• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

Випуск 156 (2017)

156

 

Титульна сторінка

 

АвторСтаттяСторінка

КУЗЬМІНСЬКИЙ Анатолій Іванович

ПРОБЛЕМИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ (РЕЦЕПЦІЯ ВІТЧИЗНЯНОГО І ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ) 12

 БІДА Олена Анатоліївна

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛ  25

 БИРКА Маріан Філаретович

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ КРИТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН  29

 КУЗЬМЕНКО Юлія Василівна

ЗМІСТОВА КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПРАЦІ В ПЕДАГОГІЧНИХ УЧИЛИЩАХ (ІІ ПОЛОВИНА ХХ СТ.)  35

 КУШНІР Василь Андрійович

НОВІ МОЖЛИВОСТІ, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ (МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)  41

РАДУЛ Ольга Сергіївна 

РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У 20-30-і РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ  47

РИБІНСЬКА Юлія Анатоліївна 

МЕТОД МОНТЕССОРІ ТА ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ  52

 СЕМЕНІХІНА Олена Володимирівна

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЗАСОБИ КОМПЮТЕРНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ  56

 ГРОМКО Тетяна Василівна

СПЕЦИФІКА ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМСПРЯМУВАННЯМ  61

ДЕМЕШКО Інна Миколаївна 

ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В КУРСІ «ТЕОРЕТИЧНА ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ»  66

 ЗАХАРОВА Оксана Віталіївна

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕЧНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАЦІЙНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ  70

КАЛІНІН Вадим Олександрович, КАЛІНІНА Лариса Вадимівна 

ПРОФЕСІЙНО-МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА ШКІЛЬНОГО ВЧИТЕЛЯ НОВОГО ПОКОЛІННЯ В МОВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ВНЗ  76

 КОРЖ-УСЕНКО Лариса Вікторівна

ҐЕНЕЗА КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ  80

КОШУК Олександр Богданович 

ФЕНОМЕН ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНЖЕНЕРА АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА  87

 НЕНЬКО Юлія Петрівна

ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВІ ЯКОСТІ ЯК СКЛАДОВА ГОТОВНОСТІ ОФІЦЕРА СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  91

 CІРАНЧУК Наталія Миколаївна

ПРОБЛЕМА ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ НОМІНАЦІЇ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЛЕКСИЧНИХ ПОМИЛОК  95

СКЛЯРЕНКО Інна Юріївна 

«ЕЛЕКТРОННЕ НАВЧАННЯ» ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ  100

 СТРЕЛЬЧЕНКО Лариса Василівна

СУТНІСНО-ЗМІСТОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЮЧОВИХ ПОНЯТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ  105

 ТАРАПАКА Наталія Володимирівна

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  110

 ФЕДАК Сергій Ігнатович, РОМАНЮК Леонід Антонович, ФЕДАК Софія Андріївна

ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТА «ВИЩА МАТЕМАТИКА» АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ БУДІВЕЛЬНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ  115

 ГАНЖЕЛА Сергій Іванович

ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ  121

 ZHUKOVA Olexandra Mykolayivna

THE ANALYSIS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING METHODS  125

 КЛИМЕНКО Юлія Анатоліївна

ОСВІТНЬО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ЕСПЕРАНТО-РУХУ В УКРАЇНІ (20-ті – ПОЧАТОК 30-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ)  128

НЕЧЕПОРУК Яна Сергіївна 

ПОЗИТИВНІ І НЕГАТИВНІ АСПЕКТИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ В ЛЬОТНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ  134

 ВОЙТОВСЬКА Алла Іванівна

ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД У СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ З ІНВАЛІДНІСТЮ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ВНЗ  138

 ГАГАРІНА Наталія Павлівна, РЕВЕНЕЦЬ Оксана Олександрівна

ВИКОРИСТАННЯ ТРВЗ НА ІНТЕГРОВАНИХ ЗАНЯТТЯХ В РОБОТІ ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  142

 GOLOVKO Iryna Olexiyivna

SCHOOL-BASED TECHNICAL EDUCATION IN LATE NINETEENTH – EARLY TWENTIETH CENTURIES ENGLAND  146

 ЗАМОТАЄВА Наталія Володимирівна

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КУЛЬТУРОТВОРЧОГО ПІДХОДУ ДО ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ВВНЗ  150

 КІР’ЯНОВА Олена Василівна, МАЛЮКОВА Ольга Юріївна

ФОРМУВAННЯ ІНФОРМAЦІЙНО-КОМУНІКAЦІЙНОЇ КОМПEТEНЦІЇ CТУДEНТІВ ЗACОБAМИ ІННОВAЦІЙНИХ ТEХНОЛОГІЙ  156

 МАКАРЕНКО Володимир Іванович

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ У ПРОЦЕСІ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ  161

 МОСКОВ Василь Анатолійович

CТРУКТУРА І ЗМІСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ  166

 РОЩЕНЮК Алла Михайлівна

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ В АДАПТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД  170

 ШУППЕ Людмила Володимирівна

СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ РОМАНСЬКОЇ ФИЛОЛОГІЇ В УНІВЕРСИТЕТІ ВАЛЕНСІЇ  173

 БЕВЗЮК Марина Сергіївна

СУТНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З БАТЬКАМИ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ  177

 ГАМЗА Анна Володимирівна

МЕТОДИКА РОБОТИ НАД ПРОЦЕСОМ ОПИСУ ДІЇ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ ТЕКСТОТВОРЧИХ УМІНЬ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  182

ГОРОХОВА Галина Іванівна 

САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПЕРЕДУМОВА УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ  186

 ЄВДОКІМОВА-ЛИСОГОР Леся Анатоліївна

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ ДО МІЖКУЛЬТУРНОГО ДІАЛОГУ  194

 КОМІРЕНКО Юрій Анатолійович

ПОЄДНАННЯ СУВОРОЇ ВИМОГЛИВОСТІ Й БАТЬКІВСЬКОЇ ЛЮБОВІ ЯК ПІДҐРУНТЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТРАДИЦІЇ КАДЕТСЬКИХ КОРПУСІВ УКРАЇНИ СЕРЕДИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЬ  200

 ЛИСЕНКО Олена Анатоліївна

ІРЛАНДСЬКА НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА ВЧИТЕЛІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ  207

ЛЯШЕНКО Ростислав Олександрович 

ОСОБИСТІСНА АКТИВНІСТЬ СТУДЕНТА В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  211

МУРОВАНА Ірина Володимирівна 

РОЗВИТОК ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ КІРОВОГРАДЩИНИ В ПЕРІОД ПЕРЕБУДОВИ  217

ПЕТРОВА Світлана Ігорівна 

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ  222

УШАКОВА Юлія Вікторівна 

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН У ДИСПЕТЧЕРІВ АЕРОНАВІГАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК СКЛАДОВА БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ  226

 ХАЙДАРІ Наталія Ігорівна

ШКОЛА-ПАНСІОН РАГБІ (RUGBY SCHOOL) – ЗАКЛАД ЕЛІТНОЇ ПРИВАТНОЇ ОСВІТИ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ  229

ЦАРЕНКО Анна Вікторівна 

ПРОФЕСІЙНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У КОНСТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА  235

ЧЕРНІЧЕНКО Людила Анатоліївна 

ДОСВІД ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛОГОПЕДІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ  239

 МАКОВЄЙ Раду Григорович

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЛОВОЇ ГРИ ЯК ІНТЕРАКТИВНОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ТРАНСПОРТНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВНЗ  243

 SHCHERBYNA Svitlana Volodymyrivna

COMPUTER ASSISTED LANGUAGE LEARNING IN THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE  247

 УЛИЧНИЙ Ігор Любомирович

ІННОВАЦІЙНІ ЗАСОБИ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ В СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ  250

 ШТАНЬ Ольга Олексіївна

ЕТАПИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ М. Л. ДОВГОПОЛЮКА  256

 ШКАТУЛА Олександр Павлович

КІБЕРЗАГРОЗИ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КУРСАНТІВ  260

БОЙКО Наталя Олександрівна 

ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАСОБАМИ РЕФЛЕКСОЛОГІЇ У КИІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НАРОДНОЇ ОСВІТИ  266
Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись