pedfak_logo

Факультет педагогіки, психології та мистецтв

Практична підготовка студентів спеціальності 012 «Дошкільна освіта» – обов’язкова складова освітньо-професійної програми фахової підготовки майбутніх вихователів дітей раннього та дошкільного віку згідно з вимогами державного стандарту (для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів) вищої освіти.

Організація практичної підготовки студентів спеціальності «Дошкільна освіта» Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка враховує специфіку галузі дошкільної освіти та має наскрізний характер. Організація та проходження практики студентами спеціальності Дошкільна освіта відбувається відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, Положення про організацію практичної підготовки в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, розробленого відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556- VII; Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145- VIII; «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом МОН України від 08.04.1993 № 93; Рекомендацій про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, розроблених Державною науковою установою «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» у 2013 році; «Положення про організацію освітнього процесу в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка».

Основними видами практики студентів університету залежно від спеціальності, освітньо-професійної програми, рівня вищої освіти є навчальна та виробнича. Перелік та обсяг усіх видів практик для кожної спеціальності, форми й тривалість їх проведення визначаються стандартами вищої освіти, освітньо-професійною програмою, навчальними планами, терміни проведення – графіком освітнього процесу.

Метою практичної підготовки є:

  • закріплення теоретичних знань, здобутих студентами за час навчання;
  • набуття й удосконалення практичних навичок і умінь для набуття компетентностей, визначених стандартом вищої освіти відповідної спеціальності;
  • формування та розвиток у здобувачів вищої освіти професійних умінь приймати самостійні рішення в конкретних умовах роботи;
  • оволодіння сучасними методами, формами організації праці, знаряддями праці в галузі майбутньої спеціальності здобувачів освіти;
  • виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх використовувати в практичній діяльності для підтримання власної конкурентоспроможності на сучасному ринку праці.

З програмою практик ознайомитись можна тут: Наскріза програма практик спеціальності 012 «Дошкільна освіта»

Бази практик – мережа закладів загальної середньої освіти 2020-2021 рр.

мережа закладів загальної середньої освіти 2019-2020 рр.

мережа закладів дошкільної освіти 2019-2020 рр.

Розподіл студентів на педагогічну практику за спеціальністю 012 Дошкільна освіта

Розподіл студентів на педагогічну практику за спеціальністю 013 Початкова освіта

Виробнича практика здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти

Виробничі практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня у другому півріччі 2020–2021 н.р. відповідно наказу по ЦДПУ ім. В. Винниченка мали виключно дистанційний характер через епідеміологічну ситуацію в державі та світі.

Дистанційна виробнича практика «У групах дошкільного віку» (зустріч з вихователем)

29.04.2021р. у здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта ОП Дошкільна освіта та Початкова освіта денної та заочної форм навчання (групи ДП18Б, ДП17Б, ДП18БЗ) у рамках проходження виробничої практики «У групах дошкільного віку» відбулася зустріч із Вікторією Леонідівною Трохимчук – вихователем Новоукраїнського комунального дошкільного навчального закладу «Берізка» Кіровоградської області.

Дистанційна виробнича практика «У групах дошкільного віку»

27.04.2021р. у здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта ОП Дошкільна освіта та Початкова освіта денної та заочної форм навчання (групи ДП18Б, ДП17Б, ДП18БЗ) у рамках проходження виробничої практики «У групах дошкільного віку» відбулася зустріч із Ольгою Володимирівною Биковою – вихователем ІІ категорії спеціального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Краплинка» №46 м. Кропивницького.

Виробнича практика студентів спеціальності «Дошкільна освіта»

Практична підготовка здобувачів вищої освіти є важливою складовою освітнього процесу. Відповідно до навчальних планів ОПП «Дошкільна освіта» та «Початкова освіта. Дошкільна освіта» бакалаври проходять виробничу педагогічну практику у закладах дошкільної освіти. Цього року вона продить в онлайн – режимі.

Дистанційна практика «Навчання через гру»

Студенти спеціальності «Дошкільна освіта» проходили навчальну практику «Навчання через гру» у дистанційному режимі. Метою навчальної практики є формування практичних вмінь та навичок застосування ігрових та діяльнісних методів навчання, які необхідні майбутньому вихователю при організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти.

// google analytics