• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
 • (0522) 32-17-18
fizmat_logo

Факультет математики, природничих наук та технологій

Зв'язки кафедри

Кафедра географії та геоекології ЦДПУ імені Володимира Винниченка

ділиться власним досвідом розробки та впровадження

освітньо-професійних програм зі спеціальності «Середня освіта (Географія)»

під час міжуніверситетського методичного семінару

        09 квітня 2021 року завідувачка кафедри географії та геоекології Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка доцент Семенюк Лариса Леонтіївна взяла участь у представницьких заходах – міжуніверситетському методичному семінарі «Європейські стандарти акредитації освітніх програм» та відкритих лекціях «Державний стандарт базової середньої освіти: особливості та шляхи впровадження» і «Технологія змішаного навчання у шкільній географічній освіті».

         Організаторами та учасниками заходів були науково-педагогічні працівники, студенти та аспіранти Одеського національного університету (ОНУ) імені І.І. Мечникова, Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (ХГПА), Центральноукраїнського державного педагогічного університету (ЦДПУ) імені Володимира Винниченка та Тернопільського національного педагогічного університету (ТНПУ) імені Володимира Гнатюка.

         Спікерами заходів стали Шоробура Інна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук, академік Академії наук вищої освіти України, академік Української технологічної академії, ректор ХГПА, Долинська Олеся Олегівна, доктор філософії, доцент кафедри туризму, теорії і методики фізичної культури та валеології ХГПА, Семенюк Лариса Леонтіївна, кандидат географічних наук, доцент, завідувачка кафедри географії та геоекології ЦДПУ імені Володимира Винниченка, Варакута Ольга Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри географії та методики її викладання ТНПУ імені В. Гнатюка, Яворська Вікторія Володимирівна, доктор географічних наук, професор кафедри економічної і соціальної географії і туризму, декан геолого-географічного факультету ОНУ імені І.І. Мечникова.

         Під час семінару та в ході обговорення лекцій освітяни, науковці та представники студентської спільноти висловили свої думки щодо таких важливих на сьогодні питань як акредитація освітніх програм (ОП), впровадження державних стандартів у сфері освіти, використання сучасних інноваційних інтерактивних методів та технологій у шкільній географічній освіті в умовах дистанційного навчання.

         Зокрема завідувачка кафедри географії та геоекології ЦДПУ імені Володимира Винниченка, доцент Семенюк Л.Л. поділилася власним досвідом розробки, впровадження та успішної акредитації освітньо-професійних програм за спеціальністю «Середня освіта (Географія)», що реалізуються на кафедрі. При цьому учасники семінару з інших закладів вищої освіти відзначали високий рівень якості освітніх програм та інформативність сайту кафедри географії і геоекології ЦДПУ імені Володимира Винниченка, які вони беруть за зразок при розробці власних ОП та інформаційних ресурсів.

         Отриманий під час семінару та відкритих лекцій досвід буде використано кафедрою географії та геоекології під час удосконалення та реалізації освітньо-професійних програм «Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота», «Середня освіта (Географія та Історія)», «Середня освіта (Географія та Мова і література (англійська))», при викладанні дисциплін «Методика навчання географії», «Шкільний курс географії»,  «Інноваційні технології навчання географії», «Сучасні освітні технології у викладанні географії».

         Дякуємо організаторам зустрічі за цікаву і змістовну дискусію, та за можливість долучитися до неї.


Студенти спеціальності «Середня освіта (Географія)» прослухали відкриту онлайн-лекцію

доктора педагогічних наук, професора, академіка Національної академії педагогічних наук України 

Ярошенко Ольги Григорівни

07 квітня студенти першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Географія), які навчаються за освітньо-професійними програмами «Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота», «Середня освіта (Географія та Історія)», «Середня освіта (Географія та Мова і література (англійська))» та викладачі кафедри географії і геоекології Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка відвідали лекцію в онлайн-форматі з теми «Навчання предметів природничої освітньоі галузі на засадах компетентнісного підходу», яку провела стейкхолдер Ярошенко Ольга Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук (НАПН) України, головний науковий співробітник Відділу інтеграції вищої освіти і науки Інституту вищої освіти НАПН України.

Головною метою лекції було ознайомлення студентів з методичними особливостями застосування компетентісного підходу в процесі навчання природничих дисциплін в школі.

Під час спілкування зі студентами та викладачами Ольга Григорівна в загальних рисах  розкрила концептуальні основи компетентісного підходу як освітньої парадигми, суть поняття «компетентність»,  проаналізувала набір компетентностей, формування яких передбачено навчальними програмами дисциплін, що складають освітню галузь «Природознавство» в діючому Державному стандарті базової і повної освіти та «Природничої освітньої галузі» в новому Державному стандарті базової середньої освіти, затвердженому у 2020 р.

 Особливу увагу лектор приділила можливостям групової форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі формування ключових компетентностей. Ольга Григорівна розкрила суть, дидактичні умови та методику організації групової роботи учнів на уроці, проаналізувала переваги групової роботи та складнощі, які виникають в процесі її застосування.  Лекція супроводжувалася великою кількість прикладів з досвіду роботи лектора на посаді вчителя в школі, які були особливо цікавими для студентів. Ольга Григорівна, як вчитель-практик, дала багато корисних порад майбутнім вчителям з питань організації роботи учнів в групах, способів формування груп, оцінювання роботи кожного учня в групі, уникнення «шуму» під час групової роботи тощо.

Цікавою для студентів виявилася висвітлена лектором методика проведення «робочих семінарів» в процесі навчання природничих дисциплін.

Отримані під час онлайн-лекції знання знадобляться студентами при вивченні дисциплін «Методика навчання географії», «Шкільний курс географії»,  «Інноваційні технології навчання географії», «Сучасні освітні технології у викладанні географії», під час проходження виробничої педагогічної практики у школі, при написанні курсових робіт з методики навчання географії, а також в майбутній педагогічній діяльності на посаді вчителя.

Кафедра географії та геоекології висловлює щиру вдячність Ярошенко Ользі Григорівні за змістовну, цікаву та практично-орієнтовану онлайн-лекцію, сподівається на активну взаємодію та плідну співпрацю в майбутньому. Окрема подяка організаторам онлайн-лекції – кафедрі природничих наук та методик їхнього навчання ЦДПУ ім. В. Винниченка.


21 жовтня 2020 року студенти природничо-географічного факультету, які навчаються за освітніми програмами «Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота» і «Середня освіта (Географія та Мова і література (англійська)» прослухали лекцію, яку підготувала завідувач науково-методичної лабораторії природничо-математичних дисциплін комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (КОІППО) імені Василя Сухомлинського» та практикуючий вчитель географії Людмила Миколаївна Хлань.

Лекцію було проведено в рамках вивчення дисципліни «Методика навчання географії» та підготовки до проведення виробничої (педагогічної) практики у школі. Головною метою було ознайомлення студентів з проблемами та перспективами сучасної географічної освіти, розкриття нових підходів у навчанні географії та аналіз нормативного поля шкільної географічної освіти.

Під час спілкування зі студентами-географами Людмила Миколаївна значну увагу приділила основним викликам, з якими стикається сучасна освіта в умовах швидкоплинних змін в світі та Україні. На конкретних прикладах було висвітлено роль географії як навчальної дисципліни та значення географічних знань для сучасної людини, розкриті методи і прийоми стимулювання пізнавальної діяльності учнів, складові успішності та ефективності сучасного уроку географії.

Л.М. Хлань ґрунтовно проаналізувала нормативне поле освіти, зокрема, новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений у жовтні 2020 р., а також Типові навчальні плани. Були розкриті методичні особливості проведення практичних робіт та організації дослідницьких проєктів з географії. Особливо зацікавила студентів методика проведення кейс-уроків, а також оригінальна ідея демонстрації практичного значення географії для учнів на прикладі виробництва мобільних телефонів та шоколаду. Людмила Миколаївна як вчитель-практик дала багато корисних порад майбутнім вчителям, в тому числі і з організації дистанційного навчання з використанням освітніх платформ Google ClassroomClasstime та Zoom, що особливо актуально в умовах пандемії та адаптації освітніх закладів до нових умов освітнього процесу.

Отримані під час лекції знання можуть бути використані студентами в процесі вивчення дисциплін «Шкільний курс географії», «Методика навчання географії», «Інноваційні технології навчання географії», під час проходження пропедевтичних та виробничої (педагогічної) практики у школі, а також при написанні курсових робіт з методики навчання географії.

Слід зазначити, що Людмила Миколаївна Хлань  вже багато років співпрацює з кафедрою географії та геоекології ЦДПУ ім. В. Винниченка в якості стейкголдера та професіонала-практика, який активно долучається до вдосконалення змісту освітніх програм «Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота» і «Середня освіта (Географія та Мова і література (англійська)». Людмила Миколаївна залучена до робити екзаменаційної комісії під час державної атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в якості екзаменатора з методики навчання географії.

Кафедра географії та геоекології висловлює щиру вдячність Хлань Людмилі Миколаївні за змістовну та цікаву лекцію, творчий та креативний підхід до викладення матеріалу та сподівається на активну взаємодію та плідну співпрацю і в подальшому.


 

Кафедра географії та геоекології ЦДПУ ім. В. Винниченка спільно із кафедрою географії та геопросторових наук державного університету штату Південна Дакота (місто Брукінз, США) провела міжнародний методичний семінар

19 листопада 2020 року на кафедрі географії та геоекології ЦДПУ ім. В. Винниченка відбулася неординарна подія: спільно з кафедрою географії та геопросторових наук державного університету штату Південна Дакота (South Dakota State University, SDSU, Brookings, USA) проведений семінар на тему «Освітні програми з географії: досвід розробки та впровадження у закладах вищої освіти США та України».

         Учасниками семінару стали науково-педагогічні працівники кафедри географії та геоекології, представники органів студентського самоврядування природничо-географічного факультету ЦДПУ ім. В. Винниченка, а від кафедри географії та геопросторових наук державного університету штату Південна Дакота – член Американської асоціації географів та Національної ради з географічної освіти (США), професор Джордж Уайт. Зустріч відбувалася в режимі онлайн-відеоконференції з використанням платформи Zoom.

         Під час семінару були обговорені такі актуальні питання як:

 • концептуальні засади розробки та впровадження освітніх програм з географії у державному університеті штату Південна Дакота (SDSU) та Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка (ЦДПУ);
 • співвідношення нормативної та вибіркової частин освітніх програм з географії, організація вибору навчальних дисциплін студентами у закладах вищої освіти США та України;
 • поєднання теоретичного навчання та практичної підготовки студентів за освітніми програмами з географії;
 • соціально-гуманітарна підготовка здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітніми програмами з географії;
 • самостійна робота студентів із засвоєння навчального матеріалу;
 • розробка та вдосконалення робочих програм з географічних дисциплін в SDSU;
 • процедура акредитації освітніх програм в закладах вищої освіти США;
 • діяльність Національної ради з географічної освіти (США);
 • досвід організації підвищення кваліфікації вчителів на кафедрі географії та геопросторових наук SDSU;
 • особливості провадження освітнього процесу в закладах вищої освіти США та України в умовах пандемії.

Слід зазначити, що відомий американський вчений-географ, професор Джордж Уайт певний час співпрацює з кафедрою географії та геоекології ЦДПУ ім. В. Винниченка і залучається до освітнього процесу на кафедрі. Співпраця проявляється в обміні науковим та методичним досвідом, зокрема із розробки освітніх програм з географії у закладах вищої освіти, викладання окремих навчальних курсів географічних дисциплін. Протягом вересня-листопада 2020 року професором Дж. Уайтом для студентів та викладачів кафедри географії та геоекології ЦДПУ ім. В. Винниченка був організований цикл лекцій-дискурсів з електоральної географії.

Отриманий під час семінару досвід буде використаний під час удосконалення освітніх програм «Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота», «Середня освіта (Географія та Мова і література (англійська)», «Середня освіта (Географія та Історія), які реалізуються на кафедрі географії і геоекології ЦДПУ ім. В. Винниченка.

Висловлюємо щиру вдячність професору Джорджу Уайту за плідну співпрацю, а Стьопул Валентині Іванівні – за організацію зустрічей.


 

Фахівці КЗ «Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді» провели для студентів-географів ЦДПУ імені Володимира Винниченка практичні заняття

13 жовтня 2020 року студенти, які навчаються за освітніми програмами «Середня освіта (географія) та краєзнавчо-туристична робота» і «Середня освіта (географія та мова і література (англійська)» відвідали комунальний заклад «Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді» (КЗ «КОЦТКЕУМ»). Директор центру Лісота Андрій Андрійович – випускник кафедри географії та геоекології ЦДПУ імені Володимира Винниченка, відомий мандрівник, альпініст, підкорювач  багатьох вершин світу, один із популяризаторів туристсько-краєзнавчої діяльності серед учнівської молоді в області.

         Андрій Андрійович детально розповів студентам-географам про основні напрями роботи закладу: туристсько-спортивну діяльність, краєзнавчі дослідження, національно-патріотичне виховання молоді. Була розкрита організаційно-територіальна структура центру, висвітлені методичні аспекти роботи гуртків зі скелелазіння, велосипедного, спортивного та пішохідного туризму, спортивного орієнтування, географічного краєзнавства, окреслені перспективи розвитку закладу, його кадровий потенціал, вимоги до працівників, оглянуто експозицію краєзнавчого музею, відкриття якого заплановано до кінця року.

         Методист центру, керівник гуртка зі спортивного туризму, випускник освітньо-професійної програми «Середня освіта (географія) та краєзнавчо-туристична робота» ЦДПУ ім. В. Винниченка Назаренко Данило Юрійович та інструктор з туризму Конюх Юрій Миколайович продемонстрували студентам основне і спеціальне туристське спорядження, розповіли про вимоги до нього, призначення і особливості безпечного використання. Студенти працювали з різним туристським спорядженням, спробували свої сили на скеледромі.

         Отримані під час практичних занять в центрі знання та набуті навички можуть бути використані студентами під час вивчення дисциплін «Краєзнавство і туризм», «Основи туризму», «Методика організації краєзнавчо-туристичної роботи», «Екскурсознавство і музеєзнавство», «Розробка та організація туристських маршрутів і турів» проходженні туристичної практики, підготовки курсового проєкту з методики організації краєзнавчо-туристичної роботи.

         Слід зазначити, що Андрій Андрійович Лісота вже багато років співпрацює з кафедрою географії та геоекології ЦДПУ ім. В. Винниченка в якості роботодавця та професіонала-практика, який ділиться своїм неоціненним досвідом зі студентами та викладачами, зокрема під час навчальних практик, бере участь в державній атестації студентів.

Підтвердженням високого рівня якості освітнього процесу на кафедрі географії та геоекології ЦДПУ ім. В. Винниченка є те, що випускники кафедри нині очолюють провідний туристсько-краєзнавчий заклад в області, успішно працюють керівниками гуртків та методистами центру.

         Висловлюємо щиру вдячність Андрію Андрійовичу Лісоті, Данилові Юрійовичу Назаренку, Юрію Миколайовичу Конюху та іншим працівникам центру за плідну співпрацю, змістовні бесіди, цікаві практичні заняття, а студенту Сергію Колодію за допомогу в організації зустрічі.


 

Професіонал-практик провів відкриту лекцію для студентів-географів

24 вересня 2020 року до студентів ЦДПУ ім. В. Винниченка, які навчаються за освітньо-професійною програмою (ОПП) «Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота», завітав представник роботодавців у сфері туристичного бізнесу, заступник голови громадської організації «Кіровоградська обласна організація роботодавців туристичних агентств, готелів та санаторно-курортних закладів», директор туристичного агентства «Райдо тур» Знахаренко Олександр Маратович (м. Кропивницький).

Олександр Маратович провів відкриту лекцію, під час якої розкрив сучасні реалії існування туристичного сектору економіки України і Кіровоградської області в умовах пандемії та інших загроз, його актуальну організаційну структуру, особливості трансформації туристичного ринку на різних масштабних рівнях, подальші перспективи розвитку краєзнавчо-туристичної діяльності в межах області.

Розмова була невимушеною, студентів та викладачів цікавило бачення професіоналом-практиком сучасних проблем та перспектив розвитку туризму в Кіровоградській області, Україні, тенденцій переформатування міжнародного туристичного ринку.

Олександр Маратович пообіцяв і надалі продовжувати спілкування зі студентами, знайомити з прикладними аспектами організації та провадження краєзнавчо-туристичної діяльності. Отримана інформація може бути використана студентами під час вивчення дисциплін «Основи туризму», «Методика організації краєзнавчо-туристичної роботи», «Розробка та організація туристських маршрутів і турів», «Туристичне країнознавство». Слід зазначити, що О.М. Знахаренко вже багато років співпрацює з кафедрою географії та геоекології ЦДПУ ім. В. Винниченка, ділиться своїм досвідом із викладачами та студентами, є одним із розробників освітньо-професійної програми «Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота», яка успішно реалізується на кафедрі, входить до складу робочої групи з удосконалення ОПП.

Висловлюємо щиру вдячність Олександру Маратовичу за плідну співпрацю, цікаву лекцію та змістовну бесіду зі студентами та викладачами.


 

Цикл лекцій-дискурсів професора Джорджа Уайта (Південна Дакота, США) для студентів та викладачів кафедри географії і геоеколоії

З 5 вересня 2020 року для студентів та викладачів кафедри географії і геоекології Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка розпочався цикл лекцій-дискурсів американського професора Джорджа Уайта з питань електоральної географії, які відбуваються дистанційно з використанням платформи Zoom.

 Професор Уайт – відомий американський вчений-географ з South Dakota State University (місто Брукінз, США), член Американської асоціації географів та Національної ради з географічної освіти (США). Джордж Уайт вже багато років займається дослідженнями у сфері політичної географії, геополітики, глобалізації, використання природних ресурсів.

Лекції професора Уайта відзначаються нестандартністю, висвітленням різних точок зору на просторові закономірності та зміни електорального поля США, розкриттям впливу політичних подій в Україні на вибори в США, активним залученням і студентів, і викладачів до дискусії та обміну думками.

Отриманий досвід від спілкування з професором Уайтом та вивчення особливостей організації освітнього процесу на кафедрі географії та геопросторових наук університету штату Південна Дакота буде використаний для удосконалення освітньо-професійних програм «Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота» і «Середня освіта (Географія та мова і література (англійська)» в ЦДПУ ім. Володимира Винниченка, а також під час викладання дисциплін «Основи суспільної географії», «Регіональна економічна і соціальна географія», «Політична географія», «Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів світу», «Іноземна мова за професійним спрямуванням».

Дякуємо професору Джорджу Уайту за цікаві лекції та змістовні дискусії, а Стьопул Валентині Іванівні – за організацію зустрічей.


Зустріч зі стейкхолдером

2 березня 2020 року студенти-географи ЦДПУ ім. В. Винниченка зустрілися з відомим в Україні туристом, альпіністом, підкорювачем  багатьох вершин, веломандрівником, директором швейного підприємства "Куртаж" (м.Кропивницький) Ковальовим Миколою Миколайовичем.

Микола Миколайович поділився з аудиторією своїм досвідом у здійсненні туристських подорожей, розповів про цікаві та повчальні випадки зі своїх мандрівок та запевнив присутніх, що подорожувати світом можна із залученням мінімальних коштів. Окремим пунктом зустрічі стала розповідь про сучасні тенденції у туристичному спорядженні. Микола Миколайович разом із своїми помічниками показав гостям  зразки сучасного спорядження, в т.ч. виготовленого в м.Кропивницький на підприємстві Куртаж. 

Особливо цікавою та корисною ця зустріч була для тих студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота". Отримана інформація може бути використана студентами під час вивчення дисциплін "Основи туризму", "Організація краєзнавчо-туристичної діяльності" та "Спеціальні види туризму".

Дякуємо Миколі Миколайовичу за чудову розповідь та слушні поради майбутнім туристам і краєзнавцям, а також викладачу Зарубіній Антоніні Володимирівні за організацію зустрічі

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись