• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
pedfak_logo

Факультет педагогіки, психології та мистецтв

Практична підготовка студентів спеціальності 024 «Хореографія» - обов’язкова складова освітньо-професійної програми майбутніх хореографів згідно з вимогами державного стандарту для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Організація практичної підготовки студентів спеціальності 024 «Хореографія» Центрально-українського державного університету імені Володимира Винниченка має наскрізний характер. Організація та проходження практики студентами спеціальності «Хореографія» відбувається відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка, розробленого відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 1.07.2014 №1556- VII; Закону України «Про освіту» від 5.09.2017 №2145 – VIII; «Положення про проведення практики студентів  вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом МОН України від 8.04.1993 №93; Рекомендацій про проведення практик студентів вищих навчальних закладів України, розроблених Державною науковою установою «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» у 2013 році; «положення про організацію освітнього процесу в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка».

Основними видами практики студентів університету залежно від спеціальності, освітньо-професійної програми, рівня вищої освіти є навчальна та виробнича. Перелік та обсяг усіх видів практик для кожної спеціальності, форми й тривалість їх проведення визначаються стандартами вищої освіти, освітньо-професійною програмою, навчальними планами, терміни проведення – графіком освітнього процесу.

Метою практичної підготовки є:

  • закріплення теоретичних знань, здобутих студентами за час навчання;
  • набуття і удосконалення практичних навичок і умінь для набуття компетентностей, визначених стандартом вищої освіти відповідної спеціальності;
  • формування та розвиток у здобувачів вищої освіти професійних умінь приймати самостійні рішення в конкретних умовах роботи;
  • оволодіння сучасними методами, формами організації праці, знаряддями праці в галузі майбутньої спеціальності здобувачів освіти;
  • виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх використовувати в практичній діяльності для підтримання власної конкурентоспроможності на сучасному ринку праці.

З програмою практики ознайомитися можна тут: Наскрізна програма практики спеціальності 024 «Хореографія».

Бази практик

Розподіл студентів на практику за спеціальністю 024 «Хореографія»

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись