• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
 • (0522) 32-17-18
fizvih_logo

Факультет фізичного виховання

Анотації курсів кафедри теорії та методики олімпійського і професійного спорту

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

З галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка (освітньо-професійна програма)

За спеціальністю: 017 Фізична культура і спорт


Філософія науки

Мета і завдання навчальної дисципліни полягає у формуванні філософських засад сучасного наукового знання, наукової раціональності в процесі проведених власних досліджень на основі природничих і соціогуманітарних моделей сучасного наукового дискурсу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни магістрант повинен знати:

 • основні категорії теоретичної філософії;
 • основні категорії і теорії предметної галузі знання;
 • специфіку пізнавального відновлення і структуру пізнавальної діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни магістрант повинен вміти:

 • визначити основоположні поняття галузі знання;
 • критично осмислювати проблеми галузі знання та проблеми на межі предметних галузей;
 • виокремлювати і характеризувати теоретично-емпіричний та фундаментально-прикладні виміри галузі знання

Цивільний захист

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру та приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту, з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни є засвоєння студентами новітніх теорій, методів та технологій з прогнозування креативних ситуацій, побудови моделей та їх розвитку, визначення рівня ризику й обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на профілактику та запобігання надзвичайної ситуації, захисту персоналу, матеріальних і культурних цінностей в умовах надзвичайної ситуації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • чинне законодавство України стосовно системи Цивільного захисту;
 • роль і значення термінології як засобу комунікації в системі Цивільного захисту;
 • основні методи ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 • основні засоби індивідуального та колективного захисту, методологію заході евакуації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

 • ефективно використовувати набуті знання для захисту від небезпечних наслідків аварій і катастроф техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру;
 • визначати об’єкти підвищеної небезпеки;
 • здійснювати заходи щодо запобігання, або реагування на надзвичайні ситуації

Основи викладання обраного виду спорту

Мета: під час вивчення дисципліни «Основи обраного виду спорту» студенти ознайомлюються з основами теорії методики викладання обраного виду спорту, з організацією і проведенням навчально-тренувальних занять та різновидами змагань.

Завдання дисципліни:

 • Ознайомитися з особливостями процесу формування рухової навички у людини, метою та завданнями початкового навчання в обраному виді спорту.
 • Ознайомитися з основними принципами, методами та засобами оволодіння технічними прийомами з особливостями процесу комплектування навчальних груп в обраному виді спорту.
 • Вивчити послідовну структуру оволодіння технічними прийомами, тактикою та особливості їх застосування в обраному виді спорту.
 • Вивчити методичну послідовність навчання  технічним прийомам в обраному виді спорту.
 • Вивчити методичні особливості планування та проведення навчальних занять, а також особливості їх організації та планування процесу початкового навчання в обраному виді спорту.
 • Ознайомитись з системою спортивних змагань в обраному виді спорту.
 • Вивчити особливості змагальної діяльності в обраному виді спорту.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
–       Знати правила змагань в обраному виді спорту.
–       Основи підготовки в обраному виді спорту.
–       Теоретичні й методичні основи організації і проведення навчально-тренувальних занять в в обраному виді спорту.
–       Зміст, форми організації і методику проведення занять в обраному виді спорту.
–       Особливості проведення занять з різними віковими групами в обраному виді спорту.
–       Методику організації і проведення змагань.
  Вміти:
–       Показати й проаналізувати техніку або тактику  в обраному виді спорту.
–       Підібрати підготовчі, підвідні та спеціальні вправи до визначеного прийому в обраному виді спорту.
–       Поставити завдання на навчально-тренувальне, виходячи з навчального матеріалу.
–       Скласти конспект тренувального заняття.
–       Провести навчально-тренувальне заняття.
–       Дати аналіз проведеного навчально-тренувального заняття.
–       Вміти заповнити протокол змагань в обраному виді спорту.
–       Планувати роботу спортивної секції.
–       Оформлювати навчально-методичну документацію.

Спортивний відбір і орієнтація

Мета навчальної дисципліни: сформувати у студентів систему знань в питанні теорії та методики спортивного відбору та орієнтації, які забезпечують здатність до ефективної самостійної діяльності.

Завдання дисципліни:

 1. формування професійного світогляду в процесі аналізу теорії та методики спортивного відбору та орієнтації у сучасному суспільстві;
 2. сприяння придбанню студентами теоретичних знань проведення заходів по спортивному відбору та орієнтації;
 3. формування фахових навичок у спортивному відборі та орієнтації;
 4. розкрити взаємозв’язку відбору з системою багаторічної підготовки спортсменів;
 5. дати уявлення про критерії відбору;
 6. ознайомити з сучасною системою відбору та орієнтації спортсменів у багаторічному плані;

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • основи теорії та методики спортивного відбору та орієнтації;
 • особливості спортивного відбору та орієнтації на різних етапах багаторічної підготовки спортсменів;
 • критерії відбору у спорті;

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

 • орієнтуватися у сучасних питаннях спортивного відбору та орієнтації спортсменів;
 • використовувати отримані знання на практиці при вирішенні навчальних та професійних завдань;
 • організовувати заходи по проведенні спортивного відбору та орієнтації.

Методологія та організація наукових досліджень

Мета і завдання навчальної дисципліни полягає у оволодінні основами методології наукового дослідження, типології методів наукового пізнання, розкриття основних способів і прийомів емпіричного та теоретичного рівнів дослідження, технології їх практичного використання в процесі наукового дослідження.

У результаті вивчення навчальної дисципліни магістрант повинен знати:

 • логіку побудови наукового дослідження;
 • характеристики теоретичних та емпіричних методів дослідження;
 • вимоги щодо написання та оформлення магістерської роботи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни магістрант повинен вміти:

 • складати обґрунтування обраної теми дослідження;
 • формувати мету і завдання дослідження;
 • підбирати адекватно поставлені завданням методи дослідження;
 • добирати й аналізувати необхідну інформацію по темі магістерського дослідження;
 • перевіряти висунуті гіпотези;
 • узагальнювати результати дослідження та формувати висновки;
 • за результатами дослідження підготувати тези доповідей та статтю.

Управління підготовкою юних спортсменів

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів системи знань, навиків і умінь з основ теорії та методики юнацького спорту, особливостей змісту системи спортивної підготовки юних спортсменів, урахування вікової періодизації величини тренувальних навантажень, що є необхідним елементом становлення фахівця.

Завдання дисципліни:

 1. опанування студентами теоретичними основами підготовки юних спортсменів;
 2. навчання методам планування і організації навчально-тренувального процесу юних спортсменів;
 3. наближення змісту навчання в університеті до запитів майбутньої практичної діяльності студентів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • історичні аспекти виникнення та розвитку системи дитячого і юнацького спорту;
 • особливості функціонування системи дитячого і юнацького спорту;
 • термінологічну базу поняття "управління підготовкою спортсменів";
 • зміст системи багаторічної спортивної підготовки;
 • наукові основи визначення рухових здібностей дітей шкільного і юнацького віку;
 • організаційні основи підготовки юного спортсмена;
 • теоретико-методичні положення підготовки юних спортсменів з урахуванням їх вікових та статевих особливостей задля забезпечення гармонійного розвитку дітей, а також створення підґрунтя для досягнення вершин спортивної майстерності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

 • визначати схильність дітей до того чи іншого виду спорту,
 • методично правильно нормувати навантаження юним спортсменам;
 • оптимізувати процес підготовки юних спортсменів на основі диференційованого підходу;
 • індивідуалізувати підготовку юних спортсменів задля повнішого розкриття їх здібностей, адекватної реалізації їх можливостей, швидшого спортивного навчання і зростання спортивних результатів.

Організаційні засади розвитку сучасного спорту

Мета навчальної дисципліни: дати студентам систему знань та основні спрямування в галузі спорту високих досягнень, його організаційному, науково-педагогічному, психологічному, медико-біологічному, соціально-правовому, кадровому та матеріально-технічному забезпеченні.

Завдання дисципліни:

 1. формування у студентів світогляду про закономірності розвитку спорту високих досягнень та його організацію;
 2. поглиблення та розширення знань з організаційних та методичних основ підготовки спортсменів;
 3. забезпечення знань про адаптаційні можливості людини під впливом максимальних тренувальних і змагальних навантажень;
 4. забезпечення знань про правове забезпечення спорту високих досягнень;
 5. вироблення навичок та вмінь у використанні отриманих знань в практичній діяльності підготовки кваліфікованих спортсменів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • сучасний стан та перспективи розвитку спорту вищих досягнень;
 • організаційно-управлінські аспекти спорту вищих досягнень;
 • науково-методичне забезпечення спорту вищих досягнень;
 • медико-біологічне забезпечення спорту вищих досягнень;
 • соціально-правові та фінансові засади спорту вищих досягнень;
 • кадрове та матеріально-технічне забезпечення спорту вищих досягнень.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

 • орієнтуватися у сучасних питаннях розвитку спорту вищих досягнень;
 • використовувати отримані знання на практиці при вирішенні навчальних та професійних завдань підготовки кваліфікованих спортсменів.

Актуальні проблеми підготовки спортсменів

Мета навчальної дисципліни: сформувати у студентів систему знань в питанні розв’язання актуальних проблем підготовки спортсменів у сучасному спорті.

Завдання навчальної дисципліни:

 1. формування професійного світогляду в процесі аналізу актуальних проблем підготовки спортсменів у сучасному спорті;
 2. сприяння придбанню студентами теоретичних знань передумов реалізації можливостей сучасної методики підготовки;
 3. формування фахових навичок у розв’язанні актуальних проблем підготовки спортсменів у сучасному спорті;
 4. розкрити основні напрямки удосконалення системи спортивної підготовки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • передумови реалізації можливостей сучасної методики підготовки спортсменів;
 • основні напрямки удосконалення системи спортивної підготовки;

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

 • орієнтуватися у сучасних проблемах підготовки спортсменів;
 • удосконалювати систему підготовки спортсменів відповідно до сучасних тенденцій та напрямків;
 • використовувати отримані знання на практиці при вирішенні навчальних та професійних завдань;
 • організовувати заходи по вирішенні актуальних проблем підготовки спортсменів.

Перетренованість і травматизм спортсменів

Метою та завданнями дисципліни є формування у студентів сучасних уявлень про стан перетренованості, роль факторів, що спричиняють стан перетренованості в окремих видах спорту, а також системних наукових знань щодо причин та наслідків спортивного травматизму, різного роду професійних захворювань, предпатологічних і патологічних етапів, що несуть загрозу для здоров’я спортсменів, ефективності їх тренувальної та змагальної діяльності.

Студент повинен знати:

 • фактори, що призводять до виникнення стану перетренованості;
 • стадії і типи перетренованості;
 • чинники ризика перетренованості;
 • симптоми і діагностику перетренованості;
 • заходи профілактики перетренованості;
 • організаційно-тренувальні та змагальні фактори травматизму;
 • медико-біологічні причини травматизму;
 • основні напрями профілактики травматизму у спортсменів.

Студент повинен вміти:

 • диференціювати стани перевтоми, перенапруження та перетренованості;
 • визначати симптомокомплекс перетренованості;
 • контролювати фізичні, функціональні та психічні компоненти тренувальних та змагальних навантажень;
 • унеможливлювати спортивно-педагогічні причини травматизму та захворювань спортивної етіології.

Соціально-правові основи сучасного спорту

Метою та завданнями навчальної дисципліни є вивчення соціально-правових витоків спорту, його впливу на особистість і суспільство в цілому, взаємозв’язків спорту з іншими сферами суспільної діяльності, з’ясування оптимальної організаційної структури професійного спорту, його правових та економічних основ.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • організаційні, соціальні, економічні і правові аспекти функціонування видів олімпійського і професійного спорту;
 • зміст «Олімпійської хартії» як основного правового документу «Олімпійського руху».

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

 • Застосовувати у практичній діяльності одержані знання стосовно соціально-правових основ функціонування олімпійського та професійного спорту.

Загальна теорія спорту для всіх

Мета навчальної дисципліни: ознайомити з системою знань та практичних умінь і навичок студентів щодо організації фізкультурно-рекреативної діяльності та проведенні різних форм занять в системі спорту для всіх.

Завдання дисципліни:

 1. Сформувати у студента в процесі вивчення предмету системи знань про науково-методичні та організаційні основи технологій і видів сучасної фізкультуро-оздоровчої діяльності спорту для всіх;
 2. Сформувати методичні вміння і навички щодо організації й проведення роботи центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» в Україні;
 3. Сформувати практичні вміння і навички щодо планування та проведення масових фізкультурно-оздоровчих форм фізичного виховання серед дорослого населення;
 4. Сприяти підготовці науково-педагогічних кадрів для роботи в галузі з різними віковими категоріями в умовах спорту для всіх.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • формування спорту для всіх як наукову проблему;
 • теоретичні засади генезису та сутності спорту для всіх;
 • діяльність міжнародних організацій із підтримки спорту для всіх;
 • стан спорту для всіх у країнах з високим рівнем залучення населення до рухової активності;
 • особливості залучення населення до рухової активності в Україні у другій половині ХХ століття;
 • методологічну основу формування спорту для всіх в Україні;
 • гуманізацію процесу залучення населення до рухової активності;
 • протиріччя та особливості гуманізації фізичного виховання та спорту;
 • зміст положень гуманізації процесу залучення населення до рухової активності;
 • цілі, функції та структуру системи спорту для всіх в Україні;
 • ієрархію цілей системи спорту для всіх та функції спорту для всіх;
 • характеристику структури системи спорту для всіх;
 • теоретичні засади та технології державного управління спортом для всіх в Україні;
 • теоретичні засади державного управління спортом для всіх в Україні;
 • стратегічне планування як технологія державного управління спортом для всіх в Україні;
 • соціальне проектування закладів спорту для всіх в Україні;
 • соціальний моніторинг рівня залучення населення до спорту для всіх в Україні;
 • теоретико-методичні аспекти кадрового забезпечення управління спортом для всіх в Україні;
 • головні компоненти системи підготовки кадрів спорту для всіх в Україні;
 • ретроспективи підготовки кадрів спорту для всіх в зарубіжних країнах;
 • проблеми підготовки кадрів спорту для всіх в країні.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

 • використовувати отримані знання у своїй практичній діяльності;
 • застосовувати набуті знання при оцінці історичних аспектів формування і розвитку спорту для всіх за кордоном, організації фізкультурно-спортивних заходів, використанні сучасних підходів до організації фізичного виховання в місцях масового відпочинку та за місцем проживання;
 • складанні оздоровчо-рекреаційних програм занять фізичними вправами різних груп населення;
 • планувати роботу колективу спорту для всіх на рік;
 • скласти положення з видів спорту та спортивно-масових заходів;
 • скласти статутні документи організації.

Відновлювальні засоби працездатності у фізичній культурі та спорті

Мета курсу – формування у студентів компетентностей про основні засоби відновлення працездатності спортсменів і особливості їх комплексного застосування у різних видах спорту.

Завдання:

 • озброєння студенів знаннями з основ спортивної підготовки (навантаження, втома, відновлення);
 • ознайомлення з класифікацією і характеристикою засобів відновлення працездатності у фізичній культурі та спорті;
 • оволодіння основами комплексного застосування засобів відновлення у літніх видах спорту.

У процесі вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • класифікацію видів і проявів втоми;
 • особливості протікання відновних процесів в організмі спортсменів після виконання фізичних навантажень різної спрямованості і величини;
 • класифікацію засобів відновлення працездатності спортсменів;
 • класифікацію і характеристику педагогічних, психологічних і медико-біологічних засобів відновлення працездатності у фізичній культурі та спорті;
 • основи комплексного застосування засобів відновлення у видах спорту.

Студенти повинні вміти:

 • розробляти відновні тренувальні заняття, відновні тренувальні мікроцикли у процесі підготовки спортсменів в обраних видах спорту;
 • комплексно застосовувати засоби відновлення працездатності у різних видах спорту.

Атлетична підготовка в обраному виді спорту.

Метою викладання дисципліни є формування базових професійно-педагогічних знань, умінь, навичок, що забезпечують теоретичну і практичну підготовку із силового тренінгу в обраному виді спорту.

Основними завданнями є формування професійного світогляду студентів, що забезпечує оволодіння методикою силового тренінгу спортсменів в обраному виді спорту.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • техніку виконання базових силових вправ, що використовуються для розвитку спеціальних силових здібностей в обраному виді спорту;
 • техніку безпеки та профілактики травматизму на заняттях із силової підготовки в обраному виді спорту;
 • основні принципи складання тренувальних програм розвитку спеціальних силових здібностей

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

 • Застосовувати у практичній професійній діяльності отримати знання, використовувати сучасні засоби і методи силового тренінгу в підготовці спортсменів різного віку, статі, кваліфікації.

Моделювання і прогнозування у системі підготовки спортсменів

Мета навчальної дисципліни: сформувати у студентів систему знань в питанні моделювання і прогнозування у системі підготовки спортсменів, які забезпечують здатність до ефективної самостійної діяльності.

Завдання дисципліни:

 1. формування професійного світогляду в процесі оволодіння основами моделювання і прогнозування у системі підготовки спортсменів у сучасному суспільстві;
 2. сприяння придбанню студентами теоретичних знань з основ моделювання і прогнозування у системі підготовки спортсменів;
 3. формування фахових навичок моделювання і прогнозування у спорті;
 4. розкрити взаємозв’язку моделей різних рівнів;
 5. дати уявлення про прогнозування у системі підготовки спортсмені;
 6. ознайомити з сучасними методами прогнозування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • основи моделювання і прогнозування у системі підготовки спортсменів;
 • особливості побудови моделей різних груп і рівнів;
 • основні сучасні методи прогнозування у спорті;

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

 • орієнтуватися у сучасних питаннях моделювання і прогнозування у системі підготовки спортсменів;
 • використовувати отримані знання на практиці при вирішенні навчальних та професійних завдань;
 • організовувати заходи по розробці моделей різних груп і рівнів;
 • застосовувати сучасні методи прогнозування у спортивній підготовці.

Засоби рекреації у фізичній культурі та спорті

Мета навчальної дисципліни: формування знань та умінь, необхідних для успішної практичної організації рекреаційних занять засобами фізичної культури та спорту. Розкрити значення засобів рекреації у фізичної культури та спорту для оздоровлення суспільства.

Завдання дисципліни:

 1. Визначити основні напрямки навчальної, наукової і оздоровчо-рекреаційної роботи та їхню термінологічну базу.
 2. Сформувати у студента в процесі вивчення предмету уявлення про потреби до рухової активності сучасної людини та створення умов для їх задоволення.
 3. Сформувати методичні вміння і навички пропагувати залучення широких верств населення до регулярних оздоровчих занять, вміти рекомендувати фізкультурно-спортивну діяльність, поєднання масових та індивідуальних форм організації фізкультурно-спортивної роботи за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення.
 4. Сформувати практичні вміння і навички щодо реалізації на практиці теоретичних знань та засобів рекреації у професійній діяльності. Організовувати та проводити змагання, конкурси, показові виступи, фестивалі, спортивні свята та інші заходи за місцем проживання і в місцях масового відпочинку населення. Вміти облаштовувати обладнання та утримання фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • основні законодавчі документи, щодо розвитку рекреаційно-оздоровчої галузі;
 • основні відмінності про засоби та методи фізичної рекреації;
 • форми і функції фізичної рекреації;
 • знати систему засобів фізичної рекреації;
 • вікові особливості проведення рекреаційно-оздоровчих занять;
 • концепції вільного часу та культурного дозвілля;
 • особливості рекреаційних занять для різних груп населення;
 • методи визначення рухової активності;
 • класифікацію ігрових видів рекреації за руховою активністю;
 • фахово користуватися видами оздоровчо-рекреаційної рухової активності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

 • аналізувати наукові теорії, на яких ґрунтується процес використання фізичних вправ у процесі оздоровчо-рекреаційної рухової активності;
 • використовувати засоби рекреаційної фізичної культури і спорту на практиці; інструктувати та класифікувати ігрові види рекреації за змістом;
 • опрацьовувати навчально-методичну літературу з рекреаційної фізичної культури і спорту;
 • планувати індивідуальні та групові заняття;
 • вести контроль за впливом фізичних навантажень на різні вікові групи;
 • проводити консультації щодо вибору оздоровчих занять та можливих протипоказань займатись фізичними вправами;
 • вміти творчо планувати програмовий матеріал;
 • володіти педагогічним тактом;
 • володіти культурою спілкування;
 • аналізувати власну діяльність з погляду її педагогічної доцільності;
 • вміти використовувати наочні посібники та технічні засоби;
 • володіти елементами акторської та режисерської майстерності;
 • вміти аналізувати та узагальнювати передовий педагогічний досвід;
 • володіти науковою організацією праці педагога;
 • володіти методикою роботи з науково-методичною літературою;
 • володіти методами педагогічного контролю.

Спортивно-педагогічне вдосконалення

Метою викладання навчальної дисципліни є вдосконалення теоретичних знань та практичних вмінь щодо спортивно-педагогічної майстерності з обраного виду спорту.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 1. вдосконалення теоретичних знань та практичних вмінь щодо тренувального процесу обраним видом спорту;
 2. вдосконалення знань про розвиток рухових якостей на основі сучасних технологій тренування;
 3. вдосконалення теоретичних знань з правил змагання обраним видом спорту;
 4. оволодіння методикою проведення занять з юними спортсменами та різних вікових груп;
 5. оволодіння методикою педагогічного контролю за рівнем підготовленості спортсменів у обраному виді спорту.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • історію розвитку обраного виду спорту;
 • класифікації та специфіку тренувань з обраного виду спорту;
 • новації з напрямку вдосконалення обраним видом спорту.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

 • застосовувати на практиці здобуті знання, вміння та навички з обраного виду спорту;
 • вдосконалювати й підвищувати особисту спортивну майстерність;
 • організовувати і проводити навчально-тренувальні заняття й змагання з обраного виду спорту.

Ергогенні засоби в системі підготовки спортсменів

Мета і завдання курсу – створити цілісне уявлення про сутність, специфіку, закономірності сучасних фізіологічних, фармакологічних, психологічних і фізичних засобів відновлення працездатності, які легально або нелегально використовують спортсмен з метою підвищення спортивного результату.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • сутність понять «ергогенні засоби», «підвищення спортивної працездатності», «енергетичні системи», «енергетичний метаболізм», «втома», «відновлення»;
 • особливості процесу відновлення завдяки харчовим, фармакологічним, фізіологічним, психологічним, механічним та біомеханічним ергогенним засобам;
 • окремі положення медичного кодексу міжнародного олімпійського комітету.

Студенти повинні вміти:

 • орієнтуватися в заборонених класах речовин та їх представників;
 • застосовувати на практиці знання про ергогенні засоби у системі підготовки спортсменів.

Основи загального та спеціалізованого силового тренінгу у фізичному вихованні та спорті

Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння студентами основами сучасної теорії та методики силової підготовки в процесі занять фізичним вихованням та спортом.

Завдання дисципліни: навчання техніки базових силових вправ та змагальних вправ силових видів спорту; набуття необхідних знань з основ викладання силових вправ; досягнення достатнього технічного та силового рівня для виконання вправ із середнім обтяженням.

Студент повинен знати:

 • організаційні форми силового тренування;
 • методи силового тренування;
 • методику навчання силовим вправам;
 • компоненти силових навантажень;
 • основні принципи тренування силових навантажень;
 • правила попередження травм і пошкоджень.

Студент повинен уміти:

 • складати оздоровчі та тренувальні програми силової підготовки для людей різної статі, віку та спортсменів різної спеціалізації;
 • визначати та планувати оптимальні тренувальні навантаження;
 • навчати техніки силових вправ, страховці та самоконтролю при силових тренуваннях.

Організація планування і програмування спортивної підготовки

Мета навчальної дисципліни: сформувати у студентів цілісну систему наукових знань з організаційних основ планування і програмування спортивної підготовки.

Завдання дисципліни: поглибити знання студентів із організаційних основ сучасної системи підготовки спортсменів; розкрити основи побудови і планування багаторічного процесу спортивного удосконалення; розширити знання стосовно побудови програм мікроциклів, мезоциклів, макроциклів і річних циклів підготовки спортсменів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • організаційні основи сучасної системи спортивної підготовки,
 • структуру і методику побудови програми тренувального заняття,
 • структуру і методику побудови програми малих і середніх циклів підготовки спортсменів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

 • розробити і грамотно оформити конспект навчально-тренувального заняття;
 • розробити програму і грамотно оформити малі і середні цикли підготовки спортсменів.

Фітнес-програми та сучасні оздоровчі технології у фізичному вихованні та спорті

Мета навчальної дисципліни: формування знань та умінь, необхідних для успішної практичної реалізації фітнес-програм та оздоровчих технологій засобами фізичної культури та спорту.

Завдання дисципліни:

 1. Ознайомити студентів з фітнес-програмами та сучасними технологіями у фізичному вихованні та спорті.
 2. Сформувати методичні вміння і навички добирати адекватні сучасні технології організованої рухової активності різних груп населення під час дозвілля задля відновлення працездатності.
 3. Сформувати практичні вміння і навички щодо активного впровадження новітніх технологій організованої рухової активності в практику фізичного виховання і спорту.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • класифікація програм сучасних технологій оздоровчо-рекреаційної рухової активності;
 • класифікація програм оздоровчо-рекреаційної рухової активності;
 • способи визначення фізичного стану як основи програмування занять в оздоровчому фітнесі;
 • структура і зміст фітнес-програм;
 • технології створення та впровадження фітнес-програм серед населення;
 • характеристика фітнес-програм аеробної спрямованості;
 • приклади найбільш розповсюджених фітнес-програм аеробної спрямованості без технічних пристроїв.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

 • розрізняти та створювати спортивні, фітнес, рекреаційні та оздоровчі програми;
 • організовувати та втілювати фітнес-технології з використанням аеробіки;
 • вміти поставити ближні та довгострокові цілі для спортивно-оздоровчого туризму;
 • об'єктивно оцінювати використання окремих видів спорту у рекреаційно-оздоровчій роботі;
 • добирати технології фітнес-програми адекватні до потреб населення;
 • вміти проводити фітнес-програми аеробної спрямованості
 • вміти застосовувати фітнес-програм аеробної спрямованості без технічних пристроїв.

Основи спортивної підготовки

Метою викладання навчальної дисципліни є надання знань з основ спортивної підготовки та створення умов для підвищення спортивної підготовки студентів-магістрантів з обраного виду спорту.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 1. оволодіння основами спортивної підготовки за обраним видом спорту;
 2. вдосконалення знань про розвиток рухових якостей на основі сучасних технологій тренування;
 3. вдосконалення теоретичних знань з оволодіння методикою проведення занять з юними спортсменами та різних вікових груп;

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • теоретичні основи спортивної підготовки;
 • основи та специфіку тренувань з обраного виду спорту;
 • новації з напрямку вдосконалення обраним видом спорту.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

 • застосовувати на практиці здобуті знання, вміння та навички з обраного виду спорту;
 • вдосконалювати й підвищувати особисту спортивну майстерність;
 • організовувати і проводити навчально-тренувальні заняття й змагання з обраного виду спорту.

Шифр на назва спеціальності 017 Фізична культура і спорт

Назва навчальної дисципліни «ТЕОРІЯ ЮНАЦЬКОГО СПОРТУ З ОСНОВАМИ АДАПТАЦІЇ»

Мета курсу – формування у студентів компетентностей про теоретичні основи юнацького спорту та загальні основи адаптації організму спортсмена до фізичних навантажень.

Завдання:

 • висвітлення хронології формування теорії дитячого і юнацького спорту;
 • озброєння студентів знаннями з основ спортивного відбору і орієнтації; знання засобів і методів спортивної підготовки учнів залежно від віку, статі і фізичного розвитку; вікової періодизації тренувальних навантажень; організації занять, режиму життя і діяльності юного спортсмена, контролю і корекції спортивної підготовки;
 • розвиток уміння здійснювати виховну функцію, планування навчально-тренувального процесу і тренувальних навантажень різної спрямованості з урахуванням віку, статті і фізичного розвитку юних спортсменів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

 • системний підхід до багаторічної спортивної підготовки;
 • основні вимоги до професійної діяльності тренера юних спортсменів;
 • критерії спортивної відбору юних спортсменів до обраного виду спорту;
 • особливості виховної роботи з підлітками та юнаками;
 • засоби і методи навчання техніці обраного виду спорту;
 • основи фізичної підготовки та її вікову спрямованість;
 • поняття, види, стадії формування адаптації, основні положення теорії адаптації;
 • структурні та функціональні зміни організму юного спортсмена під впливом фізичних навантажень.

Студенти повинні вміти:

 • застосовувати критерії спортивного відбору у практиці;
 • проводити тестування та оцінку рухових здібностей юних спортсменів;
 • здійснювати виховання юних спортсменів;
 • розробляти конспекти навчально-тренувальних занять з обраного виду спорту;
 • здійснювати техніко-тактичну та фізичну підготовку юних спортсменів в обраному виді спорту на основі закономірностей адаптації їх організму до фізичних навантажень.

Шифр та назва спеціальності 014 Середня освіта (фізичне виховання)

Назва навчальної дисципліни «СПОРТИВНІ СПОРУДИ І ОБЛАДНАННЯ»

Анотація навчальної дисципліни

Мета і завдання курсу. Мета – збагатити студентів знаннями з основ проектування, будівництва, обліку та експлуатації спортивних споруд; ознайомити майбутніх фахівців з найважливішими вимогами, що висуваються до спортивних споруд критого і відкритого типу, навчального обладнання та спортивного інвентарю.
Завдання дисципліни: розглянути основні напрямків зародження і розвитку спортивних споруд і обладнання у різні періоди існування людського суспільства; розкрити призначення спортивних споруд і вимоги до них; сформувати систему знань з основ проектування, будівництва та експлуатації спортивних споруд; сформувати навички виконання розмітки спортивних споруд.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати:
- основи проектування і будівництва спортивних споруд, особливості їхнього оснащення, а також специфіку експлуатації спортивних споруд різних видів.
вміти:
- створювати матеріально-технічну базу для забезпечення процесу фізичного виховання з урахуванням можливості її використання під час занять з різними віковими групами школярів;
- використовувати стандартне і нестандартне обладнання, тренажерні пристрої при проведенні занять з фізичного виховання;
- виконувати розмітку спортивних майданчиків, футбольного поля, легкоатлетичних спортивних споруд тощо.
Дисципліна базується на знаннях теорії і методики легкої атлетики, теорії і методики спортивних ігор, теорії і методики гімнастики, теорії і методики плавання, теорії і методики футболу, теорії і методики викладання рухливих ігор і забав, гігієни та має прикладне значення.

Шифр та назва спеціальності 014 Середня освіта (фізичне виховання)

Назва навчальної дисципліни «ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ»

Анотація навчальної дисципліни

Мета і завдання курсу. Мета – забезпечити теоретико-методичну і практичну підготовку студентів щодо викладання легкої атлетики у майбутній професійній діяльності.
Завдання дисципліни: збагатити знання студентів стосовно техніки й тактики виконання легкоатлетичних вправ; опанувати технікою та методикою навчання різних видів легкої атлетики, а також методикою розвитку фізичних якостей засобами легкої атлетики.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- основи техніки і тактики легкоатлетичних вправ,
- методику навчання техніки легкоатлетичних вправ,
- методику розвитку фізичних якостей засобами легкої атлетики,
- основи суддівства легкоатлетичних вправ.
вміти:
- складати комплекси загально-розвиваючих і спеціальних вправ, виходячи із завдань навчально-тренувального заняття з легкої атлетики;
- складати конспект і проводити навчально-тренувальне заняття з легкої атлетики;
- конкретизувати завдання навчання руховим діям залежно від віку, індивідуальних особливостей, стану здоров’я, фізичної підготовленості учнів;
- виховувати морально-вольові якості;
- володіти комплексом засобів для розвитку різних фізичних якостей залежно від віку, стану здоров’я, індивідуальних особливостей, фізичної підготовленості школярів.
Дисципліна базується на знаннях історії фізичної культури і спорту, теорії і методики фізичного виховання, теорії і методики спорту, теорії і методики викладання рухливих ігор і забав, олімпійського і професійного спорту.

Шифр та назва спеціальності 014 Середня освіта (фізична культура)

Назва навчальної дисципліни «ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ»

Анотація навчальної дисципліни

Мета і завдання курсу. Мета – ознайомити студентів з основними напрямкам інтенсифікації навчального процесу з фізичного виховання у вищих закладах освіти.
Завдання дисципліни: сформувати систему знань про інтенсифікацію фізичного виховання у ВЗО (сучасне уявлення, загальні поняття, напрямки інтенсифікації); поглибити і розширити знання про напрямки інтенсифікації навчального процесу з фізичного виховання: оптимізація, індивідуалізація, комп’ютеризація, гуманізація і демократизація, матеріально-технічне забезпечення, санітарно-гігієнічні умови, формування мотивації студентів до занять, педагогічна техніка і технологія, підвищення кваліфікації викладача тощо.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- поняття, напрямки, основні положення інтенсифікації фізичного виховання у ВЗО;
- новітні підходи до організації фізичного виховання у ВЗО;
- освітні технології процесу інтенсифікації фізичного виховання у ВЗО;
- проблеми гуманізації і демократизації, індивідуалізації і формування мотивації до занять з фізичного виховання у ВЗО;
- основи підвищення педагогічної майстерності викладача з фізичного виховання.
вміти:
- реалізувати міждисциплінарні зв’язки;
- формувати мотивацію студентів до навчального процесу з фізичного виховання у ВЗО;
- здійснювати індивідуалізацію навчально-виховного процесу з фізичного виховання;
- використовувати на практичних заняттях з фізичного виховання сучасні освітні технології;
- застосовувати новітні підходи до організації фізичного виховання у ВЗО.
Дисципліна базується на знаннях методики викладання фізичного виховання у вищій школі, методик досліджень у фізичному вихованні, педагогіки вищої школи, новітніх технологій фізичного виховання та психології вищої школи.

Шифр на назва спеціальності 017 Фізична культура і спорт

Назва навчальної дисципліни «АДАПТИВНЕ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ»

Анотація навчальної дисципліни

Мета і завдання курсу. Мета – ознайомити студентів з системою знань про роль і місце фізичного виховання інвалідів в житті суспільства та про загальні закономірності управління цим процесом. Сформувати теоретичні знання і практичні навички для ефективного впровадження під час професійній діяльності.
Завдання дисципліни:
1. Сформувати у студентів професійну, пізнавальну активність та зацікавленість до проблеми адаптивної фізичної культури, заснованої на особистісно-орієнтованій аксіологічній концепції відношення до інвалідів та осіб, які мають відхилення у стані здоров’я;
2. Забезпечити оволодіння студентами основ фундаментальних знань в області теорії та організації адаптованої фізичної культури, цілісне сприйняття професійної діяльності, методологічних підходів, загальних основ специфічної практичної діяльності;
3. Сформувати у студентів бажання до самостійного і творчого відношення у процесі навчання.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати:
– методологічні та теоретичні основи педагогічного процесу адаптивного фізичного виховання;
– законодавчі та програмно-нормативні засади адаптивного фізичного виховання;
– історичні аспекти розвитку адаптивної фізичної культури – становлення та розвиток спорту інвалідів у міжнародному олімпійському русі, як соціального явища – адаптивне фізичне виховання в процесі інтеграції людей з обмеженими фізичними можливостями в соціум;
– цілі, завдання, принципи, методи і засоби фізичного виховання при різних нозологіях;
– вибір адекватних засобів фізичного виховання при різних нозологіях з урахуванням вікових періодів;
– основи планування, педагогічного контролю та обліку навчального процесу з фізичного виховання людей з обмеженими фізичними можливостями,
– сучасні технології фізкультурно-спортивної діяльності інвалідів, гігієнічні вимоги та матеріально-технічне забезпечення занять адаптивним фізичним вихованням.
вміти:
- творчо використовувати отримані знання з адаптивного фізичного виховання при вирішенні педагогічних, навчально-виховних, науково-методичних завдань з врахуванням вікових і індивідуальних відмінностей людей з обмеженими фізичними можливостями; 

– вирішувати теоретичні та практичні проблемні завдання з використанням сучасних методів наукового пізнання;
– застосовувати методи дослідження у науково-дослідній роботі у сфері адаптивної фізичної культури;
– складати програми, планувати, організовувати і здійснювати роботу з фізичного виховання для людей з обмеженими можливостями при різних нозологіях з урахуванням віку;
– організовувати і проводити заняття з адаптивної фізичної культури;
– організовувати спортивно-масові та фізкультурно-оздоровчі заходи для людей з обмеженими можливостями при різних нозологіях з урахуванням віку;
– аналізувати передовий досвід педагогів-новаторів;
– орієнтуватись в спеціальній науково-педагогічній літературі, здійснювати науково-дослідну роботу з проблем адаптивного фізичного виховання.
Дисципліна базується на знаннях: загальної теорії та методики фізичної культури, медико-біологічних дисциплін, психології та ін.

Шифр на назва спеціальності 017 Фізична культура і спорт

Назва навчальної дисципліни «ІНВАЛІДНИЙ СПОРТ»

Анотація навчальної дисципліни

Мета і завдання курсу. Мета – навчальної дисципліни «Інвалідний спорт» є ознайомлення студентів з проблемами, перспективами, особливостями організації і розвитку Інвалідного спорту в світі і на Україні.
Завдання дисципліни:
1. Ознайомитися з загальною характеристикою Інвалідного спорту, з формуванням та діяльністю організаційних структур Інвалідного спорту.
2. Вивчити термінологічну базу паралімпійського спорту.
3. Ознайомитись зі структурою міжнародного паралімпійського комітету та його основними завданнями, а також президентами, які очолювали комітет.
4. Ознайомитись з історією виникнення Паралімпійських ігор.
5. Ознайомитись з розвитком паралімпійського спорту в Україні і в Кіровоградській області.
6. Ознайомитись з видами спорту, які включені до літніх і зимових Паралімпійських ігор.
7. Вивчити класифікації спортсменів у паралімпійському спорті.
8. Ознайомитись з особливостями підготовки і організації ігор.
9. Мати уявлення про загальну характеристику та особливості класифікації у Дефлімпійькому спорті і Спеціальних Олімпіадах
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати:
– Історію розвитку міжнародного Інвалідного спорту.
– Історію розвитку Інвалідного спорту в Україні і в Кіровоградській області.
– Особливості організації і проведення Паралімпійських ігор.
– Види класифікацій в інвалідному спорті.
– Види спорту, якими займаються спортсмени-інваліди.
– Особливості проведення Паралімпійських ігор, Спеціальних Олімпіад і Дефлімпійських ігор.
– Тенденції розвитку спорту інвалідів.
– Видатних спортсменів Кіровоградщини та України.
вміти:
– На основі знань хронології подій з налагодження співробітництва України з Паралімпійським комітетом аналізувати історію розвитку міжнародного адаптивного спорту.
– Уміти використовувати у подальшій роботі знання законів України, щодо життя та навчально-реабілітаційних знань Інвалідів.
– Уміти аналізувати історію розвитку Інвалідного спорту Кіровоградської області.
– Знати особливості організації та проведення Паралімпійських Ігор.
– Вміння класифікувати спортсменів-інвалідів згідно міжнародної класифікації спортсменів-інвалідів за нозологіями та спортивними класами.
– Характеризувати особливості національних видів спорту, якими займаються спортсмени-інваліди.
– Аналізувати особливості видів спорту, що входять до Паралімпійських ігор.
Дисципліна базується на знаннях: історії України та фізичної культури і спорту; вступу до спеціальності; підвищення спортивної майстерності; загальної методики підготовки спортсменів, теорії і методики фізичного виховання та спорту; Олімпійського і професійного спорту, фізичної реабілітації та ін. її вивчення має прикладний характер.

Шифр на назва спеціальності 017 Фізична культура і спорт

Назва навчальної дисципліни «ПЛАВАННЯ ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ»

Анотація навчальної дисципліни
Мета та завдання курсу. Мета – передбачає вивчення студентами теорії і методики навчання плавання, оволодіння технікою основних видів плавальних вправ, набуття необхідних знань, умінь і навичок для самостійної педагогічної роботи.
Завдання дисципліни:
1. Ознайомитись з особливостями процесу формування рухової навички у людини, метою та завданнями початкового навчання плаванню.
2. Ознайомитись з основними принципами, методами та засобами початкового навчання плаванню, особливостями процесу комплектування навчальних груп.
3. Вивчити основні системи початкового навчанню плаванню, особливості їх застосування.
4. Вивчити етапи початкового навчання плаванню, методичні послідовності вивчення техніки окремого способу плавання, окремого елементу способу плавання, техніки спортивних способів плавання.
5. Вивчити методичні особливості планування та проведення навчальних занять з плавання, а також особливості організації та планування процесу початкового навчання плавання різного контингенту людей.
6. Оволодіти методикою початкового навчання плаванню.
7. Ознайомитись з прикладними способами плавання плаванню.
8. Ознайомитись з основними принципами, методами та засобами початкового навчання прикладних способів плавання.
9. Вивчити основні способи транспортування потерпілого та звільнення від його захватів.
10. Вивчити етапи першої долікарської допомоги потерпілим на водоймах.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– Теоретичні й методичні основи викладання плавання.
– Зміст, форми організації і методику проведення занять з плавання.
– Особливості проведення занять з різними віковими групами.
– Методику організації і проведення змагань.
– Прийоми звільнення від захватів та транспортування потерпілого.
– Теоретичні й методичні основи викладання плавання на відкритих водоймах.
– Теоретичні й методичні основи викладання плавання на відкритих водоймах.
– Техніку прикладних способів плавання.
– Техніку пірнання.
– Послідовність дій при рятуванні потерпілого.
– Правильне використання рятувальних засобів.
– Прийоми звільнення від захватів та транспортування потерпілого.
– Етапи першої долікарської допомоги постраждалим.
– Способи долання водних перешкод.
вміти:
– Показати й проаналізувати техніку виконання способів плавання.
– Підібрати підготовчі, підвідні та спеціальні вправи.
– Виявити помилку та шляхи її виправлення.
– Поставити завдання на урок, виходячи з навчального матеріалу.
– Написати конспект уроку.
– Провести фрагмент уроку.
– Дати аналіз проведеного уроку, фрагменту.
– Планувати роботу в оздоровчих таборах, санаторіях, домах відпочинку з різними віковими групами.
– Оформлювати документацію для змагань.
– Організувати водні свята.
– Показати й проаналізувати техніку виконання прикладних способів плавання.
– Показати й проаналізувати техніку виконання прикладних способів плавання.
– Плавати прикладними способами плавання та пірнати.
– Володіти технікою прийомів від захватів та транспортування потерпілого.
– Піднімання з дна басейну важких предметів.
Дисципліна базується на знаннях: теорії і методики фізичного виховання, медико-біологічних дисциплін, гігієни, психології, рухливих ігор, біомеханіки, основ гідродинаміки та ін. її вивчення має прикладний характер.

Шифр на назва спеціальності 017 Фізична культура і спорт

Назва навчальної дисципліни «СПОРТИВНІ ІГРИ ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ» (ВОЛЕЙБОЛ ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ, СУДДІВСТВО ЗМАГАНЬ В СПОРТИВНИХ ІГРАХ)

Анотація навчальної дисципліни
Мета та завдання курсу. Мета – ознайомити студентів з технікою, тактикою та методикою навчання гри у волейбол та навчити організації та суддівству змагань у волейболі, баскетболі, гандболі.
Завдання дисципліни:
1. Ознайомитись з особливостями процесу формування рухової навички, метою та завданням початкового навчання волейболу.
2. Ознайомитись з основними принципами, методами та засобами оволодіння технікою гри, особливостями процесу комплектування навчальних груп.
3. Вивчити послідовну структуру оволодіння технікою гри (технікою нападу і захисту), системи гри (тактика нападу і тактика захисту) та особливості їх застосування у волейболі.
4. Вивчити методичну послідовність навчання певному прийому в грі, техніка пересувань у нападі, техніка володіння м’ячем у нападі, техніка пересувань у захисті, техніка володіння м’ячем і проти водії у захисті.
5. Вивчити методичні особливості планування та проведення навчальних занять зі спортивних ігор, а також особливості їх організації та планування процесу початкового навчання.
6. Оволодіти технікою і тактикою гри у волейбол.
7. Оволодіти методикою суддівства змагань.
8. Оволодіти методикою викладання спортивних ігор у школі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– Знати структуру гри у волейбол.
– Знати правила гри у волейбол, баскетбол, гандбол.
– Основи підготовки у спортивних іграх.
– Теоретичні й методичні основи спортивних ігор у школі.
– Зміст, форми організації і методику проведення занять зі спортивних ігор.
– Особливості проведення занять з різними віковими групами у школі.
– Методику організації і проведення змагань.
вміти:
– Виконати всі технічні прийоми у волейболі.
– Вміти реалізовувати технічні прийоми в тактичних діях у волейболі.
– Показати й проаналізувати технічний прийом або тактичну дію.
– Підібрати підготовчі, підвідні та спеціальні вправи.
– Поставити завдання на урок, виходячи з навчального матеріалу.
– Скласти конспект уроку.
– Провести частину уроку.
– Дати аналіз проведеного уроку, фрагменту.
– Вміти заповнити протокол змагань.
– Планувати роботу шкільної секції.
– Складати навчально-методичну документацію.
Дисципліна базується на знаннях: теорії і методики фізичного виховання, медико-біологічних дисциплін, гігієни, психології, рухливих ігор, біомеханіки та ін. її вивчення має прикладний характер.

Шифр та назва спеціальності 017 Фізична культура і спорт

Назва навчальної дисципліни «ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЗИМОВИХ ВИДІВ СПОРТУ»

Анотація навчальної дисципліни

Мета і завдання курсу. Мета - надати студентам знання про різновиди зимових видів спорту, історію їх розвитку, їх місце та значення у системі фізичного виховання та Олімпійських іграх та більш детальне ознайомлення майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту з зимовими видами спорту, що входять до шкільної програми з фізичного виховання, а саме лижного та ковзанярського спорту - вивчення теоретичних та методичних основ викладання лижного та ковзанярського спорту, оволодіння технікою основних способів пересування на лижах та основних технічних елементів ковзанярського спорту, набуття необхідних знань, вмінь та навичок для самостійної навчальної, позакласної та позашкільної спортивно-педагогічної роботи.
Завдання навчальної дисципліни:
1. Набуття теоретичних знань про зимові види спорту, які необхідні під час навчання і тренування, суддівства змагань з лижних гонок та ковзанярського спорту в усіх навчальних закладах освіти;
2. Оволодіння основами техніки пересування на лижах та технікою основних вправ ковзанярського спорту;
3. Оволодіння методикою викладання лижного та ковзанярського спорту;
4. Формування специфічних знань, умінь та навичок, необхідних для подальшої роботи в усіх навчальних закладах освіти.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- понятійно-категорійний апарат;
- характеристику зимових видів спорту;
- основи техніки і тактики основних способів пересування на лижах та ковзанярських вправ;
- методику навчання техніці основних способів пересування на лижах та ковзанярських вправ;
- методику розвитку фізичних якостей лижника та ковзаняра.
вміти:
- грамотно застосовувати понятійно-категорійний апарат;
- застосовувати знання про зимові види спорту в системі підготовки спортсменів;
- складати комплекси загально-розвиваючих і спеціальних вправ, виходячи із задач навчально-тренувального заняття з лижної підготовки та ковзанярського спорту;
- визначати техніку основних способів пересування на лижах та ковзанярських вправ;
- володіти комплексом засобів для розвитку різних фізичних якостей залежно від віку, стану здоров’я, індивідуальних особливостей, фізичної підготовленості особи;
- виконувати техніку основних способів пересування на лижах та ковзанах; навчати техніки лижних та ковзанярських вправ; проводити самостійні заняття з лижної підготовки та ковзанярського спорту;
- конкретизувати завдання навчання руховим діям залежно від віку, індивідуальних особливостей, стану здоров’я, фізичної підготовленості особи;
- формувати мотивацію до навчально-тренувальної діяльності;
- виховувати морально-вольові якості;
- організовувати та проводити змагання з лижного та ковзанярського спорту.
Дисципліна базується на знаннях теорії спорту, теорії і методика фізичного виховання школярів, біомеханіки, анатомії, фізіології та гігієни людини, психології спорту та педагогіки.

Шифр та назва спеціальності 017 Фізична культура і спорт

Назва навчальної дисципліни «ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ СПОРТИВНИХ ІГОР» (ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ВОЛЕЙБОЛУ)

Анотація навчальної дисципліни

Мета і завдання курсу. Мета - надати студентам знання про історії розвитку волейболу, його місце та значення у системі фізичного виховання та Олімпійських іграх, вивчення студентами теоретичних та методичних основ викладання волейболу, оволодіння технікою основних технічних елементів гри у волейбол, набуття необхідних знань, вмінь та навичок для самостійної педагогічної роботи в школі.
Завдання навчальної дисципліни:
1. Набуття теоретичних знань з даної дисципліни;
2. Оволодіння техніки основних технічних елементів гри у волейбол;
3. Оволодіння методикою викладання волейболу;
4. Формування специфічних знань, умінь та навичок, необхідних для подальшої роботи в загальноосвітніх школах.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- понятійно-категорійний апарат;
- основи техніки і тактики гри у волейбол;
- методику навчання техніки основних технічних елементів гри у волейбол;
- методику розвитку фізичних якостей волейболіста.
вміти:
- грамотно застосовувати понятійно-категорійний апарат;
- складати комплекси загально-розвиваючих і спеціально-підготовчих та спеціально-підвідних вправ, виходячи із задач навчально-тренувального заняття з волейболу;
- формувати мотивацію до навчально-тренувальної діяльності;
- конкретизувати завдання навчання руховим діям залежно від віку, індивідуальних особливостей, стану здоров’я, фізичної підготовленості особи;
- виховувати морально-вольові якості;
- володіти комплексом засобів для розвитку різних фізичних якостей залежно від віку, стану здоров’я, індивідуальних особливостей, фізичної підготовленості.
Дисципліна базується на знаннях теорії спорту, теорії і методика фізичного виховання школярів, біомеханіки, анатомії, фізіології та гігієни людини, психології спорту та педагогіки.

Шифр та назва спеціальності 017 Фізична культура і спорт

Назва навчальної дисципліни «ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЛИЖНОГО СПОРТУ»

Анотація навчальної дисципліни

Мета і завдання курсу. Мета - надати студентам знання про історії розвитку лижного спорту, його місце та значення у системі фізичного виховання та Олімпійських іграх, вивчення студентами теоретичних та методичних основ викладання лижного спорту, оволодіння технікою основних способів пересування на лижах, набуття необхідних знань, вмінь та навичок для самостійної педагогічної та організаційної роботи з лижної підготовки.
Завдання навчальної дисципліни:
1. Набуття теоретичних знань з даної дисципліни, які необхідні під час навчання і тренування, суддівства змагань з лижних гонок в усіх навчальних закладах освіти;
2. Оволодіння основами техніки пересування на лижах;
3. Оволодіння методикою викладання лижного спорту;
4. Формування специфічних знань, умінь та навичок, необхідних для подальшої роботи в усіх навчальних закладах освіти.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- понятійно-категорійний апарат;
- основи техніки і тактики основних способів пересування на лижах;
- методику навчання техніці основних способів пересування на лижах;
- методику розвитку фізичних якостей лижника.
вміти:
- грамотно застосовувати понятійно-категорійний апарат;
- застосовувати знання про лижний спорт в системі підготовки спортсменів;
- складати комплекси загально-розвиваючих і спеціальних вправ, виходячи із задач навчально-тренувального заняття з лижної підготовки;
- визначати техніку основних способів пересування на лижах;
- володіти комплексом засобів для розвитку різних фізичних якостей залежно від віку, стану здоров’я, індивідуальних особливостей, фізичної підготовленості; виконувати техніку основних способів пересування на лижах; навчати техніки лижних вправ; проводити самостійні заняття з лижної підготовки;
- конкретизувати завдання навчання руховим діям залежно від віку, індивідуальних особливостей, стану здоров’я, фізичної підготовленості особи;
- формувати мотивацію до навчально-тренувальної діяльності;
- виховувати морально-вольові якості;
- організовувати та проводити змагання з лижного спорту.
Дисципліна базується на знаннях теорії спорту, теорії і методика фізичного виховання школярів, біомеханіки, анатомії, фізіології та гігієни людини, психології спорту та педагогіки.

Шифр на назва спеціальності 017 Фізична культура і спорт

Назва навчальної дисципліни «ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ АТЛЕТИЗМУ»

Анотація навчальної дисципліни
Мета дисципліни: формування базових професійно-педагогічних знань, умінь, навичок, що забезпечують теоретичну і практичну підготовку фахівця в галузі ФіС.
Основними завданнями курсу є:
- формування професійного світогляду студентів;
- оволодіння методикою силової підготовки спортсменів різних видів спорту;
- надання студентам практичних умінь і здібностей щодо використання атлетизму для оздоровлення організму.
Згідно вимог освітньо-професійної програми студенти повинні:
Знати : особливості матеріально-технічного забезпечення силової підготовки спортсменів; основи організації навчально-тренувальних занять різної спрямованості; техніку безпеки та профілактики травматизму на занятях з атлетизму; техніку змагальних вправ та основи суддівства у силових видах спорту.
Уміти : застосовувати у практичній діяльності отримані знання,що до використання засобів і методів силового тренування , проводити силові тренінги оздоровчої спрямованості з особами різного віку і статі.

Шифр на назва спеціальності 017 Фізична культура і спорт

Назва навчальної дисципліни ЛЕГКА АТЛЕТИКА ТА МЕТОДИКА ЇЇ ВИКЛАДАННЯ»

Анотація навчальної дисципліни
Мета дисципліни: формування у студентів системних теоретичних і практичних знань, умінь , навичок викладання тих видів легкої атлетики, що входять до навчальних програм дитячо-юнацьких спортивних шкіл та вишів усіх рівнів акредитації.
Основними завданнями дисципліни є:
- вивчення класифіції легкоатлетичних вправ;
- оволодіння основами теорії, методики та організаційними засадами програмних легкоатлетичних видів;
- опанування ефективності технічно бігових, стрибкових та метальних вправ.
Згідно вимог освітньо-професійної програми студенти повинні:
Знати: класифікацію та сучасний стан легкої атетики, методику навчання легкоатлетичних видів, технологію організації та проведення змагань.
Уміти: технічно вірно виконувати бігові, стрибкові та метальні вправи і складати навчальні нормативи.

Шифр на назва спеціальності 017 Фізична культура і спорт

Назва навчальної дисципліни «ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

Анотація навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни є: формування знань, умінь і навичок для проведення наукових досліджень у галузі ФіС.

Основними завданнями вивчення курсу є:
• створення уявлення про логіку проведення наукових досліджень;
• вивчення компонентів наукового дослідження;
• ознайомлення із загальновживаними методами наукового дослідження.
Згідно вимог освітньо-професійної програми студенти повинні:
Знати : сучасну проблематику наукових досліджень у галузі ФіС; види наукових досліджень; вимоги щодо оформлення студентської наукової роботи.
Уміти : розробляти логічну схему власного наукового дослідження; підбирати тематичну літературу та аналізувати її, посилатися на наукові джерела та бібліографічно опитувати; застосовувати загально вживанні методи наукового дослідження при проведенні власного дослідження.

Шифр та назва спеціальності 017 Фізична культура і спорт

Назва навчальної дисципліни «СПОРТИВНІ ІГРИ ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ» (Теорія методика викладання гандболу та настільного теннісу)

Анотація навчальної дисципліни

Мета і завдання курсу
Мета - оволодіння студентами теоретичного та практичного курсу з гандболу та настільного тенісу.
Надбання практичних навичок гри в гандбол та настільний теніс.
Підвищення спортивної майстерності, фізичної підготовки.
Практичне суддівство змагань.
Завдання дисципліни: оволодіння практичними навичками для відбору та подальшої роботи з дітьми (загальноосвітні школи, спортивні школи, спортивні товариства).
Залучення обдарованих дітей до занять спортом.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
методику викладання гри в гандбол та настільний теніс;
методику навчання гри в гандбол та настільний теніс.
вміти:
- показати основні технічні елементи гри в нападі;
- показати основні технічні елементи гри в захисті;
- показати техніку переміщень в 1, 2, 3-ій ігрових зонах в грі настільний теніс.

Шифр та назва спеціальності 017 Фізична культура і спорт

Назва навчальної дисципліни «ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ»

Анотація навчальної дисципліни

Мета і завдання курсу: Мета - підготувати студентів до вузівської системи навчання і майбутньої професійної діяльності.
Завдання дисципліни:
- Розкрити соціальну значущість праці фахівців в галузі фізичного виховання і спорту, показуючи роль в житті суспільства.
- Забезпечити студентів необхідним обсягом інформації, що сприяє прискоренню їх адаптації до умов життя і навчання у вузі.
- Створити цілісне уявлення у студентів про майбутню професійну діяльність.
- Сформувати у студентів комплекс знань, умінь і навичок ведення самостійної і науково-дослідної роботи, що забезпечує безперервну освіту.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: - мету і завдання навчання у ВНЗ ІІІ-ІУ рівня акредитації;
- особливості навчання на факультеті фізичного виховання;
- права і обов’язки студентів
- сутність майбутньої професійної діяльності в галузі спорту,
вміти:- повноцінно і швидко адаптуватися до особливостей навчання на факультеті фізичного виховання;
- реалізовувати уміння та навички самостійної навчальної роботи спланувати та органічно поєднувати навчальний та тренувальний процеси протягом першого року навчання.

Шифр та назва спеціальності 017 Фізична культура і спорт і 014 Середня освіта (фізична культура)

Назва навчальної дисципліни «ПІДВИЩЕННЯ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ З НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ»

Анотація навчальної дисципліни

Мета і завдання курсу
Мета - оволодіння студентами теоретичного та практичного курсу з настільного тенісу.
Надбання практичних навичок гри в настільний теніс.
Підвищення спортивної майстерності, фізичної підготовки.
Практичне суддівство змагань.
Завдання дисципліни: оволодіння практичними навичками для відбору та подальшої роботи з дітьми (загальноосвітні школи, спортивні школи, спортивні товариства).
Залучення обдарованих дітей до занять спортом.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: -історію виникнення і розвитку настільного тенісу;
- методику викладання технічних елементів гри в нападі;
- методику викладання технічних елементів гри в захисті;
- методику навчання гри в парному розряді;
вміти: - показати основні технічні елементи гри в нападі;
- показати основні технічні елементи гри в захисті;
- організувати та провести змагання:
- за коловим способом;
- за олімпійською системою;
- за системою з вибуванням(-2).
Дисципліна базується на даних теорії спорту, методикою фізичної культури, медико-біологічних дисциплін.

Шифр та назва спеціальності 017 Фізична культура і спорт і 014 Середня освіта (фізична культура)

Шифр та назва спеціальності 017 Фізична культура і спорт

Шифр та назва спеціальності 017 Фізична культура і спорт

Назва навчальної дисципліни «ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ»

Анотація навчальної дисципліни

Мета і завдання курсу. Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів системи знань, навиків і умінь з організації і управління у галузі фізичного виховання та спорту, що є необхідним елементом становлення фахівця.
Основними завданнями вивчення дисципліни є:
- навчання студентів теоретичних основ сучасного управління в спорті і фізичному вихованні;
- навчання методам планування і організації фізкультурно-спортивних заходів;
- наближення змісту навчання в університеті до запитів майбутньої практичної діяльності студентів.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати: організаційну структуру і особливості функціонування сфери фізичного виховання в Україні, основи регламентування діяльності та кадрове забезпечення сфери фізичного виховання, історію відродження, розвитку та сучасний стан міжнародного спортивного руху.
уміти: аналізувати основні нормативно-правові документи міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; застосовувати знання з основ управлінської діяльності фахівця сфери фізичного виховання у практичній діяльності.

Шифр та назва спеціальності 017 Фізична культура і спорт

Назва навчальної дисципліни «МЕТРОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ У СПОРТІ»

Анотація навчальної дисципліни

Мета і завдання курсу. Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів системи знань, навиків і умінь у галузі спортивних вимірювань, що є необхідним елементом професійного становлення фахівця.
Основними завданнями вивчення дисципліни є:
- навчання студентів метрологічних основ сучасної теорії і практики комплексного контролю в спорті і фізичному вихованні;
- навчання методам і оволодіння навиками самостійної роботи з вимірювальними приладами;
- наближення змісту навчання в університеті до запитів майбутньої практичної діяльності студентів.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати: зміст і особливості організації контролю за змагальною і тренувальною діяльністю, а також різними сторонами підготовленості спортсменів (фізичною, технічною, тощо); метрологічні основи сучасної теорії і практики комплексного контролю в спорті і фізичному вихованні.
вміти: на практиці застосовувати математико-статистичні методи для обробки експериментальних даних, самостійно працювати з вимірювальними приладами.

Шифр та назва спеціальності 017 Фізична культура і спорт і 014 Середня освіта (фізична культура)

Назва навчальної дисципліни «ПІДВИЩЕННЯ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ З БАСКЕТБОЛУ»

Анотація навчальної дисципліни
Мета: удосконалення практичних і теоретичних основ гри у баскетбол та усвідомлене набуття сталих навичок практичного суддівства змагань, поглиблення спеціалізованої підготовки з урахуванням ігрової функції (амплуа) та індивідуальних особливостей студентів.
Завдання
• підвищення загальної та спеціальної фізичної підготовленості;
• досягнення високого рівня технічної й тактичної підготовленості;
• досягнення високої майстерності у виконанні ігрової функції у команді;
• досягнення стабільності гри (надійності ігрових навичок) у складних змагальних умовах;
• набуття навичок проведення навчально-тренувальних занять і змагань з баскетбол;
• виконання нормативу IІ спортивного розраду.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати :
- сучасний стан та тенденції розвитку баскетбол в світі;
- специфіку баскетбол як виду спорту та вимоги що ставляться до організму тих, хто займається;
- правила змагань з баскетболу;
- основ суддівської жестикуляції;
- основні засоби відновлювально-профілактичних заходів (педагогічних, медико-біологічних, психологічних);
вміти :
- вміти раціонально використовувати набуті технічні прийоми під час втоми;
- вміти правильно виконувати нові рухи і швидше опановувати їх
- виявляти причини появи помилок, які з’являються при виконанні технічних прийомів та усувати їх;
- застосовувати сучасні засоби, форми і види тактики гри;
- організовувати здійснювати суддівство спортивних змагання на рівні школи(ДЮСШ), міста, району.
Дисципліна базується на знаннях теорії та методики обраного виду спорту, анатомії та фізіології, біомеханіки та біохімії, гігієни і психології спорту. Вивчення дисципліни дає змогу студенту самоудосконалюватись як у студентські роки, так і протягом усього життя.

Шифр та назва спеціальності 017 Фізична культура і спорт

Назва навчальної дисципліни «СПОРТИВНО ПЕДАГОГІЧНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПО БАСКЕТБОЛУ»

Анотація навчальної дисципліни
Мета: удосконалення практичних і теоретичних основ гри у баскетбол та усвідомлене набуття сталих навичок практичного суддівства змагань, поглиблення спеціалізованої підготовки з урахуванням ігрової функції (амплуа) та індивідуальних особливостей студентів.
Завдання
• підвищення загальної та спеціальної фізичної підготовленості;
• досягнення високого рівня технічної й тактичної підготовленості;
• досягнення високої майстерності у виконанні ігрової функції у команді;
• досягнення стабільності гри (надійності ігрових навичок) у складних змагальних умовах;
• набуття навичок проведення навчально-тренувальних занять і змагань з баскетбол;
• виконання нормативу IІ спортивного розраду.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- сучасний стан та тенденції розвитку баскетбол в світі;
- специфіку баскетбол як виду спорту та вимоги що ставляться до організму тих, хто займається;
- правила змагань з баскетболу;
- основ суддівської жестикуляції;
- основні засоби відновлювально-профілактичних заходів (педагогічних, медико-біологічних, психологічних);
вміти:
- вміти раціонально використовувати набуті технічні прийоми під час втоми;
- вміти правильно виконувати нові рухи і швидше опановувати їх
- виявляти причини появи помилок, які з’являються при виконанні технічних прийомів та усувати їх;
- застосовувати сучасні засоби, форми і види тактики гри;
- організовувати здійснювати суддівство спортивних змагання на рівні школи(ДЮСШ), міста, району.
Дисципліна базується на знаннях теорії та методики обраного виду спорту, анатомії та фізіології, біомеханіки та біохімії, гігієни і психології спорту. Вивчення дисципліни дає змогу студенту самоудосконалюватись як у студентські роки, так і протягом усього життя.

Шифр на назва спеціальності 017 Фізична культура і спорт

Назва навчальної дисципліни «ТРЕНАЖЕРНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ У ЗОШ»

Анотація навчальної дисципліни
Мета дисципліни: формування базових професійно-педагогічних знань, умінь та навичок, ознайомити майбутніх фахівців з найважливішими вимогами, що висуваються навчального обладнання та спортивного інвентарю.
Основними завданнями курсу є:
- формування професійного світогляду студентів;
- створювати матеріально-технічну базу для забезпечення процесу фізичного виховання з урахуванням можливості її використання під час занять з різними віковими групами школярів;
- оволодіння методикою підготовки спортсменів різних видів спорту;
- використовувати стандартне і нестандартне обладнання та тренажерні пристрої при проведенні занять з фізичного виховання
- надання студентам практичних умінь і здібностей щодо використання тренажерів для оздоровлення організму.
Згідно вимог освітньо-професійної програми студенти повинні:
Знати: особливості матеріально-технічного забезпечення підготовки спортсменів; основи організації навчально-тренувальних занять різної спрямованості; техніку безпеки та профілактики травматизму при занятях на тренажерах
Уміти : застосовувати у практичній діяльності отримані знання,що до використання засобів і методів тренування, проводити силові тренінги оздоровчої спрямованості з особами різного віку і статі.
Дисципліна базується на знаннях теорії і методики атлетизму, теорії і методики спортивних ігор, теорії і методики гімнастики, гігієни, анатомії, фізіології та біомханіки.

Напряму підготовки 017 Фізична культура і спорт

назва навчальної дисципліни ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ

Анотація навчальної дисципліни
Мета: сформувати у студентів систему знань в галузі теорії та методики спортивної підготовки, які забезпечують здатність до ефективної самостійної діяльності.
Завдання:
• формування професійного світогляду в процесі аналізу місця та значення загальної теорії підготовки спортсменів у сучасному суспільстві;
• сприяння придбанню студентами теоретичних знань щодо підготовки спортсменів;
• формування фахових навичок у підготовці спортсменів;
• розкрити загальні основи системи підготовки спортсменів;
• дати уявлення про сторони підготовки та її організацію та проведення;
• ознайомити з сучасною системою відбору та орієнтації спортсменів у багаторічному плані;
• визначити основні моменти управління підготовкою спортсменів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
• загальні основи спортивного тренування;
• особливості різних сторін підготовки спортсменів;
• побудову різних структурних утворень тренувального процесу;
• основи відбору та орієнтації підготовки спортсменів;
• управління системою підготовки спортсменів;
• позатренувальні та позазмагальні фактори, котрі мають суттєвий вплив на ефективність тренувальної та змагальної діяльності;
• актуальні проблеми сучасного спорту;
вміти:
• орієнтуватися у сучасних питаннях підготовки спортсменів;
• використовувати отримані знання на практиці при вирішенні навчальних та професійних завдань;
• організовувати тренувальний процес і змагання у спорті.
Навчальна дисципліна «Загальна теорія підготовки спортсменів» базується на відповідній сучасній інтегративній науці. При її вивченні передбачається міждисциплінарний підхід, що дозволяє охопити всю сукупність причетних до неї об'єктів, а також здобути знання, накопичені сучасними теорією і методикою підготовки спортсменів, фізіологією, біохімією, морфологією, психологією й ін. з позицій можливості їх реалізації в процесі підготовки спортсменів.

напряму підготовки 017 Фізична культура і спорт

назва навчальної дисципліни ОЛІМПІЙСЬКИЙ І ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ

Анотація навчальної дисципліни
Мета та завдання навчальної дисципліни. Метою - навчальної дисципліни є надання майбутнім спеціалістам необхідних знань, вмінь і навичок у сфері олімпійського та професійного спорту та можливого їх застосування в різних сферах діяльності сучасного спорту.
Основними завданнями вивчення дисципліни є:
• формування професійного світогляду в процесі аналізу місця та значення олімпійського та професійного спорту у сучасному суспільстві;
• сприяння придбанню студентами теоретичних знань щодо організації та управління міжнародним олімпійським рухом;
• формування фахових навичок у сфері олімпійського спорту;
• розкриття історії виникнення професійного спорту в окремих державах, соціальну природу та організаційну структуру, дати характеристику його основних видів і специфіку їх розвитку в сучасних умовах;
• дати уявлення про соціально-економічні аспекти розвитку олімпійського та професійного спорту і його регулювання на сучасному етапі;
• проаналізувати систему відбору, підготовки і змагань спортсменів в різних видах професійного спорту;
• визначити тенденції розвитку професійного спорту в світі, в окремих державах і в Україні.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
• історію виникнення Олімпійських ігор, відродження та загальну характеристику періодів проведення сучасних Олімпійських ігор;
• розвиток олімпійського руху в Україні;
• побудову міжнародного олімпійського руху, основи функціонування МОК, НОК, МСФ;
• основні аспекти щодо організації та проведення Олімпійських ігор, формування їх програми;
• класифікацію міжнародних спортивних ігор комплексного характеру;
• актуальні проблеми сучасного олімпійського руху;
• організаційні, соціальні, економічні і правові аспекти функціонування видів професійного спорту;
• теоретичні, методичні і організаційні основи системи відбору та підготовки спортсменів-професіоналів.
вміти :
• орієнтуватися у сучасних питаннях про олімпійський та професійний спорт;
• використовувати отримані знання на практиці при вирішенні навчальних та професійних завдань;
• організовувати тренувальний процес і змагання у олімпійському та професійному спорті.
Навчальна дисципліна «Олімпійський і професійний спорт» базується на відповідній сучасній інтегративній науці. При її вивченні передбачається міждисциплінарний підхід, що дозволяє охопити всю сукупність стосовних до неї об'єктів, а також уявити знання, накопичені сучасними соціологією, політологією, історією фізичної культури та спорту, й ін. з позицій можливості їхньої реалізації в процесі підготовки спортсменів.

Шифр та назва спеціальності 017 Фізична культура і спорт

Назва навчальної дисципліни «Основи теорії та методики спортивного тренування»

Анотація навчальної дисципліни
Мета - дати студентам систему знань та основні спрямування в галузі спорту високих досягнень, його організаційному, науково-педагогічному, психологічному, медико-біологічному, соціально-правовому, кадровому та матеріально-технічному забезпеченні.
Завдання:
1. Формування у студентів світогляду про закономірності розвитку спорту високих досягнень та його організацію.
2. Поглиблення та розширення знань з організаційних та методичних основ підготовки спортсменів в обраному виді спорту.
3. Забезпечення знань про адаптаційні можливості людини під впливом максимальних тренувальних і змагальних навантажень в обраному виді спорту.
4. Забезпечення знань про правове забезпечення спорту високих досягнень.
5. Вироблення навичок та вмінь у використанні отриманих знань в практичній діяльності підготовки кваліфікованих спортсменів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
• сучасний стан та перспективи розвитку спорту вищих досягнень;
• організаційно-управлінські аспекти спорту вищих досягнень;
• науково-методичне забезпечення спорту вищих досягнень;
• медико-біологічне забезпечення спорту вищих досягнень;
• соціально-правові та фінансові засади спорту вищих досягнень;
• кадрове та матеріально-технічне забезпечення спорту вищих досягнень.
вміти:
• орієнтуватися у сучасних питаннях розвитку спорту вищих досягнень;
• використовувати отримані знання на практиці при вирішенні навчальних та професійних завдань підготовки кваліфікованих спортсменів.

напряму підготовки 017 Фізична культура і спорт

назва навчальної дисципліни «ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ОБРАНОГО ВИДУ СПОРТУ»

Анотація навчальної дисципліни
Мета та завдання навчальної дисципліни. Метою викладання навчальної дисципліни є надати студентам знання про основи тренування, методику навчання руховим діям та розвитку рухових здібностей, основи побудови тренувального процесу в обраному виді спорту.
Основними завданнями є:
1. Формування у студентів світогляду про закономірності розвитку організму людини та можливості його тренування в обраному виді спорту.
2. Поглиблення та розширення загальнотеоретичної, біологічної й методичної підготовки студентів стосовно обраного виду спорту.
3. Забезпечення знань про адаптаційні можливості людини під впливом тренувальних і змагальних навантажень в обраному виді спорту.
4. Вироблення навичок та вмінь у використання отриманих знань з теорії та методики обраного виду спорту в практичній діяльності.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
• історію виникнення сучасний стан та перспективи розвитку обраного виду спорту;
• сутність змагань та змагальної діяльності в обраному виді спорту;
• загальні основи спортивного тренування в обраному виді спорту;
• основи різних сторін підготовки спортсменів в обраному виді спорту;
• основи побудови системи підготовки спортсменів в обраному виді спорту;
• систему відбору та орієнтації в обраному виді спорту;
• основи управління та контрою в обраному виді спорту;
• основи планування та обліку тренувального процесу в обраному виді спорту;
• основи науково-дослідної роботи в обраному виді спорту.
вміти :
• орієнтуватися у сучасних питаннях розвитку обраного виду спорту;
• використовувати отримані знання на практиці при вирішенні навчальних та професійних завдань;
• організовувати тренувальний процес і змагання в обраному виді спорту.
Дисципліна «Теорія та методика обраного виду спорту» базується на відповідній сучасній інтегративній науці. При її вивченні передбачається міждисциплінарний підхід, що дозволяє охопити всю сукупність причетних до неї об'єктів, а також здобути знання, накопичені сучасними теорією і методикою спортивного тренування, фізіологією, біохімією, морфологією, психологією й ін. з позицій можливості їх реалізації в процесі підготовки спортсменів в обраному виді спорту.

Шифр та назва спеціальності 017 Фізична культура і спорт і 014 Середня освіта (фізична культура)

Назва навчальної дисципліни «ПІДВИЩЕННЯ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ З ВОЛЕЙБОЛУ»

Анотація навчальної дисципліни
Мета: поглиблення спеціалізованої підготовки з урахуванням ігрової функції (амплуа) та індивідуальних особливостей студентів, на базі універсальності процесу підготовки, а також удосконалення практичних і теоретичних основ гри у волейбол та усвідомлене набуття сталих навичок практичного суддівства змагань.
Завдання
• подальше підвищення загальної та спеціальної фізичної підготовленості;
• досягнення високого рівня технічної й тактичної підготовленості, високої майстерності у виконанні ігрової функції у команді;
• досягнення стабільності гри (надійності ігрових навичок) у складних змагальних умовах;
• придбання навичок проведення навчально-тренувальних занять і змагань з волейболу, отримання звання громадського інструктора та судді зі спорту;
• виконання нормативу IІ спортивного розраду та спеціальних нормативів, зарахування до тренувального складу команд вищих розрядів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати :
- сучасний стан та тенденції розвитку українського волейболу;
- специфіку волейболу як виду спорту та вимоги що ставляться до організму тих, хто займається;
- правила змагань з волейболу та послідовність демонстрації суддівської жестикуляції;
- систему спортивних змагань в процесі багатолітньої підготовки;
- основні засоби відновлювально-профілактичних заходів (педагогічних, медико-біологічних, психологічних);
вміти :
- у результаті набутих навичок і вмінь правильно виконувати нові рухи і швидше опановувати їх;
- раціонально використовувати прийоми техніки на фоні досягнення високої стабільності;
- виявляти причини появи помилок, які з’являються при виконанні технічних прийомів та усувати їх;
- застосовувати сучасні засоби, форми і види тактики гри;
- складати програми процесу підготовки у взаємозв’язку тактики з рівнем досконалості технічної, психологічної і фізичної підготовленості та системи оцінки ефективності тренувального процесу;
- організовувати спортивні змагання на рівні школи(ДЮСШ), міста, району.
Дисципліна базується на знаннях теорії та методики обраного виду спорту, анатомії та фізіології, біомеханіки, гігієни і психології спорту, знаннях основ менеджменту. Вивчення дисципліни дає змогу студенту самоудосконалюватись як у студентські роки, так і протягом усього життя.

Дисципліни, які викладаються для освітнього рівня "БАКАЛАВР"

Історія фізичної культури (Анотація)

Основи наукових досліджень (Анотація)

Метрологічний контроль у спорті (Анотація)

Основи управління та менеджменту фізичного виховання і спорту (Анотація)

Теорія юнацького спорту з основами адаптації (Анотація)

Ритміка і хореографія (Анотація)

Боротьба та методика її викладання (Анотація)

Теорія і методика викладання зимових видів спорту (Анотація)

Теорія і методика викладання рухливих ігор і забав (Анотація)

Організація і методика туризму та рекреаційно-оздоровчої роботи (Анотація)

Адаптивний спорт (Анотація)

Історія спорту (Анотація)

Організація та методика науково-дослідницької діяльності (Анотація)

Спортивна метрологія (Анотація)

Основи спортивного менеджменту (Анотація)

Спортивна підготовка дітей і підлітків з основами адаптації (Анотація)

Музично-ритмічне виховання (Анотація)

Спортивні одноборства та методика їх викладання (Анотація)

Основи ковзанярської та лижної підготовки (Анотація)

Організація та проведення рухливих ігор (Анотація)

Туристична та рекреаційно-оздоровча робота (Анотація)

Інвалідний спорт (Анотація)

Підвищення спортивної майстерності (Анотація)

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись