• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

КОМПОНЕНТИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ВИШІВ ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ОСОБИСТОГО ЗДОРОВ’Я

ШЕВЧЕНКО Ольга Володимирівна –

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри

теорії та методики фізичного виховання

Центральноукраїнського державного

педагогічного університету імені Володимира Винниченка

e-mail: [email protected]

БЄЛКОВА Тетяна Олександрівна –

аспірант кафедри педагогіки і освітнього менеджменту

Центральноукраїнського державного

педагогічного університету імені Володимира Винниченка

e-mail: [email protected]

Анотація

    В статті здійснена спроба обґрунтування змісту формування готовності студентів медичних вишів до збереження особистого здоров’я. Досліджено основні компоненти формування готовності до збереження особистого здоров’я. Визначені компоненти професійної компетентності майбутніх медичних працівників: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльний та емоційний.

Ключові слова: студент, медичні працівники, готовність, особисте здоров’я, фізична культура, компоненти, компетентність.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Данилова Д. Ю. Формирование поликультурной компетентности студентов / Л. Ю. Данилова // Учитель. – 2007. – № 3. – С. 12–15.

2. Сластёнин В. А. Реформа школы и готовность учителя к профессионально- педагогической деятельности: вопросы методологии и теории / В. А. Сластёнин, М. Я Виленский // Теория и практика физической культуры. – 1985. – № 6. – С. 43–46.

3. Сущенко Л. П. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту (теоретико-методологічний аспект): Монографія / Л. П. Сущенко. – Запоріжжя: Запорізький державний університет, 2003. – 442 с.

4. Турчак А. Особливості підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до попередження шкідливих звичок учнів. / А. Турчак // Наукові записки. Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Сер.: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Вип.120. – С. 319–326.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись