• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
fizmat_logo

Факультет математики, природничих наук та технологій

Наукова робота студентів

 

20 травня 2020 р. в режимі відеоконференції відбулась звітна студентська наукова конференція ЦДПУ ім. В.Винниченка, на якій були представлені найкращі наукові досягнення студентів різних факультетів.

Природничо-географічний факультет і, зокрема, кафедру географії та геоекології  представив студент 4 курсу ОП Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота Волощук Максим, який ознайомив слухачів з доповіддю, що супроводжувалася презентацією на тему «Закономірності поширення радонової радіації на території Центральної України (в межах Кіровоградської області)». Науковим керівником роботи є кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент Вовк В.М. Наукове дослідження належить до міждисциплінарних, адже при його підготовці були використані методи і підходи з різних областей знань – медичної географії, радіоекології, геоінформатики, геології.

Отримані результати мають важливе теоретичне і практичне значення, зокрема, для планування збалансованого розвитку Центральної України.

 Плани роботи студентських наукових гуртків

Геодемографічні та етноконфесійні процеси в Україні та Кіровоградській області

Геоекологічні проблеми Центральної України

Еолово-гідрогенний ландшафт в Україні

Моделювання фізико-географічних та суспільно-географічних явищ засобами ГІС

Природно-заповідні території Кіровоградської області

Проблеми взаємодії людини і літосфери

Проблеми взаємодії людини та атмосфери. Зміни клімату

Проблеми та перспективи розвитку сфери послуг Кіровоградської області

Соціально-економічні проблеми розвитку Кіровоградської області

 

 Публікації та участь наших студентів у конференціях

Прізвище та ініціали авторів  Тема публікації  Реквізити видання 
  2019 рік  
Андріященко Діана  Територіальні аспекти поширення православ’я в Україні та Кіровоградській області  Студентський науковий вісник. – Випуск 21. Частина 1. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – С. 600-604
Бадеха Олена Вплив антропогенної діяльності на річку Інгул Студентський науковий вісник. – Випуск 21. Частина 1. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – С. 604-607
Бондаренко Л.О., Кривульченко А.І. Мікроморфологічні та морфоскопічні дослідження піщаних зерен як шлях до генетичного аналізу піщаних масивів України Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кропивницький, 2019
Варніцький Я.Е., Маслова Н.М. Територіальні відмінності у рівнях захворюваності населення України на хвороби системи кровообігу Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кропивницький, 2019
Вітряк О., Яровий І.Ю., Мирза-Сіденко В.М.  Фізико-географічні, біотичні та рекреаційні особливості регіонального ландшафтного парку «Приінгульський» Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кропивницький, 2019
Гребеник Юлія   Географічний аналіз родовищ корисних копалин  Студентський науковий вісник. – Випуск 21. Частина 1. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – С. 610-613
Гречишніков А.О., Зарубіна А.В.  Особливості розвитку подієвого туризму в м. Дніпро Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кропивницький, 2019
Губчик Світлана Просторова структура міста (на прикладі міста Слупськ, Польща) Студентський науковий вісник. – Випуск 21. Частина 1. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – С. 613-616
Жолобова  Катерина   Просторова інтегральна оцінка забруднення поверхневих вод території Кіровоградської області  Студентський науковий вісник. – Випуск 21. Частина 1. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – С. 616-620
Комаровець В.А., Маслова Н.М.  Нозогеографічні особливості захворюваності населення України на злоякісні новоутворення Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кропивницький, 2019
Копитинська Аліна  Гірничопромислові кар’єрно-відвальні ландшафти території Кіровоградської області  Студентський науковий вісник. – Випуск 21. Частина 1. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – С. 620-624
Крупський Я.О., Кривульченко А.І. Геолого-геоморфологічні особливості підвищених приаренних геокомплексів лівобережжя нижнього Дніпра Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кропивницький, 2019
Кузнєцов В.Ю., Кривульченко А.І., Особливості поширення в Україні падинних геокомплексів Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кропивницький, 2019
Лозова Ірина   Сучасні урбанізаційні процеси в Україні: тенденції та регіональна диференціація  Студентський науковий вісник. – Випуск 21. Частина 1. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – С. 624-627
Майборода Д.В., Зарубіна А.В.  Сучасний стан та перспективи розвитку транспортного машинобудування України Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кропивницький, 2019
Майстренко Р.С., Маслова Н.М. Географічний аналіз територіальних відмінностей та причин смертності населення в Україні Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кропивницький, 2019
Мартинова А.С., Зарубіна А.В. Природно-заповідний фонд як складова рекреаційно-туристичного потенціалу Черкаської області Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кропивницький, 2019
Рибак В.Ю., Мирза-Сіденко В.М.  Географічний аналіз стану лісового фонду Оникіївського ДЛГ Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кропивницький, 2019
Рибальченко  Олександр   Просторові особливості розвитку релігійного туризму в світі та Україні  Студентський науковий вісник. – Випуск 21. Частина 1. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – С. 639-643
Савельєв  Микола Історико-географічні аспекти формування машинобудування Кіровоградської області  Студентський науковий вісник. – Випуск 21. Частина 1. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – С. 643-646
Стратан Катерина Сучасні тенденції розвитку та поширення рослинництва і тваринництва в Кіровоградській області Студентський науковий вісник. – Випуск 21. Частина 1. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – С. 646-649
Стратан К.І., Семенюк Л.Л.  Зовнішньоекономічні зв’язки Кіровоградської області Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кропивницький, 2019
Шмигін Каріна  Комплексна оцінка туристичного потенціалу Кіровоградської області Студентський науковий вісник. – Випуск 21. Частина 1. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – С. 651-652
 Яриш Н.О., Гелевера О.Ф.   Каскад дніпровських водосховищ: історія та сучасний стан   Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кропивницький, 2019
   2020 рік  
Білоконенко Д.М. Територіальні аспекти народжуваності в Кіровоградській області Освітні й наукові виміри географії та туризму: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції для студентів, аспірантів, молодих вчених (м.Полтава, 18 листопада 2020 р.) / відп.ред. О.А.Федій. - Полтава, 2020. - С. 46-50
Жердієва І.Ю. Особливості розвитку готельного господарства в Україні Освітні й наукові виміри географії та туризму: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції для студентів, аспірантів, молодих вчених (м.Полтава, 18 листопада 2020 р.) / відп.ред. О.А.Федій. - Полтава, 2020. - С.88-91
Коваленко С.І. , Мирза-Сіденко В.М.,  Біотичне різноманіття території Синюського міжрегіонального екокоридору національної екомережі України Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Кропивницький, 2020. - С. 67-70
Лазаренко А.І. Сучасні тенденції розвитку гастрономічного туризму в Україні Освітні й наукові виміри географії та туризму: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції для студентів, аспірантів, молодих вчених (м.Полтава, 18 листопада 2020 р.) / відп.ред. О.А.Федій. - Полтава, 2020. - С. 91-94
Морару Д.О., Гелевера О.Ф. Геопросторовий аналіз концентрації радону у громадських приміщеннях м. Кропивницького Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Кропивницький, 2020. - С. 72-76
Німеровський М.О.,  Зарубіна А.В. Деякі суспільно-географічні аспекти досліджень ІТ-сфери в Україні  Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Кропивницький, 2020. - С. 101-103
Німлієнко В.В., Семенюк Л.Л.  Сучасні тенденції розвитку відновлювальної енергетики у Кіровоградській області  Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Кропивницький, 2020. - С. 99-101
Пасічна О.В. Теоретико-методологічні підходи до просторової структури грунтового покриву Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Кропивницький, 2020. - С. 109-112
Рощик Т.І., Гелевера О.Ф. Родючість ґрунтів та відкриття ринку земель в Україні Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Кропивницький, 2020. - С. 79-87
Cухенко О.С., Зарубіна А.В.  Від формування туристичного брендингу до розвитку комфортності міста Кропивницький   Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Кропивницький, 2020. - С. 104-107
Тимончук К.А.,  Вовк В.М. Динаміка забруднення річкових вод середньої та нижньої частини басейну Південного Бугу  Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Кропивницький, 2020. - С. 70-72
Хоменко Д.В., Зарубіна А.В.,  Сучасні тенденції розвитку туристичного ринку в Україні та Кіровоградській області  Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Кропивницький, 2020. - С. 97-99
Шпак В.О., Семенюк Л.Л. Історико-географічні аспекти формування харчової промисловості у Кіровоградській області Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Кропивницький, 2020. - С. 87-89

  

Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: Секція 4: Актуальні фізико-географічні та суспільно-географічні дослідження (2019 р.)

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи»: Секція 3 Географія та природокористування (2020 р.)

Публікації студентів кафедри (Збірник матеріалів НП конференції - 2020)

Публікації студентів кафедри (Студентський вісник - 2020)

 

 

 

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись