• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
pedfak_logo

Факультет педагогіки, психології та мистецтв

Практика здобувачів освіти спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Практична підготовка студентів спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація  –  обов’язкова складова освітньо-професійної програми фахової підготовки майбутніх вчителів образотворчого мистецтва згідно з вимогами державного стандарту для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Організація практичної підготовки студентів спеціальності  «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка враховує специфіку галузі  середньої  освіти. Організація та проходження практики студентами  спеціальності Образотворче мистецтво відбувається відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Центральноукраїнському  державному університеті імені Володимира Винниченка, розробленого відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556- VІІ; Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145- VІІІ; «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, розроблених Державною науковою установою «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» у 2013 році; «Положення про організацію освітнього процесу в Центральноукраїнському  державному університеті імені Володимира Винниченка».

Основними видами практики студентів університету залежно від спеціальності, освітньо-професійної програми, рівня вищої освіти є навчальна та виробнича. Перелік та обсяг усіх видів практик для кожної спеціальності, форми й тривалість їх проведення визначаються стандартами вищої освіти, освітньо-професійною програмою, навчальними планами, терміни проведення – графіком освітнього процесу.

Метою практичної підготовки є:

  • закріплення теоретичних знань, здобутих студентами за час навчання;
  • набуття й удосконалення практичних навичок і умінь для набуття компетентностей, визначених стандартом вищої освіти відповідної спеціальності;
  • формування і розвиток у здобувачів вищої освіти професійних умінь приймати самостійні рішення в конкретних умовах роботи;
  • оволодіння сучасними методами, формами організації праці, знаряддями праці в галузі майбутньої спеціальності здобувачів освіти;
  • виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх використовувати в практичній діяльності для підтримання власної конкурентоспроможності на сучасному ринку праці.

 Програма навчальної дисципліни Виробнича практика в закладах освіти, культури та мистецтва

 Бази практик

 Програма навчальної художньо-етнографічної практики

Розподіл на пед.практику бакалаври, магістри (денна)

Розподіл на пед.практику бакалаври, магістри (заочна)

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись