• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
fizmat_logo

Факультет математики, природничих наук та технологій

Студентські практики

Студенти після першого та другого року навчання проходять комплексні польові практики з зоології та ботаніки в околицях та за межами м. Кропивницький.

Метою комплексної практики є закріплення знань, отриманих при вивченні курсів зоології та ботаніки.

Основними завданнями комплексної практики є:

1. Ознайомити студентів з основними фауністичними комплексами тварин району польової практики, демонструючи різноманіття видів та складність взаємозв’язків організмі між собою та з оточуючим середовищем.

2. Ознайомити студентів з населенням тварин основних біотопів, біологічними рисами найбільш вагомих видів та їх значення в природі та господарській діяльності людини.

3. Навчити розпізнавати види тварин за зовнішніми ознаками, голосами та слідам життєдіяльності. Особливу увагу звернути на види, що занесенні до Червоної Книги України.

4. Надати студентам навички у проведенні екскурсій в природу, постановці спостережень за тваринами та зборі колекцій, що вкрай необхідно їм як майбутнім вчителям біології.

5. Ознайомити студентів з основними принципами організації та методами проведення самостійних наукових досліджень з фауни та екології тварин.

6. Закріплення знань, одержаних при вивченні морфології та систематики вищих рослин;

7. Оволодіння навичками збирання гербарію, його оформлення, складання систематичних колекцій;

8. Оволодіння методикою визначення рослин – пізнання різноманіття навколишнього світу є головною метою майбутнього викладача природничого циклу;

9. Оволодіння методикою ведення польових спостережень, польового щоденника;

10. Знайомство з практичним значенням поширених, рідкісних та особливо цікавих рослин;

11. Знайомство з деякими методами аналізу флори;

12. Вивчення рідкісних і зникаючих рослин Кіровоградської області;

Після третього курсу студенти проходять практику з основ сільського господарства.

Предметом практики з основ сільського господарства є закріплення знань студентів, отриманих під час навчального процесу (лекції, практичні заняття, самостійна робота), а саме - закріплення знань при вивченні розділів: «Землеробство», «Тваринництво».

Метою практики є вивчення методів практичного польового і камерального дослідження та вміння аналізувати одержані матеріали.

Основними завданнями ї практики є:

1. Закріплення знань при вивченні розділу «Землеробство»;

1.1. Визначення видів культурних рослин в різних стадіях росту і розвитку та за насінням і плодами;

1.2.Закріплення знань стосовно найбільш характерних представників всіх груп бур’янів;

1.3. Самостійне визначення якості проведення різноманітних технологічних операцій в рослинництві;

2. Закріплення знань при вивченні розділу «Тваринництво»;

2.1. Ознайомлення з різними галузями тваринництва, зокрема з породним

складом;

2.2. Визначення рівня годівлі та утримання домашніх тварин;

3. Набуття вмінь розпізнавання видів кормів та засвоєння знань з технології їх приготування;

Екскурсії з викладачем – основна форма роботи якій відводиться основний час. Під час екскурсій студенти вчяться розпізнавати види культурних рослин та бур’янів в різних стадіях росту і розвитку та за насінням і плодами; розрізняти основні системи обробітку ґрунтів та сільськогосподарську техніку, яку при цьому використовують; знайомляться з основними галузями тваринництва та породами різних сільськогосподарських тварин; принципами визначення норм годівлі сільськогосподарських тварин.

Маршрути проведення екскурсій визначає викладач. В процесі екскурсій проводиться збір даних.

Орієнтовані місця проведення практики з основ сільського господарства, рекомендовані методичною комісією кафедри біології та методики її викладання ЦДПУ імені Володимира Винниченка:

1. Інститут сільського господарства Степу НААН (селище Созонівна);

2. Компаніївський технікум ветеринарної медицини Білоцерківського

національного аграрного університету;

3. ПАО «Червона зірка» - Кіровоград.

По закінчені четвертого курсу студенти проходять практику з екології та фізіології рослин.

Метою комплексної практики з фізіології рослин та екології є оволодіння студентами сучасних методів, форм організації та знарядь праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них на базі одержаних у ВНЗ знань професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Під час практичної підготовки поглиблюються і закріплюються теоретичні знання у сфері обраної спеціальності, закріплюються отримані теоретичні знання із загальнопрофесійних і спеціальних дисциплінах, студенти мають можливість оволодіти необхідними методами, уміннями і навичками із обраної спеціальності.

Завдання практики допоможуть розширити свої знання, ознайомитися із напрямками і проблемами сучасних наукових досліджень. Проходження практики дозволить студентам оволодіти сучасними методами, навичками, а також вміння застосувати знання, уміння, набуті у навчальному закладі. Робота в польових умовах та в лабораторіях дозволить студентам навчитися приймати самостійні рішення, сприятиме отримання навичок науково-організаторської роботи у колективі та адаптації до умов практики реального виробництва.

Проведення навчально-польової практики з фізіології рослин повинно бути спрямоване на виконання таких завдань:

проілюструвати теоретичний курси та закріпити знання студентів в галузі загальної екології, фізіології та екології рослин;

навчити студента встановлювати зв'язок між явищами в житті рослинного і тваринного світу та погодними умовами;

надати студенту елементарні навички дослідницької роботи з об’єктами в природі та на дослідницькій ділянці;

познайомити студента з постановкою та проведенням польових демонстраційних дослідів, які можна використати при роботі в школі та позашкільних установах еколого-натуралістичної спрямованості.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись