• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
 • (0522) 32-17-18
fizmat_logo

Факультет математики, природничих наук та технологій

Наукова діяльність кафедри математики та цифрових технологій

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ

Наукова діяльність кафедри математики та цифрових технологій спрямована на отримання та публікацію результатів наукових та науково-методичних досліджень, апробацію результатів досліджень на наукових конференціях і семінарах. Важливу роль у науковій роботі кафедри відіграє залучення до науково-дослідної роботи студентів.

1. Якісний склад кафедри

На кафедрі працює 20 науково-педагогічних працівників: штатних працівників університету – 15, внутрішніх сумісників – 3, зовнішніх – 2 особа. Серед них кафедра налічує 6 докторів наук, 1 доктор філософії, 12 кандидатів наук.

2. Тематика наукових досліджень кафедри

Кафедра є організатором Міжнародної науково-практичної інтернет конференції «Проблеми та інновації в математичній, цифровій, природничій і професійній освіті» (модератори: д.пед.н., проф. М.І. Садовий, к.пед.н. Д.В. Соменко, д.пед.н., проф. О.М. Трифонова). Науковців, педагоги-практики, докторанти, аспіранти, студенти мають змогу долучитися до обговорення наступних питань:

 • Історія, зарубіжний та вітчизняний досвід, перспективи розвитку математичної, природничої, цифрової та професійної освіти.
 • Інновації в освіті: методологічні, теоретичні, практичні та методичні аспекти.
 • Застосування інформаційно-комунікаційних, цифрових, STEM технологій та засобів навчання у природничо-математичній, технологічній та професійній освіті.
 • Формування Soft Skills здобувачів професійної освіти: теорія і практика.
 • Теоретико-методологічні та психолого-педагогічні аспекти формування професійної компетентності студентів та учнів у процесі навчання.
 • Актуальні проблеми освіти та технологій у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти.
 • Особливості еволюції й становлення, проблеми використання робототехнічних, мехатронних та автоматизованих систем та штучного інтелекту в освітньому процесі.

Робота членів кафедри в складі Міждисциплінарного наукового центру прикладних досліджень – МНЦПД (Interdisciplinary Scientific Center Applied Research – ISCAR) (керівник: д.іст.н., проф. Р.Я. Ріжняк). Центр створений з метою отримання науковими й науково-педагогічними працівниками університету, студентами, аспірантами й докторантами наукових результатів в галузі міждисциплінарних прикладних досліджень за такими напрямами:

 • Історія, філософія та соціологія науки.
 • Економічна історія. Кліометрія.
 • Математико-статистичні методи в історичних дослідженнях. Квантитативна історія. Історична інформатика.
 • Прикладні дослідження в спеціальних історичних дисциплінах.
 • Математико-статистичні методи в соціології, політології, психології, педагогіці.
 • Математичні й комп’ютерні моделі складних систем.
 • Фізико-математичне моделювання природних процесів і явищ.
 • Фінансова математика, випадкові процеси й управління ризиками.
 • Прикладна лінгвістика.
 • Соціоніка.
 • Рецептивна поетика.

У межах роботи Центру виконується грантовий проєкт Erasmus+ «Subnational gender equality: balance of EU values and Ukrainian realities» (ERASMUS-JMO-2021-CHAIR + ERASMUS-JMO-2021-COE + ERASMUS-JMO-2021-MODULE) (виконавці: к.ф.-м.н., доц. К.С. Акбаш; д.іст.н., проф. Н.О. Пасічник; д.іст.н., проф. Р.Я. Ріжняк)

Організація роботи науково-методичного семінару «Актуальні проблеми навчання математики, інформатики та економіки» (керівник: д.пед.н., доцент Ю.В. Ботузова). На онлайн-засідання семінару запрошуються викладачі кафедри, вчителі математики, науковці, студенти. Для комунікації створена спільнота семінару у Viber.

Наукова діяльність кафедри математики та цифрових технологій тісно пов’язана з діяльністю Лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти (керівник: д.пед.н., проф. М.І. Садовий).

Дослідження членів кафедри відбуваються в межах наукових тем:

– Цифровізація освітнього середовища та STEM-технології (0122U201725, 2022 – 2024; наук. кер.: д.пед.н., проф. О.М.Трифонова);

– Сучасні освітні технології у підготовці фахівців технологічної та професійної освіти (0123U100957, 2022 – 2024; наук. кер.: д.пед.н., проф. М.І.Садовий, д.пед.н., проф. Л.О.Чистякова);

– Методична система розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів природничих наук (РК: 0122U201930, ОК: 0223U003743, 2022–2023; наук. кер.: д.пед.н., проф. О.М.Трифонова).

Постановою Президії Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки «Про призначення стипендій та продовження виплати стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих учених» від 04.11.2022 р. № 6 призначено стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених доктору педагогічних наук, доценту Ю.В. Ботузовій.

Робота д.пед.н., проф. О.М. Трифонової на тему «Методична система розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів природничих наук» отримала схвалення на засіданні Конкурсної комісії Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій конкурсного відбору на іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук за 2022 рік. Рішення затверджене Постановою Верховної Ради України «Про призначення у 2022 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук» (01.12.2022 р. № 2791-IX).

Результатами роботи викладачів кафедри над науковими дослідженнями є:

– наукові праці, опубліковані у виданнях, включених до наукометричних баз даних Scopus і Web of Science Core Collection, а також у виданнях, включених до переліку фахових видань України;

– свідоцтва про реєстрацію авторських прав;

– участь у закордонних та всеукраїнських конференціях, семінарах, круглих столах;

– видання навчальних та навчально-методичних посібників.

(Більш детальна інформація по наведених пунктах відображена у профілях викладачів кафедри математики та цифрових технологій.)

Результати досліджень використовуються в освітньому процесі ЦДУ ім. В. Винниченка, як складові відповідних навчальних дисциплін на спеціальностях 014 Середня освіта (Математика), 112 Статистика, 011 Освітні, педагогічні науки, 015 Професійна освіта (Цифрові технології).

3. Членство у спеціалізованих вчених радах

Ріжняк Р.Я., Пасічник Н.О. – члени спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01, спеціальність 07.00.01 – історія України, 07.00.06 – історіографія, джерелознавство, спеціальні історичні дисципліни, 07.00.07 – історія науки й техніки (Університет Григорія Сковороди у Переяславі)

З 2016 р. до січня 2022 р.: Садовий М.І. – голова, Трифонова О.М. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 23.053.04 у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка із захисту докторський дисертацій зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

4. Підвищення кваліфікації викладачів кафедри

Викладачі кафедри постійно підвищують свій науково-професійний рівень за програмами підвищення кваліфікацій та стажувань як в Україні, так і за кордоном.

Акбаш Катерина Сергіївна

Київський національний університет імені Т. Шевченка. Сертифікат про проходження стажування: № 056/1017 від 20.11.2018. Тема стажування: «Дослідження операцій, прикладна статистика та інформаційні системи», термін стажування: 22.10.2018 – 16.11.2018. Звіт затверджено наказом ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка № 171-ун від 23.11.2018.

Ботузова Юлія Володимирівна

1. Підвищення кваліфікації на кафедрі математики та методики її навчання Криворізького державного педагогічного університету (довідка № 09/1-47 (22/1-463/3) від 07.11.2018.

2. Закордонне стажування в Collegium Civitas (Warszawa, Poland) за програмою «Internationalization of Higher Education. Organization of the Educational Process and Innovative Teaching Methods in Higher Education Institutions in Poland» обсягом 108 годин, 20.06.2019 – 11.07.2019.

3. ТОВ «Академія цифрового розвитку», 03.01–29.01.2023, 66 годин (2,2 кредитів ECTS). Звіт затверджено наказом ректора ЦДУ ім. В.Винниченка № 33-ун від 23.02.2023.

Войналович Наталія Михайлівна

1. Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького, кафедра математики. Довідка про підсумки стажування №173/03 від 17.04.2019 р. Стажування за темою: «Напрями удосконалення навчання студентів спеціальності 014 Середня освіта (Математика)» (6 кред). Звіт затверджено наказом ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка №88-ун від 27.05.2019.

2. ТОВ «Академія цифрового розвитку», 10.11.–14.11.2022 та 03.01.–29.01.2023, 76 годин (2,5 кредити ECTS). Звіт затверджено наказом ректора ЦДУ ім. В.Винниченка № 33-ун від 23.02.2023.

3. Підвищення кваліфікації (стажування) «Інноваційні підходи у викладанні методики навчання математики та математичних дисциплін», 180 годин (6 кредитів ЕСТS), 11.09–08.12.2023, Криворізький державний педагогічний університет.

4. Підвищення кваліфікації (стажування) «НУШ 5-6, 7: сучасні тенденції викладання математики у НУШ», 30 годин (1 кредит ЕСТS), 13.11–24.11. 2023, видавництво «Генеза» та Центр професійного розвитку педагогічних працівників м. Києва.

Гуртовий Юрій Валерійович

1. Кіровоградський національний технічний університет, кафедра вищої математики та фізики. Довідка № 31-15/502 від 11.04.2018 р. Тема стажування: «Розробка посібника для навчального курсу «Математичний аналіз». Звіт затверджено наказом ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка №59-ун від 23.04.2018.

2. Центральноукраїнський національний технічний університет, кафедра вищої математики та фізики. Тема стажування: «Вища і прикладна математика, математичний і функціональний аналіз», 21.03.2023 – 02.05.2023.

Ключник Інна Геннадіївна

1. Національний педагогічний університет імені Драгоманова, кафедра вищої математики, довідка про підвищення кваліфікації (наказ №315 від 26.10.2020). Тема підвищення кваліфікації «Напрями удосконалення навчання студентів спеціальностеі: 014 Середня освіта (Математика) перший (бакалаврський) рівень вищої освіти та 014 Середня освіта (Математика) другий (магістерський) рівень вищої освіти» (6 кред).

2. ТОВ «Академія цифрового розвитку», 03.01.–22.01.2023, 47 годин (1,57 кредитів ECTS). Звіт затверджено наказом ректора ЦДУ ім. В.Винниченка № 33-ун від 23.02.2023.

Луньова Марія Валентинівна

Захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії.

Тема: «Моделювання внутрішніх хвильових процесів у шаруватих рідинах», 2021 р.

Макарчук Олег Петрович

 • «Міждисциплінарні магістерські програми для мультикультурної аудиторії» університет Витовта Великого м.Канус (Литва), 02.07.2017 – 08.07.2017.
 • Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова, 05.02.2019 – 05.03.2019. Наказ №50 від 12.02.2019.
 • Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, фізико-математичний факультет, кафедра вищої математики. Довідка про проходження стажування №44 від 12.03.2019 р. Тема стажування: «Інноваційні особливості викладання дисциплін: теорія ймовірностей з елементами випадкових процесів дискретна математика і комбінаторний аналіз, випадкові процеси та їх застосування». Звіт затверджено наказом ректора ЦДПУ ім. В.Винниченка № 54-ун від 21.03.2019.
 • Навчання в докторантурі стаціонарної форми підготовки Інституту математики НАН України зі спеціальності 111 Математика (відділ динамічних систем та фрактального аналізу) 01.09.2023 – 31.08.2025.

Нічишина Вікторія Вікторівна

1. Криворізький державний педагогічний університет, кафедра математики та методики її навчання. Довідка про підсумки стажування №22/1-464/3 від 07.11.2018. Стажування за темою: «Напрямки удосконалення навчання студентів спеціальності: 014 Середня освіта (Математика), освітня програма: Середня освіта (Математика, Інформатика та Економіка) та Середня освіта (Математика та Фізика, Економіка)» (6 кред). Звіт затверджено наказом ректора ЦДПУ ім. В.Винниченка №166-ун від 16.11.2018.

2. Підвищення кваліфікації «Навички майбутнього. Україна», 15 годин (0,5 кредиту ЄКТС), 12.10 – 13.10.2023, Національний університет «Запорізька політехніка».

3. Підвищення кваліфікації «Напрями удосконалення викладання математичних дисциплін, методики навчання математики та інноваційних технологій навчання математики», 180 годин (6 кредитів ЄКТС), 11.09 – 08.12.2023, Криворізький державний педагогічний університет (кафедра математики та методики її навчання).

4. Підвищення кваліфікації «Цифровізація освітнього процесу», 45 годин (1,5 кредита ЄКТС), 09.10 – 14.11.2023 в рамках проєкту UTTERLY: «Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання».

5. Підвищення кваліфікації «Розвиток творчого потенціалу особистості викладача», 30 годин (1 кредит ЄКТС), 09.10 – 14.11.2023 в рамках проєкту UTTERLY: «Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання».

Пасічник Наталя Олексіївна

1. Тернопільський національний економічний університет (Тернопіль, Україна); Науково-дослідний інститут міжнародної асоціації світової політики і економіки (Берлін, Німеччина). Термін стажування: 11.09.2019 – 30.11.2019. Сертифікат про проходження стажування від 30.11.2019 р. Тема стажування: Інновації в системі вищої економічної та соціогуманітарної освіти. Звіт затверджено наказом ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка № 179/1-ун від 20.12.2019.

2. НУ «Одеська юридична академія» та Центр українсько-європейського наукового співробітництва. Термін всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації: 24.01 – 06.03.2022. Тема стажування: Управління науковими та освітніми проєктами». Звіт затверджено наказом ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка №76-ун від 09.05.2022.

3. Підвищення кваліфікації Центр українсько-європейського наукового співробітництва, Сертифікат про підвищення кваліфікації № ADV-311055-PSI від 11.12. 2022 р. за програмою: «Проєктування та реалізація освітніх програм за спеціальністю 014 «Середня освіта». затверджено наказом ректора ЦДУ імені В.Винниченка № 15-к від 25.01.2023 (6 кредитів).

4. Греція, м. Салоніки, Університет Аристотеля. Сертифікат про проходження стажування від 30.06.2018 р. Термін стажування: 23.06.2018 – 01.07.2018. Тема стажування: Економіко-прикладні аспекти гендерних досліджень. Звіт затверджено наказом ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка №133-ун від 21.09.2018.

5. Підвищення кваліфікації «Оцінювання без знецінювання» на платформі онлайн-освіти EdEra в дистанційній формі, в обсязі 30 годин (1 кредит ЄКТС). Звіт затверджено наказом ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка №76-ун від жовтня 2022 р.

6. ТОВ «Академія цифрового розвитку», 03.01.–22.01.2023, 45 годин (1,5 кредиту ECTS). Звіт затверджено наказом ректора ЦДУ ім. В.Винниченка № 33-ун від 23.02.2023.

Плічко Анатолій Миколайович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра дослідження операцій, сертифікат № 056/1032 від 15.12.2021, тема стажування «Методи прикладної математики, математичної статистики, аналізу та обробки даних», 6 кредитів (180 годин). Результати стажування затверджено наказом ректора ЦДПУ №4-ун від 10 січня 2022 року.

Ріжняк Ренат Ярославович

1. Підвищення кваліфікації Центр українсько-європейського наукового співробітництва. Сертифікат про підвищення кваліфікації № ADV-311055-PSI від 11.12. 2022 р. за програмою: «Проєктування та реалізація освітніх програм за спеціальністю 014 «Середня освіта». Звіт затверджено наказом ректора ЦДУ ім. В. Винниченка № 15-к від 25.01.2023 (6 кредитів).

2. Міжнародне науково-педагогічне стажування Тернопільський національний економічний університет (Тернопіль, Україна); Науково-дослідний інститут міжнародної асоціації світової політики і економіки (Берлін, Німеччина). Термін стажування: 11.09.2019–30.11.2019. Сертифікат про проходження стажування від 30.11.2019 р. Тема стажування: Інновації в системі вищої економічної та соціогуманітарної освіти. Звіт затверджено наказом ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка № 179/1-ун від 20.12.2019 (6 кредитів).

3. Підвищення кваліфікації Центр українсько-європейського наукового співробітництва. Сертифікат про підвищення кваліфікації № ADV-311055-PSI від 11.12. 2022 р. за програмою: «Проєктування та реалізація освітніх програм за спеціальністю 014 «Середня освіта». Звіт затверджено наказом ректора ЦДУ ім. В. Винниченка № 15-к від 25.01.2023 (6 кредитів).

Садовий Микола Ілліч

1. Вища технічна школа в Катовіце / Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Польща Тема стажування: «Підвищення ефективності професійної підготовки у вузі: особливості впровадження цифровізації в освітній процес природничих, технічних дисциплін і дисциплін у галузі комп’ютерних технологій при підготовці фахівців з вищою освітою» сертифікат №10/9/2019 від 29 вересня 2019 р (180 годин). Звіт затверджено наказом ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка №150–ун 28.10.2019.

2. Українська інженерно-педагогічна академія свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02071228/005624-20 з 1 грудня 2020 р. по 11 грудня 2020 р. Стажування з дисциплін: «Основи наукових досліджень», «Основи інженерно-педагогічних досліджень», «Основи САПР (за професійним спрямуванням) (36 годин)» Звіт затверджено наказом ЦДПУ ім. В. Винниченка №161/1-ун від 23.12.2020.

3. Університет імені Масарика, м. Брно, Чехія, сертифікат, Online course «Quality in Higher Education» within the framework of project «Transformation of Faculties of Education and Pedagogical Universities for XXI. Century / Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 ст.», 22 жовтня – 15 грудня 2020 р., 40 годин; Сертифікат, Online course «Support of Science and Research in Higher Education» within the framework of project «Transformation of Faculties of Education and Pedagogical Universities for XXI. Century / Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 ст.», 20 жовтня – 14 грудня 2020 р., 40 годин. Звіт затверджено наказом ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка №2–ун 05.01.2020.

4. Masaryk University Department of Social education, Чехія, сертифікат, course «Inclusion and Internationalization in Higher Education» within the framework of project «Transformation of Faculties of Education and Pedagogical Universities for XXI century», 06-29.04.2021, 28 годин. Звіт затверджено наказом в.о.ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка №77–ун 03.06.2021.

5. Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна, свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК 02071228/0060133, підвищення кваліфікації у формі стажування на тему: «Комплекс ЦОР з дисципліни «Цифрові технології в освітньому процесі» на тему: Теоретичні засади розвитку цифрової компетентності педагогічного працівника», 05 – 16 квітня 2021 р., 36 годин. Звіт затверджено наказом ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка № 64-ун від 12.05.2021.

6. Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», м. Київ, Україна, сертифікат сертифікат № ПК-2023/904, підвищення кваліфікації (стажування) на тему: «Особливості реформування змісту технологічної освіти Особливості реформування змісту технологічної освіти», в обсязі 3 години (0,1 кредиту ЄКТС), 09.02.2023. Звіт затверджено наказом ректора ЦДПУ ім. В.Винниченка № 41-ун від 07.03.2023.

7. Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне. Україна, сертифікат № ПК-2023-065, підвищення кваліфікації на тему: «Підготовка фахівців галузі ІТ-освіта в умовах воєнного стану», 21–22 лютого 2023 р., 15 годин. Звіт затверджено наказом ректора ЦДПУ ім. В.Винниченка № 41-ун від 07.03.2023.

8. Інститут цифровізації освіти НАПН України; Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», сертифікат № 4622023, підвищення кваліфікації на тему: «Цифрова компетентність вчителя нової української школи – 2023», 21.03.2023, 17 годин. Звіт затверджено наказом ректора ЦДУ ім. В. Винниченка № 75-ун 25.04.2023.

9. Мала академія наук України; Інститут педагогіки НАПН України; Український державний університет імені Михайла Драгоманова; Інститут обдарованої дитини НАПН України; Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», сертифікат № CKC-2403/123, підвищення кваліфікації на тему: STEАM-освіта: від теорії до практики», 24.03.2023, 21 година. Звіт затверджено наказом ректора ЦДУ ім. В. Винниченка № 75-ун 25.04.2023.

10. Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна, сертифікат № АР 1032/0327-23 від 03.06.2023, підвищення кваліфікації (стажування) на тему: «Дні освітнього лідерства» в обсязі 30 годин (1 кредит ЄКТС), 01–03.06.2023. Звіт затверджено наказом ректора ЦДУ ім. В.Винниченка № 152-ун від 18.08.2023.

11. Український державний університет імені Михайла Драгоманова, м. Київ, Україна, сертифікат № 2906/047, підвищення кваліфікації на тему: «Теорія і практика використання інформаційних технологій в умовах цифрової трансформації освіти», 29.06.2023, 6 годин. Звіт затверджено наказом ректора ЦДУ ім. В.Винниченка № 152-ун від 18.08.2023.

12. Компанія «SOFTSERVE», м.Львів, Україна, сертифікат Series UB № 14343/2023, підвищення кваліфікації (стажування) на тему: «TECH SUMMER BOOTCAMP FOR TEACHERS» в обсязі 10 годин (0,3 кредити ЄКТС), 26.07–01.09.2023. Звіт затверджено наказом ректора ЦДУ ім. В.Винниченка № 185-ун від 04.10.2023.

13. Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна, сертифікат № АР №1558/318-23, підвищення кваліфікації (стажування) на тему: «Навички майбутнього. Україна» в обсязі 15 годин (0,5 кредиту ЄКТС), 12–13.10.2023. Звіт затверджено наказом ректора ЦДУ ім. В.Винниченка.

14. Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», Україна, сертифікат № 13611341 від 06.12.2023, підвищення кваліфікації (стажування) на тему: «Перша психологічна допомога під час та після війни» в обсязі 30 годин (1 кредит ЄКТС), 20–30.11.2023. Звіт затверджено наказом ректора ЦДУ ім. В.Винниченка.

15. Фонд Гаиса Зайделя Представництво в Україні, м.Київ; Онлайн-платформа для вивчення української мови; ГО «Український Світ», Україна, сертифікат № ОК 2a2e500352e24892a5d6ea3a093d92f1 від 29.11.2023, підвищення кваліфікації (стажування) на тему: «Мовний менеджмент в освіті та комунікативні стратегії» в обсязі 54 години (1,75 кредиту ЄКТС), 19–29.11.2023. Звіт затверджено наказом ректора ЦДУ ім. В.Винниченка.

16. ГО «Прогресильні», Міністерство цифрової трансформації України, сертифікат № ШІ-1687, підвищення кваліфікації (стажування) з курсу «Штучний інтелект та майбутнє освіти» в обсязі 30 годин (1 кредит ЄКТС), 07–23.11.2023. Звіт затверджено наказом ректора ЦДУ ім. В.Винниченка.

17. Товариство з обмеженою відповідальністю «AR BOOK UA», сертифікат № ЦК 0770-23 від 13.12.2023, підвищення кваліфікації (стажування) з курсу «Штучний інтелект в освітньому процесі» в обсязі 3 години (0,1 кредиту ЄКТС), 13.12.2023. Звіт затверджено наказом ректора ЦДУ ім. В.Винниченка.

Соменко Дмитро Вікторович

1. Сертифікат про міжнародне стажування (підвищення кваліфікації) № 19/12/2020 від 21.12.2020 р. обсягом 180 годин на тему «Інновації в освіті. Інноваційні цифрові технології викладання природничих та комп’ютерно орієнтованих дисциплін» у Вищій технічній школі в Катовіце (Республіка Польща) з 21 вересня 2020 р. по 21 грудня 2020 р. Звіт затверджений ректором ЦДПУ наказ № 12-ун від 20.01.2021.

2. Сертифікат про міжнародне підвищення кваліфікації (стажування) у Університеті імені Масарика, м. Брно, Чехія Online course «Quality in Higher Education» з “22” жовтня 2020 року по “15” грудня 2020 року. Звіт затверджений ректором ЦДПУ №12-ун від 20.01.2021.

3. Українська інженерно-педагогічна академія свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК 02071228/0060132 з 5 квітня 2021 р. по 16 квітня 2021 р. (36 годин). Звіт затверджено наказом ЦДПУ ім. В. Винниченка №64-ун від 12.05.2021.

4. Тема підвищення кваліфікації (стажування): «Підготовка фахівців в галузі ІТ-освіта в умовах воєнного стану» у Рівненському державному гуманітарному університеті. Сертифікат № ПК-2023-068 від 22 лютого 2023 року Звіт про проходження стажування затверджено наказом ректора ЦДУ ім. В.Винниченка № 41-ун від 07.03.2023.

5. Тема підвищення кваліфікації (стажування): «Цифрова компетентність вчителя нової української школи: 2023» в Інституті цифровізації освіти НАПН України; Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти». Сертифікат № 4822023 від 21 березня 2023 року. Звіт про проходження стажування затверджено наказом ректора ЦДУ ім. В.Винниченка № 75-ун від 25.04.2023.

6. Тема підвищення кваліфікації (стажування): «Теорія і практика використання інформаційних технологій в умовах цифрової трансформації освіти» в Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова. Сертифікат № 2906/048 від 29 червня 2023 року. Звіт про проходження стажування затверджено наказом ректора ЦДУ ім. В.Винниченка № 152-ун від 18.08.2023.

Трифонова Олена Михайлівна

1. Вища технічна школа в Катовіце / Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Польща. Сертифікат №12/9/2019 від 29 вересня 2019 р. про стажування: «Підвищення ефективності професійної підготовки у вузі» (досвід WyższaSzkoła Techniczna w Katowicach) обсязі 6 кредитів (180 годин). Звіт затверджено наказом ректора ЦДПУ ім. В.Винниченка №151–ун 29.10.2019.

2. Katowice School of Technology, Poland, сертифікат № 20/12/2020, Scientific Internship «Innovations in Education. Innovative Digital Technologies for Teaching Natural and Computer-oriented Disciplines», 21 вересня – 21 грудня 2020 р., 180 годин. Звіт затверджено наказом ректора ЦДПУ ім. В.Винниченка №12–ун 20.01.2021.

3. Університет імені Масарика, м. Брно, Чехія, сертифікат, Online course «Quality in Higher Education» within the framework of project «Transformation of Faculties of Education and Pedagogical Universities for XXI. Century / Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 ст.», 22 жовтня – 15 грудня 2020 р., 40 годин; Сертифікат, Online course «Support of Science and Research in Higher Education» within the framework of project «Transformation of Faculties of Education and Pedagogical Universities for XXI. Century / Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 ст.», 20 жовтня – 14 грудня 2020 р., 40 годин. Звіт затверджено наказом ректора ЦДПУ ім. В.Винниченка №2–ун 05.01.2021.

4. Masaryk University Department of Social education, Чехія, сертифікат, course «Inclusion and Internationalization in Higher Education» within the framework of project «Transformation of Faculties of Education and Pedagogical Universities for XXI century», 06–29.04.2021, 28 годин. Звіт затверджено наказом в.о.ректора ЦДПУ ім. В.Винниченка №77–ун 03.06.2021.

5. Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна, свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК 02071228/0060130, підвищення кваліфікації у формі стажування на тему: «Комплекс ЦОР з дисципліни «Методика професійного навчання» на тему: Особливості створення освітнього середовища на засадах інтеграції природничих наук, цифрової трансформації та комп’ютерних технологій», 05 – 16 квітня 2021 р., 36 годин. Звіт затверджено наказом ректора ЦДПУ ім. В.Винниченка № 64-ун від 12.05.2021.

6. Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне. Україна, сертифікат № ПК-2023-074, підвищення кваліфікації на тему: «Підготовка фахівців галузі ІТ-освіта в умовах воєнного стану», 21–22.02.2023, 15 годин. Звіт затверджено наказом ректора ЦДУ ім. В.Винниченка № 41-ун від 07.03.2023.

7. Інститут цифровізації освіти НАПН України; Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», сертифікат № 4952023, підвищення кваліфікації на тему: «Цифрова компетентність вчителя нової української школи – 2023», 21.03.2023, 17 годин. Звіт затверджено наказом ректора ЦДУ ім. В.Винниченка № 75-ун 25.04.2023.

8. Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна, сертифікат № АР 1031/0326-23 від 03.06.2023, підвищення кваліфікації (стажування) на тему: «Дні освітнього лідерства» в обсязі 30 годин (1 кредит ЄКТС), 01–03.06.2023. Звіт затверджено наказом ректора ЦДУ ім. В.Винниченка

9. Український державний університет імені Михайла Драгоманова, м. Київ, Україна, сертифікат № 2906/049, підвищення кваліфікації на тему: «Теорія і практика використання інформаційних технологій в умовах цифрової трансформації освіти», 29.06.2023, 6 годин. Звіт затверджено наказом ректора ЦДУ ім. В.Винниченка № 152-ун від 18.08.2023.

10. Компанія «SOFTSERVE», м.Львів, Україна сертифікат Series KY № 14336/2023, підвищення кваліфікації (стажування) на тему: «TECH SUMMER BOOTCAMP FOR TEACHERS» в обсязі 10 годин (0,3 кредити ЄКТС), 26.07–01.09.2023. Звіт затверджено наказом ректора ЦДУ ім. В.Винниченка № 185-ун від 04.10.2023.

11. Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна, сертифікат № АР №1606/366-23, підвищення кваліфікації (стажування) на тему: «Навички майбутнього. Україна» в обсязі 15 годин (0,5 кредиту ЄКТС), 12–13.10.2023. Звіт затверджено наказом ректора ЦДУ ім. В.Винниченка

12. Фонд Гаиса Зайделя Представництво в Україні, м.Київ; Онлайн-платформа для вивчення української мови; ГО «Український Світ», Україна, сертифікат № ОК 9c547a1de14042b8ad520f8f01445772 від 26.11.2023, підвищення кваліфікації (стажування) на тему: «Мовний менеджмент в освіті та комунікативні стратегії» в обсязі 54 години (1,75 кредиту ЄКТС), 16–26.11.2023. Звіт затверджено наказом ректора ЦДУ ім. В.Винниченка.

13. Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», Україна сертифікат № 26365489 від 06.12.2023, підвищення кваліфікації (стажування) на тему: «Перша психологічна допомога під час та після війни» в обсязі 30 годин (1 кредит ЄКТС), 20–30.11.2023. Звіт затверджено наказом ректора ЦДУ ім. В.Винниченка.

14. ГО «Прогресильні», Міністерство цифрової трансформації України, сертифікат № ШІ-1975, підвищення кваліфікації (стажування) з курсу «Штучний інтелект та майбутнє освіти» в обсязі 30 годин (1 кредит ЄКТС), 07–23.11.2023. Звіт затверджено наказом ректора ЦДУ ім. В.Винниченка.

15. Товариство з обмеженою відповідальністю «AR BOOK UA», сертифікат № ЦК 0767-23 від 13.12.2023, підвищення кваліфікації (стажування) з курсу «Штучний інтелект в освітньому процесі» в обсязі 3 години (0,1 кредиту ЄКТС), 13.12.2023. Звіт затверджено наказом ректора ЦДУ ім. В.Винниченка.

Халецька Зоя Петрівна

1. Кіровоградський національний технічний університет, кафедра вищої математики та фізики. Довідка про проходження стажування №31-15/78 від 22.01.2016. Тема стажування: «Методи актуальної математики, математики фінансів та страхування, теорії ризиків у страхуванні». Звіт про підвищення кваліфікації затверджено наказом ректора КДПУ ім.  В. Винниченка № 6-ун від 25.01.2016 р.

2. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, механіко-математичний факультет, кафедра загальної математики, Сертифікат про проходження стажування № 056/531, Тема «Особливості викладання: методів побудови актуарних та фінансових моделей; моделювання ризиків у страхуванні; методики математико-статистичного моделювання; моделей аналітичної геометрії та лінійної алгебри»». Дата видачі: 19 березня 2021 р. Обсяг: 6 кредитів (180 год. аудиторної роботи в т.ч. дистанційно).

3. Львівський національний університет ім. Івана Франка Курс професійного розвитку науково-педагогічних працівників «Інформаційні технології в освітньому процесі» 28-30 квітня 2022р., програма «Вдосконалення викладацької майстерності» Сертифікат СВ№0124-2022 Обсяг: 1,5 кредити (дистанційно).

Яременко Юрій Вікторович

1. Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького, кафедра математики. Довідка про підсумки стажування №197/03 від 06.05.2019. Стажування за темою: «Особливості навчання математичних дисциплін студентів педагогічних спеціальностей».

Звіт затверджено наказом ректора ЦДПУ ім. В.Винниченка №94-ун від 05.06.2019.

НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ 2023 РІК

Назва гуртка або проблемної групи

Науковий керівник

Староста

Кількість студентів

Графік засідань

1.

Цифрові інструменти в роботі вчителя математики

Ботузова Ю. В.

Лугова Анастасія

5

Остання п’ятниця місяця, 5 пара

2.

Інноваційні підходи до викладання математики в закладах загальної середньої освіти

Войналович Н.М.

Шаповал Анастасія

9

Останній четвер місяця, 6 пара

3.

Інформаційні технології на уроках математики в старшій школі

Ключник І. Г.

Шевченко Олена

7

Останній вівторок місяця, 7 пара

4.

Maple у прикладній математиці

Луньова М.В.

Алексєєвець  Аліна

6

Остання п’ятниця місяця, 6 пара

5.

Інтегративний підхід до вивчення математики у вищому навчальному закладі

Нічишина В.В.

Садовніченко Антон

7

Останній вівторок місяця, 6 пара

6.

Основи автоматизованих систем і робототехніки

Садовий М.І.

Шершень Богдан

12

Понеділок по чисельнику, 5 пара

7.

Застосування  апаратно-обчислювальних платформ для створення роботизованих систем

Соменко Д.В.

Павлюк Д.А.

7

Понеділок по знаменнику, 5 пара

8.

Цифровізація освіти та STEM-технології

Трифонова О.М.

Островський Роман

11

Вівторок по чисельнику, 6 пара

9.

Вибрані питання математичної логіки

Халецька З. П.

Шевченко Ярослав

6

Перший вівторок місяця, 5 пара

10.

Кільця та модулі

Яременко Ю.В.

Левицький Ярослав

5

Остання

середа місяця,

9 пара

Участь у наукових дослідженнях:

 • Цифровізація освітнього середовища та STEM-технології, 0122U201725, 2022–2024 – Павлюк Денис (ЦТ20Б);
 • Сучасні освітні технології у підготовці фахівців технологічної та професійної освіти, 0123U100957, 2022–2024 – Іванов Кирило (ЦТ21Б).

Сертифікати студентів

Публікації студентів за 2023 рік

Конкурси та стипендії 2023 рік

 • Павлюк Денис (ЦТ20Б) – стипендіат Верховної Ради України здобувачам фахової передвищої та вищої освіти на 2023-2024 н.р. (Наказ МОНУ від 10.08.2023 № 971);
 • 17-й щорічний конкурс Стипендіальної програми «Завтра.UA» 2022-23 (Хомич Віталій, ЦТ23М). Дійшов до ІІІ туру в конкурсі Завтра.UA;
 • 17-й щорічний конкурс Стипендіальної програми «Завтра.UA» 2022-23 (Токар Віктор, ОВ22М). Дійшов до ІІІ туру в конкурсі Завтра.UA;
 • 18-й щорічний конкурс Стипендіальної програми «Завтра.UA» 2023-24 (Шевченко Олена, МІ20Б);
 • Іванов Кирило (ЦТ21Б) – ІІІ місце у Міжнародному конкурсі з комп’ютерної графіки та вебдизайну «CreDiCo»-2023 номінація «3D-графіка»;
 • Пашківський Василь (ЦТ22Б) – І місце у Міжнародному конкурсі з комп’ютерної графіки та вебдизайну «CreDiCo»-2023 номінація «Вебдизайн: Інформаційне наповнення»;
 • Науменко Олександр (ЦТ22Б) – ІІІ місце у Міжнародному конкурсі з комп’ютерної графіки та вебдизайну «CreDiCo»-2023 номінація «Векторна графіка»;
 • Яценко Олена (ЦТ22Б) – ІІІ місце у Міжнародному конкурсі з комп’ютерної графіки та вебдизайну «CreDiCo»-2023 номінація «Векторна графіка»;
 • Карабліна Аліна (ЦТ22Б) – ІІІ місце у Міжнародному конкурсі з комп’ютерної графіки та вебдизайну «CreDiCo»-2023 номінація «Растрова графіка»;
 • Гергель Єгор (ЦТ22Б) – ІІІ місце у Міжнародному конкурсі з комп’ютерної графіки та вебдизайну «CreDiCo»-2023 номінація «Комп’ютерна анімація»;
 • Підготовлено до участі у другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей:
  • Лугова Анастасія (МІ19Б) із спеціальності «Методика навчання природничо-математичних дисциплін». Тема роботи: «Наступнісні лінії навчання тригонометрії»;
  • Ненько Юлія (МА21Б) із спеціальності «Методика навчання природничо-математичних дисциплін». Тема роботи: «Особливості організації математичної підготовки учнів з особливими освітніми потребами»;
  • Садовніченко Антон (МФ20Б) із спеціальності «Методика навчання природничо-математичних дисциплін». Тема роботи: «Інтеграція методів розв’язування алгебраїчних рівнянь та їх систем»;
  • Сташенко Вікторія (СТ22М) із спеціальності «Математика та статистика. Прикладна математика (механіка)». Тема роботи: «Комп'ютерне моделювання використання операційних і палат для відновлення у лікарнях та госпіталях»;
  • Бойченко Анастасія (СТ22М) із спеціальності «Математика та статистика. Прикладна математика (механіка)». Тема роботи: «Спектральний аналіз часових рядів».

Міжнародні конференції та семінари 2023 рік:

 • Міжнародна конференція «Technologie informacyjne i innowacayjne w XXI wieku», academia Slavska, 19-20.09.2023 – Ткачук Андрій, ЦТ23М;
 • Scientific and Methodical Seminar «Teaching Professional Subjects in European Union Universities», Academy of Applied Sciences Academy of Management and Administration in Opole, 22.09.2023 – Ткачук Андрій, ЦТ23М;
 • XVІ Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Проблеми та інновації в математичній, цифровій, природничій і професійній освіті», м. Кропивницький, 14 грудня 2023 р. – Лугова Анастасія (МІЕ23М), Урсу Олександр (ЦТ21Б), Стець Микола (ЦТ21Б), Рябоконь Марина (ЦТ21Б), Рябець Іван (ЦТ20Б), Павлюк Денис (ЦТ20Б), Іванов Кирило (ЦТ21Б);
 • Міжнародна конф. «Сучасна наука та освіта: стан, проблеми, перспективи» Луганськ/Полтава, 2023 – Годованець Катерина (ЦТ22М), Губенко Владислав (ЦТ22М), Лисиця Анна (ЦТ22М).

Всеукраїнські та регіональні конференції та семінари 2023 рік:

 • Звітна наукова конференція студентів ЦДУ 2023. Доповідь на пленарному засіданні «Проєкт «Мрія» та Krop_Robots» та доповідь на секційному засіданні «Технологія створення Web-сайту Інтернет-магазину на базі CMS» – Павлюк Денис (ЦТ20Б);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління розвитком ЗП(ПТ)О на засадах педагогічної логістики: стан, реалії, досвід», Київ, 2023 – Павлюк Денис (ЦТ20Б), Доніхін Олександр (ЦТ22М), Мельник Олександр (ЦТ22М), Темний Олександр (ЦТ22М);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти: погляд у майбутнє», Умань, 2023 – Павлюк Денис (ЦТ20Б), Шершень Богдан (ЦТ22М);
 • Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми технологічної та професійної освіти», Кременець, 2023 – Павлюк Денис (ЦТ20Б), Губенко Владислав (ЦТ22М);
 • Всеукраїнська науково-практична заочна конференція «Українські студії в європейському контексті», онлайн, 20 жовтня 2023 р. – Настусенко Софія (МІЕ22М);
 • Всеукраїнський науковий круглий стіл «Наука ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи», Хмельницький університет управляння та права імені Леоніда Юзькова, 2023 р. – Таранюк Єгор (ЦТ22М).

Стажування студентів 2023 рік:

 • Scientific internship «Innovations in education. Information technologies in the scientific activity of a specialist in physical therapy, occupational therapy» (180 hours), academy of Silesia, Poland, certificate #14/9/2023, September 22, 2023 – Ткачук Андрій, ЦТ23М.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ 2023 РІК

 • Участь у проєкті «UPSHIFT» та створення команди «Krop_Robots», яка забезпечила функціонування безкоштовного гуртка із робототехніки на базі Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка.
  Склад команди Krop_Robots: Павлюк Денис (ЦТ20Б) – головний комунікатор команди, Губар Владислав (ТН20Б) – спеціаліст EV3 та Arduino, Руденко Артем (КН20Б) – фандрейзер, Бокатенко Михайло (ЦТ21Б) – графічний дизайнер та Решетнікова Дар’я (ІНФ20Б) – SММ, редакторка текстового матеріалу.
  Мета проєкту – розвивати галузь робототехніки серед дітей в нашому місті та області.
 • Участь у проєкті «UPSHIFT» та створення команди «Fixers», яка об’єднала студентів спільною ідею: «Працевлаштування студентів під час навчання».
  Склад команди: Іванов Кирило (ЦТ21Б), Стеренчук Олександр (КН22Б) та Поліщук Ольга (МЛА23Б).
 • Діалог солідарності молоді Угорщини та України, 17 жовтня 2023 р., Угорщина – Павлюк Денис, ЦТ20Б;
 • Діалог солідарності молоді Італії та України, 11 жовтня 2023 р., Італія – Павлюк Денис, ЦТ20Б;
 • Тренінг менторів та менторок програми UPSHIFT, 19-22 жовтня 2023 р., м. Луцьк – Павлюк Денис, ЦТ20Б;
 • Співпраця з Кіберполіцією, створення каналу та чат-боту STOP-RUSSIA MRIYA в Telegram (https://suspilne.media/399560-ziteli-kirovogradsini-mozut-blokuvati-cerez-cat-bot-kiberpolicii-propagandu-rosii-ta-fejki/) – Павлюк Денис, ЦТ20Б;
Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись