• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
 • (0522) 32-17-18
fizmat_logo

Факультет математики, природничих наук та технологій

Лабораторії кафедри

Кафедра має спеціалізовані лабораторії з усіх дисциплін, обладнання яких відповідає сучасним вимогам.

Навчальні лабораторії з хімічних дисциплін побудовані за предметним принципом: лабораторія загальної та неорганічної хімії; лабораторія аналітичної хімії (якісний і кількісний аналіз та фізико-хімічні методи аналізу); лабораторія фізичної і колоїдної хімії; лабораторія органічної хімії.

Працює школа вихідного дня “Хімічна дослідницька студія”

Лабораторія аналітичної хімії
 
  labs_clip_image002.jpg

Забезпечує проходження лабораторного практикуму з аналітичної хімії для студентів природного-географічного факультету. Лабораторія аналітичної хімії забезпечує лабораторне супроводження лекційного курсу для одержання студентами навичок використання на практиці теоретичних та практичних знань відносно основ хімічного аналізу та оволодіння практичними навичками його виконання. Аналітична хімія наука експериментальна, її неможливо вивчити без великого обсягу експериментальних досліджень. При підготовці вчителів хімії особливо важливо навчити їх бачити речовину, самостійно проводити процеси ідентифікації об’єктів відомого та невідомого складу, визначати кількісний вміст речовин у різноманітних об’єктах використовуючи традиційні та сучасні методи дослідження та вміти створювати раціональній алгоритм ходу аналізу речовин відомого та невідомого складу; оволодіти в достатньому обсязі практичними навичками виконання якісного, кількісного та інструментальних методів аналізу.
На базі лабораторії можна:

 1. вивчити основи якісного та кількісного хімічного аналізу; оволодіти основними прийомами та методами проведення ідентифікації речовин та їх кількісного визначення;
 2. навчитися надійно та достовірно визначати склад та кількісні характеристики речовини, привчитися до точності та охайності у проведенні хімічних експериментів;
 3. набути основних навичок проведення наукового експерименту;

Оснащення лабораторії повністю забезпечує освітній процес у відповідності з програмою навчальних курсів:

 1. аналітична хімія;
 2. аналітична хімія навколишнього середовища;

На базі лабораторії проводяться наукові дослідження за тематикою курсових та кваліфікаційних робіт, що стосується моніторингу об’єктів навколишнього середовища, хімічного контролю якості фармацевтичних препаратів та продуктів харчування.
Дослідження проводяться за такими науковими напрямами:

 1. Особливості пробопідготовки для інструментального визначення мікрокількостей елементів у промислових матеріалах і об’єктах навколишнього середовища.
 2. Тест-методи аналізу у моніторингу об’єктів навколишнього середовища.
 3. Контроль якості фармацевтичних препаратів та продуктів харчування.
 4. Розробка нових технологій вивчення основ хімічного аналізу в закладах освіти.

Лабораторія фізичної та колоїдної хімії

 

Забезпечує проходження лабораторного практикуму з фізичної та колоїдної хімії для студентів природного-географічного факультету. Лабораторія фізичної та колоїдної хімії забезпечує лабораторне супроводження лекційного курсу для одержання студентами навичок використання теоретичних та практичних знань, сприяє оволодінню методами дослідження фізико-хімічних процесів та навичками фізико–хімічних методів аналізу.
На базі лабораторії можна:

 • оволодіти основними прийомами фізико – хімічних методів дослідження (потенціометрією, кондуктометрією, спектрофотометрією, та ін.);
 • навчитися встановлювати склад та досліджувати властивості багатокомпонентних гомогенних та гетерогенних систем, визначати кінетичні особливості хімічних реакцій;
 • здійснювати дослідження процесів седиментації, коагуляції, адсорбції, набухання полімерів, тощо.


Оснащення лабораторії повністю забезпечує освітній процес у відповідності з програмою відповідних курсів:

 • фізична хімія;
 • колоїдна хімія;
 • хімічна технологія;
 • хімічна екологія.

На базі лабораторії проводяться наукові дослідження за тематикою виконання курсових та кваліфікаційних робіт, що стосується дослідження стану об’єктів навколишнього середовища та властивостей ПАР.
Дослідження проводяться за такими науковими напрямами:

 1. Реалізація міжпредметних зв’язків з біологією при вивчені курсу фізичної та колоїдної хімії.
 2. Моніторинг природних вод Кіровоградщини на вміст шкідливих компонентів (важких металів, нітратів та нітритів) та вивчення фізико–хімічних закономірностей їх виділення.
 3. Дослідження колоїдних систем.
 4. Вплив природи розчинника на процеси набухання сітчастих полімерів.

Лабораторія загальної та неорганічної хімії

Забезпечує проходження лабораторного практикуму із загальної та неорганічної хімії для студентів природничо-географічного факультету, студентів фізико – математичного факультету. Лабораторія загальної та неорганічної хімії забезпечує лабораторне супроводження лекційного курсу для формування досвіду студентів з використання на практиці теоретичних знань та практичних уміні і навичок відносно основних законів хімії, закономірностей, що необхідні при вивченні загальних відомостей, фізичних і хімічних властивостей сполук, які утворюють атомні частинки хімічних елементів.

Оснащення лабораторії загальної та неорганічної хімії повністю забезпечує освітній процес у відповідності з програмою навчальних курсів:

 • загальна хімія;
 • неорганічна хімія;
 • неорганічний синтез;
 • техніка хімічного експерименту.

На базі лабораторії проводяться наукові дослідження за тематикою виконання науково-дослідних робіт, що стосується аналізу природних вод. Дослідження проводяться за такими напрямами:

 1. Вивчення особливостей будови і властивостей кристалогідратів, подвійних та змішаних солей неорганічних сполук;
 2. Якісні дослідження складу комплексних сполук;
 3. Контроль якості природних вод.

Лабораторія органічної хімії

Забезпечує проходження лабораторних практикумів з органічної хімії, біологічної хімії, хімії високомолекулярних сполук та органічного синтезу для студентів природничо-географічного факультету. Лабораторія органічної хімії забезпечує лабораторний супровід лекційних курсів для формування в студентів готовності і здатності використання на практиці теоретичних знань та практичних умінь і навичок. Органічна хімія наука експериментальна. Значна увага приділяється питанням синтезу та аналізу органічних сполук, а у зв’язку із цим – основам сучасних фізичних методів дослідження їх структури, що можуть бути застосовані для контролю технологічних процесів і якості готової продукції. Вивчення властивостей органічних речовин застосовується для інтенсифікації технологічних процесів, а також до перетворення таких речовин в умовах, що є характерними для окремих виробництв.
На базі лабораторії можна:

 • вивчити способи синтезу органічних речовин;
 • вивчити основні властивості органічних речовин;
 • навчитися якісно визначати органічні речовини;
 • набути основних навичок аналізу складу органічних речовин.

Оснащення лабораторії повністю забезпечує освітній процес у відповідності з програмою навчальних курсів:

 1. Органічна хімія;
 2. Біологічна хімія;
 3. Хімія високомолекулярних сполук;
 4. Органічний синтез;
 5. Методи синтезу біологічно активних речовин.

На базі лабораторії проводяться наукові дослідження за тематикою виконання курсових та кваліфікаційних робіт, що стосується синтезу, аналізу та властивостей органічних речовин.
Дослідження проводять за такими науковими напрямами:

 1. Методи синтезу та очистки органічних речовин;
 2. Експериментальне доведення складу органічних речовин та перевірка їх хімічних властивостей.

Кабінет методики навчання фізики (№ 404 та № 406 фізико-математичного факультету) забезпечує викладання дисциплін кафедри з методичної підготовки майбутніх учителів фізики, хімії, біології, природничих наук

Оснащення кабінету є поєднанням обладнання різних років: поряд із перевіреними часом приладами та саморобним обладнанням для шкільного курсу фізики поетапно впроваджено в освітній процес сучасне вдосконалене обладнання, яке в 2005 та 2019 роках поповнило баланс кабінету більш ніж на 600 тис. грн. Варто відзначити, що в Україні подібно оснащених кабінетів методики викладання фізики всього 7.

На базі оновленого обладнання відкривається чималий «простір» для роботи молодих науковців та підвищення рівня викладання дисциплін: методика навчання фізики, методика навчання природничих наук у старшій школі, сучасні освітні технології у навчанні природничих наук (фізики).

 Обладнання, і устаткування забезпечує виконання всіх лабораторних робіт, з названих дисциплін, передбачених навчальним планом.

На базі лабораторії в № 404 кабінеті запропоновано лабораторні роботи, котрі вивчають студенти третього та четвертого курсів, а в кабінеті № 406 лабораторії студенти формують досвід застосування теоретичних знань та практичних умінь та навичок виконання різних видів шкільного фізичного експерименту, демонстраціями, фронтальними дослідами і лабораторними роботами та роботами фізичного практикуму й індивідуальними навчальними дослідженнями чи домашніми дослідами. Лабораторія має мультимедійне обладнання, яке дозволяє значно розширити можливості кабінету у забезпеченні освітнього процесу студентів, а також низку оригінальних універсальних комплектів з механіки, молекулярної фізики, оптики.

Обладнання лабораторій № 404 та № 406 являє собою комплекс, що забезпечує проведення лекційно-практичних та лабораторних занять: проекційні екрани (2 шт.), мультимедійні дошки (2 шт.) демонстраційні комплекти дозволяють проводити демонстрацію навчальних  фото-, відео- матеріалів, презентацій, дослідів під час проведення лекційно-практичних занять.

На базі лабораторії проводяться наукові дослідження за тематикою виконання курсових та магістерських робіт, а також навчальні практики, курси підвищення кваліфікації вчителів області.

DSC 7002 f  IMG 0740 f 

 

Кабінет методики навчання хімії (№13 природничо-географічного факультету)

Оснащений цифровим вимірювальним комп'ютерним комплексом Vernier «Хімія» ,

Цей комплекс має поліфункціональні можливості і дозволяє виконувати велику кількість демонстраційних і лабораторних дослідів та практичних робіт. Прилад володіє вбудованою пам’яттю, що дозволяє використовувати різні операційні системами. Це уможливлює не лише збирати, але й оперативно обробляти інформацію з подальшим її відтворенням на вбудований дисплей чи екран проектору.

Можливості комплексу:

 • швидка підготовка до навчальних занять, та зручне використання;
 • тренування до участь в олімпіадах;
 • –практичний досвід роботи в умовах «реальної лабораторії»;
 • одержання навичок і знань для професії в майбутньому.

У набір входить:

 • Інтерфейс LabQuest 2 (аналогово-цифровий перетворювач – реєстратор даних, який дозволяє автоматично показувати дані на комп’ютерах чи смартфонах;
 • Датчик температури;
 • Датчик тиску газу;
 • Зонт диференціальної напруги;
 • Лічильник крапель Vernier;
 • PH-МЕТР;
 • ORP-ДАТЧИК;
 • Йон-селенкт, хлорид датчик
 • Термопари;
 • Система постійного струму(електроліз);
 • Прямий спектро віст Плюс;
 • Лабораторний квест Модель-Quick-Start Guide;
 • Колориметр;
 • Зонт провідності;
 • Спектрофотометр Vernier;
 • Інтерактивна панель YC650-JX 65 дюймов гарна нагода для вчителя зацікавити учнів не лише вивченням шкільних предметів та наукою та інноваційними технологіями в цілому.

IMG 2440 result

Переваги використання інтерактивної панелі:

 • активізація навчально-пізнавальної діяльності;
 • технічне забезпечення ігрових технологій;
 • унаочнення демонстраційних матеріалів;
 • простота у використанні – завдяки чутливій системі вбудованих сенсорів легко писати за допомогою спеціальних маркерів або просто пальцем

Д К

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись