Доступ до публічної інформації

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
наказом ректора КДПУ
від «02» квітня 2012 року №35-ун

 

ПОЛОЖЕННЯ

про забезпечення доступу до публічної інформації
у Кіровоградському державному педагогічному
університеті імені Володимира Винниченка


1. Загальна частина

1.1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка (далі – КДПУ ім. В. Винниченка) відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні КДПУ ім. В. Винниченка;

публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена у процесі виконання КДПУ ім. В. Винниченка своїх обов’язків, передбачених законодавством, або яка знаходиться у володінні КДПУ ім. В. Винниченка;

запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;

звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги;

суб’єкти владних повноважень – органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

1.3. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

1.4. Дія цього Положення не поширюється на відносини, пов’язані з отриманням публічної інформації КДПУ ім. В. Винниченка при здійсненні ним своїх функцій, а також на відносини, що виникають у сфері звернень громадян.

1.5. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз запитів на інформацію та контроль щодо їх задоволення) про діяльність КДПУ ім. В. Винниченка організовують і забезпечують керівники самостійних структурних підрозділів апарату КДПУ ім. В. Винниченка у межах наданих повноважень та згідно з розподілом функціональних обов’язків.


2. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність
КДПУ ім. В. Винниченка

2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність КДПУ ім. В. Винниченка забезпечується шляхом:

1) оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації (далі – ЗМІ);

2) розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті КДПУ ім. В. Винниченка;

3) розміщення публічної інформації в офіційному друкованому виданні КДПУ ім. В. Винниченка – газеті «Університетський меридіан»;

4) надання інформації за запитами на інформацію.

2.2. Публічна інформація про діяльність КДПУ ім. В. Винниченка може надаватися в усній формі, на паперових носіях та в електронній формі.


2.3. Публічна інформація про діяльність КДПУ ім. В. Винниченка надається у формі, визначеній законодавством у сфері освіти і науки, молоді та спорту.

Якщо форму надання публічної інформації законодавством не передбачено, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі відсутності можливості надання публічної інформації у запитуваній формі, вона надається в тому вигляді, в якому зберігається у КДПУ ім. В. Винниченка.

Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається за телефоном уповноваженими посадовими особами КДПУ ім. В. Винниченка .

2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність КДПУ ім. В. Винниченка обмежується, якщо такі дані відповідно до законодавства України належать до інформації з обмеженим доступом.

Перелік відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку №1 до цього Положення.

2.5. Надання запитувачам інформації публічної інформації про діяльність КДПУ ім. В. Винниченка, а також розміщення зазначеної інформації на веб-сайті КДПУ ім. В. Винниченка забезпечують керівники структурних підрозділів апарату у межах їх компетенції та сфери відповідальності.

 

3. Надання публічної інформації про діяльність КДПУ ім. В. Винниченка

3.1. Оприлюднення публічної інформації в ЗМІ забезпечується помічником ректора з питань зв’язків з громадськістю та маркетингу КДПУ ім. В. Винниченка відповідно до законів України «Про вищу освіту», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства» та інші.

3.2. Відділ захисту інформації та інформаційно-технічного забезпечення розміщує на офіційному веб-сайті КДПУ ім. В. Винниченка інформацію, що підготовлена самостійними структурними підрозділами КДПУ ім. В. Винниченка з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.3. Запитувач інформації має право звернутися до КДПУ ім. В. Винниченка із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію дозволяється подання запиту шляхом заповнення відповідних форм проектів запиту на інформацію, зразки яких можна отримати у відповідальної особи з питань публічної інформації або роздрукувати на офіційному веб-сайті КДПУ ім. В. Винниченка (додаток № 3 до цього Положення).

Форма електронного запиту на інформацію (додаток №2 до цього Положення) містить інструкцію щодо його заповнення (додаток №4 до цього Положення).

 

4. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу КДПУ ім. В. Винниченка, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються Канцелярією КДПУ ім. В. Винниченка з урахуванням вимог цього Положення.

4.2. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції Канцелярією запити на інформацію виокремлюються та невідкладно передаються ректору університету для отримання відповідної резолюції та визначення виконавця.

4.3. Якщо запит містить прохання надати публічну інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності КДПУ ім. В. Винниченка, особами, відповідальними за надання відповідей на запит, визначаються керівники самостійних структурних підрозділів згідно з напрямами діяльності.

4.4. Запит на інформацію з резолюцією ректора КДПУ ім. В. Винниченка передається виконавцям.

4.5. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, що надійшли до КДПУ ім. В. Винниченка у вигляді електронного документа, здійснюється уповноваженою особою в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.

4.6. Відповідь на електронний запит надається визначеним виконавцем на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).

4.7. Відповідь на запит на публічну інформацію надається у строки, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

4.8. У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом більше десяти сторінок, керівник самостійного структурного підрозділу, відповідального за надання публічної інформації, не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження до КДПУ ім. В. Винниченка запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку оплати цих витрат. За таких обставин надання публічної інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

4.9. Якщо у запиті разом із проханням надати публічну інформацію міститься прохання надати також інформацію, що не належить до публічної, то відповідь на запит може бути надана заявнику окремо у строки, передбачені законодавством, про що запитувач повідомляється.

 

5. Порядок надання публічної інформації про діяльність КДПУ ім. В. Винниченка

5.1. Відповідь на запит на публічну інформацію про діяльність КДПУ ім. В. Винниченка надається керівником відповідного самостійного структурного підрозділу КДПУ ім. В. Винниченка за його підписом.

5.2. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або вмотивовану відмову в її наданні. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса КДПУ ім. В. Винниченка, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

5.3. Якщо запитувана публічна інформація про діяльність КДПУ ім. В. Винниченка належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежено. У разі коли частина запитуваних відомостей належить до інформації з обмеженим доступом, а інша є загальнодоступною, надається лише остання.

5.4. Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації у КДПУ ім. В. Винниченка.

5.5. КДПУ ім. В. Винниченка має право відмовити в задоволенні запиту в установленому законом порядку.

5.6. Публічна інформація на запит надається безкоштовно.

Якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше десяти сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк відповідно до Положення Кабінету Міністрів України.

5.7. Клопотання про термінове опрацювання запиту повинно бути обґрунтованим.

 

ДОДАТКИ