053 Психологія

Кафедра психології та соціальної роботи факультету педагогіки, психології та мистецтв здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 053 Психологія галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за першим (бакалаврським) та другим (магістрським) рівнями вищої освіти.

Також здійснюється підготовка докторів філософії за спеціальністю 053 Психологія за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти.

Кваліфікацію «Практичний психолог» студенти здобувають за освітньо-професійною програмою «Психологія (практична психологія)» (бакалавр і магістр); з 2022 року також за програмою «Психолог бізнесу та управління» (магістр).

Перший набір студентів із спеціальності 6.030103 «Практична психологія» галузі знань 0301 Соціально-політичні науки було здійснено у 2002 році (Ліцензія Міносвіти № 234581 від 05.09.2002 року); набір магістрів спеціальності 8.03010301 Практична психологія (за видами) – у 2012 році (Ліцензія МОН Молодьспорт України Серія АГ № 58002 від 14.09.2011року).

Набір студентів на навчання за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнем вищої освіти є частиною цілісної системи діяльності випускової кафедри та факультету щодо формування контингенту студентів, зокрема спеціальності 053 Психологія. Викладацьким складом, який забезпечує підготовку студентів за освітньо-професійною програмою, та кафедрою практичної психології проводиться значна профорієнтаційна робота, щодо поширення інформації про умови вступу та навчання, залучення старшокласників до участі у заходах, які організовуються на факультеті та в університеті.

У межах ліцензованого обсягу прийом студентів здійснюється відповідно до правил та умов прийому до закладів вищої освіти України. Приймальною комісією ЦДУ ім.В.Винниченка щорічно складаються та затверджуються Правила прийому до університету, розроблені відповідно до «Умов прийому до вищих навчальних закладів України».

Організація освітнього процесу в ЦДУ здійснюється на підставі Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», нормативних актів МОН України, «Положення про організацію освітнього процесу в Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка», затвердженого в установленому порядку, та інших нормативних документів.

Усі навчальні дисципліни навчального плану підготовки бакалаврів і магістрів за освітньо-професійними програмами забезпечені навчально-методичними матеріалами, розробленими у відповідності з вимогами організації діяльності закладів вищої освіти. До всіх дисциплін розроблені навчальні та робочі програми, силабуси в яких детально розкрито зміст навчального матеріалу.

Кафедра практичної психології приділяє значну увагу забезпеченню якості підготовки майбутніх психологів. Ця робота включає поточні, семестрові та підсумкові контролі знань, екзаменаційні сесії тощо. Якість підготовки фахівців за даними семестрових атестацій відповідає нормативним вимогам щодо акредитації та перевищує їх.

Навчальний процес підготовки практичних психологів здійснюється у таких формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи. Основними видами навчальних занять є лекції, практичні, семінарські та лабораторні заняття, тренінгові форми роботи, консультації.

Виробнича практика підготовки бакалаврів і магістрів є логічним продовженням теоретичного навчання і сприяє набуттю і закріпленню знань, вмінь та навичок щодо вирішення професійних завдань. Упродовж навчання студенти проходять низку навчальних та виробничих практик, зміст яких визначається метою та завданнями, зафіксованими у відповідних програмах. Виробничі практики проходять у реальних умовах функціонування психологічної служби в установах та організаціях та передбачають виконання практикантом усіх основних видів діяльності практичного психолога (психодіагностика, психокорекція, психологічне консультування, психологічна просвіта, психопрофілактика тощо).

У відповідності з вимогами стандарту вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» навчальним планом підготовки бакалаврів і магістрів передбачено написання та захист кваліфікаційної роботи з дисциплін циклу професійної підготовки.

Підтримка академічної спільноти забезпечується участю викладачів та студентів у конференціях, засіданнях випускової кафедри; супроводом студентів на Всеукраїнські конкурси наукових робіт, проведенням щорічних олімпіад з психології.

Уже стало традицією щорічне проведення студентських наукових конференцій; обласного науково-практичного семінару «Актуальні питання сучасної української психології»; міжнародної конференції «Цілісний підхід у психології та соціальній роботі: теорія і практика».

З метою розвитку освітньо-професійних програм за спеціальністю 053 Психологія до аналізу, оцінки та удосконалення освітнього процесу залучаються стейкхолдери та професіонали-практики.

З 2022 року здійснюється підвищення кваліфікації практичних психологів за  програмою «Психологічне забезпечення сучасного освітнього простору» і науково-педагогічних працівників у сфері психології за програмою «Сучасні наукові та методичні підходи до викладання дисциплін психологічного циклу».

Таким чином, організація освітнього процесу студентів за спеціальністю 053 Психологія, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки здійснюється у відповідності з чинними документами, відповідає Ліцензійним умовам з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та Державним вимогам до акредитації.