• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
 • (0522) 32-17-18
fizmat_logo

Факультет математики, природничих наук та технологій

Лабораторії кафедри

Для проведення навчального процесу зі спеціальності на факультеті обладнані такі спеціалізовані лабораторії:

 • лабораторія анатомії та фізіології людини і тварин
 • лабораторія ботаніки та фізіології рослин
 • лабораторія зоології та екології
 • лабораторія цитології та гістології
 • лабораторія мікробіології та вірусології

Обладнання аудиторій та лабораторій дозволяє повністю забезпечувати виконання лабораторного практикуму з біологічних дисциплін.

Навчальні лабораторії побудовані за предметним принципом.

Лабораторія анатомії та фізіології людини і тварин – забезпечує проходження лабораторного практикуму з анатомії людини, фізіології людини і тварин, генетики з основами селекції На базі лабораторії студенти мають можливість:

 • вивчити будову і функції тканин, органів, систем органів та організму людини;
 • оволодіти основними прийомами та методами проведення елементарних фізіологічних досліджень;
 • навчитися надійно та достовірно проводити антропометричні дослідження засвоїти методики вирішення генетичних, популяційно-генетичних та селекційних досліджень;
 • набути основних навичок проведення наукового експерименту.

Оснащення лабораторії повністю забезпечує навчальний процес у відповідності з програмою навчальних курсів: анатомія людини, фізіологія людини і тварин, генетика з основами селекції.

На базі лабораторії проводяться наукові дослідження у рамках виконання курсових та дипломних робіт за різноманітною тематикою.

Дослідження проводяться за такими науковими напрямками:

 • особливості інструментального дослідження властивостей крові людини і тварин;
 • експериментальне дослідження нервової системи та рефлексів хребетних тварин;
 • тестові методи вивчення обміну речовин і енергії людини;
 • дослідження формування опорно-рухової системи людини та вад постави;

Лабораторія ботаніки та фізіології рослин – забезпечує проходження лабораторного практикуму з анатомії, морфології, систематики та фізіології рослин.

На базі лабораторії студенти мають можливість:

 • оволодіти основними прийомами роботи із світловими мікроскопами, препарувальним обладнанням;
 • навчитися досліджувати склад та властивості клітин, тканин та органів рослини, вивчати основні фізіологічних та біохімічні процеси в них;
 • виготовляти тимчасові препарати та користуватися постійними для вивчення первинно і вторинної будови органів рослин;
 • користуватися морфологічними колекціями і гербарієм та самостійно виготовляти їх;
 • здійснювати дослідження процесів водного обміну, фотосинтезу, дихання, мінерального живлення, росту і розвитку рослин;
 • здійснювати найпростіші біохімічні дослідженні рослинного організму.

Оснащення лабораторії повністю забезпечує навчальний процес у відповідності з програмою відповідних курсів: ботаніка, фізіологія рослин, біохімія, дендрологія, методичні основи шкільного квітникарства і садівництва.

На базі лабораторії проводяться наукові дослідження у рамках виконання курсових та дипломних робіт за різноманітною тематикою, що стосується досліджень життєдіяльності рослинних організмів.

Дослідження проводяться за такими науковими напрямками:

 • дослідження анатомічної і морфологічної будови вищих і нижчих рослин;
 • вивчення флори і рослинності населених пунктів та природних ділянок Кіровоградщини;
 • дослідження деревно-чагарникової флори Кіровоградщини;
 • вивчення фізіологічних особливостей рослин різних екологічних груп;
 • реалізація міжпредметних зв’язків з хімією при вивчені курсу біохімії;
 • розробка методик культивування рослин у відкритому ґрунті та в лабораторних умовах;
 • дослідження активності ферментів у рослин в стресових умовах;
 • моніторинг прооксидантно-антиоксидантної активності в тканинах рослин;
 • визначення факторів та механізмів формування стійкості рослин до несприятливих факторів.

Лабораторія зоології та екології – забезпечує проходження лабораторного практикуму із зоології та екології, гідробіології, ґрунтознавства та методики вивчення природи рідного краю.

Оснащення лабораторії зоології та екології забезпечує навчальний процес у відповідності з програмою навчальних курсів: зоологія, екологія, методика вивчення природи рідного краю, гідробіологія, ґрунтознавство.

На базі лабораторії проводяться наукові дослідження у рамках виконання науково-дослідних робіт за різною тематикою, що стосується аналізу стану природних і штучних екосистем.

Дослідження проводяться за такими напрямками:

 • вивчення особливостей будови і життєдіяльності різних груп хребетних та безхребетних тварин;
 • дослідження складу та властивостей ґрунтів Кіровоградщини;
 • дослідження природних і штучних угруповань живих організмів та впливу різноманітних факторів на їх життєдіяльність;
 • моніторинг природного біологічного різноманіття Кіровоградщини.

Лабораторія цитології та гістології – забезпечує проходження лабораторних практикумів з біофізики, цитології, гістологія з основами ембріології.

Значна увага приділяється методикам цитологічних та гістологічних досліджень будови та життєдіяльності живих організмів.

На базі лабораторії студенти мають можливість:

 • ознайомитися з головними біофізичними закономірностями життєдіяльності живих організмів;
 • вивчити особливості будови і життєдіяльності клітин і тканин різноманітних живих організмів;
 • набути основних навичок аналізу життєдіяльності живих організмів.

Оснащення лабораторії повністю забезпечує навчальний процес у відповідності з програмою навчальних курсів: біофізика, цитологія, гістологія з основами ембріології.

На базі лабораторії проводяться наукові дослідження у рамках виконання курсових та дипломних робіт за різноманітною тематикою, що стосується життєдіяльності мікроорганізмів.

Дослідження проводять за такими науковими напрямками:

 • методи аналізу мікробіологічного компоненту природних і штучних екосистем;
 • експериментальне культивування мікроорганізмів та їх ідентифікація.

Лабораторія мікробіології та вірусології — забезпечує проходження лабораторного практикуму з мікробіології, вірусології та імунології.

Значна увага приділяється методикам цитологічних та гістологічних досліджень, навичкам виготовлення поживних середовищ та створенням умов для культивування мікроорганізмів, а у зв’язку із цим – основам сучасних лабораторних методів дослідження їх будови та життєдіяльності, які можуть бути застосовані в лабораторних або виробничих умовах.

На базі лабораторії студенти мають можливість:

 • навчитися методикам виготовлення поживних середовищ для та засвоїти навички культивування мікроорганізмів;
 • набути основних навичок аналізу життєдіяльності живих організмів;
 • навчитися досліджувати мікрофлору грунту, води, повітря;
 • навчитися методикам культивування вірусів рослин та бакреріофагів;
 • навчитися розпізнавати вірусні хвороби та обирати методи боротьби з ними.

Оснащення лабораторії повністю забезпечує навчальний процес у відповідності з програмою навчальних курсів: мікробіологія і вірусологія, імунологія.

На базі лабораторії проводяться наукові дослідження у рамках виконання курсових та дипломних робіт за різноманітною тематикою, що стосується досліджень життєдіяльності мікроорганізмів та імунологічних процесів живих організмів.

Дослідження проводяться за такими науковими напрямками:

 • експериментальне культивування мікроорганізмів та їх ідентифікація;
 • санітарно-гігієнічні аспекти мікробіології.

Перелік видів тварин і рослин, що утримуються в живому куточку

Перелік видів тварин і рослин, що утримуються у живому куточку кафедри біології та методики її викладання

Гербарій кафедри

 


Положення про лабораторію анатомії та фізіології людини і тварин

Положення про лабораторію зології

Положення про лабораторію мікробіології

Положення про лабораторію цитології та гістології

Положення про колекцію живих організмів

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись