• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОГО ПРОЕКТУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

ЛОКАРЄВА Юлія Валеріанівна –

кандидат педагогічних наук, старший викладач

кафедри музичного мистецтва і хореографії

Центральноукраїнського державного педагогічного університету

імені Володимира Винниченка

e-mail: [email protected]

Анотація

    У статті висвітлюється проблема художньо-проектної діяльності як інноваційної діяльності студентів, розглядаються особливості фахової музично-теоретичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, використання проектної технології та методу художньо-творчого проекту у процесі вивчення музичнотеоретичних дисциплін та в позааудиторної діяльності.

Ключові слова: музично-теоретична підготовка, метод художньо-творчого проекту.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Масол Л. М. Загальна мистецька освіта: теорія і практика / Л. М. Масол. – К.: Промінь, 2006. – 432 с.

2. Олексюк О. М. Педагогіка духовного потенціалу особистості / О. М. Олексюк, М. М. Ткач. – К.: Знання України, 2004. – 264 с.

3. Освітні технології: навч.-метод. посіб. / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.; за ред. О. М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2003. – 255 с.

4. Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва: (теорія і методика викладання мистецьких дисциплін) / Г. М. Падалка. – К.: Освіта України, 2008. – 274 с.

5. Пахомова Н. Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: пособие для учителей и студентов пед. вузов / Н. Ю. Пахомова. – М.: АРКТИ, 2003. – 112 с.


6. Тягло О. В., Цимбал П. В. Проектні технології: особливості впровадження у початковій школі // Початкове навчання та виховання. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – № 19–21.

7. Щолокова О. П. Проблема якості вищої музично-педагогічної освіти в контексті системного аналізу / О. П. Щолокова // Наук. записки НДУ ім. М. Гоголя. Психол.-пед. науки. – 2008. – № 4. – С. 16–19.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись