• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

ШЕВЧЕНКО Інга Леонідівна –

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри вокально-хорових

дисциплін та методики музичного виховання Центральноукраїнського

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

e-mail: [email protected]

БРОДСЬКИЙ Геннадій Леонідович –

доцент кафедри музичного мистецтва і хореографії

Центральноукраїнського державногопедагогічного університету

імені Володимира Винниченка

e-mail: [email protected]

Анотація

    Стаття присвячена розробці нових підходів до викладання фахових дисциплін на мистецькому факультеті з використанням сучасних інформаційних технологій, визначені основні завдання створення єдиного інформаційно-технологічного простору вишу, розкриті основні характеристики електронного ресурсу MOODLE ЦДПУ, а також матеріали навчальних курсів «Методика викладання диригування» та «Оркестровий клас».

Ключові слова: мистецька освіта, інформаційні технології, електронні ресурси, дистанційні курси, фахові дисципліни, інформаційна культура, викладач, студент.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Берулава Г. А., Берулава М. Н. Новая методология развития в информационном образовательном пространстве // Педагогика. – 2012. – № 4. – С. 19–26.

2. Васильева Е. Н. Информационная парадигма российского социокультурного образования: автореф. диссер. на соиск. уч. степ. докт. соц. наук. / Е. Н. Васильева. – Тюмень, 2007. – 32 с.

3. Ильинский И. М., Гуревич П. С. Понимание как цель образования // Знание. Понимание. Умение: научный журнал Московского гуманитарного университета. – 2006. – №1. – С. 29– 36.

4. Компьютерные технологии в высшем образовании / ред. кол.: А. Н.Тихонов, В. А. Садовничий и др. – М.: МГУ, 2004. – 164 с.

5 Тестов В. А. Информационное общество: переход к новой парадигме образования // Педагогика. – 2012. – №4.– С. 21–30.

6. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка [Електронний ресурс] – Кропивницький: ЦДПУ, 2000-2017. – Режим доступу: http://moodle.kspu.kr.ua

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись