• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
 • (0522) 32-17-18
pedfak_logo

Факультет педагогіки, психології та мистецтв

Близнюкова Олена Миколаївна

кандидат психологічних наук, доцент, старший викладач кафедри

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.С.Пушкіна, 1991 р., Спеціальність: Англійська і німецька мова. Кваліфікація: Вчитель англійської і німецької мови.

Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.С.Пушкіна, 1992 р., Спеціальність: Психологія. Практична психологія в галузі народної освіти. Кваліфікація:Практичний психолог в галузі народної освіти.

Напрями наукової та професійної діяльності:сучасні технології психологічного консультування, використання інструментів ІКТ для надання психологічної допомоги онлайн, позитивна кросс-культурна психотерапія.

Тема дисертації на здобуття ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності Соціальна психологія; психологія соціальної роботи: «Соціально-психологічні чинники фасилітації розвитку особистості підліткового віку» ( 2018 р.)

Транслітерація імені: Olena Blyzniukova

ORCID iD: 0000-0001-8159-2391

Профілі: ScopusWeb of ScienceGoogle Scholar

Відзнаки: почесні грамоти ЦДПУ імені Володимира Винниченка

Дисципліни, які викладає: «Основи психологічного консультування», «Сучасні технології психологічного консультування», «Актуальні проблеми психологічної науки та практики (англійською мовою)», «Основи психокорекції», «Соціальна психологія», «Психологія управління», «Спеціальна психологія».

Основні публікації

Монографії:

 1. Близнюкова О.М. Психологічний аналіз поняття «процес фасилітації розвитку особистості» у гуманітарній парадигмі / Теоретико-методологічні засади української психології: колективна монографія/ авт. Т.М.Васецька, Л.Я.Галушко, Є.В.Гейко та ін., за ред. Є.В.Гейко. Кропивницький: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2019. С.106-128.
 2. Л. Клочек, Н. Подопригора, О. Близнюкова, Ю. Верещак, А. Степаненко «Вдосконалення викладання в Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка» / Вдосконалення викладання у вищій освіті: теорія та практика: монографія / [Калашнікова С., Базелюк Н., Базелюк О. та ін.]; за наук. ред. С.Калашнікової. Київ: Інститут вищої освіти НАПН України. 2023. С. 155-164.
 3. Близнюкова О.М. Психологічні особливості підліткового віку: можливості фасилітативних впливів. Innovative projects and programs in psychology, pedagogy and education: Scientific monograph. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2023. P.121-153.

Посібники:

 1. Мельничук І.Я., Близнюкова О.М. Психокорекція: навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять студентів з навчальної дисципліни «Основи психокорекції». Кіровоград:ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2015. 80с.
 2. Міненко О.О., Близнюкова О.О. Основи психотерапії: навчальний посібник. Кропивницький, 2018. 152 с.
 3. Близнюкова О.М., Мамчур І.В. Основи психологічного консультування: навчально-методичний посібник. Кропивницький: ФОП Піскова М.А., 2021. 50 с.
 4. Мамчур І.В., Близнюкова О.М. Етнопсихологія. Навчально-методичний посібник для студентів факультету педагогіки, психології та мистецтв. Кропивницький: ФОП Піскова М.А., 2021. 50 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, у тому числі Scopus або Web of Science Core Collection:

 1. Prysiazhniuk O., Blyzniukova O. Application of Fuzzy Approach in Modeling of Psychodiagnostic Decision Support Systems for One Class of Tasks. Intelligent Solutions 2021 (Computational Intelligence & Decision Making Theory) / Selected Papers of the II International Scientific Symposium "Intelligent Solutions" (IntSol-2021). Workshop Proceedings. Kyiv - Uzhhorod, Ukraine, September 28-30, 2021, p. 11-20. URL: http://ceur-ws.org/Vol-3106/Paper_2.pdf (Scopus)
 2. Klochek L., Rzhevska-Shtefan Z., Melnychuk S., Blyzniukova O., Gelbak A. &Mankovska I. Developing prospective teachers’ reflexivity in the process of professional training. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research,2021. 11, Issue 02, Special XXI, 204-208. URLстатті: https://www.webofscience.com/wos/author/record/29095735 (Web of Science)
 3. Присяжнюк О.В., Близнюкова О.М., Мельничук І.Я. Особливості використання інструментів ІКТ для дослідження і профілактики кібербулінгу в юнацькому віці. Інформаційні технології і засоби навчання, 2021. Том 83, № 3, С. 339-352. DOI:https://doi.org/10.33407/itlt.v83i3 (Web of Science)

Статті у наукових фахових виданнях України:

 1. Близнюкова О.М. Соціально-психологічні особливості процесу фасилітації розвитку особистості підлітків // Теоретичні і прикладні проблеми психології: Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. №3 (47). Т.1. С. 26-34.
 2. Мартинюк В.О., Близнюкова О.М. Системні заходи психологічного супроводу соціальної реадаптації неповнолітніх з проблемами сімейної депривації // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Вип. 4. Херсон: Гельветика, 2018. С. 198-203.
 3. Близнюкова О.М., Мельничук І.Я.Фасилітація як психологічний механізм формування партнерських взаємовідносин у підлітковому віці. Теоретичні і прикладні проблеми психології. №1 (48). Сєвєродонецьк, 2019. С.28-36.
 4. Присяжнюк О.В., Близнюкова О.М.Досвід розробки та використання веб-додатку при дослідження фасилятивності майбутніх практичних психологів // Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Київ: ПП Лисенко, 2019. Том IX.Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. Випуск 12. С. 15-25.
 5. Мельничук І.Я., Близнюкова О.М.Психологічні особливості кризи духовного розвитку в юнацькому віці. Теоретичні і прикладні проблеми психології та соціальної роботи: Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В.Даля, №2(55).С.72-82.
 6. Мельничук І.Я., Галушко Л.Я., Близнюкова О.М.Особливості професійної компетентності маркетологів та її розвиток засобами позитивної психотерапії «Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»)»: № 4(9) 2022. С.421-436.
 7. БлизнюковаО.М., ГалушкоЛ. Я., Мельничук І.Я. Прийняття управлінських рішень як процес: можливості застосування фасилітації. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Психологія. Випуск 2 (2022). С.100-104.
 8. Близнюкова О. М., Мельничук І. Я., Мамчур І. В. Психологічні закономірності розвитку партнерських взаємовідносин і командоутворення у бізнесі. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Психологія. Випуск 3 (2022). С.80-85.
Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись