• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
istfak_logo

Факультет історії, бізнес-освіти та права

Науково-дослідна робота студентів

Науково-дослідна робота студентів факультету історії, бізнес-освіти та права здійснюється у контексті наукових інтересів викладачів кафедр. Основними формами залучення студентів до наукових досліджень є участь у роботі наукових гуртків та проблемних груп, написання курсових робіт, підготовка статей, участь у конференціях та олімпіадах. У науковій роботі щороку задіяні близько 300 студентів факультету.

На факультеті історії, бізнес-освіти та права працює  3 гуртка та 11 проблемних груп.

На кафедрі історії України та всесвітньої історії найбільш стабільно і плідно вже на протязі не одного року працює Археологічний гурток (керівники –  І.А. Козир, О.В.  Чорний, К.І. Панченко). На засіданнях гуртка студенти вчаться опрацьовувати польовий матеріал, аналізувати його і робити висновки. Діють проблемні групи: Технології інтерактивного навчання: сучасні підходи у вивченні та викладанні всесвітньої історії (керівник – О.І. Бабак); Історія повсякденності модерної Європи (керівник – О.І. Бабак); Історія стародавнього світу (керівник – Л.В. Пономаренко); Проблеми державотворення, культурогенезу та повсякденного життя народів світу в епоху Середньовіччя та Нового часу (керівник – О.М. Марченко); Дослідження проблем суспільно-політичного характеру в історії та історіографії вітчизняної науки новітньої доби (керівник – О.А. Житков).

На кафедрі права та правоохоронної діяльності діють проблемні групи: Актуальні питання державотворення та правотворення в Україні (керівник – І.П. Зеленко); Актуальні проблеми історико-правових дисциплін (керівник – С.І. Поляруш).

На кафедрі філософії, політології та психології працюють такі наукові гуртки та проблемні групи: Сучасний глобальний світ та фундаментальна філософська наука (керівники – О.В. Русул, С.П. Харченко); Філософія як особлива комунікативна практика (керівники – Ю.В. Харченко, О.В. Русул, С.П. Харченко); Актуальні проблеми розвитку міжнародної політичної системи (керівники – Е.О. Клюєнко, А.А. Фабрика); Ключові детермінанти сучасної психології (керівники – Л.В. Клочек, З.О. Ржевська-Штефан, С.К. Мельничук); політологічний гурток «Клуб Міжнародної політики» (керівник – Р.В. Стадніченко ); соціологічний гурток (керівник – Е.О. Клюєнко).

Метою роботи проблемних груп є організація наукової діяльності та залучення здобувачів до виконання науково-дослідних робіт, розвитку наукового мислення і творчого підходу до вирішення теоретичних і прикладних проблем, слугують однією з основних форм діяльності наукового товариства.

У роботі проблемних груп беруть участь студенти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти. Кожне засідання проблемних груп супроводжується виступами студентів з доповідями і науковими повідомленнями. Студенти груп постійно виконують науково-дослідну роботу під керівництвом керівників груп. Кращі результати публікують у наукових виданнях та беруть участь в конференціях. 

Заняття в групах сприяють інтелектуальному і професійному розвитку студентів, оскільки під час роботи над індивідуальною темою вони вчаться самостійно орієнтуватись у потоках інформації та ефективно підбирати матеріал для своїх доповідей. Тематика проблемних груп достатньо об’ємна, цікава і складна, тому вимагає від здобувачів систематичної, наполегливої і клопіткої роботи.

На засіданнях кафедр та на Раді факультету питання про стан студентської науки розглядаються один раз на семестр. Визначаються основні напрямки діяльності, проблеми та шляхи їх подолання.

 Збірники матеріалів всеукраїнських науково-практичних конференцій "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА"

 Збірники матеріалів студентських науково-практичних конференцій "СТУДЕНТСЬКА НАУКА У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ”

 Збірники матеріалів студентських науково-практичних конференцій "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ"

 Збірник матеріалів наукової студентської конференції «СТУДЕНТСЬКА НАУКА В УНІВЕРСИТЕТІ 2023»

 Збірник матеріалів І регіональної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених: «ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ГУМАНІТАРНИХ НАУК ТА МЕТОДИК ЇХ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ». 2024

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись