• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

ДІАГНОСТИКА КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА: ПРОПЕДЕВТИЧНИЙ АНАЛІЗ

ВАН Яцзюнь –

аспірант Південноукраїнського національного

педагогічного університету імені К. Д. Ушинського

e-mail: [email protected]

Анотація

    У статті охарактеризовано результати діагностики комунікативної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва на основі пропедевтичного аналізу. За результатами виконання творчих завдань студентів виявлено ступінь розуміння теоретичних і практичних знань, навичок для вирішення художньокомунікативних аспектів професійної діяльності. Виявлено розуміння студентів важливості професійних якостей хормейстера-диригента для підвищення їхньої артистичної культури.

Ключові слова: комунікативна культура, діагностика, пропедевтичний аналіз, диригент-хормейстер, майбутній вчитель музичного мистецтва.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Волкова Ю. І. Формування художньокомунікативних умінь майбутніх учителів музики і
хореографії: автореферат дисертації… канд. пед. наук: 13.00.02 / Ю. І. Волкова; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К., 2016. – 20 с.

2. Кабриль К. В. Формування ціннісних компетентностей майбутнього вчителя музики у процесі диригентсько-хорової підготовки: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / К. В. Кабриль; НАПН України, Ін-т вищої освіти. – К., 2013. – 20 c.

3. Олексюк О. М. Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера музичного мистецтва: навч. посіб. / О. М. Олексюк, М. М. Ткач. – К.: Знання України, 2004. – 264 с.

4. Олпорт Г. Структура и развитие личности / Г. Олпорт // Становление личности: [Избр. труды]. – М.: Смысл, 2002. – 462 с.

5. Попков А. Д. Формирование коммуникативной компетентности дирижерахормейстера в процес се обучения в вузе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.02 / А. Д. Попков. – Краснодар, 2009. – 19 с.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись