• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
 • (0522) 32-17-18
istfak_logo

Факультет історії, бізнес-освіти та права

Наукові статті

 1. Клюєнко Е. До питання про сутність соціальної напруженості // Відродження України: проблеми і перспективи. Тези Всеукраїнської теоретичної конференції. Випуск 2. - Кіровоград, 1993. – С.178-181.
 2. Клюєнко Е. Соціальна напруга в молодіжному середовищі: конструктивний аспект // Вивчення молоді на сучасному етапі: питання методології і методики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: А.Л.Д., 1996. - С. 154-156.
 3. Клюєнко Е. Соціальна напруженість в українському суспільстві: теоретичні підходи та емпіричні показники // Соціальні виміри суспільства: Зб. наук. робіт аспірантів № 1. – К.: Ін-т соціології НАН України, 1998. – С. 211-223.
 4. Клюенко Э. Опыт эмпирического исследования социальной напряжённости (на примере г. Кировограда) // Соціальні виміри суспільства: Зб. наук. робіт молодих науковців. Випуск 2. – К.: Ін-т соціології НАН України, 1998. – С. 388-405.
 5. Е.Клюєнко. Методологічні засади дослідження соціальної напруженості в суспільстві, що трансформується // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – К., 1998. - № 4/5. – С. 41-55.
 6. Клюєнко Е. Методичні основи емпіричного дослідження соціальної напруженості // Соціальна політика в Україні та сучасні стратегії адаптації населення: Зб. наукових статей. – К.: Укр. Ін-т соціальних досліджень, Ін-т соціології НАН України, 1998. – С. 108-111.
 7. Клюенко Е. Соціально-політична ситуація у Кіровоградській області в оцінці громадської думки // Кіровоградщина на зламі тисячоліть: стан, проблеми, перспективи. Всеукраїнська науково-практична конференція. – К.: Ін-т політичних та етнонаціональних досліджень НАН України, 1999. - С. 122-126.
 8. Э.Клюенко. Измерение потенциала протеста и социальной напряжённости: применение методических подходов Лайкерта и Терстоуна для конструирования интегральных количественных показателей // Социология: теория, методы, маркетинг. – К., 1999. - № 3. – С. 89-100.
 9. Э.Клюенко. Современный социологический словарь. Социальный протест // Социология: теория, методы, маркетинг. – К., 1999. - № 4. – С. 144-146.
 10. Клюєнко Е. Психологічний потенціал соціальної напруженості // Українське суспільство на порозі третього тисячоліття. Кол. монографія / Під ред. М.О. Шульги. – К.: Ін-т соціології НАН України, 1999. – С. 423-435.
 11. Е.О.Клюєнко. Особливості відображення подій “помаранчевої революції” у свідомості міського населення центральної України (на прикладі м.Кіровограда).//Наукові записки. – Випуск 9.–Серія: Історичні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2005. – С. 282-290.
 12. Е.Клюєнко. Політична участь: теорія, методологія та вимірювання із застосуванням методу шкалограмування за Гутманом // Соцілогія теорія, методи, маркетинг. – К., 2005. - № 4. – С. 46-72.
 13. Э.Клюенко. Политическое участие: теория, методология и измерение с применением метода шкалограммирования по Гуттману // Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ: Политическая социология. - http://www.ecsocman.edu.ru/db/sect/124/58.html?yy=2005&jr=4732
 14. Клюенко Э. Особенности политического выбора украинских граждан в обществах авторитарного и демократического типа (сравнительный анализ результатов выборов в Верховную Раду Украины 2006 года по зарубежному округу) // Социология: теория, методы, маркетинг. – К., 2006.- №4. – С. 113 – 125.
 15. Eduard Kluienko. Political Participation: Theory, Methodology, and Measurement by means of the Guttman One-dimensional Continuity Scale // Ukrainian Sociological Review, 2004-2005. – K.: Institute of Sociology of NAS of Ukraine, 2007. – P. 122-154.
 16. Клюєнко Е. Участь населення у політиці в різних історичних типах суспільства: проблеми генези, місця і ролі, прогнозів // Наукові записки. – Випуск 10. – Серія: Історичні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2007. – С. 285-292.
 17. Клюєнко Е.О. “Про-“ та “антинатівське” студентство центральної України: відмінності та спільні риси у геополітичних орієнтаціях // Веб-портал Канадського Агентства Міжнародного Розвитку (CIDA) «Розбудова демократії». – http://www.edportal.org.ua/doc/Abstracts_U.pdf
 18. Клюєнко Е.О. “Про-“ та “антинатівське” студентство центральної України: відмінності та спільні риси у геополітичних орієнтаціях // V Міжнародна конференція: “Розвиток демократії і демократична освіта в Україні”. Київ, 8-10 листопада 2007 р. Тези доповідей. – К.: Канадське Агентство Міжнародного Розвитку (CIDA), Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова, Канадсько-Український Проект «Розбудова демократії», 2007. – С. 52.
 19. Е.Клюєнко. Події “помаранчевої революції”: сутність і впливи в уявленнях громадян (на прикладі м.Кіровограда) // Наукові записки. Серія: “Політичні науки”. “Демократичний транзит в Україні: підсумки електорального циклу 2004-2007рр”. –––– Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Випуск 3. – 2008. – с. 49-62.
 20. Програма навчальної соціологічної практики / Розробник Клюєнко Е.О. – Кіровоград: ПОЛІМЕД-Сервіс, 2011. – 16 с.
 21. Клюєнко Е.О. (у співавторстві з Бортніков В.І.) Проблеми становлення української владної еліти в контексті ідейної спадщини В.Липинського // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Випуск №21 (246). – Серія: Міжнародні відносини. – Луцьк: видавництво Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2012. – С. 117-121.
 22. Клюєнко Е.О. Головні проблеми емпіричного соціологічного дослідження політичної участі // Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Матеріали Кіровоградської сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Кіровоград, 15 червня 2012 р.): у 2-х частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2012. – ч.1. – С. 133-135.
 23. Клюєнко Е.О. Проблема соціального прогнозування політичної участі // Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Матеріали Кіровоградської сесії ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м.Кіровоград, 16 травня 2014 р.): у 3-х частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2014. – ч.2. – С. 203-206.
 24. Клюєнко Е.О. Політична участь: прогнозування і новітні риси в Україні ХХІ століття // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. – Вип. ІІ (24). К.: НАУ, 2016. – С.48-53.
 25. Клюєнко Е.О. Політична участь в Україні: новітні риси та стріт-арт форми // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія, Соціологія, Політологія: Збірник наукових праць. – 2017. - №1 (35). Дніпро: ДНУ ім. О.Гончара, 2017. – С.4-11.
 26. Клюєнко Е.О. Постмодерний стріт-арт протест: головні форми та риси // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. – Вип. І (25). К.: НАУ, 2017. – С.106-109.
 27. Клюєнко Е.О. Політичний стріт-арт в контексті типів суспільств та глобалізаційних проявів // Гілея - науковий вісник: Збірник наукових праць. – К.: «Видавництво «Гілея», 2018. – Вип. 136 (9) – С.239-243.
 28. Клюенко Е.О. Політична участь і демократія: основні проблеми міжнародного характеру // Гілея - науковий вісник: Збірник наукових праць. – К.: «Видавництво «Гілея», 2018. – Вип. 137 (10) – С.63-68.
Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись