• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПЕРЕКЛАДАЧА У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УСНОГО ПЕРЕКЛАДАЧА

ЗІНУКОВА Наталія Вікторівна –

кандидат педагогічних наук, доцент

завідувач кафедри англійської філології

та перекладу Університету імені Альфреда Нобеля

e-mail: [email protected]

Анотація

  У статті розглядається проблема формування мовної особистості перекладача як системоутворюючий фактор процесу його професійної підготовки, визначаються необхідні умови досягнення нової якості вищої лінгвістичної освіти. Особлива увага приділяється осмисленню професійного портрета фахівця в галузі перекладу та визначенню його рольового репертуару й функцій в умовах полікультурного і поліетнічного середовища.

Ключові слова: мовна особистість, перекладач, міжкультурна комунікація, перекладацька компетентність, лінгвокультури.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Аликина Е. В. Эволюция ролей устного переводчика в современном мире [Электронный ресурс] / Е. В. Аликина // Вестник Пермского государственного технического университета. – Режим доступа: http://vestnik.pstu.ru/_.../get_file.php – дата доступа: 28.10.2015.

2. Бакало Д. И. Особенности познания и отражения действительности в сознании переводчика в процессе его профессиональной деятельности / Д. И. Бакало // Вестник Томского государственного университета. – Томск, 2007. – № 298. – С. 29–31.

3. Брагина А. Д. Формирование поликультурных ценностных ориентаций будущих переводчиков как актуальная проблема профессионального языкового образования / А. Д. Брагина // Человек и образование. Академический Вестник Института образования для взрослых Российской академии образования. – М., 2011. – № 1 (26). – С. 118–123.

4. Гребенщикова А. В. Лингвоинформационный период развития проблемы формирования вторичной языковой личности в системе профессионального лингвистического образования / А. В. Гребенщикова // Вестник ЮУрГУ. – Серия «Образование. Педагогические науки». – 2013. – Т. 5, № 1. – С. 127–132.

5. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караулов. – Изд. 7-е. – М.: Издательство: ЛКИ, 2010. – 264 с.

6. Комиссаров В. Н. Современное переводоведение / В. Н. Комиссаров. – М.: ЭТС, 2002. – 424 с.

7. Латышев Л. К. Перевод: Теория, практика и методика преподавания: учебник для студ. перевод. фак. высш. учеб. заведений / Л. К. Латышев, А. Л. Семенов. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2007. – 192 с.

8. Ремезова Л. В. К вопросу о профессиональной компетентности лингвистапереводчика / Л. В. Ремезова // Язык и культура. – № 3. – Томский государственный университет, 2011. – С. 125–132.

9. Серебрякова С. В. К проблеме формирования языковой личности лингвистапереводчика / С. В. Серебрякова, А. А. Серебряков // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия: Педагогика и психология. – Майкоп: изд-во АГУ, 2012. – Вып. 3. – С. 123–127.

10. Zinukova N. V. Integrated methodological model of interpreters’ training in multilingual society / N. V. Zinukova // Іноземні Мови. Київ: ТОВ Видавництво Ленвіт», № 4 (80), 2014. – С. 40–44.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись