 1982. – С. 19–62.

9. Теория и методика физического воспитания: учебник / под ред. Т. Ю. Круцевич. – Київ: Олимпийская литература, 2003. – Т. 1. – 422 с.

10. Тюрин Ю. Н. Статистический анализ данных на компьютере / Под ред. Фигурнова В.Э. – М.: ИНФРА, 1998. – 528 с. 11. Холодов Ж. К. Теория и методика физического воспитания / Холодов Ж. К., Кузнецов В. С. – Москва: Академия, 2001. – С. 131– 132.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись