• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ АВТЕНТИЧНИХ ІНТЕРНЕТ ВІДЕОРЕСУРСІВ ДЛЯ НАБУТТЯ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВСОЦІОЛОГІВ

НАЗАРЕНКО Ольга Іванівна –

старший викладач кафедри іноземних

мов Київського національного

університету імені Тараса Шевченка

e-mail: [email protected]

НЕСТЕРЕНКО Оксана Євгенівна –

асистент кафедри іноземних мов

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

e-mail:[email protected]

Анотація

    Cтаття розглядає необхідність інноваційного підходу до вивчення професійно-орієнтованої іноземної мови. Зазначається, що саме Інтернет, як джерело необмеженого доступу до автентичних матеріалів, забезпечує реалізацію такого підходу.Аналізуються переваги застосування Інтернет відеоресурсів для опанування комунікативною компетентністю на іноземній мові. Надається визначення та характеристика етапів роботи з відеоматеріалами на занятті з іноземної мови. Підкреслюється важливість каналу TEDTALKS відеокнференції відеосервісу YouTube як джерела фахових відеоматеріалів за соціологічною тематикою. Наводяться приклади практичних вправ до однієї із відеолекцій соціологічного спрямування каналу TEDTALKS відеокрнференції.

Ключові слова: професійно-орієнтоване навчання іноземній мові; Інтернет відеоматеріали; відеоресурс YouTube; етапи при роботі з відеоматеріалами: доперегляловий, перегпядовий, післяпереглядовий; TEDTALKS відеоконфнрнції.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Зеер Э. Ф. Личностно-ориентированное профессиональное образование / Э. Ф. Зеер. – Екатеринбург: Изд-во УГПУ, 1998. – 126 с.

2. Маслыко Е. А., Бабинская П. К., Будько А. Ф., Петрова И. С. Настольная книга преподавателя иностранного языка / Е. А. Маслыко, П. К. Бабинская, А. Ф. Будько. – Минск: Вышейшая школа, 2004. – 522 с.

3. Образцов П. И., Иванова О. Ю. Профессиональное обучение иностранному языку на неязыковых факультетах вузов / П. И. Образцов, О. Ю. Иванова – Орел: Орловский государственный университет, 2005. – 114 с.

4. Опрятний С. М. Основні напрямки вдосконалення професійного навчання державних службовців ділової англійської мови / C. М. Опрятний // Університетські наукові записки. № 1-2 (13-14), 2005. – С. 312–316.

5. Crawford Janet. The surprising neuroscience of gender inequality. [ Електронний ресурс] / Janet
Crawford. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=eCknUJJc3qU

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись