• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
fizvih_logo

Факультет фізичного виховання

Освітня діяльність

gymnastikОсновний напрям роботи кафедри теорії і методики фізичного виховання – професійно-орієнтований підхід у фаховій підготовці вчителя фізичної культури. Пріоритетними завданнями для викладацького складу є:
- надання високоякісної освіти, яка рунтується на принципах гуманізації, толерантності, демократизації, неперервності й варіативності, адаптивності та оптимальності;
- забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців з фізичної культури для органів освіти, науки і культури, організацій та установ;
- формування соціально активної людини з високими духовними якостями,  яка здатна до саморозвитку і самовдосконалf2ення; 

- розвиток фундаментальних наукових досліджень; - поступова інтеграція у світовий освітянський простір.

 

Перспективними завданнями підготовки майбутніх вчителів фізичної культури є:
1) у галузі фахової підготовки:
- орієf3нтація підготовки вчителів на вимоги конкретних установ їхнього працевлаштування з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку Кіровоградського та інших регіонів України;пеціальних  курсів і семінарів, новітніх методик викладання та навчання;
- закріплення отриманих студентами знань, умінь і навичок під час проходження педагогічних практик;
- підвищення ролі самостійної роботи  студента, сприяння тому, щоб навчання ставало більш індивідуалізованим, спрямованим на потреби конкретного студента, більш актуальним, максимально наближеним до реальних потреб суспільства;
2) у галузі науково-дослідної роботи: - організація наукових досліджень, спрямованих на вивчення актуальних освітніх, виховних, оздоровчих  або методичних проблем;5
-  впровадження власних результатів наукових досліджень у навчально-виховний процес;
-  підготовка власних науково-педагогічних кадрів через навчання в аспірантурі/докторантурі, залучення провідних викладачів до керування кандидатськими дисертаціями;
- подальший розвиток науково-дослідної роботи студентів; ефективний відбір і виховання талановитої наукової молоді, створення умов для проведення повноцінної науково-дослідної роботи студентів, розвиток діяльності студентських наукових гуртків;
- узагальнення передового міжвузівського досвіду науково-педагогічної роботи;
- забезпечення інформатизації процесу навчання і викладання, що сприятиме підвищенню якості освітніх послуг та зростанню конкурентоспроможності фахівців з фізичного виховання.

 

 


 

Перелік дисциплін за кафедрою теорії і методики фізичного виховання

Перелік нормативних дисциплін:
Теорія і методика фізичного виховання
Теорія і методика викладання гімнастики
Теорія і методика викладання гімнастики художньої
Гімнастика та методика викладання
Теорія і методика викладання рухливих ігор і забав
Ритміка і хореографія
Фізіологія людини та фізіологічні основи фізичного виховання і спорту
Теорія і методика викладання туризму
Гігієна фізичного виховання і спорту
Психологія фізичного виховання
Лікувальна фізична культура
Організація і методика оздоровчої фізичної культури
Адаптивне фізичне виховання
Морфологія людини з основами фізіології спорту
Біохімія фізичного виховання і спорту
Біохімія спорту
Біомеханіка
Біомеханіка спорту
Фізіологія спортивної діяльності
Спортивна медицина
Фізична реабілітація у фізичному вихованні та спорті
Сучасні системи оздоровлення (дисципліна іноземною мовою)
Організація спортивного туризму в рекреаційній діяльності
Основи психологічного супроводу професійної діяльності вчителя фізичної культури
Психофізіологічні основи диференційованого підходу до фізичного виховання
Теорія і методика організації спортивних свят і видовищ
Маркетинг фізичної культури в системі освіти
Теорія і методика викладання фізичної культури у закладах загальної середньої освіти
Теорія і методика викладання масових видів спорту у закладах загальної середньої освіти
Корекційна педагогіка
Підвищення спортивної майстерності
Спортивно-педагогічне вдосконалення
Спецкурс «Іноземна мова у фізичному вихованні і спорті»

Перелік вибіркових дисциплін:
Історія фізичної культури
Екологія фізичного виховання
Загальна теорія здоров’я
Сучасні види рухової активності
Організація краєзнавчо-туристичної діяльності
Основи танцювального спорту
Основи акробатичного мистецтва
Сучасні ігрові технології у фізичній культурі і спорті
Сучасні педагогічні та інноваційні технології у фізичному вихованні
Основи фітнесу
Методика здоров’язбереження в освітньому процесі
Професійна майстерність фахівця з фізичної культури і спорту Інтерактивні технології у фізичному вихованні і спорті
Нетрадиційні системи оздоровлення
Музично-ритмічне виховання у фізичній культурі і спорті

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись