• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
 • (0522) 32-17-18
pedfak_logo

Факультет педагогіки, психології та мистецтв

Про кафедру психології та соціальної роботи

kaf psih
 

Кафедра психології та соціальної роботи  створена у 2022 році в результаті реорганізації кафедри факультету педагогіки, психології та мистецтв. Оновлену кафедру очолила докторка психологічних наук, професорка Гейко Євгенія Вікторівна.

Працівники кафедри беруть участь у підготовці фахівців таких спеціальностей:

053 Психологія

231 Соціальна робота

013 Початкова освіта

012 Дошкільна освіта

016 Спеціальна освіта

014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

Кафедра здійснює підготовку фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти.

Основною метою діяльності кафедри психології та соціальної роботи є здійснення фахової підготовки висококваліфікованих практичних психологів для закладів освіти, сфери управлінської діяльності, інших галузей суспільства; психологічної підготовки студентів – майбутніх вчителів початкової школи та вихователів дошкільних закладів освіти, корекційних педагогів; підготовка соціальних працівників високої кваліфікації, які мають фундаментальні знання з теорії та історії соціальної роботи та високий рівень загальних і професійних компетентностей.

Мета конкретизується у виконанні таких завдань:

 • розвиток науково-педагогічної діяльності викладацького складу відповідно до державних та світових стандартів освіти;
 • підвищення рівня підготовки науково-педагогічних кадрів;
 • підвищення рівня викладання і забезпечення якості підготовки студентів з психологічних дисциплін та дисциплін напряму соціальної роботи, їх готовності до психологічної та соціальної практики в навчальних та позашкільних виховних закладах різного типу в сучасних соціально-економічних умовах;
 • підвищення рівня науково-дослідної роботи викладачів щодо вивчення актуальних проблем теоретичної та практичної психології, соціальної роботи;
 • удосконалення змісту та структури навчально-методичного забезпечення дисциплін, які викладаються на кафедрі;
 • сприяння особистісному та професійному становленню майбутніх психологів, соціальних та педагогічних працівників;
 • розвиток та вдосконалення інтелектуальної, моральної, вольової сфери студентів, виховання патріотизму і гуманізму, прагнення до самореалізації та самовдосконалення,
 • залучення студентів до науково-дослідної діяльності за тематикою кафедри; підвищення якості НДРС відповідно вимог навчальних закладів IV рівня акредитації;
 • встановлення та зміцнення зв’язків з фаховими кафедрами та науково-дослідницькими установами України;
 • поліпшення спільної роботи зі школами, ліцеями, позашкільними освітніми закладами, соціальними службами;
 • упровадження в освітній процес ефективної системи практичного супроводу (практичних занять, занять в установах соціальної сфери, навчальної, виробничої практик), який забезпечує високий рівень професійної підготовки фахівців.

На кафедрі працюють висококваліфіковані спеціалісти і науковці: докторка психологічних наук, професорка  Л.В.Клочек, доктор педагогічних наук, професор О.А.Рацул, кандидати психологічних наук, доценти Л.Я. Галушко, Г.О. Горська, І.Г. Радул, І.Я. Мельничук, О.О. Міненко, О.М.Близнюкова, І.В. Мамчур; кандидати педагогічних наук, старші викладачі Ю.Ю.Руденко, О.В.Стрілець-Бабенко, Н.С.Кушнір; старший викладач Л.В. Калашникова.

Основні результати науково-дослідницької діяльності викладачів кафедри представлено в розвідках різного рівня, з-поміж яких монографії, навчальні посібники, статті у фахових виданнях, участь у науково-практичних конференціях. Зокрема, матеріали опубліковано в джерелах, індексованих у міжнародних наукометричних базах.

Нині спостерігається зростання інтересу до психології, збільшується довіра до практичних психологів, підвищується якість їхньої професійної підготовки. Психологічна наука зайняла чільне місце у всіх сферах життєдіяльності людини й перед нею стоять важливі завдання, які вона повинна розв’язати, спираючись на досвід набутий попередніми поколіннями вчених і практиків. Актуальною є і підготовка соціальних працівників в умовах задоволення зростаючого попиту сучасного глобалізованого суспільства на підготовку фахівців високої кваліфікації, які мають фундаментальні знання з теорії та історії соціальної роботи та набули загальних і професійних компетентностей, необхідних для ефективної організації практичної соціально-педагогічної, психологічної, правової, юридичної, медичної та економічної діяльності з різними групами населення.

Історія кафедри психології та соціальної роботи

Кафедра психології та соціальної роботи  створена у 2022 році шляхом об’єднання двох кафедр факультету педагогіки, психології та мистецтв: кафедри психології та кафедри соціальної роботи.

Кафедра психології пройшла тривалий шлях становлення, розвитку і реорганізації. Вона має давнє коріння, оскільки викладання психології розпочалося з часу заснування Кіровоградського державного педагогічного інституту.

Тривалий час викладачі кафедри психології, педагогіки, історії педагогіки працювали спільно на одній кафедрі. 1972 року кафедри було розділено і створено кафедру психології, на якій працювало чотири викладачі: В.Д. Антоненко (виконувала обов’язки завідувача кафедри); Т.О. Блюміна; викладач Т.Д. Гора; асистент Б.Т. Подопригора.

1973 року кафедру психології очолила Н.О. Головань, яка захистила дисертаційне дослідження: «Особливості монологічного мовлення учнів 1-3 класів» (науковий керівник: доктор психологічних наук, професор Баєв Б.Ф.), у котрому опрацювала основні закономірності онтогенетичного розвитку монологічного мовлення учнів початкової школи та його види; володіння прийомами орієнтації на слухача, залежність якості монологічного мовлення від внутрішньомовної підготовки. Упродовж багатьох десятків років Ніна Олексіївна здійснювала психологічну підготовку майбутніх вчителів початкових класів. Випускники педагогічного факультету і досі згадують неповторні лекції, на яких вона на високому науковому рівні, доступно, цікаво та по-справжньому творчо викладала основні психологічні теорії, а також спонукала до розв’язання завдань практичного характеру.

У різні роки кафедрою психології керували неординарні особистості: Головань Н.О. (1973-1975; 1979-1984), Снопик Б.Й. (1976-1979), Дьяконов Г.В. (1984-1988); Лушин П.В. (1988-1994; 2002-2005), Дроботун М.М. (1994-2002; 2005-2009), Клочек Л.В. (2009-2012).

У вересні 2002 року було створено кафедру практичної психології, якій надано статусу випускової. У серпні 2021 року в результаті реорганізації кафедр факультету кафедру було перейменовано на кафедру психології. Кафедрою психології успішно керували: кандидат психологічних наук, доцент Горська Г.О. (2002-2011; 2014-2018); доктор психологічних наук, професор Дьяконов Г.В. (2011- 2014); доктор психологічних наук, професор Гейко Є.В. (з 2018 року), які разом з доцентами і викладачами кафедри забезпечують кваліфіковану підготовку практичних психологів.

Становлення кафедри психології розпочалося на тлі великих змін у розвитку психологічної служби в Україні, яка розпочала свій відлік часу в 1987 р. У 1991 р. в Інституті психології започаткував роботу Центр психологічної служби системи освіти. У 1993 р. було прийняте «Положення про психологічну службу в системі освіти України», яке визначило сферу діяльності, права та функціональні обов’язки її ланок, а психологи стали називатися «практичними».

Слід зазначити, що до 1988 року підготовка психологів в Україні здійснювалась лише у двох вишах. Відділення психології функціонували на філософському факультеті Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка та біологічному факультеті Харківського державного університету. Внаслідок запровадження посади психолога у штат спершу шкіл-інтернатів 1988 року, а пізніше загальноосвітніх шкіл (1989) гостро постала проблема підготовки кадрів професійних психологів.

1989 року почали здійснюватися перші набори спеціалістів із вищою освітою на перепідготовку за фахом «Практична психологія». На так званих, спецфакультетах навчання здійснювалося упродовж дев’яти місяців. У зв’язку з цим 1991 року було розпочато підготовку практичних психологів на спеціальному факультеті Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О.С. Пушкіна, організатором якого був завідувач кафедри психології П.В. Лушин, а також провідні доценти кафедри: Н.О. Головань, Т.І. Пашукова, Г.В. Дьяконов, Т.І. Цигульська, І.Ю. Шуранова та інші. У цей час здобули базові знання з психології ті, хто на сучасному етапі продовжують плекати справу попередників, розбудовують психологічну службу Кіровоградщини, України та інших держав.

З 1993 року на психолого-педагогічному факультеті з ініціативи кафедри психології розпочалася підготовка фахівців за спеціальністю «Початкове навчання. Практична психологія», які мали змогу працювати за посадою не тільки як вчитель початкових класів, але і як практичний психолог. З 1999 року в університеті готують соціальних педагогів, які опановують практичну психологію як спеціалізацію (другу спеціальність). Таким чином, факультет має великий досвід підготовки практичних психологів. Викладання фахових дисциплін забезпечувалось кафедрою психології з 2002 року – кафедрою практичної психології, а з 2021 року – кафедрою психології.

За роки існування на факультеті кафедра психології успішно співпрацювала з іншими кафедрами факультету, створивши ефективне освітнє середовище для формування психологічної компетентності як майбутніх практичних психологів, так і майбутніх соціальних педагогів і учителів.

Протягом багатьох років на кафедрі працювали досвідчені викладачі, які вивчали актуальні проблеми загальної, соціальної, вікової та педагогічної психології: доктор психологічних наук, професор П.В. Лушин, доктор психологічних наук, професор Г.В. Дьяконов, доктор психологічних наук, професор Т.І. Пашукова, доктор психологічних наук, професор В.В. Третьяченко; кандидати психологічних наук, доценти Н.Ф. Каськова, І.Ю. Шуранова, Т.Ф. Цигульська, В.В. Павленко та інші.

Павло Володимирович Лушин захистив кандидатську (1983) і докторську дисертацію (2003), пов'язану із проблематикою особистісного змінювання і розвитку. Він є автором інноваційного напряму в практичній психології та методу надання психологічної допомоги «Екофасилітація»; засновником і президентом Всеукраїнскої асоціації Екологічної допомоги; учасником програм Уейнського університету (США, м. Детройт, штат Мічиган), EMDR-Інституту (США, м. Лос-Анджелес, Каліфорнія), Монтклерського державного університету (США, штат Нью-Джерсі); консультуючим редактором міжнародних наукових журналів «Thinking» і «ChildhoodandPhilosophy» (США та Бразилія) [3].  П.В. Лушин працював на посаді завідувача кафедри загальної та практичної психології Університету менеджменту освіти АПН України.

Геннадій Віталійович Дьяконов разом із викладачами кафедри психології був організатором низки Міжнародних конференцій з проблем психології спілкування (Кіровоград, 1991; Москва, 2006, 2009) і редактором їх матеріалів. Упродовж 1990-х років він був ініціатором і відповідальним редактором збірників наукових праць «Психологія педагогічного спілкування» (1991) та «Психологія діалогу і спілкування вчителя та учнів» (1994; 1995).

Він був організатором діяльності Міжнародного науково-практичного семінару «Психологія діалогу і світ особистості» (2012-2014), який відбувається по теперішній час і за матеріалами якого видано шість збірників наукових праць [2]. Багаторічний досвід роботи він висвітлив у докторській дисертації на тему «Основи психології діалогу в психологічній науці та практиці» (2009).

З 1978 по 2006 рік одним із провідних фахівців кафедри була Пашукова Тетяна Іванівна, яка у 1985 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Децентрація в умовах кооперативної і конкурентної взаємодії». У докторській дисертації: «Егоцентризм: основні психологічні характеристики, закономірності та механізми формування і корекції» (2002) нею було проаналізовано проблеми егоцентризму як соціально-психологічної властивості особистості в формі її сфокусованості на собі при різних умовах спілкування, стосунків і взаємодії.

У 2001 році на психолого-педагогічному факультеті було відкрито спеціальність «Соціальна педагогіка». У 2003 році кафедру очолив доктор психологічних наук, професор Павло Володимирович Лушин. А з 2004 року - випусковою кафедрою зі спеціальності «Соціальна педагогіка» була кафедра педагогіки початкової освіти та соціальної педагогіки, яку очолював доктор педагогічних наук, професор Сергій Гаврилович Мельничук. З 2005 року кафедру очолив доцент Микола Миколайович Дроботун.

З 2006 року підготовка фахівців з соціальної педагогіки здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «спеціаліст». У 2007 році було акредитовано спеціальність 8.010105 «Соціальна педагогіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». За час існування спеціальностей даного напряму підготовки відстежується позитивна динаміка збільшення як контингенту студентів, так і збільшення кількості освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки майбутніх соціальних педагогів/працівників.

У жовтні 2009 року завідувачем кафедри було обрано доцента Лілію Валентинівну Клочек. У вересні 2012 року в результаті реорганізації кафедр факультету педагогіки та психології було створено кафедру соціальної педагогіки та психології, яку очолив кандидат педагогічних наук, доцент Віталій Олександрович Кравцов. У вересні 2016 року в.о. завідувача кафедри соціальної педагогіки та психології було призначено кандидата педагогічних наук,  професора Світлану Віталіївну Омельяненко.

З 1 грудня 2016 року у зв’язку зі зміною переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців вищих навчальних закладів, кафедра мала назву «Кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології».  З 27 березня 2017 року по 31 серпня 2021 року кафедру очолював доктор педагогічних наук, професор Олександр Анатолійович Рацул. Під його керівництвом кафедра здійснювала науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу зі спеціальності «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка» та з психології на всіх факультетах університету (за винятком факультету педагогіки та психології, психологічні дисципліни якого забезпечувала кафедра практичної психології), а викладачі кафедри виконували науково-дослідну роботу з проблем соціальної роботи, соціальної педагогіки, теорії та методики професійної освіти, психології. Процес навчання було побудовано на ідеї розвитку суб’єктності студента за рахунок включення його у професійно-орієнтовані практики. Студентам було надано можливість реалізувати професійні інтереси шляхом участі у волонтерській діяльності (робота з дітьми, підлітками, людьми похилого віку, особами з обмеженими можливостями та ін.).

З вересні 2021 року по серпень 2022 року - випусковою кафедрою для спеціальності 231 «Соціальна робота» у результаті реорганізації кафедр факультету педагогіки, психології та мистецтв стала кафедра педагогіки спеціальної та соціальної освіти, яку очолив кандидат педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Анатолій Борисович Рацул.

З 2022 року - підготовка фахівців з напрямку соціальна робота за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти здійснюється на кафедрі психології та соціальної роботи, яку очолює докторка психологічних наук, професорка Євгенія Вікторівна Гейко.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись