• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
 • (0522) 32-17-18
fizmat_logo

Факультет математики, природничих наук та технологій

Наукова діяльність кафедри природничих наук і методик їхнього навчання

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ

Наукова діяльність кафедри природничих наук і методик їхнього навчання зорієнтована на виконання викладачами кафедри наукових досліджень, співпрацю з партнерами, які займаються розв’язанням споріднених проблем, апробацію результатів досліджень на наукових конференціях і семінарах, підготовці науково-педагогічних кадрів у межах аспірантури, яка працює при кафедрі зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізика та астрономія), опонуванні та рецензуванні дисертацій на здобуття ступеня кандидата та доктора наук, доктора філософії, участі у спеціалізованих вчених радах, членство в редакційних колегіях наукових видань, участь в організації наукових конференцій різного рівня, залучення до науково-дослідної роботи студентів тощо.

На кафедрі природничих наук і методик їхнього навчання працює 21 науково-педагогічних працівників: штатних працівників університету – 18, за внутрішнім суміщенням –2, зовнішніх сумісників – 1. З них: 5 – доктори педагогічних наук; 1 – доктор історичних наук; 4 – кандидати педагогічних наук; 1 – кандидат фізико-математичних наук; 5 – кандидати географічних наук, 2 – кандидати хімічних наук; 3 – кандидати біологічних наук.

Тематика наукових досліджень кафедри:

 • Теоретико-практичні основи використання імерсивних технологій у навчанні природничих дисциплін (реєстраційний номер 0123U100959), наук.кер. д.п.н., проф. Сальник І.В.
 • Зміни ландшафтів центральної України та їх вплив на водні ресурси, наук.кер. к.геогр.наук, доц. Гелевера О.Ф.
 • Теоретичні і методичні основи навчання фізики, хімії, біології та природничих наук у закладах освіти
 • Підготовка майбутніх учителів природничих дисциплін у педагогічних університетах, наук. кер. д.п.н., проф. Подопригора Н.В.
 • Хімічні дослідження і аналіз біотичних та абіотичних об’єктів і речовин з метою оцінки навколишнього середовища і теоретичного обґрунтування інтенсифікації реакцій та обмінних процесів їхнього практичного застосування

Дефорж Г.В. – учасник виконання НДР на громадських засадах (проєкт «Наукометрія та змістовна характеристика регіональної науки», підстава: Сесія обласної ради Кіровоградської області VIII скликання, Рішення № 192 від  30.11.2021 року, Про затвердження обласної програми розвитку освіти Кіровоградської області на період до 2027 року, Розпорядження голови ОДА від 30.12.2021 року № 1040-р «Про організацію та контроль за виконанням обласної програми розвитку освіти Кіровоградської області на період до 2027 року», керівник проєкту професор Ріжняк Р.Я.

Викладачі кафедри Сальник І.В. та Дефорж Г.В. входять до складу Міждисциплінарного наукового центру прикладних досліджень та виступали спікерами на його засіданнях.

Наукова діяльність кафедри пов'язана з діяльністю  Лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України у Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка.

На кафедрі працює науково-методичний семінар «Сучасні проблеми дидактики фізики». Керівник семінару д.пед.н., професор Сальник І.В. На засіданнях семінару висвітлюються актуальні питання розвитку фізичної освіти, заслуховуються результати дисертаційних досліджень аспірантів. Участь у роботі беруть викладачі кафедри, науковці, здобувачі освіти, вчителі.

Участь у редколегіях наукових фахових видань

Сальник І.В. – голова редакційної колегії, Подопригора Н.В. – член редакційної колегії наукового видання «Наукові записки. Серія: Проблеми природничо-математичної, технологічної та професійної освіти», яке входить до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) за спеціальностями 014, 015 (Наказ МОН України №1543 від 20.12.2023)

Сальник І.В., Дефорж Г.В. – члени редколегії наукового видання «Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки». Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» Наказом МОН України від 02 липня 2020р. № 886.

Дефорж Г.В. – член редколегії журналу "Історія науки і техніки". Київ: ДУІТ. Наказом Міністерства освіти і науки України № 735 от 29.06.2021 р. журнал включено до категорії "А" Переліку наукових фахових видань України.

Звіти з наукової роботи кафедри:  2022, 2023.

Результати рейтингового оцінювання кафедри та науково-педагогічних працівників: (2022-2023 н.р.)

Членство у спеціалізованих вчених радах

Дефорж Г.В., Подопригора Н.В. – члени спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 23.053.02 у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка. Профіль ради 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки», 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Наказ МОН України № 320 від 07.04.2022 року.

З 2016 р. до січня 2022 р.: Подопригора Н.В. – заступник голови, Сальник І.В. – член спеціалізованої вченої ради Д 23.053.04 у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка із захисту докторський дисертацій зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Подопригора Н.В. – голова, Сальник І.В. – член (рецензент) разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії  ДФ23.053.013 ЦДПУ ім.В.Винниченка (Наказ МОН від 02.12.2021 № 1296) зі спеціальності 014 Середня освіта (фізика)

Результати роботи над дослідженнями відображені на сторінках викладачів кафедри.

Наукові профілі викладачів кафедри

Публікації викладачів у періодичних виданнях, які включено до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Конференції та семінари, в яких брали участь викладачі кафедри: 2022, 2023

Підготовка науково-педагогічних кадрів

Стажування та підвищення кваліфікації

Участь у міжнародних проєктах

1. Трифонова О.М., Подопригора Н.В., Плющ В.М., Садовий М.І., Соменко Д.В. впродовж 2020-2021 н.р. брали участь у міжнародному проєкті Transformation on Faculties of Education and Pedagogical Universities for XXI century»/«Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 столітті», Університет імені Масарика, м.Брно, Чехія, де пройшли стажування за темами:

- «Quality in Higher Education»;

- «Support of Science and Research in Higher Education»

- “Inclusion and Internationalization in Higher Education».

2. Подопригора Н.В. взяла участь у тренінгу в рамках міжнародного проєкту Еразмус+ «Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання UTERLY», Німеччина

3. Маслова Н. М. впродовж 2022 року брала участь у міжнародній програмі EducationUSA “Академія лідерства з інтернаціоналізації”, яка реалізується спільно з SUNY COIL Center Державного університету штату Нью Йорк та покликана об’єднати українських та американських викладачів університетів, а також їх студентів за допомогою віртуальних навчальних технологій. У рамках цієї програми у березні 2022 р. пройдено курс “COIL Foundations workshop”, який готує до створення модулів віртуального обміну за допомогою інноваційної навчальної моделі COIL (Collaborative Online International Learning), що була розроблена для впровадження стратегій інтернаціоналізації та застосовується викладачами у багатьох країнах світу.

4. Дефорж Г.В., Сальник І.В. Участь у міжнародному науковому проекті «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність» (2019-2020, 2020, що виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки та Посольства Великої Британії в Україні, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією Української преси. В рамках участі у проєкті пройшли стажування.

Члени оргкомітету, журі Всеукраїнських конкурсів, учнівських олімпіад:

 1. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 
 2. Всеукраїнські учнівські олімпіади і турніри з навчальних предметів у 2021-2022 навчальному уроці
 3. Всеукраїнські учнівські олімпіади і турніри з навчальних предметів у 2022-2023 навчальному уроці
 4. Всеукраїнські учнівські олімпіади і турніри з навчальних предметів у 2023-2024 навчальному уроці
 5. Обласний конкурс «Педагогічний кейс уроків дистанційного навчання і предметів природничо-математичної підготовки у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» 
 6. Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2024» (у номінації «фізика»)

 

СТУДЕНТСЬКА НАУКА

Студенти виконують наукові дослідження як під час занять в наукових гуртках та проблемних групах, так і в процесі написання курсових та кваліфікаційних робіт.

На кафедрі працює 14 гуртків та проблемних груп

№ п/п

Назва гуртка або проблемної групи

Науковий керівник

К-сть
студентів

1

Використання сучасних технологій у навчанні фізики

Сальник І.В.

7

2

Ботанічна проблемна група

Аркушина Г.Ф.

8

3

Гурток з біохімії та фізіології

Боброва М.С.

8

4

Проблемна група "Актуальні питання астрономії та методики її навчання"

Волчанський О.В

5

5

«Геоекологічні проблеми Центральної України»

Гелевера О.Ф.

6

6

Історико-інноваційні аспекти вивчення шкільного курсу біології та основ здоров’я

Дефорж Г.В.

10

7

Проблеми та перспективи розвитку сфери послуг в Кіровоградській області

Зарубіна А.В.

5

8

«Геодемографічні та етноконфесійні процеси в Україні та Кіровоградській області»

Маслова Н.М.

4

9

«Актуальні проблеми сучасної методики навчання географії»

Маслова Н. М.

5

10

Суспільно-географічні дослідження

Сільченко Ю.Ю.

5

11

Використання сучасних джерел випромінювання у шкільному фізичному експерименті

Сірик Е.П.

8

12

Проблемна група «Аналітичній контроль об‘єктів навколишнього середовищ»

Терещенко О.В.

6

13

Сучасні технології навчання хімії

Форостовська Т.О.

10

14

Проблемна група зі створення та використання дидактичних засобів для навчального процесу з фізики

Чінчой О.О.

5

Результати досліджень, виконаних студентами, відображені, зокрема, у наукових виданнях факультету та університету, таких як Наукові записки молодих учених та Студентський науковий вісник (друковане видання).

Публікації студентів кафедри 2022, 2023

Сертифікати студентів

Переможці Всеукраїнських студентських наукових конкурсів та олімпіад:

 1. Волощук Максим Вікторович – диплом І ступеня за перемогу в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Географія»за перемогу в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Географія», Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка,16 квітня 2021 року, Полтава.
  Науковий керівник – кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент Вовк Валентин Михайлович.
 1. Лєвша Лілія Ігорівнадиплом ІІІ ступеня за перемогу в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань, спеціальності «Методика навчання природничо-математичних дисциплін» (Методика навчання природничих наук), Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 21-22 квітня 2021 року, Умань.
  Науковий керівник– доктор педагогічних наук, доцент Плющ Валентина Миколаївна.
 1. Данілова Любов Михайлівнадиплом ІІІ ступеня за перемогу в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань, спеціальності «Методика навчання природничо-математичних дисциплін» (секція з методики навчання фізики), Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 21-22 квітня 2021 року, Умань
  Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Величко Степан Петрович
 1. Муровщик Янадиплом ІІ ступеня за перемогу у ІІ турі Всеукраїнського творчого конкурсу студентських наукових робіт «Еколого-біологічні проблеми України та екологічна безпека». Центральноукраїнський національний технічний університет, 19-24 червня 2023 року, Кропивницький.
  Науковий керівник– кандидат біологічних наук, доцент Боброва Марія Сергіївна
Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись