231 Соціальна робота

Випускова кафеда: кафедра психології та соціальної роботи

Освітня програма: «Соціальна робота. Соціальна педагогіка» (бакалаврат, магістратура)

Місія: підготовка висококваліфікованих фахівців соціальної сфери на принципах міжнародної мобільності з достатнім розумінням особливостей соціально-педагогічної, психологічної, правової, юридичної, медичної та економічної діяльності на міжнародному, національному, регіональному та локальному рівнях, які здатні здійснювати порівняльний аналіз досвіду вирішення соціально-педагогічних проблем, прогнозувати шляхи їх розв’язання, визначати пріоритетні проблеми в соціально-педагогічній практиці, здійснювати соціально-педагогічну роботу з урахуванням змін в нормативно-правових документах; мають високі моральні якості (в тому числі дотримуються кодексу професійної етики соціального працівника); володіють навичками організаторської та управлінської діяльності; вміють ухвалювати професійні рішення з урахуванням соціальних наслідків.

Основна мета: Задоволення зростаючого попиту сучасного глобалізованого суспільства на підготовку фахівців високої кваліфікації, які мають фундаментальні знання з теорії та історії соціальної роботи та набули загальних і професійних компетентностей, необхідних для ефективної організації практичної соціально-педагогічної, психологічної, правової, юридичної, медичної та економічної діяльності з різними групами населення.

1. Вдосконалення змісту навчальних дисциплін та участь у формуванні робочих навчальних планів спеціальності 231 «Соціальна робота»:

 - удосконалення змісту навчальних планів з урахуванням професійної спрямованості їх викладання та актуальних проблем соціально-педагогічної сфери;

 - адаптування програм навчальних дисциплін до європейського освітянського простору;

 - розроблення нових навчальних дисциплін за вибором, які б максимально відповідали сучасним суспільним запитам, а також інноваційних методів викладання;

 - участь викладачів кафедри у науково-методичних конференціях і семінарах для вивчення й узагальнення шляхів розвитку соціальної освіти в Україні та за кордоном;

 - активізація роботи навчально-методичного семінару кафедри з метою удосконалення структурно-логічної моделі навчального процесу за спеціальністю 231 «Соціальна робота».

2. Організація навчального процесу та методичне забезпечення дисциплін спеціальності 231 «Соціальна робота». Досягнення окресленої мети передбачає здійснення таких заходів:

 - застосування у процесі навчання рольових та ділових ігор, індивідуальних практичних завдань, тестових опитувань та інших інтерактивних методів, що дозволить закріпити теоретичні знання і розвинути навички практичної роботи у студентів;

 - підготовка до друку і видання підручників і навчальних посібників з дисциплін спеціальності 231 «Соціальна робота», а також підготовка до перевидання тих матеріалів, що отримали широке визнання у студентів та викладачів;

 - розроблення та поліпшення навчально-методичної літератури для самостійної позааудиторної роботи студентів з використанням віртуально-тренінгових електронних технологій навчання;

 - розробка дистанційних курсів навчання з профільних дисциплін спеціальності 231 «Соціальна робота», на основі інформаційних і комунікаційних Інтернет-технологій;

- упровадження в освітній процес ефективної системи практичного супроводу (практичних занять, занять в установах соціальної сфери, навчальної, виробничої практик), який забезпечує високий рівень професійної підготовки фахівців;

- організація ефективної системи керівництва і надання кваліфікованої допомоги студентам під час підготовки курсових та дипломних робіт з метою їх впровадження в різноманітні соціальні інституції.

Соціальний працівник – це фахівець з надання допомоги різним категоріям населення.

Він володіє усім спектром базових soft skills, які легко застосовуються у різних сферах і не обмежені вузькою професійною спеціалізацією. Емоційна та цифрова грамотність, критичне та екологічне мислення – основні інструменти соціального працівника. Саме вони входять у перелік найбільш затребуваних навичок до 2030 року за версією Економічного форуму у Давосі (2017 р.).

Крім того, фахівець з соціальної роботи:

1. Глибоко розбирається у законодавчих аспектах надання соціальних послуг. Володіє всіма необхідними навичками для захисту людини у кризових ситуаціях.

2. Вміє ефективно вести переговори та володіє навичками виходу з конфліктних ситуацій.

3. Володіє навичками проєктного менеджменту.

4. Вміє працювати з групою та індивідуально, знає основи HR та мотивації.

Цій професії не загрожує вимирання через глобалізацію чи бурхливий розвиток цифрових технологій. Підтримка людини на робочому місці та консультація face-to-face стане невід’ємної частиною світу швидких технологій.