• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
 • (0522) 32-17-18
pedfak_logo

Факультет педагогіки, психології та мистецтв

Концепція діяльності та розвитку кафедри педагогіки та освітнього менеджменту

Однією із найважливіших проблем трансформації сучасного українського суспільства до світових стандартів є розвиток творчого потенціалу особистості в найширшому розумінні цього слова. Розв’язання цієї проблеми є необхідною умовою для підвищення загального рівня соціального інтелектусуспільства, тобто здатності людей виробляти й засвоювати нові знання, процеси й технології для того, щоб можна було активно та консолідовано будувати в Україні передове постіндустріальне суспільство.

Світова практика переконує, що у розв’язанні цього глобального завдання надзвичайно важливу роль відіграють саме національні системи освіти, виховання та соціалізація молоді.

У цьому контексті стає зрозумілим, що інтегративним ядром оновленої системи наукового знання і джерелом науково-освітніх парадигм стає саме педагогічна наука, яка за своєю суттю покликана адекватно забезпечувати пізнавальні засади визначальної сфери суспільного відтворення і розвитку.

Крім того, педагогіка спроможна сприяти не тільки певній кількісній модернізації сучасного українського соціуму, але й здатна відіграти особливо важливу роль у створенні якісно нового способу людського життя і мислення серед населення нашої держави, яке передбачає гармонійну взаємодію особистості із соціальним і природним довкіллям за рахунок опори на інтеграцію множини наявних у суспільстві знань про людину, а також за рахунок втілення цих знань у практичну діяльність, яка набуває дедалі динамічнішого й різнобічного характеру.

Теоретична і практична педагогіка, інтеріоризована у функціонуванні навчально-виховного процесу безпосередньо в нашому вузі, покликана стати кінцевою метою та організаційним началом діяльності всіх його освітньо-виховних інституцій. У такий спосіб стане реально можливою інтеграція і цілеспрямування загальноуніверситетських сил з метою цьогозосередження й застосування у найважливішій сфері соціально-культурної діяльності вузу – в підготовці й вихованні вчителя оновленої Української держави.

Забезпечити належний розвиток відповідних якісних характеристик студентів можна на основі формування їхнього професійного мислення, оволодіння ними педагогічною культурою, системою професійного мислення, професійних знань, умінь та навичок, розвитку їхньої цілісної непересічної особистості.

Виходячи із названих вище концептуальних аспектів розвитку суспільства й педагогічної науки, вважаємо за доцільне реалізаціютаких заходів кафедри педагогіки та освітнього менеджменту.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ:

 1. Забезпечити організацію викладання педагогіки на всіх спеціальностях лише високопрофесійними викладачами.
 2. Практично розвязати питання про значне збільшення кількості годин з педагогіки на всіх спеціальностях.
 3. Розглянути й розвязати питання з коригування навчальних планів щодо організації неперервної педагогічної підготовки протягом усього процесу навчання.
 4. Вирішнтн питання про окремий державний екзамен з педагогіки на всіх освітньо-кваліфікаційних рівнях.
 5. Розробити в університеті концепцію психолого-педагогічного забезпечення організаційної, навчально-виховної, соціальної та педагогічної підготовки майбутнього вчителя.
 6. Активно вивчати й творчо впроваджувати у навчально-виховний процес перспективні інноваційні педагогічні технології.
 7. Створити на базі кафедри систему інформаційної підтримки педагогічної творчості викладачів вузу із широким застосуванням потенційних можливостей нових інформаційних технологій.
 8. Організувати Консультативний центр для педагогічних працівників середніх навчальних закладів міста і області.

Науково-методичні

 1. Сприяти відкриттю спеціалізованої вченої ради з педагогіки.
 2. Продовжити розробку наукової держбюджетної теми «Акмеологічні засади професійного становлення особистості вчителя» та діяльність наукової школи «Організаційно-педагогічні умови соціально-професійної підготовки вчительських кадрів».
 3. Продовжити роботу науково-дослідної лабораторії «Дослідження особливостей соціально-професійного розвитку особистості».
 4. Намагатися збільшити кількість та якість опублікованихнаукових досліджень.
 5. Підготувати та видрукувати курси лекцій з основних розділів педагогіки та навчально-методичні комплекси.
 6. Виконання курсових та дипломних досліджень з педагогіки орієнтувати на формування творчого самовираження особистості студентів та розвиток наукового мислення.
 7. Співпрацювати із науково-дослідними інститутами НАПН України.
 8. Розширити співробітництво із кафедрами педагогіки інших вузів України та близького й далекого зарубіжжя з метою інформаційно-культурного обміну.

 

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись