Спеціальність 013 Початкова освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

Восьмий педагогічний клас, який на початку 1881 року відкрився в Єлисаветградській жіночій гімназії, започаткував педагогічну освіту в нашому регіоні. Випускниці цього класу ставали вчительками початкових шкіл чи займалися «вільною практикою», тобто гуверненством. Таким чином підготовка вчителів початкової школи, яка зараз здійснюється в ЦДПУ імені Володимира Винниченка, має свої давні традиції протяжністю понад 140 років.

Початкова освіта є важливою складовою сучасної системи загальної середньої освіти.

Сучасний період розвитку суспільства, оновлення всіх сфер його соціального і духовного життя потребує якісно нового рівня освіти, який має відповідати міжнародним стандартам та національним особливостям. Тому в центрі уваги – професіоналізм кожного вчителя, його особисті якості, адже в сукупності із умовами навчання вони мають сприяти набуттю дитиною навчального і соціального досвіду, формувати в учня активність, творчість, почуття відповідальності на основі наданого вибору. Саме такі завдання ставить перед собою кафедра дошкільної та початкової освіти у підготовці фахівців за спеціальністю 013 Початкова освіта, які отримають професійну кваліфікацію «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти».

Вагомий науковий потенціал, інноваційні технології, новаторські ідеї, які реалізовує колектив кафедри, дають йому змогу крокувати в ногу з часом i утримувати лідерські позиції серед закладів вищої освіти.

Компетентність професорсько-викладацького колективу, відповідальне ставлення до праці, наполегливі зусилля, безкорисливість незмінно забезпечують якісну підготовку сучасних, висококваліфікованих, креативних фахівців за спеціальністю 013 «Початкова освіта».

Важко знайти в Кіровоградській області заклад загальної середньої освіти, позашкільний заклад освіти, у яких би не працювали наші випускники. Диплом випускника за спеціальністю «Початкова освіта» є показником професіоналізму, креативності та працелюбності.

У ЦДПУ імені Володимира Винниченка є всі передумови для надання освітніх послуг за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем спеціальності 013 Початкова освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка.

Основними цілями Освітньої програми спеціальності 013 Початкова освіта є набуття здобувачами вищої освіти здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання початкової освіти, що передбачає застосування теорій та методів психолого-педагогічних наук. ОП орієнтована на глибоку професійну підготовку сучасних фахівців для початкової школи.

В ОП передбачено нормативні та вибіркові дисципліни, різні види практичної підготовки зі спеціальності, що забезпечує формування загальних і фахових компетентностей, соціальної та академічної мобільності студентів, особистісно-професійний розвиток майбутніх фахівців.

Академічна спільнота

Підтримка академічної спільноти забезпечується участю викладачів та студентів у конференціях, у засіданнях випускових кафедр, супроводом студентів на Всеукраїнські конкурси наукових робіт, проведенням щорічних олімпіад різного типу та ін., що дозволяє обмінюватися інформацією щодо оптимізації ОП у майбутньому. Також вчителі міста залучаються до спільних публікацій з викладачами кафедри, до участі в наукових конференціях та до проведення круглих столів.

У навчальний процес упроваджуються наукові результати дисертаційних досліджень, наприклад, Довгої Т. Я  ««Теоретичні засади і технології формування особистісно-професійного іміджу майбутнього вчителя початкової школи» (викладається навчальна дисципліна «Імідж сучасного педагога»), Котелянець Н.В. «Методична система трудового навчання учнів початкової школи».

В навчальному процесі використовуються підручники інтегрованого курсу «Я досліджую світ» для учнів 1 – 4 класів (автори Котелянець Н.В., Вдовенко В.В.), Інформатика (підручник для учнів 4 класу автор Вдовенко В.В.),  Я досліджую світ: кейсбук до інтегрованого курсу для 1класу (автори Котелянець Н.В., Вдовенко В.В.), Уроки  майстерності (альбоми-посібники для учнів 2,3,4 класів автор Котелянець Н.В.), Зошит з інформатики для учнів 2,3,4 класів(автор Вдовенко В.В.).

Наслідками такої роботи є наукові праці, статті, тези, індивідуальні та колективні монографії. Доробки викладачів кафедри подано в колективних монографіях: «Актуальні проблеми сучасного дитинства» та «Формування конкурентоспроможного фахівця в галузі дошкільної та початкової освіти». На кафедрі працює українсько-польська науково-дослідна лабораторію професійної успішності вчителя. Спільними зусиллями кафедри дошкільної та початкової освіти видано три номери Studyissuesofprimaryandpre-schooleducation, у яких висвітлено основні проблеми дошкільної та початкової освіти. Викладачі кафедри постійно беруть участь у науково-практичних конференціях різних рівнів з проблем початкової освіти.

Для досягнення визначених ОП цілей та результатів, виконання компонентів ОП потрібна підтримка академічної спільноти, що забезпечується правами викладачів щодо академічної мобільності, співробітництва із закладами вищої освіти України та закордонними партнерами.

Тенденції розвитку спеціальності та ринку праці

Цілі та програмні результати навчання за спеціальністю 013 Початкова освіта зорієнтовано на підготовку висококваліфікованих конкурентоспроможних на ринку праці фахівців педагогічної освіти, оскільки є потреба у підготовці вчителів початкових класів, про що свідчать систематичні зустрічі зі стейкхолдерами. В нашому регіоні є постійні запити від роботодавців, які досить високо цінують випускників ЦДПУ зі спеціальністю 013 «Початкова освіта».

Для того, щоб цілі та програмні результати ОП відповідали тенденціям розвитку спеціальності, постійно ведеться моніторинг ринку праці стосовно формування попиту на фахівців з початкової освіти, а саме: проводяться заходи спільно з іншими навчальними закладами, зокрема КОІППО імені В. Сухомлинського, Харківською гуманітарно – педагогічною академією, Сумським державним педагогічним університетом імені А. С. Макаренка, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника», Вінницьким державним педагогічним університетом ім. М. Коцюбинського, Полтавським національним педагогічним університетом ім. В. Г. Короленка; он-лайн зустрічі із стейкхолдерами на предмет відповідності змісту освітніх програм формуванню професійних компетентностей здобувачів освіти (ЗЗСО:  КЗ «НВО І-ІІІ ст. «Мрія» , КЗ «НВО природничо-економіко-правовий ліцей-спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 - позашкільний центр», КЗ «НВО ліцей-школа-дошкільний навчальний заклад «Вікторія-П»).

Практична підготовка студентів із спеціальності 013 Початкова освіта

Практична підготовка студентів є обов’язковим компонентом освітньої програми й має на меті набуття студентом професійних компетентностей.

Професійно-практична підготовка студентів є одним з основних елементів освітнього процесу й передумовою успішного їх працевлаштування і має на меті: набуття практичних навиків приймати самостійно рішення в реальних виробничих умовах; забезпечити належний рівень їхньої професійної підготовки; закріплення й розширення знань з теоретичних дисциплін та їх застосування до розв’язання актуальних проблем; підготовка до майбутньої роботи зі спеціальності; організації навчального процесу з урахуванням інновацій та потреб роботодавців.

Організація практичної підготовки регламентується «Положеннями про організацію і проведення практик в ЦДПУ імені Володимира Винниченка» та «Положенням про організацію освітнього процесу в ЦДПУ імені Володимира Винниченка».

Зміст і завдання кожного виду практики конкретизуються відповідно до рівня фахової підготовки студентів, визначаються програмою, у якій окреслено концептуальні засади практичної підготовки фахівця даної спеціальності, що регламентує послідовність проведення, мету, обсяги та зміст практики та етапів практичної підготовки, порядок підведення їх підсумків.

Під час розробки ОПП до змісту яких введені практики, враховувалися визначені стандартом вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта наступні результати навчання, які проявляються у здатності фахівця:

На першому (бакалаврському) рівні вищої освіти:

 • організовувати монологічну, діалогічну та полілогічну форми спілкування з молодшими школярами, іншими учасниками освітнього процесу, представниками громади, поважаючи права людини та суспільні цінності; формувати судження, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти;
 • управляти складною професійною діяльністю та проєктами в умовах початкової школи, виробляти та ухвалювати рішення в непередбачуваних робочих та навчальних контекстах;
 • критично оцінювати достовірність та надійність інформаційних джерел, дотримуватися юридичних і етичних вимог щодо використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій у перебігу педагогічної діяльності в початковій школі;
 • спілкуватися із професійних питань засобами державної та іноземної мов в усній та письмовій формах, застосовувати в освітньому процесі прийоми збагачення усного й писемного мовлення молодших школярів;
 • організовувати освітній процес із використанням цифрових технологій та технологій дистанційного навчання молодших школярів, розвивати в учнів навички безпечного використання цифрових технологій та сервісів;
 • інтегрувати та використовувати академічні предметні знання як основу змісту освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти (мовно-літературної, математичної, природничої, технологічної, інформатичної, соціальної і здоров’язбережувальної, громадянської та історичної, мистецької, фізкультурної) та трансформувати їх у різні форми;
 • планувати й здійснювати освітній процес з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей молодших школярів, забезпечувати розвиток пізнавальної діяльності учнів, формувати в них мотивацію до навчання;
 • планувати та організовувати освітній процес у початковій школі, позаурочні й позашкільні заняття та заходи, використовуючи різні організаційні форми навчання та типи занять, із дотриманням принципу науковості та вимог нормативних документів початкової школи;
 • використовувати в освітній практиці різні прийоми формувального, поточного і підсумкового оцінювання навчальних досягнень здобувачів початкової освіти, прийоми диференційованого оцінювання дітей з особливими освітніми потребами;
 • збирати, інтерпретувати та застосовувати дані у сфері початкової освіти із використанням методів наукової діяльності;
 • застосовувати методи та прийоми навчання, інновації, міжпредметні зв’язки та інтегрувати зміст різних освітніх галузей в стандартних і нестандартних ситуаціях професійної діяльності в початковій школі, оцінювати результативність їх застосування;
 • організовувати освітній простір з дотриманням принципів універсального дизайну, безпечно, проєктувати навчальні осередки у класі спільно з молодшими школярами з урахуванням їхніх вікових особливостей, інтересів і потреб, забезпечувати дотримання вимог безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни, створювати психологічно комфортні умови освітнього процесу;
 • забезпечувати індивідуальний і диференційований розвиток здобувачів початкової освіти з особливими освітніми потребами відповідно до їхніх можливостей;
 • здійснювати профілактичні заходи щодо збереження життя та фізичного й психічного здоров’я здобувачів початкової освіти, надавати їм домедичну допомогу (за потреби), планувати та реалізовувати заходи щодо попередження і протидії булінгу та різних проявів насильства чи будь-якої з форм дискримінації серед учнів початкової школи й інших учасників освітнього процесу;

використовувати основні техніки спілкування з дорослими людьми, різні форми та засоби комунікації з батьками, колегами, іншими фахівцями з метою підтримки здобувачів у освітньому процесі початкової школи, керувати педагогічним і професійним розвитком осіб та груп

На другому (магістерському) рівні вищої освіти:

 • усвідомлення важливості якісної педагогічної діяльності для формування особистості учня з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та професійних інтересів;
 • оперування найважливішими досягненнями національної та світової педагогічної культури, зокрема й у галузі початкової освіти;
 • володіння знаннями про різні системи виховання і навчання дітей молодшого шкільного віку, спроможність їх аналізувати та оцінювати з позицій традиційності й інноваційності;
 • осмислення мети, завдань, основних принципів організації педагогічного процесу в закладах початкової освіти;
 • уміння застосовувати сформовані фахові компетенції для ідентифікації та розв’язання стандартних і нестандартних професійних педагогічних ситуацій, творчого застосування ідей передового педагогічного досвіду;
 • вміння ефективно діяти, розв’язуючи стандартні та проблемні методичні завдання під час навчання учнів освітніх галузей/змістових ліній, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти;
 • здатність демонструвати знання традиційних та інноваційних технологій організації освітнього процесу в початковій школі й застосовувати їх на практиці;
 • спроможність застосовувати інформацію про зміст та форми організації виховного процесу в позакласній та позашкільній роботі з дітьми молодшого шкільного віку;
 • здатність організовувати просвітницьку діяльність з метою підвищення психолого-педагогічної компетентності батьків учнів та вихованців;
 • спроможність до постановки психолого-педагогічних проблем та їх розв’язання у процесі дослідницької діяльності;
 • здатність до творчого пошуку, оригінального вирішення педагогічних та психологічних проблем і ситуацій, ефективного розв’язання освітніх проблем нестандартними способами.

Практична підготовка студентів здійснюється в закладах загальної середньої освіти м. Кропивницький згідно з укладеними університетом договорами (договір № 1/18 від 01 лютого 2018 р). Усі види практик є органічною взаємозалежною частиною навчального процесу й проводиться в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладача Університету та спеціаліста з фаху. Програма практичної підготовки та терміни проведення практик визначаються навчальним планом.

Саме під час педагогічної практики студенти впевнюються у правильності свого професійного вибору, переконуються у наявності в них педагогічних здібностей, схильності до роботи з учнями початкових класів. Співпраця з досвідченими педагогами під час педагогічної практики закладає основи педагогічної майстерності, любові до майбутньої професії. Студенти факультету педагогіки, психології та мистецтв сприймають практику як можливість промоделювати майбутню професійну діяльність.

Для проходження практик студентами, які навчаються за ОП, укладено договори з такими базами практик:

1. Комунальний заклад «Навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 - дитячий юнацький центр «Лідер» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

2. Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 34 економіко-правовий ліцей «Сучасник» дитячий юнацький центр» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

3. Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 - дошкільний навчальний заклад - дитячий юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області.

4. Комунальний заклад «Навчально-виховне об'єднання природничо-економіко-правовий ліцей-спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 - позашкільний центр» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області».

5. Комунальний заклад «Навчально-виховне об'єднання І-ІІІ ст. «Мрія» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

Перспективи подальшого розвитку

Зміст підготовки фахівців за ОП відповідає державним вимогам, потребам ринку праці та розвитку особистості. Система організації освітнього процесу, управління та контролю за освітнім процесом, навчально-методичні комплекси лабораторно-практичних робіт, кваліфікаційного проектування, самостійної роботи студентів, дозволяють повністю виконувати робочі навчальні плани та робочі програми з дисциплін та дозволяють упроваджувати сучасні технології навчання за спеціальністю 013 Початкова освіта.

З метою розвитку освітньо-професійних програм за спеціальністю 013 Початкова освіта на перспективу плануються такі заходи:

 • залучення до освітнього процесу спеціальності «Початкова освіта» стейкхолдерів та професіоналів-практиків;
 • активізація роботи щодо участі студентів та викладачів кафедри в міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях з метою розширення та поглиблення сфери наукових інтересів викладачів кафедри та залучення до наукової роботи найбільш здібних студентів;
 • продовження роботи з активізації викладацько-професорського складу кафедри щодо наукових публікацій у періодичних виданнях, що входять до міжнародних науково-метричних баз;
 • поповнення кабінетів, лабораторій сучасними видами обладнання, устаткуванням.

Більшість викладачів кафедри є членами громадської організації «Всеукраїнська асоціація Василя Сухомлинського».