• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ ОСВОЄННЯ ХУДОЖНЬО-СТИЛЬОВОГО ФЕНОМЕНА СИМВОЛІЗМУ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ МУЗИКИ

СУНЬ Пенфей –

аспірант Південноукраїнського національного

педагогічного університету

імені К. Д. Ушинського

e-mail: [email protected]

Анотація

    У статті вирішується проблема визначення педагогічних підходів, принципів, умов, можливої послідовності та методичних прийомів роботи, які репрезентують методику освоєння майбутніми вчителями музики художньо-стильового феномена символізму. В педагогічному аспекті обговорюються специфічні властивості феномену художнього символу як єдності знака та образа та властивості символізму як історичного стилю. Пропонуються конкретні рекомендації щодо освоєння стилю символізму майбутніми вчителями музики.

Ключові слова: символ, символізм, семіотика, інтерпретація, художній твір, учитель музики, методика мистецької освіти.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Аверинцев С. С. Символ / С. С. Аверинцев // София-Логос. Словарь [2-е, испр. изд.] – К.: Дух i Лiтера, 2001. – С. 155–161.

2. Бальмонт К. Д. Стозвучные песни: Сочинения (избранные стихи и проза). – Ярославль: Верх. – Волж. кн. изд-во, 1990. http://az.lib.ru/b/balxmont_k_d/text_0360.shtml

3. Дєніжна, С. О. Модель формування семіотичної компетентності у студентів гуманітарних спеціальностей [Текст] / С. О. Дєніжна // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2010. Вип. 155. – Ч. 2. – С. 325–332.

4. Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Громалів та ін. – К.: ВЦ «Академія», 1997. – 752 с.

5. Олексюк О.М. Герменевтичний підхід у вищій мистецькій освіті: [колект. моногр.] / О. М. Олексюк, М. М. Ткач, Д В. Лісун. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 164 с.

6. Современная французская литература. Электронная энциклопедия / Под ред. проф. Вл. А. Лукова. Электронный ресурс. http://modfrancelit.ru/manifest-simvolizma-statya-zhmoreasa-tekst-le-symbolisme-tekst-perevoda-v-sokr/

7. Шип С. В. Герменевтика произведений искусства и актуальные задачи украинской художественной педагогик // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття: матер. Міжнарод. наук.-пркт. конф., 16–17 жовт. 2014 р. / МОН УкраїнИ – Київ: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – С. 87–95.

8. P. Verlaine. М. Лукаш (переклад з французької). Джерело: Від Бокаччо до Аполлінера / Електронна публікація: http://aelib.org.ua/texts/verlaine__poesie_by_lukash__ua.htm

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись