012 Дошкільна освіта

Спеціальність 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

Згідно із Законом України «Про дошкільну освіту» система дошкільної освіти забезпечує розвиток, виховання й навчання дитини, ґрунтуючись на поєднанні сімейного та суспільного виховання, досягненнях вітчизняної науки, надбаннях світового педагогічного досвіду, сприяє формуванню цінностей демократичного правового суспільства в Україні. Сьогодні статус дошкільного закладу безпосередньо залежить від якості освіти, яку він забезпечує. Простежується тенденція пошуку осмислених орієнтирів, нових освітніх форм, які визначають своєрідність, особливість кожного закладу. Входження України до європейського освітнього, економічного, культурного та правового простору пов’язане із суттєвими змінами до підходів та механізмів підготовки висококваліфікованих фахівців, що зумовлює особливе значення високого рівня професіоналізму майбутніх вихователів у закладах дошкільної освіти.

За спеціальністю 012 Дошкільна освіта в Кіровоградській області не здійснює підготовку фахівців із дошкільної освіти жоден вищий навчальний заклад, а тому є вагомі підстави для розвитку цього напряму та залучення абітурієнтів з інших областей, що сприятиме утвердженню позитивного іміджу Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка й Кіровоградщини загалом як регіонального центру з підготовки фахівців із дошкільної освіти всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Потреби ринку праці (кадрові потреби) зумовили отримання Центральноукраїнським державним університетом імені Володимира Винниченка в 2017 році ліцензії, згідно з якою кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти та методики дошкільної та початкової освіти (сьогодні об’єднана кафедра дошкільної та початкової освіти) почали підготовку магістрів за спеціальністю 012 Дошкільна освіта. Контингент здобувачів вищої освіти з названої спеціальності формувався на основі базової вищої освіти з-поміж студентів, що отримали освіту за освітнім рівнем «Бакалавр» та освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст».

У ЦДУ імені Володимира Винниченка є всі передумови для надання освітніх послуг за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем спеціальності 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка.

Основними цілями освітньої програми Дошкільна освіта є формування особистості фахівця, спроможного розв’язувати складні нестандартні завдання й проблеми інноваційного та дослідницького характеру в галузі дошкільної освіти, який володіє знаннями про психолого-педагогічні особливості навчально-виховного процесу, уміннями застосовувати сучасні педагогічні технології, здатністю до застосування педагогічних знань в умовах професійної діяльності з урахуванням загальнолюдських цінностей та норм професійної етики вихователя ЗДО.

Особливості цієї програми полягають у тому, що робиться акцент на формування здатності здійснювати інноваційну діяльність, спрямовану на підвищення якості навчально-виховного процесу в закладах дошкільної освіти. Освітньо-професійна програма орієнтована на глибоку професійну підготовку сучасних фахівців із дошкільної освіти.

В ОПП передбачено нормативні та вибіркові дисципліни, різні види практичної підготовки зі спеціальності, що забезпечує формування загальних і фахових компетентностей, соціальної та академічної мобільності студентів, особистісно-професійний розвиток майбутніх фахівців.

Академічна спільнота

Підтримка академічної спільноти забезпечується участю викладачів та студентів у конференціях, у засіданнях випускових кафедр, супроводом студентів на Всеукраїнські конкурси наукових робіт, проведенням щорічних олімпіад різного типу тощо, що дозволяє обмінюватися інформацією щодо оптимізації ОПП у майбутньому.

У навчальний процес упроваджуються наукові результати дисертаційних досліджень, наприклад, Котелянець Ю. С. «Теоретичні та методичні засади формування творчості дітей старшого дошкільного віку засобами інтеграції мовленнєвої та конструктивної діяльності»; Цуканової Н. М. «Виховна спрямованість літератури для дітей в історії розвитку дошкільного виховання (друга половина ХІХ – середина ХХ століття)».

Під час навчання використовуються розробки підручників та альбомів для практичної діяльності дітей дошкільного віку, наприклад, Ю. Котелянець, О. Агєєва «Майстерня чарівників» (альбом із художньої праці для дітей старшого дошкільного віку), «Казкові пригоди» (альбом з художньої праці для дітей середнього дошкільного віку).

Спільними зусиллями кафедри дошкільної та початкової освіти видано три номери Study issues of primary and pre-school education, у яких висвітлено основні проблеми дошкільної та початкової освіти. Доробки викладачів кафедри педагогіки та психології подано в посібнику «Формування конкурентоспроможного фахівця в галузі дошкільної та початкової освіти».

Викладачі кафедри постійно беруть участь у науково-практичних конференціях із проблем дошкільної освіти різного рівня.

Для досягнення визначених ОПП цілей та результатів, виконання компонентів ОПП потрібна підтримка академічної спільноти, що забезпечується правами викладачів щодо академічної мобільності, співробітництва із закладами вищої освіти України та закордонними партнерами.

Тенденції розвитку спеціальності та ринку праці

Цілі та програмні результати навчання за спеціальністю 012 Дошкільна освіта зорієнтовано на підготовку висококваліфікованих конкурентоспроможних на ринку праці фахівців педагогічної освіти, оскільки в нашому регіоні існує нагальна потреба в кваліфікованих фахівцях дошкільної освіти, що засвідчують постійні запити від роботодавців, які скаржаться на недостатню кількість вихователів у закладах дошкільної освіти. Тенденції розвитку спеціальності 012 Дошкільна освіта зумовлені тим, що забезпечення області фахівцями з дошкільної освіти сприятиме розв’язанню кадрової проблеми.

Для того, щоб цілі та програмні результати ОП відповідали тенденціям розвитку спеціальності, постійно ведеться моніторинг ринку праці стосовно формування попиту на фахівців із дошкільної освіти, а саме: проводяться заходи спільно з іншими навчальними закладами, зокрема КОІППО імені В. Сухомлинського, Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією, Вінницьким державним педагогічним університетом ім. М. Коцюбинського, Полтавським національним педагогічним університетом ім. В. Г. Короленка; онлайн зустрічі із стейкхолдерами щодо відповідності змісту освітніх програм формуванню професійних компетентностей здобувачів освіти (ЗДО №22 «Оленка», №31 «Берізка»).

Практична підготовка студентів із спеціальності 012 Дошкільна освіта

Практична підготовка студентів є обов’язковим компонентом освітньої програми й має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь.

Професійно-практична підготовка студентів є одним з основних елементів навчального процесу й передумовою їх успішного працевлаштування, що передбачає такі складники: набуття практичних навичок приймати самостійні рішення в реальних виробничих умовах; забезпечення належного рівня їхньої професійної підготовки; закріплення й розширення знань із теоретичних дисциплін та їх застосування до розв’язання актуальних проблем; підготовка до майбутньої роботи зі спеціальності; організація навчального процесу з урахуванням інновацій та потреб роботодавців.

Організація практичної підготовки регламентується «Положеннями про організацію і проведення практик в ЦДУ імені Володимира Винниченка» та «Положенням про організацію освітнього процесу в ЦДУ імені Володимира Винниченка».

Зміст і завдання кожного виду практики конкретизуються відповідно до рівня фахової підготовки студентів, визначаються наскрізною програмою, яка є основним нормативним та навчально-методичним документом, у якому окреслено концептуальні засади практичної підготовки фахівця окресленої спеціальності, що регламентує послідовність проведення, мету, обсяги та зміст різних видів практики та етапів практичної підготовки, порядок підведення їх підсумків і містить рекомендації щодо видів і форм контролю рівня знань, умінь і навичок, яких студенти мають набути під час проходження кожного виду практики для певного рівня вищої освіти. На основі наскрізної програми практик спеціальності «Дошкільна освіта» розробляються робочі програми відповідних видів практик.

Під час розробки ОПП, до змісту якої введені практики, ураховувалися визначені стандартом вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта такі результати навчання, які виявляються в здатності фахівця:

На першому (бакалаврському) рівні вищої освіти:

 • розуміти та визначати педагогічні умови, закономірності, принципи, мету, завдання, зміст, організаційні форми, методи та засоби, що використовуються в роботі з дітьми від народження до навчання в школі; знаходити типові ознаки й специфіку освітнього процесу та розвитку дітей раннього й дошкільного віку;
 • здійснювати взаємодію в роботі закладу дошкільної освіти, сім’ї та школи, залучати батьків до організації освітнього процесу з дітьми раннього й дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти;
 • планувати освітній процес у закладах дошкільної освіти з урахуванням вікових та індивідуальних можливостей дітей раннього й дошкільного віку, дітей з особливими освітніми потребами та складати прогнози щодо його ефективності;
 • уміти складати індивідуальні програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами та необхідні для навчання документи; бути ознайомленими з універсальним дизайном в освіті та розумним пристосуванням;
 • будувати цілісний освітній процес з урахуванням основних закономірностей його перебігу, оцінювати власну діяльність як суб’єкта педагогічної праці;
 • здійснювати управління якістю освітнього процесу, керуючись психолого-педагогічними принципами його організації в системі дошкільної освіти та взаємодії з сім’єю;
 • проєктувати педагогічні заходи із залученням фахівців суміжних галузей, батьків, громадських діячів та ін. для реалізації завдань усебічного розвитку дітей;
 • здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію й розвивальне міжособистісне педагогічне спілкування з дітьми дошкільного віку та особистісно- і соціально зорієнтоване спілкування з батьками;
 • володіти технологіями організації розвивального предметно-ігрового, природно-екологічного, пізнавального, мовленнєвого середовища в різних групах раннього й дошкільного віку;
 • розробляти індивідуальні програми соціалізації й адаптації дітей раннього й дошкільного віку;
 • дотримуватись умов безпеки життєдіяльності дітей раннього й дошкільного віку.

На другому (магістерському) рівні вищої освіти:

 • критично осмислювати концептуальні засади, цілі, завдання, принципи функціонування дошкільної освіти в Україні;
 • упроваджувати інформаційні та комунікаційні технології, генерувати нові ідеї в організацію освітнього процесу закладів дошкільної освіти різного типу;
 • встановлювати взаємодію з різними соціальними інституціями, категоріями фахівців та батьками з метою забезпечення якості дошкільної освіти, реалізації дослідницьких та інноваційних проектів;
 • аналізувати й порівнювати результати педагогічного впливу на індивідуальний розвиток дитини дошкільного віку в різних видах діяльності;
 • організовувати методичний супровід освітньої діяльності в мультикультурному середовищі закладу дошкільної освіти; здійснювати психолого-педагогічне керівництво індивідуальним розвитком особистості дитини;
 • знати й використовувати в практичній діяльності законодавчу базу дошкільної освіти;
 • виявляти та відтворювати в практичній діяльності вихователя закладу дошкільної освіти передовий педагогічний досвід та результати досліджень;
 • застосовувати в професійній діяльності сучасні дидактичні та методичні засади викладання психолого-педагогічних дисциплін й обирати відповідні технології та методики;
 • володіти уміннями й навичками аналізу, прогнозування, планування, організації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти з урахуванням принципів дитиноцентризму, здоров’язбереження, інклюзії, розвивального навчання, особистісно орієнтованого підходу, суб’єкт-суб’єктної взаємодії;
 • організовувати харчування, медичне обслуговування, оздоровлення дітей;
 • уміти планувати та координувати фінансово-господарську діяльність закладів дошкільної освіти.

Практична підготовка студентів здійснюється в закладах дошкільної освіти м. Кропивницький згідно з укладеними університетом договорами (договір № 1/18 від 01 лютого 2018 р). Усі види практик є органічною взаємозалежною частиною навчального процесу й проводиться в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладача Університету та спеціаліста з фаху. Програма практичної підготовки та терміни проведення практик визначаються навчальним планом.

Саме під час педагогічної практики студенти впевнюються в правильності свого професійного вибору, переконуються в наявності в них педагогічних здібностей, схильності до роботи з дошкільнятами. Співпраця з досвідченими вихователями-наставниками під час педагогічної практики закладає основи педагогічної майстерності, любові до майбутньої професії. Студенти факультету педагогіки, психології та мистецтв сприймають практику як можливість змоделювати майбутню професійну діяльність.

Для проходження практик студентами, які навчаються за ОПП, укладено договори з такими базами практик:

 1. Кропивницький дошкільний навчальний заклад № 22 «Оленка».
 2. Кропивницький дошкільний навчальний заклад № 60 «Ягідка».
 3. Кропивницький дошкільний навчальний заклад № 14 «Калинка».
 4. Кропивницький дошкільний навчальний заклад № 54 «Чебурашка».
 5. Центр психології і розвитку «Umbrella».
 6. Кропивницький дошкільний навчальний заклад № 24 «Вогник».

Перспективи подальшого розвитку

Зміст підготовки фахівців за ОПП Дошкільна освіта відповідає державним вимогам, потребам ринку праці та розвитку особистості. Система організації освітнього процесу, управління та контролю за освітнім процесом, навчально-методичні комплекси лабораторно-практичних робіт, кваліфікаційного проєктування, самостійної роботи студентів, дозволяють повністю виконувати робочі навчальні плани та робочі програми з дисциплін та дозволяють упроваджувати сучасні технології навчання за спеціальністю 012 Дошкільна освіта.

З метою розвитку освітньо-професійних програм за спеціальністю 012 Дошкільна освіта впродовж найближчих років плануються такі заходи:

 • розширити участь у міжнародних програмах академічної мобільності студентів;
 • залучати до аудиторних занять на ОПП професіоналів-практиків, експертів галузі та представників роботодавців;
 • проводити більш активну роботу в напрямку видання власних підручників та навчальних посібників викладачами кафедри, зокрема іноземною мовою;
 • активізувати роботу щодо участі студентів та викладачів кафедри в міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях з метою розширення та поглиблення сфери наукових інтересів викладачів кафедри та залучення до наукової роботи найбільш здібних студентів;
 • активізувати роботу науково-педагогічного персоналу кафедри щодо наукових публікацій у періодичних виданнях, що входять до міжнародних науково-метричних баз;
 • продовжити оновлення кабінетів, лабораторій, поповнення їх сучасними видами обладнання, устаткуванням.

Майже всі викладачі кафедри є членами Асоціації дошкільників України.