• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК І ЗМІСТ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОКОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ МЕДСЕСТРИНСТВО

САМБОРСЬКА Наталя Миколаївна –

аспірантка кафедри педагогіки

Житомирського державного педагогічного університету

імені Івана Франка

e-mail: [email protected]

Анотація

    У статті представлено результати аналізу наукової літератури щодо проектування та побудови програми педагогічного експерименту, спрямованого на перевірку ефективності педагогічних умов формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх фахівців зі спеціальності медсестринство у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. Виокремлено основні структурні елементи експериментального дослідження, розкрито їх зміст та взаємозв’язок. Охарактеризовано етапи і методи вивчення стану сформованості соціально-комунікативної компетентності майбутніх фахівців зі спеціальності медсестринство.

Ключові слова: соціально-комунікативна компетентність; програма педагогічного експерименту; педагогічні умови формування соціально-комунікативної компетентності; майбутні фахівці зі спеціальності медсестринство

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям / Семен Устимович Гончаренко. – К.; Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2010. – 308 с.

2. Загвязинский В. И. Методология и методы психолого-педагогического исследования / Загвязинский В. И., Агафонов Р. – М. : ACADEMA, 2001. – 207 с.

3. Методологічні засади педагогічного дослідження: монографія / авт. кол.: Є. М. Хриков, О. В. Адаменко, В. С. Курило та ін.; за заг. ред. В. С. Курила, Є. М. Хрикова; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Видво ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – 248 с.

4. Методологія як важливий складник наукового дослідження в педагогіці / С. Гончаренко, В. Кушнір // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 2002. – Вип. 4. – С. 15–22.

5. Новиков А. М. Методология / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. – М.: СИНТЕГ. – 663 с.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись