014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Викладачі кафедри мистецької освіти (спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво та Художня культура) на належному рівні проводять лекційні, практичні та індивідуальні заняття з основних нормативних та спеціальних курсів, з-поміж яких: основний музичний інструмент; хорове диригування, постановка голосу, сольний спів (академічний, народний, естрадний), хоровий клас, оркестровий клас, історія зарубіжної та української музики, сучасне музичне мистецтво, сольфеджіо; теорія музики; гармонія; поліфонія; аналіз музичних творів; музично-педагогічна освіта України, комп’ютерне аранжування; основи музичної композиції; методика викладання музичних дисциплін у вищій школі, художньо-сценічна культура, художня культура України, художня культура з методикою викладання, хорове аранжування, сучасні технології викладання музичного мистецтва в загальноосвітньому закладі середньої освіти, виробнича (педагогічна) практика, цифрові технології в мистецтві та художній культурі тощо.

Професорсько-викладацький склад кафедри зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво та Художня культура) забезпечує й науково-дослідну та методичну підготовку майбутніх учителів музичного мистецтва на професійно-орієнтованих дисциплінах із основ наукових досліджень, основ матеріальної культури, методології музично-педагогічних досліджень, педагогіки свободи.

Усі курси забезпечуються навчально-методичним та ілюстративним матеріалом, технічними засобами навчання.

Основним завданням науково-педагогічного складу кафедри зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво та Художня культура) є професійна підготовка вчителів музичного мистецтва та художньої культури для загальноосвітніх навчальних закладів. Висококваліфіковані викладачі кафедри формують музично-виконавську культуру, забезпечують професійну підготовку майбутнього фахівця, здатного до самореалізації, самовдосконалення художньо-творчої діяльності.

Головним у діяльності кафедри завжди був пошук засобів постійного оновлення змісту, форм і методів навчально-виховного процесу, індивідуальний підхід до розвитку особистості студентів та формування професійної майстерності у відповідності до умов і запитів сьогодення.

Професорсько-викладацький склад кафедри зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво та Художня культура) підтримує зв’язки з міжнародними та вітчизняними установами та навчальними закладами, як-от: Познанський університет імені Адама Міцкевича (Польща), Педагогічний Університет ім. Комісії Національної Освіти в Кракові (Польща), Гданьський університет (Польща), Арієльський університет (Ізраїль), університетський центр Самарія у м. Аріель (Ізраїль); Панєвежський коледж (Литва), кафедрою художнього виховання  університету Яна Пуркена (Усті над Лабем, Чехія); Заклад освіти Вітебський державний університет імені П. М. Машерова (Республіка Біларусь); Інститут вищої освіти НАПН України; відділ естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України, відділ педагогічної естетики та етики Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; кафедра педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ); музично-педагогічний факультет ім. А. Авдієвського Київського національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ); факультет музичної та хореографічної освіти Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса); Інститут мистецтв педагогічного університету ім. Б. Д. Грінченка (м. Київ); Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького; з фаховими кафедрами Чернівецького, Тернопільського, Херсонського, Мелітопольського, Хмельницького, Прикарпатського, Львівського, Харківського, Дрогобицького, Сумського, Вінницького, Криворізького та інших державних університетів (опонування в спеціалізованих радах ВНЗ при захисті кандидатських і докторських дисертацій; участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, наукові консультації).

З 2000 р. викладачами кафедри було започатковано щорічний конкурс диригентів та вокалістів, який проводиться в рамках студентських науково-практичних конференцій серед студентів закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації (з 2018 року – отримав статус Міжнародного).

2014 року професорсько-викладацький колектив кафедри став ініціатором проведення та співзасновниками І Міжнародної науково-практичної конференції «Мистецька освіта ХХІ століття: виклики сьогодення», яка проводиться тепер кожного року. З 2016 року викладачами кафедри було започатковано проведення ще одного щорічного заходу – Міжнародної науково-практичної конференції «Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної парадигми освіти».

2014 року колектив кафедри став ініціатором проведення І Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Сходинки до майстерності». Учасниками фестивалю-конкурсу стало 370 осіб, з-поміж яких педагоги та учні музичних шкіл, учителі музичного мистецтва та учні загальноосвітніх навчальних закладів Кіровоградської, Херсонської, Полтавської та Запорізької областей.

За результатами І Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Сходинки до майстерності» обласним телебаченням підготовлено 30-ти хвилинну телевізійну програму «Влада таланту» та 30-ти хвилинну радіопрограму «Освітній округ». Учасники ІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу презентували своє мистецтво у телевізійній програмі «Ми йдемо в гості до КДПУ ім. В. Винниченка». За результатами І Міжнародної науково-практичної конференції «Мистецька освіта ХХІ століття: виклики сьогодення» підготовлено 25-ти хвилинну радіопрограму «Освітній округ» за участю гостей конференції. Конкурс проводиться кожного року по теперішній час.

З 2016 року на кафедрі працює лабораторія мистецької освіти та виховання. Основними цілями науково-дослідної лабораторії є розробка й конкретизація стратегії професійної мистецької освіти у контексті освітньої парадигми ХХІ століття та реконструкції загальної системи мистецького виховання підростаючого покоління на засадах концепцій духовності виховання та педагогіки свободи, а також координація впровадження результатів наукових розвідок за згаданими напрямками в освітній процес закладів вищої освіти та загальноосвітніх навчальних закладів.

Професорсько-викладацький склад кафедри готовий до співпраці  з питань мистецької освіти та художньо-естетичного виховання молоді, розробки спільних проектів з проблем євроінтеграції до світового освітнього товариства, розв’язання актуальних проблем на паритетних умовах, намагається долучити студентів до загальноєвропейських і вітчизняних цінностей, культурної спадщини центрального регіону України, створити умови для розв’язання актуальних проблем музично-педагогічної освіти і художньо-естетичного виховання молоді.

Головним завданням діяльності педагогічного колективу кафедри є підготовка сучасного фахівця, який не тільки володіє професійними компетенціями вчителя музичного мистецтва та художньої культури, а й, діставши можливість для індивідуальних свобод і маючи доступ до глобальної інформації, постійно розширює простір для власної творчої ініціативи й спроможний внести в сучасну освіту та виховання новітнє бачення сутності музичного мистецтва, засобами якого людство одуховнює навколишній світ, надає йому благородних гуманних рис.

Весь комплекс набутих студентами спеціальних знань, навичок, умінь в процесі фахової підготовки знаходить практичне впровадження в період проходження педагогічної практики, що посідає центральне місце в системі підготовки майбутнього фахівця. На факультеті педагогіки, психології та мистецтва вона має певні особливості, пов’язані зі специфікою музики як виду мистецтва, й передбачає перевірку в реальній практиці готовності майбутніх педагогів до ефективної професійної діяльності.

Тема науково-дослідницької роботи кафедри: «Модернізація музично-педагогічної освіти України (державний реєстраційний номер 0116U0052278, Індекс УДК 378.091:78 (477)). Головним напрямком наукових розвідок науковців кафедри є опрацювання сутності новітньої парадигми ХХІ століття на засадах моделі духовності виховання й у такому контесті, продовження роботи над удосконаленням стратегії вдосконалення і розвитку мистецького освітнього простору з метою подолання кризи професійної мистецької освіти, визначення можливостей її реконструкції, а також подолання неузгодженості підходів до розробки освітніх стандартів професійної підготовки майбутніх фахівців мистецького спрямування та підвищення престижу професії вчителя мистецьких дисциплін.