• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

ВНЕСОК ЯКОВА ФЕОФАНОВИЧА ЧЕПІГИ (ЗЕЛЕНКЕВИЧА) (1875–1938) У РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ (20–30-ТІ РОКИ ХХ СТ.)

БОГОМОЛОВА Марина Юріївна –

кандидат педагогічних наук, докторант

кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту

Херсонського державного університету

e-mail: [email protected]

Анотація

У статті розкривається внесок Я.Чепіги в розбудову українського шкільництва, педагогічної науки та практики в 20–30-х роках ХХ століття. Особлива увага приділяється розкриттю трудового принципу в новій українській школі тогочасного періоду. Зазначається, що вчений розглядав зміст, форми й методи шкільної освіти в контексті реалізації концепції соціального виховання дітей та молоді, підготував підручники та посібники, що сприяло вирішенню нагальних питань в українській трудовій школі досліджуваного періоду.

Ключові слова: соціальне виховання, комплексний підхід, трудовий принцип, форми соціального виховання, зміст освіти.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Зайченко І. В., Ільченко Ж. Д. Концепція української національної школи у творчості Я. Ф. Чепіги / І. В. Зайченко, Ж. Д. Ільченко. – Чернігів: – 1996 .– 75 с.

2. Ільченко Ж. Д. Я. Ф. Чепіга (Про видатного українського педагога) / Ж. Д. Ільченко // Дошк. виховання.– 1989. – № 10. – С. 34–39.

3. Ніколенко Л. М. Теоретичні засади навчання і виховання молодших школярів у спадщині Я. Ф. Чепіги (2000): Дисер... канд... пед... наук, 13.00.01 / Л. М. Ніколенко. – К., 2000.– 200 с.

4. Сухомлинська О. Персоналія в історикопедагогічному дискурсі / О. Сухомлинська // Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем. – К.: АПН. 2003. – С. 46–55.

5. Савицька Г. І. Я. Ф.Чепіга – невтомний борець за початкову освіту на Україні (1875, 1938), Ж. Д. Ільченко (Я. Ф. Чепіга (Зеленкевич) / Г. І. Савицкая, Ж. Д. Ильченко // Антология педагогической мысли Украинской СССР. – М.: Педагогика, 1988.– С. 381–384.

6. Українська педагогіка в персоналіях: у 2 кн. Кн. 2 навч. посібник / За ред. О. В. Сухомлинської / Сухомлинська О. В. – К.: Либідь, 2005. – 552 с.

7. Чепіга Я. Ф. Вибрані педагогічні твори: навч. посібник / Упорядник наук. редактор Л. Д. Березівська / Інститут педагогіки АПН України. – Харків: «ОВС». 2006. – 328 с.

8. Чепіга Я. Ф. Соціалізація народної освіти / Чепіга Я. // Вільна українська школа. – 1917. – № 2. – С. 78–79.
REFERENCES

 

 

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись