• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОГО СПРИЙНЯТТЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

БОСИЙ Василь Сильвестрович –

доцент кафедри музичного мистецтва і хореографії

Центральноукраїнського державного педагогічного університету

імені Володимира Винниченка

e-mail:[email protected] 

Анотація

    У статті здійснюється аналіз досліджуваного феномена. Визначаються характерні особливості, зміст, структура, етапи поняття «художнє сприйняття». Доведено, що процес художнього сприйняття передбачає складну взаємодію емоційно-когнітивних, духовно-творчих, індивідуально-особистісних складників, характеризується багатством асоціативно-образного мислення, здатністю співпереживати, адекватно відтворювати, самовиражатися. Сформованість художнього сприйняття майбутнього вчителя хореографічних дисциплін реалізує можливість для саморозвитку, гуманізує процес педагогічної взаємодії, сприяє вирішенню актуальних завдань мистецької освіти.

Ключові слова: художнє сприйняття, творча особистість, емоційно-інтелектуальна сфера, майбутній вчитель хореографічного мистецтва.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Бех І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку: навчальний посібник / І. Д. Бех. – К.: Академвидав, 2012. – 256 с.

2. Выготский Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский; под ред. М. Г. Ярошевского. – М.: Педагогика, 1987. – 345 с.

3. Горбенко О. Б. Формування музичновиконавської компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва: монографія / Олена Борисівна Горбенко. – Кіровоград, 2017. – 210 с.

4. Каган М. С. Искусство и общение / М. С. Каган // Мир общения: проблемы межсубъектных отношений. – М.: Политиздат, 1988. – 319 с.

5. Мейлах Б. С. Процесс творчества и художественное восприятие: Комплексный подход: опыт, поиски, перспективы / Б. С. Мейлах. – М.: Искусство, 1985. – 318 с.

6. Отич О. М. Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання: теоретичний та методичний аспекти: [монографія] / О. М. Отич; за наук. ред. І. А. Зязюна. – Чернівці: Зелена Буковина, 2009. – 752 с.

7. Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва: теорія і методика мистецьких дисциплін: [навч. посіб.] / Падалка Галина Микитівна. – К.: Освіта України, 2008. – 274 с.

8. Растригіна А. М. Педагогіка свободи. Методологічні та соціально-педагогічні основи / А. М. Растригіна. – Кіровоград, 2002. – 260 с.

9. Стратан-Артишкова Т. Б. Творчовиконавська підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва. Монографія. / Т. Б. СтратанАртишкова. – Кіровоград: КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – 448 с.

10. Яранцева Н. О. Творчий характер художнього сприйняття / Н. О. Яранцева. – К., 1979. – 21 с.

 

 

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись