• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
pedfak_logo

Факультет педагогіки, психології та мистецтв

Растригіна Алла Миколаївна

Rastrigina

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.Пушкіна,1977 р. Спеціальність: Музика та співи

Напрям наукової та професійної діяльності: Концептуально-наукове спрямування: педагогіка свободи у контексті реалізації  мистецької освітньої парадигми ХХІ ст.; культурний код нації як основа розвитку національної самосвідомості  студентської молоді; арт-комунікації  у системі  вітчизняної та зарубіжної мистецько-педагогічної освіти;  світова університетська  освіта  у контексті  взаємозбагачення  національних освітніх культур; сучасна гендерна освіта і виховання; апробація та впровадження моделі духовності виховання в освітній простір ЗВО та НУШ. Професійно-наукове спрямування: інноваційний ресурс професійної підготовки майбутнього педагога-музиканта: новітня термінологічна система та технології навчання; професійний саморозвиток майбутнього  фахівця-музиканта у процесі фахової підготовки в університеті; розвиток арт-терапевтичних компетенцій  майбутнього фахівця-музиканта у процесі вивчення фахових дисциплін; міждисциплінарний підхід  у формуванні арт-комунікаційних компетенцій майбутнього вчителя музичного мистецтва.

ORCID ID: 0000-0002-4393-2831

Профілі: Google ScholarWeb of Science, Scopus

Відзнаки:

  • Відмінник освіти України,
  • Кавалер ордена княгині Ольги ІІІ ступеня

Підвищення кваліфікації:

Сертифікати проходження підвищення кваліфікації

Дисципліни які викладає: Методологія музично-педагогічних досліджень, Основи наукових досліджень, Хорове диригування, Диригентско-хорова  педагогіка, Педагогіка свободи ( англійською мовою)

Репозитарій Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка  з публікаціями, підручниками, навчально-методичними посібниками, монографіями викладачів кафедри мистецької освіти.

Науково-дослідна та міжнародна діяльність:

Наукова школа професора А. Растригіної працює за трьома напрямками. В основу першого напрямку покладено  авторську концепцію  педагогіки свободи, де  представлено теоретичні й практичні засади  виховання внутрішньої свободи особистості; другим напрямком наукової школи  є  проблема духовності виховання;  третій напрямок досліджень наукової школи  пов’язано  з реформуванням та  реконструкцією системи  професійної підготовки  сучасних фахівців мистецького спрямування. Під керівництвом професора А.М. Растригіної захищено 15 дисертацій на здобуття ступеня кандидатів та докторів педагогічних наук. Наразі вона є членом спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій ( Д 23.053.04); (Д23.053.02), а також активно працює в якості опонента та члена спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальностями 011 – Науки про освіту (Освітні, педагогічні науки) Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка та 015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями).

На кафедрі мистецької освіти  під керівництвом  проф.  А. Растригіної  працює науково-дослідна лабораторія мистецької освіти і виховання за темою: Реалізація  мистецької парадигми освіти  у  професійній підготовці  сучасного фахівця-музиканта ( державний реєстраційний  номер: 0123U101386  від 01.03.2023.), основними напрямками роботи якої  є: впровадження в освітній вітчизняний простір ЗВО та ЗЗСО авторської концепції «Педагогіка свободи»; апробація та впровадження нового ракурсу бачення проблеми духовності виховання у виховну систему Нової української школи; реконструкція системи підготовки сучасного фахівця мистецького спрямування у закладах вищої освіти. Згадані напрямки наразі конкретизуються у   дослідженнях    науковців лабораторії за темами:  Арт-комунікації  в професійній мистецькій освіті ( А.М. Растригіна,   Ж.В. Колоскова,  Т.М. Стрітьєвич); Особистісна свобода як фактор реалізації гендерної рівності  в освіті та вихованні ( А.М. Растригіна, Н.В. Іваненко) ; Саморозвиток майбутнього вчителя музичного мистецтва в умовах воєнного часу в Україні ( А.М. Растригіна,  Ж.В.Колоскова);  Музична терапія: навчальна дисципліна та спеціалізація  у професійній діяльності  майбутнього  фахівця мистецького профілю (А.М. Растригіна, Л.В. Гарбузенко); Диригентсько-хорова педагогіка у підготовці  майбутнього фахівця-музиканта ( А.М. Растригіна, І.Л. Шевченко); Педагогіка цифрового мистецтва в освітньому просторі закладів вищої освіти  та загальноосвітньої школи ( Колоскова Ж.).

Професор А. М. Растригіна є керівником студентської проблемної групи «Музична освіта і виховання в реаліях мистецької парадигми ХХІ ст.», метою роботи якої є залучення майбутніх фахівців-музикантів до науково-пошукової діяльності та дослідження проблем, що пов’язані з впровадженням новітньої мистецької парадигми в освітній простір закладів загальної та вищої освіти. Результатами  діяльності проблемної студентської  групи є   презентації  студентами власних наукових розвідок на  щорічних Міжнародних студентських  науково-практичних конференціях, що  організовуються А.М .Растригіної вже шостий рік поспіль на кафедрі мистецької освіти,  а також у Міжнародних  вітчизняних й зарубіжних та  Всеукраїнських студентських науково-практичних конференціях.   

Міжнародна діяльність

А. М. Растригіна  має  широкі міжнародні наукові та творчі контакти. Ведеться плідна дослідницько-пошукова робота у співдружності з науковцями Великої Британії (Единбурзький університет, Шотландія, Лондонський королівський коледж, Англія); Вільнюського університету прикладних наук й Паневезького коледжу (Литва); Арієльського університету (Ізраїль), Краківського педагогічного університету,  Гданського університету,  Познанського університету  (Польща); Австрійського віртуального університету ( Австрія).  Результатом співробітництва стала низка колективних монографій щодо духовності у світі людини (Spirituality in the Human World), духовності виховання  в освіті (Spirituality of Еducation, 2012), контексту духовності виховання ( Context of Spirituality of Education) , розвитку духовності виховання (Development of Spirituality of Education) та  визначення горизонту духовності виховання (The Horizon of  Spirituality of Education).  Остання  монографія опублікована й презентована  у парламенті Литви  та НАПН України.  У контексті згаданої проблематики, наразі відбуваються наукові розвідки щодо проблеми духовності виховання в епоху глобальних катастроф (2022-2023).  Розроблено проект щодо імплементації  арт-комунікаційного досвіду Європейських країн в освітній простір вітчизняних ЗВО. Окреслено перспективи  співпраці з освітніми закладами Великої Британії щодо розробки концепції  подолання засобами мистецтва  посттравматичного синдрому  у дітей та дорослих  в умовах воєнного та повоєнного часів. Результати наукових розвідок широко обговорюються з українськими й зарубіжними колегами на щорічних міжнародних науково-практичних конференціях, що проводяться кафедрою мистецької освіти та висвітлюються у публікаціях наукових видань,  індексованих  у  Scopus, WoS, Google Scholars та вітчизняних фахових виданнях( категорія Б).

Художньо-творча та громадська діяльність:

Щорічно, в рамках  Міжнародної студентської науково-практичної конференції, що проводиться на кафедрі мистецької освіти,  відбуваються  творчі  конкурси  диригентів, вокалістів,  інструменталістів  де студенти,  які опановують хорове диригування у  класі проф. Растригіної,  займають призові місця ( Гран-Прі,  Лауреат І ст.), а також приймають участь у міжнародних та Всеукраїнських конкурсах  вокалістів та диригентів (Золотий голос, Лауреат І ст.)

У межах Угоди про співпрацю з обласною юнацькою бібліотекою ім. Є. Маланюка про наукове, профорієнтаційне та творче співробітництво, під керівництвом проф. Растригіної, систематично організовуються  творчі проєкти ( «Червона калина», « Щедрик», «Україна єдина: від Карпат до Криму»)  та профорієнтаційні заходи  за участі  студентів-музикантів та  викладачів кафедри мистецької освіти . 

  А. Растригіна є позаштатним консультантом мистецького відділу обласної юнацької бібліотеки ім. Є. Маланюка

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись

// google analytics