• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

ЕКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ: ДЕФІНІТИВНІ ПІДХОДИ

БУЗЕНКО Ірина Леонідівна –

аспірант Вінницького державного педагогічного

університету імені Михайла Коцюбинського

e-mail : [email protected]

Анотація

    У статті аналізується проблема формування еколого-валеологічної компетентності майбутнього вчителя. Розглядаються різні підходи до визначення поняття екологічної та валеологічної компетентності. У дослідженні визначено екологічну компетентність майбутніх учителів як комплексну якість, що пов’язана не лише з підготовленістю і здатністю вчителя до практичного вирішення екологічних завдань, а й наявністю у нього ряду особистісних якостей у поєднанні з необхідним запасом знань і умінь ефективно діяти у проблемних ситуаціях.

Ключові слова : еколого-валеологічна компетентність, дефінітивні підходи.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Бойчук Ю. Д. Теоретико-методичні основи формування еколого-валеологічної культури майбутнього вчителя: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Ю. Д. Бойчук; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2010. – 44 с.

2. Гагарин А. В. Экологическая компетентность личности: психологоакмеологическое исследование: [монография] / Александр Валерьевич Гагарин. ‒ М.: Изд-во РУДН, 2011. ‒ 160 с.

3. Герасимчук О. Л. Формування екологічної компетентності майбутніх гірничих інженерів у процесі професійної підготовки: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / О. Л. Герасимчук; Житомирський державний університет імені Івана Франка. – Житомир, 2015. – 22 с

4. Грезе О. В. Особливості формування екологічної свідомості у студентів гуманітарного та технічного напрямів підготовки: автореф. дис. … канд. пед. наук: 19.00.07 / Олена Володимирівна Грезе. – Київ, 2009. – 20 с.

5. Гуренкова О. В. Формування екологічної компетентності майбутніх фахівців водного транспорту в умовах кредитно-модульної системи навчання: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Ольга Володимирівна Гуренкова; АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – К., 2009. – 20 с.

6. Льовочкіна А. М. Моделювання розвитку екологічної культури студентської молоді / А. М. Льовочкіна. Електоронний ресурс: http: // mdu.edu.ua/spaw2/uploads/files/Льовочкіна20А.20М.. pdf

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись