• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
 • (0522) 32-17-18
fizmat_logo

Факультет математики, природничих наук та технологій

ПОЛОЖЕННЯ «Про студентські наукові гуртки та проблемні наукові студії природничо-географічного факультету Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка»

1. Загальні положення

1.1. Науково – дослідна робота студентів один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх студентів навичкам наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках навчального процесу і поза ним.

Для виконання цих заходів у вищих навчальних закладах створюються  студентські наукові гуртки та проблемні наукові студії.

1.2. Науковий гурток – організаційне утворення на кафедрі, учасниками якого є широке коло студентів факультету, яке формується за напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри.

За підсумками роботи наукового гуртка впродовж звітного періоду, його керівник рекомендує найбільш здібних і перспективних студентів у науковій роботі за напрямом наукової діяльності кафедри до виконання кваліфікаційних та науково-дослідницьких робіт.

1.3. Проблемна наукова студія – тимчасове організаційне  утворення на кафедрі, учасниками якого є широке коло студентів факультету, яке формується за напрямком наукової діяльності кафедри.

За підсумками роботи проблемної наукової студії впродовж звітного періоду його керівник рекомендує найбільш здібних і перспективних студентів у науковій роботі за напрямом наукової діяльності кафедри до виконання кваліфікаційних та науково-дослідницьких робіт.

2. Мета і завдання студентського наукового гуртка та проблемної наукової студії

2.1. Метою роботи студентського наукового гуртка є:

2.1.1. Виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково - дослідної роботи студентів.

2.1.2. Поглиблення дослідження за проблематикою наукової діяльності кафедр за участю студентів.

2.1.3. Набуття навичок наукової роботи.

2.1.4. Залучення обдарованих студентів до науково-дослідної  діяльності.

2.2. Основними завданнями студентського наукового гуртка та проблемної наукової студії є:

2.2.1. Залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до науково - дослідної роботи.

2.2.2. Організація науково-дослідної роботи студентів.

2.2.3. Поглиблене вивчення студентами обраної дисципліни.

3. Організація і керівництво студентським науковим гуртком і науковою проблемною студією

3.1. Загальне керівництво роботою студентського наукового гуртка та  проблемною науковою студією  здійснює завідувач кафедри.

3.2. Поточну роботу студентського наукового гуртка та проблемної наукової студії організовує і контролює науковий керівник, який призначається завідувачем кафедри з числа науково - педагогічних співробітників кафедри.

3.3. Керівництво науковою діяльністю студентського наукового гуртка та проблемної наукової студії може здійснювати тільки викладач, який має науковий  ступінь доктора або кандидата наук.

3.4. Засідання студентського наукового гуртка та проблемної наукової студії проводяться не рідше одного разу на місяць з обговоренням підсумків наукових робіт, реферативних повідомлень та ін.

3.5. Членом студентського наукового гуртка та проблемної наукової студії може бути будь - який студент, який хоче поглибити свої знання з предмету і набути навичок дослідницької роботи.

3.6. Організаційна робота студентського наукового гуртка та проблемної наукової студії здійснюється старостою, який  обирається відкритим голосуванням на засіданні і затверджується науковим керівником гуртка та проблемної наукової студії.

3.7. До початку навчального року складається розгорнутий річний план роботи наукового студентського гуртка та проблемної наукової студії, який розробляється відповідно до науково - дослідної тематики даної кафедри.

3.8. Кількість членів студентського наукового гуртка та проблемної наукової студії визначається науковим керівником.

3.9. Проведення звітної наукової студентської конференції за результатами  наукової роботи студентів.

4. Права і обов’язки членів студентського наукового гуртка та проблемної наукової студії

4.1. Бути присутнім і виступати з доповідями і науковими  повідомленнями на засіданнях студентського наукового гуртка та проблемної наукової студії.

4.2. Виконувати науково - дослідну роботу під керівництвом науково - педагогічного співробітника кафедри.

4.3. Публікувати свої роботи в загально-університетських та інших  наукових виданнях.

4.4. Брати участь у наукових конференціях, олімпіадах, виставках та конкурсах різного рівня.

4.5. Переходити за власним бажанням з одного студентського наукового гуртка та проблемної наукової студії в інший.

4.6. Брати участь у всіх заходах, що організовуються в межах діяльності студентського наукового гуртка та проблемної наукової студії.

4.7. Обирати і бути обраним до керівних органів студентського

наукового гуртка та проблемної наукової студії.

4.8. Користуватися перевагою при відборі в магістратуру (за умови досягнення певних успіхів у науково-дослідній  роботі).

5. Обов’язки старости студентського наукового гуртка та проблемної наукової студії

5.1. Складання спільно з науковим керівником планів і звітів про роботу студентського наукового гуртка та проблемної наукової студії.

5.2. Систематичне проведення організаційної роботи.

5.3. Сприяння своєчасному виконанню плану наукових робіт членами студентського наукового гуртка та проблемної наукової студії.

5.7. Представлення інтересів студентського наукового гуртка та

проблемної наукової студії в Раді студентського наукового товариства університету.

Гуртки кафедри біології та методики її викладання

На кафедрі біології та методики її викладання функціонують 5 наукових студентських гуртки:

 1. Проблеми анатомо-фізіологічних особливостей людини (наук. керівник – к.с.-г.н., доцент Данилків О.М.).
 2. Гурток зоологів (наук. керівник – к.с.-г.н., ст. викладач Гулай В.В.).
 3. Ботанічний гурток (наук. керівник – к.б.н., доцент Аркушина Г.Ф.).
 4. Інноваційні технології навчання біології (наук. керівник – д.пед.н., професор Калініченко Н.А.).
 5. Біохімії та мікробіології (наук. керівник – к.б.н., ст. викладач Казначєєва М.С.).

Перелік статей, які були опубліковані студентами-біологами  у 2016 -2017рр.

 1. Дефорж Г. В. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПАЛЕОЗООЛОГІЇ ЯК НАУКИ (ДОДАРВІНІВСЬКИЙ ПЕРІОД) (Вісник КДПУ – 2017р.);
 2. Ткачук Н. П. ВПЛИВ ПРОДУКТІВ РОЗКЛАДЗАЛИШКІВВОДНИХ РОСЛИН НА БАКТЕРІЇ ERYSIPELOTHRIX RHUSIOPATHIAE (Вісник КДПУ – 2017р.);
 3. Ботусува Л. Л. ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ (Вісник КДПУ – 2017р.);
 4. Колесник О. С. Формування мотивації здорового способу життя у підлітків (Вісник КДПУ – 2017р.);
 5. Карпенко А. О. «Уроки узагальнення з біології у старшій школі» (Вісник КДПУ – 2017р.);
 6. Маковій П. Вплив складу мікрофлори на якість хліба (Вісник КДПУ – 2017р.);
 7. Акініна К. В., Казначєєва М. С. БІОХІМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ТОКСИЧНОСТІ ЕТАНОЛУ / МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: «Актуальні наукові дослідження та їх роль в соціалізації студентської молоді»; Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції; 25 квітня 2017 року - Кропивницький;
 8. Мартинюк С.І., Ворона С.О., Казначєєва М. С. Визначення систематичної належності тварини за результатами аналізу її волосся / МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: «Актуальні наукові дослідження та їх роль в соціалізації студентської молоді»; Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції; 25 квітня 2017 року - Кропивницький;
 9. Мельник Ю.О., Казначєєва М.С. Особливості вирощування картоплі в умовах in vitro / МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: «Актуальні наукові дослідження та їх роль в соціалізації студентської молоді»; Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції; 25 квітня 2017 року - Кропивницький;
 10. Мокрицька К.А., Казначєєва М. С., Сухоребрук І.М. Особливості інвазійних захворювань у м’ясоїдних тварин на території Кіровоградської області /МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: «Актуальні наукові дослідження та їх роль в соціалізації студентської молоді»; Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції; 25 квітня 2017 року - Кропивницький;
 11. Власенко О. А., Данилків О.М. Спадкові та екзогенні вади розвитку плоду людини / МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: «Актуальні наукові дослідження та їх роль в соціалізації студентської молоді»; Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції; 25 квітня 2017 року - Кропивницький;
 12. Яременко І. В., Данилків О.М. Фактори негативного впливу аборту на організм людини / МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: «Актуальні наукові дослідження та їх роль в соціалізації студентської молоді»; Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції; 25 квітня 2017 року - Кропивницький;
 13. Власенко А.А., Данилків О. М. Спадкові та екзогенні вади розвитку плоду людини/ МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: «Актуальні наукові дослідження та їх роль в соціалізації студентської молоді»: Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції; 25 квітня 2017 року – Кропивницький, 2017;
 14. Письменна М. А. Данилків О. М. Проблеми наркоманії в Україні /МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ/ «Актуальні наукові дослідження та їх роль в соціалізації студентської молоді»: Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції; 25 квітня 2017 року – Кропивницький, 2017;
 15. Янкович А.Е., Затуливітер О.І., Казначєєва М.С. Зміна концентрації тетрагідроканабінолу та його похідних в тканинах Cаnnabis satіva L. /МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: «Актуальні наукові дослідження та їх роль в соціалізації студентської молоді»; Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції; 25 квітня 2017 року - Кропивницький;
 16. Балинська Н.В., Казначєєва М.С. Вплив елементів мінерального живлення на біохімічний склад насіння сої / МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: «Актуальні наукові дослідження та їх роль в соціалізації студентської молоді»; Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції; 25 квітня 2017 року - Кропивницький;
 17. Бойченко А.П., Казначєєва М.С. Санітароно-мікробіологічне нормування молочних продуктів дитячого харчування / МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: «Актуальні наукові дослідження та їх роль в соціалізації студентської молоді»; Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції; 25 квітня 2017 року - Кропивницький;
 18. Голинський С.Ю., Казначєєва М.С. Залежність процесів спиртового бродіння від якості хлібопекарських дріжджів / МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: «Актуальні наукові дослідження та їх роль в соціалізації студентської молоді»; Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції; 25 квітня 2017 року - Кропивницький;
 19. Іващенко Б.О., Павленко Ю.Л., Казначєєва М.С. Біохімічний аспект впливу нафтопродуктів і ПММ на ліпіди покривів організму/ МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: «Актуальні наукові дослідження та їх роль в соціалізації студентської молоді»; Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції; 25 квітня 2017 року - Кропивницький;
 20. Кісіленко О.Л., Казначєєва М.С. МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ РІЗНИХ ЗАСОБІВ ЇЇ ГІГІЄНИ / МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: «Актуальні наукові дослідження та їх роль в соціалізації студентської молоді»; Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції; 25 квітня 2017 року - Кропивницький;
 21. Конарьова К.Ю., Казначєєва М.С. Ідентифікація мікрофлори повітря дошкільних навчальних закладів / МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: «Актуальні наукові дослідження та їх роль в соціалізації студентської молоді»; Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції; 25 квітня 2017 року - Кропивницький;
 22. Маковій П.В., Казначєєва М.С. Мікробіологічний контроль якості хлібобулочних виробів / МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: «Актуальні наукові дослідження та їх роль в соціалізації студентської молоді»; Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції; 25 квітня 2017 року - Кропивницький;
 23. Мойсейченко Я.В., Казначєєва М.С. Зміна біохімічних показників зерна кукурудзи залежно від використання макродобрив / МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: «Актуальні наукові дослідження та їх роль в соціалізації студентської молоді»; Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції; 25 квітня 2017 року - Кропивницький;
 24. Скок Я.С., Казначєєва М.С. ВПЛИВ ЗМІНИ МІКРОФЛОРИ КОМПОНЕНТІВ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ НА СТАН ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ / МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: «Актуальні наукові дослідження та їх роль в соціалізації студентської молоді»; Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції; 25 квітня 2017 року - Кропивницький;
 25. Дробот Т.О., Казначєєва М.С. Мікробіологічний аналіз повітря та продуктів харчування / МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: «Актуальні наукові дослідження та їх роль в соціалізації студентської молоді»; Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції; 25 квітня 2017 року - Кропивницький;
 26. Тининика Л.В., Казначєєва М.С. Зміна значення кореневого індексу та схожості насіння під впливом зростаючої концентрації солей важких металів / МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: «Актуальні наукові дослідження та їх роль в соціалізації студентської молоді»; Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції; 25 квітня 2017 року - Кропивницький;
 27. Дорошко Т.С., Казначєєва М.С. Вплив елементів мінерального живлення на біохімічний склад зерна ячменю ярого / МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: «Актуальні наукові дослідження та їх роль в соціалізації студентської молоді»; Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції; 25 квітня 2017 року - Кропивницький;
 28. Акініна К. В., Казначєєва М. С. ВПЛИВ ЗРОСТАЮЧОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ АЛКОГОЛЮ НА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ЛЮДИНИ / ІІІ Регіональна науково - практична конференція "Екологічні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення" (ЦНТУ -21 квітня 2017 р.);
 29. Яременко І.В., Данилків О.М. Проблеми анатомо-фізіологічних та психологічних наслідків штучного переривання вагітності // Матеріали III Регіональної конференції «Екологічні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення» 21 квітня 2017 р., ЦНТУ: Кропивницький – С. 77-79;
 30. Гордова Т.О., Данилків О.М. Статеве дозрівання та здоров'я підлітків // Матеріали III Регіональної конференції «Екологічні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення» 21 квітня 2017 р., ЦНТУ: Кропивницький – С. 79-83;
 31. Власенко А.А., Данилків О.М. Вродженні вади розвитку і спадкові захворювання людини // Матеріали III Регіональної конференції «Екологічні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення» 21 квітня 2017 р., ЦНТУ: Кропивницький – С. 95-96;
 32. Іващенко Б.О., Павленко Ю.Л. ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВМІСТУ НАФТОПРОДУКТІВ І ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ В ПОКРИВАХ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ / ІІІ Регіональна науково - практична конференція "Екологічні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення" (ЦНТУ -21 квітня 2017 р.);
 33. Мартинюк С.І., Ворона С.О., Казначєєва М. С. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ТРИХОЛОГІЇ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ СИСТЕМАТИЧНОЇ НАЛЕЖНОСТІ ТВАРИНИ / ІІІ Регіональна науково - практична конференція "Екологічні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення" (ЦНТУ -21 квітня 2017 р.);
 34. Мельник Ю.О., Казначєєва М.С. «ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ В УМОВАХ IN VITRO» / ІІІ Регіональна науково - практична конференція "Екологічні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення" (ЦНТУ -21 квітня 2017 р.);
 35. Мокрицька К.А., Казначєєва М. С., Сухоребрук І.М. ОСОБЛИВОСТІ ТОКСОКАРОЗУ ТА ДИРОФІЛЯРІОЗУ У ДОМАШНІХ ТВАРИН НА ТЕРИТОРІЇ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ / ІІІ Регіональна науково - практична конференція "Екологічні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення" (ЦНТУ -21 квітня 2017 р.);
 36. Янкович А.Е., Затуливітер О.І., Казначєєва М.С. РОЛЬ КАНАБІНОЇДІВ В ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ CАNNABIS SATІVA L. / ІІІ Регіональна науково - практична конференція "Екологічні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення" (ЦНТУ -21 квітня 2017 р.);
 37. Тараненко Т., Дефорж Г. В. Шляхи зараження, симптоми та профілактика вірусних захворювань людини / МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: «Актуальні наукові дослідження та їх роль в соціалізації студентської молоді»; Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції; 25 квітня 2017 року - Кропивницький;
 38. Конарьова К. Ю., Калініченко Н. А. Інтерактивні методи навчання на уроках біології / МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: «Актуальні наукові дослідження та їх роль в соціалізації студентської молоді»; Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції; 25 квітня 2017 року - Кропивницький;
 39. Екштейн К. С., Калініченко Н. А. Екологічне виховання учнів / МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: «Актуальні наукові дослідження та їх роль в соціалізації студентської молоді»; Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції; 25 квітня 2017 року - Кропивницький;
 40. Ткачук Н. П., Гулай О. В. Алелопатичні аспекти рослинно-бактеріальних взаємодій у водних екосистемах (на прикладі Erysipelothrix rhusiopath) / МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: «Актуальні наукові дослідження та їх роль в соціалізації студентської молоді»; Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції; 25 квітня 2017 року - Кропивницький;
 41. Дефорж Г. В., Калініченко Н. А. Академік М.В. Павлова та її внесок у розвиток палеозоології / МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: «Актуальні наукові дослідження та їх роль в соціалізації студентської молоді»; Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції; 25 квітня 2017 року - Кропивницький;
 42. Колесник О. С., Калініченко Н. А. Формування мотивації здорового способу життя у підлітків / МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: «Актуальні наукові дослідження та їх роль в соціалізації студентської молоді»; Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції; 25 квітня 2017 року - Кропивницький;
 43. Бутусова Л. Л., Калініченко Н. А. Інтерактивні методи екологічного виховання школярів/ МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: «Актуальні наукові дослідження та їх роль в соціалізації студентської молоді»; Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції; 25 квітня 2017 року - Кропивницький;
 44. Карпенко А. О., Калініченко Н. А. Уроки узагальнення з біології у старшій школі / МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: «Актуальні наукові дослідження та їх роль в соціалізації студентської молоді»; Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції; 25 квітня 2017 року - Кропивницький;
 45. Винник О. В., Калініченко Н. А. Інтерактивні методи навчання на уроках біології / МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: «Актуальні наукові дослідження та їх роль в соціалізації студентської молоді»; Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції; 25 квітня 2017 року - Кропивницький;
 46. Маковій П. В., Калініченко Н. А. Проблемне навчання на уроках біології / МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: «Актуальні наукові дослідження та їх роль в соціалізації студентської молоді»; Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції; 25 квітня 2017 року - Кропивницький;
 47. Базик Б. О., Калініченко Н. А. Валеологічне виховання учнів при вивченні біології / МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: «Актуальні наукові дослідження та їх роль в соціалізації студентської молоді»; Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції; 25 квітня 2017 року - Кропивницький;
 48. Нікітін В. Д., Калініченко Н. А., Уличний І. Л. Методика роботи вчителя біології з обдарованими учнями / МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: «Актуальні наукові дослідження та їх роль в соціалізації студентської молоді»; Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції; 25 квітня 2017 року - Кропивницький;
 49. Русол С. О. Калініченко Н. А., Уличний І. Л. Методика використання тестових завдань для виявлення рівня творчості учнів / МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: «Актуальні наукові дослідження та їх роль в соціалізації студентської молоді»; Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції; 25 квітня 2017 року – Кропивницький.

Конференції та семінари

Інформаційний лист Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУСТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН: ДОСВІД,ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

 

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись