• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
 • (0522) 32-17-18
pedfak_logo

Факультет педагогіки, психології та мистецтв

Про кафедру

1doshk

Кафедра дошкільної та початкової освіти об’єднала дві потужні кафедри факультету педагогіки, психології та мистецтв (наказ № 69/1-ун від 28 квітня 2022 р.): кафедру педагогіки дошкільної та початкової освіти й кафедру методик дошкільної та початкової освіти. Оновлену кафедру очолила докторка педагогічних наук, професорка Котелянець Наталка Валеріївна.

Упродовж багатьох років на обох кафедрах працювали викладачі педагогіки, психології, фахових методик, математики, філологічних, природничих та мистецьких дисциплін, забезпечуючи навчально-виховний процес за ліцензованими спеціальностями факультету. У зв’язку з реорганізаціями кафедри змінювали назви. Так, кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти в різні часи називалася: кафедрою педагогіки і методики початкового навчання (1959–1985), кафедрою педагогічних та природничо-математичних дисциплін початкового навчання (1987–1990), кафедрою педагогіки початкового навчання (1990–1998), кафедрою педагогіки педагогічного факультету (1998–2004), кафедрою педагогіки початкової освіти та соціальної педагогіки (2004–2012), кафедрою педагогіки дошкільної та початкової освіти (2012–2022). Кафедра методик дошкільної та початкової освіти мала декілька перейменувань: кафедра філологічних дисциплін (1982–2004); кафедра методик початкового навчання (2004–2011); кафедра методик дошкільної та початкової освіти (2011–2022).

Членами кафедр за час їх діяльності були:

С. О. Анкудінова, Л. Ю. Антошина, Л. В. Бабенко, В. П. Барабаш, О. В. Бойчук, О. Г. Босий, А. С. Бур’янський, Л. І. Вавінська, В. Р. Вишневська, І. К. Воєводський, Л. В. Гарбузенко, Л. Г. Гусєва, М. С. Доннік, К. Д. Дунай, В. С. Єндовицька, В. І. Завіна, Л. Я. Корнєєв, А. Є. Коротков, Т. О. Кравцова, Л. О. Кулініч, С. Г. Мельничук, В. Л. Омеляненко, С. В. Омельяненко, І. І. Пенський, О. М. Пляченко, В. Ф. Похиленко, О. Ю. Приходько, О.А. Пунгіна, А. Б. Рацул, О. А. Рацул, О. Б. Рацул, Л. О. Рубан, Ю. М. Сивоконь, Н. Л. Степур, Т. О. Стрітьєвич, С. Г. Сущов, Н. В. Тарапака, Н. М. Українцева, С. В. Черненко, О. В. Черток, М. З. Шарпінський, А. В. Шевченко, А. Г. Шпаченко, Г. Г. Шульга, Л. А. Яковлєва, Т. О. Шарапова;

В. О. Горпинич, В. В. Лучик, В. М. Ожоган, Ю. З. Круть, Л. І. Круть, Л. І. Потєха, Л. В. Живицька, В. Г. Скляренко, І. В. Дубинський, Н. М. Кривульченко, В. А. Дерев’янко, Т. В. Жабо, Т. О. Фадєєва, В. В. Постолатій, Л. І. Афанасьєва, О. І. Іліаді.

Сьогодні на кафедрі працюють 5 професорів, докторів педагогічних наук: О. С. Радул, Т. Я. Довга, О. М. Ткаченко, Н. В. Котелянець, Ю. С. Котелянець, доценти, кандидати педагогічних наук: О. О. Горська, І. Г. Баранюк, Т. О. Прибора, О. О. Нікітіна, Ю. М. Демченко, В. В. Вдовенко, А. М. Мартін; доценти, кандидати філологічних наук: Л. Г. Кіндей, І. В. Жигора, С. М. Єлдінова, С. О. Федотова; кандидати педагогічних наук, старші викладачі Н. М. Андросова, Н. М. Цуканова; старший лаборант М. О. Тищенко.

Почесним професором кафедри є Мельничук Сергій Гаврилович, професор, доктор педагогічних наук, заслужений працівник освіти України.

Сучасний колектив кафедри підтримує наукові традиції попередників. Маючи значний науковий потенціал, досвід роботи в початковій, загальноосвітній і вищій школі, викладачі кафедри дошкільної та початкової освіти ведуть плідну науково-дослідну роботу, працюють над науковими проблемами «Професійна підготовка майбутнього педагога до впровадження сучасних технологій для трансформації освітнього середовища в умовах воєнного часу» (секція методик, реєстраційний номер 0122U200215), «Актуальні проблеми підготовки професіоналів у галузі дошкільної та початкової освіти» (секція педагогіки, реєстраційний номер 0122U200278). На кафедрі працює українсько-польська науково-дослідна лабораторія під керівництвом професорки Довгої Т. Я.: «Теорія і практика особистісно-професійного розвитку педагога в умовах неперервної освіти: вітчизняний та зарубіжний досвід», реєстраційний номер 0122U200392.

Сьогодні професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання дисциплін, що відповідають освітнім програмам підготовки фахівців зі спеціальностей 012 Дошкільна освіта й 013 Початкова освіта за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр».

На кафедрі працюють досвідчені фахівці в галузі дошкільної та початкової освіти, які мають практичний досвід роботи в різних ланках вітчизняної системи освіти, що дає змогу якісно організовувати підготовку студентів до педагогічної практики та самостійної дослідницької діяльності. Високий рівень якості підготовки фахівців засвідчують перемоги студентів на всеукраїнських конкурсах та в олімпіадах.

Основні результати науково-дослідницької діяльності викладачів кафедри представлено в розвідках різного рівня, з-поміж яких монографії, навчальні посібники, статті у фахових виданнях, участь у науково-практичних конференціях. Зокрема, матеріали опубліковано в джерелах, індексованих у міжнародних наукометричних базах.

Нині пріоритетними в науковій, навчально-виховній та фаховій діяльності кафедри є такі напрями:

 • надання високоякісної освіти, в основу якої покладено принципи гуманізації, демократизації, неперервності та оптимальності;
 • забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою в підготовці висококваліфікованих фахівців для органів освіти, науки й культури;
 • формування соціально-активної особистості з високими духовними якостями, здатної до саморозвитку й самовдосконалення;
 • розвиток фундаментальних наукових досліджень;
 • поступова інтеграція у світовий освітній простір.

Перспективними напрямами для забезпечення підготовки висококваліфікованих спеціалістів дошкільної та початкової ланки освіти кафедра вважає:

у фаховій галузі

 • зорієнтованість у підготовці фахівців на вимоги конкретних установ їхнього працевлаштування з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку Кіровоградського та інших регіонів України;
 • використання в освітньому процесі досягнень вітчизняної та зарубіжної науки;
 • упровадження фахових спеціальних курсів/семінарів, новітніх методик викладання та навчання;
 • удосконалення сформованих у студентів фахових компетентностей під час проходження педагогічних та виробничих практик;
 • забезпечення реалізації індивідуальної траєкторії професійної підготовки кожного студента, сприяння індивідуалізації.

у науково-дослідній роботі

 • організація наукових досліджень, спрямованих на вивчення актуальних педагогічних та методичних проблем;
 • упровадження результатів наукових досліджень у освітньо-виховний процес;
 • створення умов для підготовки власних науково-педагогічних кадрів (навчання в аспірантурі та докторантурі), керівництво підготовкою дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата/доктора наук;
 • подальший розвиток науково-дослідної роботи студентів, ефективний відбір і виховання талановитої наукової молоді, забезпечення результативної діяльності студентських наукових гуртків і проблемних груп;
 • узагальнення передового досвіду науково-педагогічної роботи;
 • забезпечення інформатизації процесу навчання й викладання, що сприятиме підвищенню якості освітніх послуг і зростанню конкурентоспроможності фахівців.

Колектив кафедри дошкільної та початкової освіти в досить складних умовах зміг підготувати до роботи кабінет Нової української школи (НУШ), що передбачено концепцією підготовки нового покоління педагогічних працівників для початкової школи й необхідне для налагодження повноцінного освітнього процесу за відповідною спеціальністю. Кабінет обладнаний згідно з вимогами Нової української школи та містить необхідні для здійснення навчання школярів осередок навчально-пізнавальної діяльності, змінні тематичні осередки, гри, художньо-творчої діяльності, куточок живої природи для проведення дослідів, відпочинку, дитяча класна бібліотечка, осередок вчителя. Кожен осередок забезпечено методичними матеріалами та наочністю. Також оформлено кабінет дошкільної освіти відповідно до вимог Базового компонента.

2doshk

Завідувачі кафедри різного часу

Кафедра педагогіки і методики початкового навчання

1960–1966 – Пенський Іван Ілліч

1966–1970 – Мельничук Сергій Гаврилович

1970–1973 – Омеляненко Віталій Лукич

1973–1974 – Мельничук Сергій Гаврилович

1974–1976 – Кисельов Феодосій Самсонович

1976–1980 – Круть Юрій Зіновійович

1980–1985 – Воєводський Іван Кузьмич

 

Кафедра педагогічних та природничо-математичних дисциплін початкового навчання

1985–1988 – Довга Тетяна Яківна

1988–1990 – Гришина Тетяна Василівна

 

Кафедра педагогіки початкового навчання

1990–1994 – Мельничук Сергій Гаврилович

1994–1996 – Ткаченко Ольга Михайлівна

1996–1998 – Мельничук Сергій Гаврилович

 

Кафедра педагогіки педагогічного факультету

1998–2004Мельничук Сергій Гаврилович

 

Кафедра педагогіки початкової освіти та соціальної педагогіки

2004–2012 – Мельничук Сергій Гаврилович

 

Кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти

2012–2014 – Мельничук Сергій Гаврилович

2014–2018 – Ткаченко Ольга Михайлівна

2018–2022 – Радул Ольга Сергіївна

 

Кафедра філологічних дисциплін

1982–1992 – Горпинич Володимир Олександрович

1992–2002 – Потєха Людмила Іванівна

2002–2004 – Лучик Алла Анатоліївна

 

Кафедра методик початкового навчання

2004–2010 – Потєха Людмила Іванівна

 

Кафедра природничо-математичних дисциплін

(до об’єднання з кафедрою філологічних дисциплін)

1982–1987 – Мельничук Тамара Йосипівна

1987–1988 – Кривульченко Анатолій Іванович

1988–1990 – Гришина Тетяна Василівна

1990–1995 – Бурдіян Борис Гаврилович

1995–1997 – Дерев’янко Василь Авксентійович

1997–1998 – Фадєєва Тетяна Олексіївна

1998–2004 – Жабо Тетяна Василівна

 

Кафедра методик дошкільної та початкової освіти

2010–2016 – Жигора Ірина Валеріївна

2016–2021 – Іліаді Олександр Іванович

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись